~~vA ALGEMEENS SCHIEDAM3 CHE COURANT. s° ADVEB.TKNTir;N. 49 r g .-..«6iï MENGELINGEN. •/»—!«.- Va» wcge het Verbod van Uitvoer, geené Genever Pryzets te noteren. Luikfcbe Soua 2i per Heed. païïïit DES, EFSEpTEN TE. A M S T E O A M JO DECEMBER. Bat. Refcript. bttaalb.»« sa den Vredt si p.Ct. Gei» c vaó 1795 c" U9S. Vrywillig.ty^?. N»:ioi>sl-; Schuldbrieven, dito. La.feuten. dito. l ojj je Domeinen, - Losrestee vis 1801, -. ditoNegot. 1803. Losrenten alt dito. Ree. Negat. 180e. so JarigeReoten a5.pr.Ct. Per Ct, Gccoof, Cütif. fryütew.&Toomb. SsJtjegeU,- - 5 2 si li 4- li s •Si 5 Sé a 37i 37i «8 1 fiti.i 484 It 43* 38 B 49I a *jk 43j 71 t 7Ü 49* a 49t 7oi 7' S9 a 39* 73* a 74 43* a 43* 69* Ö94 3sV <r I. W. LOCKE, SPIEGEL DER ENGELSCEH TAAL OF DES STUDENTS W E G'W T Z ER handelende over def maat den klankie Spraak kunde de woordvoeging het.lezen, de wejfprekendhe'tdhet kunstmatig lezen moetje lyk uit tejpreiene woorden Je letterkunde ie gefchiedetisden koophandel Je kunjlen enwetenjihappeude verketringde landfpraai enz. Dewyl er fleebts een teer klein getal van deze uit muntende Engelfche Spraakkunst meer overig is, zyn dezcf^e van isu af voor niet minder dan S te bekomen, en binnen kort, waarfcbjrnlykin het ge- Heel jjiet meer, - WISSELCOURS. Ta AMSTERDAM, den 39 December 1Ï06. Madrid i M.F. Biibe*do. Cadixdo. Lisfabon ao. Livomo 8. B. Genua do.bt.n-S. 49 S. 9oi? 49—i?ai3 93 ft ïarjazigtdo.F.se 6 a Parys M$ii ilordx.aM.b.inF jM. do. do. jjf Leaden .3 M« zigt Hamburg zigt B. 33f aM.Barco. jjjj II. Frakschb Nederduitschb es Enoeljohe ZA MEN SPRAKEN over gemeenzame.on Jemverpetin drie verfchtliemJe kolommen tegen elkander bver gedrukt, een 'alter nutt<i>st Werkje ten dienfte vao Franje he- cd Engelfche SCHOLEN. De prys van dit zeer riet en tor reet gedrukt boekje, door de Vaderlaadfche Boek beoordeelaren zeer aargeprezenis, om het meër alge- E0? in Ci jnm tlie verzonden, maar mort meen veikrygbaar te maken, op tö Stuivei» gefield, in eontantp betaling tnct gefrankeerde Briever- on tb plaats van/t dat het voorheen kostte. School- -t«r*yl echter aan de zoodanige-, die ec houderadie het in getallen nemen,, krygen bcttotaeg PakJc* tc 8elyk om ze *ecr te verkoopen, bce minder prys, een redelyk Rzbatwordt toegeftasn. V By de UITGEVERS DEZER COURANT Schiedam, als dr eeoigftcCommiiliaaarisfcD vas der 1.IËBÈR, Med Doctor te.Katnbeig by Frank fbj; *ea Meiti, voor het Kanié'gryk Hollandii va' af te bekomen zyn'BEPROEFD MIDDEL tege BORST- en LONGTERING, den HOEST alt f-'Often van BORSTKWALEN, ZINKiNGZIiSCT aLYMZIEK1 EN ea VERSTOPPINGEN van den O, huik, dorr hem in het jaar 1 Soa epenlv k bek- mi ma'kt, federt lp gatsach Dubscblaod niet alleen, -ok ia by ia alle Staten vb Eu opa beroemd,-., 'eeds ter genezing van ha-derde, d>or de bil-wa; A-tfen opgegevece Lyders verlLrlit hebbende middel bcflaat in eene wcKinaltende KRUIDEN - T -5'. die Patiënten vao allerlei ouderdom en vso be ai'. Sekfe veilig gebruiken mogen niet alleen, maar van zv z ch nok den be9teo uitflag mogen oeloven. 1 zonderlyk is dezelve zeer dienftig voor p,-rfoooo een zltterd leven leiden en dus ligtclyk san vcriïi ;r gen onderhevig zyn. Het pakje vao de.e Thee, deó Geneesheer LIE8ER cige handig geauthorifS wegeede 34 lood-ée gewoonlyk voor eene Kuur! reikendko*t met eer. berigtwegens derzelvcr gef 5n de Hollandfche tial 5 Gulden, en kan voor BY DEN.AANVANG DES JAARS tüo7. JaarsvetnieuwicgU gezongen. Feest, dat beel het menschdrm viert, Wen hetZoolicbt, voor «lks oogen. Met vernieuwde: giac» lich fiert. Vrolyk fpreiden zier haar ftralea Met verjosgde kracht in 't rond Streelen, kotstrec sile we'geo pen lints lang .erkleumden grond. I". Ook ia hy voornoemden Boekhandelaar met fraaijei -By de Uitgevers dezer Courant wordt ook Engelfche Letters, in klein zakformaat,.gedrukt, en veejfucèea tweemaal in de week camelyk des Wc zoo -vel ongebonden voor 14 Stuivers, als gebonden iw.daga en Zaturdag», het Tecds federt «enige jaren'be! ft Ka'faleer -tegen t8 te beko.méneen zper hebbende Dagblad in de Eng.'lfche taai THE M ft'fcHoon e# alleriluitigst Gebedenboekje iri de Engelfche CUKY uitgegeven, hetwelk mode by" sl drr-'-a taal vonr Roomseh-Katbolteken getiteld The POCKET Corrcapondeatcn zoo Postkantoren als 8 'ekhandcïls IMANUEL for Roman Catholics containing a Choice in het ganfche Koaiogryk Hoilvod te bekomes U ï-l Collection nfpRAYERS, proper for all Persoos and all den pry» van ta gulden in het jaar. ln-dv D,i "c Occasions,Caiiected fiomihe most approved Authors, To hetwelk: telkens -een geheel vei druks btfl.at v which is added a Parsphraj or Translation of TE DEUM. men-bbiteni fiet Nieuws uit alle lui den der wen IV, Nog geeft dezelve uit de volgende Enfeliirhe'l"^^ör"4 °~r'^ werkjes voor kinderen. al,: The History of LITTLE fi' j behelzende hetzelve teven» aik HAR.RT the-PHILOSOPHER, i 8 ft».—a. Christmas i g 5 Ve-sj. Levensbefcnry.tnge»; Easter,and Whïtsun HOLIDAYS; exemplified by ap zouderiioge vno/villen die. propriste Narratives,, calculated to entertain Children, and .'8®r"V_ ®r- *T a *n* alsraiedi to inspire them with a proper love of Virtue. k-y-StV.--"^** L|«..Pryf« der FondfeaW,«relc,u SP< 3. The entertaining History of the Two GIANTS; with C"Uri' Frt'fche Za"l:D""' the KING and the DERVISE, i 7 Stv.-4. The PR1N- eEZ* CESS HEBE, a Fairy -Talc, a Stv. Tlieuwe kracht Hcsyi t rich te ontvouwea, Speltdat haatt.de Lent genaakt Zomer Herfst zal voo.bereiden Heel Natuur daartoe ontwaakt, *s Meofcben Geest ziet in dies jstrkfiBg Hog veel meerder Heil bereid, Zich CCD WOCD K.rvutflutca Voor de gr oniric werkzaamheid, Nieuwe, groaifche ontwerpen zwevea Levendig hem voor 't gezigt Plannen voor byzesder wejzyn Of tot vtitr Heil gerigt. Hy vindt zich geheel beinordigd Fluks de haad sas 't werk te flaas Al de Zegen, dien hy wenscfctf Moet voor 't eind des befiaaia. Goedheid krsichetst ai 'f bedoelen Van dit alleen plegtig uur: Zegen dan daartoe gebeden Van het goeddoend Albefluar! Dat ens God de Middelen fehenke Noodig t~t ons kcil-yk Doel! Veeier wUvaart dua bevestigd, Zy Erkcfltnis has gevoel N. D. De ovoorbeeldelooze vraag naar en een debiet van ruim looodózoli in oaderfcheidene pryzen binaen den!' icnc dncei ene en H ll»..a!c«ie Prysj Met een wo-rd, dit blad'i» xoo c-.od/.skr voor den Koopman, sis b-geeHyk voo- de- |-vie' der Engelfche tas) en Let-e-kundr, tcrwyluc t ftyl ea gedu-ige afwivfeling ,»n zaken hr-;elv twf beste hulpmiddel- maken dit men bedef.,.. -,40 lich in die taal te oefenen. Mrt fucce» plaatst meot. IU (WPIVINWIIS. J, 41WX UIIIU9U OCX! 1 - tyd van 6 weken van SP.ILBURY'S DUBBEL" GE |'D t5gCD J óe Advertseije» LOUTERDE MAGNESIA beantwoorden fiilzwyget d'?aIdie meD e aan wrlk.edeSw Udoo IK hot-BCDI^T i!»CriC ta 1 verftaan offpreker,, het zy nu Hollander wil bekend maken, e- het is hc e' fte Blad van dieu aarddat er in dit Komngryk bel aan dc veie deugden, in hetBERIGT de-zelve ioFteiykU l daogeftipu Een ieder-, dit dc.algetneene deugden der!» gewone Magn-jJla erkent Zal,, by het gebruik van die des Heeren Spi/hury, eene ongemteoe verbeteringvindeii byzoudcr daar zy, beide in qoaliieic en prys z0o jeer boven ALLE andere Magncjia-faatito uitmuur. Reeds is dezelve in de mreste Stedes van dit Ryk voorhanden als.te Utrecht, by G, F. Schmidt, deeenigeCommisriu- nair des Hcercn Sfi/bury ieH<>] iand, en verderby zync CorrespondeBten-te' jtmjierdpm bydeh.Hr, A.vao Nieuw- kerk bp 4e Rtgul. G-. tasfeh. de Heeren en Kciz, Gr. No. r4.—C. Mertz opTRegul. Pleind'Erven Guerin in deDoeleuftrsat; j. F. Nieman op't Koning» Plein.j Gerberin de WarmoiaftraatD"* Obermuiler op 'tCin \dansde Wed. J. de Groot en Zoon, B"ekha»dtl gel', ÏB -*t Logemeat Maltha; Wilfen Geisbeek op deRo-'tc fiageJ. Regeer, te Delft-, D Vr»a«dew£ zen Gracht, over 't Rozea-Hofje; jfmirsfoort B10 Haarlem-, LaueyKastelei in de Socïcteiil'Haf BlankecburirBreda W. v. Bergen; Campen], J„ Brok"ie e" Maarsnwo Boekh. te K&dfngtn-, D. Konf Cuienburg C. v, BtuftkomHinncswan Boekyerkno 1 Boekh. te Goes E. Lion Bóvlth "lo'dêt» Bosch- 1 per; Del/t J. Poelnao Deventer G, Sroqwe: Dordt BrantsRoekfa-tc Bergen op der. Zoom H. dcH' Blusié "en Z Gerinchem van der Wal Gouda N.jBoek'. te DordrechtD. van GorkumKleedcrm! Brinkmsn G/wiéwgasJ, Gtoenewould; Haarlem Kamp i op Leeuwenburg te Steek, Thirmc eu Wanslef man; V Hoge IromerzselHoorn J. BreebaaiLeiden]Boekh. te Zutphet;,. D. Ebbers Boekh. re Nymst Wed, Cyf.se-Haarden J. ZuidhoekRotter dam W. J- Moelemsn, Boekhsndrl te jirnhem Eckj Locke; Tsfeljieyti van Elrtr; Zaantom vao Aaken Boekh. te GroningenS. van Benthem Boekh. "te i NB. NB. De bcnemde BLFTSWYKSC'lE WOND NB BALSEM, icgen X es Tand- en Oor yicht Verjiutpingen Lede water .danbevr», jj Buik- en Kalieipyneu, wordt met veel fuceév, ti 1 Gl. het Doosje, met een uitvoerig be -gi dasi verkocht by de UITGEVERS DEZER COURANT? ia mede, voor deo zalfden prystb bekomen by: van deo Dries en Zoon ie Rotterdam-, I. F. Niemab Leeneman van der KmcBoekhandel»»'» te Amt ,7J.. TÏ7-J 3 ^-v J ZONDERLINGE DOOPCEDUL. Mes begeerde, niet lsng geleden, vao den Ambte naar aró.lke in eene Gemeente van Cete d'Or de Doop- regitters onder zich had, een be*ys aaDgamde de ge- V. S. i^vaile Tyt er, Z, en F, C Sahl; 'Zutph.en Thiimtby wien men Dozen van t 2 a /3 kan beie mesract een daarin vervat bsrigt. dtlburg If. Vcrwey Boekh. re Warkum-, A. Huj Haarlemmer Schipper op de Haariemmerftraat te Let I» O. I AMDVPUEICH WOrflt OENSON S LUIN beorte vao icmaod die voor la gen tyd reees geftor.en o.v noocne r. ,w 6 5 F ANDPOEDER, hetwelk reedt veriehcidetie W'Shctvtli eehrer zyne erfgea»men wegens zekere J ,.«<..,9 h,[eioofdsm,„t By de Uitgevers dezer Cou'ant zyn te beiomej volgende Eoekcpalsmede allerlei Ergelfclie Kic NB. NB. Hoor de TaNPrrN en Scheurbuik in het w«'kyrs NB' LONt'ÖN.HeJme'a St. Margaret', Cave, or the Non'» aren ,j Story, 4 vol. nmo. boards J 9 rd Zulk eea bewya aitt in dewyl da perfcoo in hr Daoprogister natuurlyk als M^TvolkomValyV'"«"Veit''"Het"^"«."akt"'^'z"w,rtfte Jowud hoooauad wa»,-co Pv.ce al. nog levend ,<cu b rwMJi,a c, ftocdcn. Hy rcèdc ïich dut op deze wys dat hy bet r, -i e.. j J .4,1.j:- j.J ÖCD adciczccr ljcfdyk. Bit onwaardeerbaar TaxJpoe^r en in zékere bepaalde betrekking ft,node, be'fchrrvcn „VhlnSS" '°'f< ft"° en roeit de: Scheurbuik geheel uit en maskt in deo naam des Pastoor» oFft:lde, die den geyraagden^iecr "^'"dcerbaar Tandpoeder Ftrfoo. gedoopt had. Het luidde uidusluiTrFVFBR kVJïi rnïïi .t?' V"bt 1 bHt Jk ondergeteckeede overleden Pestoor der Gemeen- 'I DE2LR COLRANTeo ts mede voor tc- Petrus Robin heb beden voor den m ddag kZoor Bn.kh tVp^r r r K-" r tD den April tyoo, deo overleden Jakob Turpin be! i Nj?"' LoeDCtn8" hoorlyk gedoopt. De Petes zyn geweest, de.over-'!, dW" Srl" Boekhandelaar, te Atnfter- -L L dam-, van Braam co de HaasBoeRhandtljais te Dord recht de Wed. ter Vees en Zoon Boekh.tc Utrecht de Wed. J. de Groot en Zoanvaa Cleef, en de Wed, Leeuwenftyn, Boekh. te 'iHage-, f. Regeer, te Delft-, J.D, Vreugdewater, (e Hearttm-, Zui'deraa en Eekhof, Boekbandelaar jrc GroningenLitief, Kastelein in de Sociëteit l'Harmonieen Maarsmaa Boekhandelaar te t'IisjingenS. v^s BenthemBoekhandelaar te Mici- dtlburg ;- O. Koning Boekh, te GoesE.- Lio» Buebh, in den Bosch-, J, H. Braidts ,Boekh te Bergen op den Zoom D. van GorkumKlc«derai»ker op Lecuivesauigte Snerk enz. ieduae de overledene enz. Petrus Robïh, overleden Pastoor te DE NIET DOMME EZEL. - De Ezal van zekeren Vleeschhquwer te Hearne ia Kent werd hen eeoigen tyd geleden door de dieven cmtroofd en lings dc velden gevoerd; maar reeds des anderen das/t-'s morgers kwam hy weder by ïynen Heer san beladen met geftolcne goederen van ve'fcbJilends seoft, wEarmede hem tie fpLisbvevec belast hadden,— 2vol. !2mo. boucdf 3— (s,- Hervey'a Medliatiors acd Covteasp'atiocs in a Country Cbu-cb yard, 2 vol. tamo boerd» j— Hermit, (the) or SufTiriogs and woBderful i Adventure» of Philip Quarti, um-. bound f z 10: toj al Hive (the) er a Collection from the best Autbori, umo. bound 3 Do. boards .fa Herry of Northumberland, 0'the Hermit's Cell, a Tale of the 15th Crrture, with tine Frontispiece, vol, umo. b03rds f 8 Hisiorieal Minor, for Youth, tamo, hoards 3 Holloway'a Peasant's Fate, with capital Plates,'umo, ooards f s Hatred, or the Vindictive Fathrr, a Tale of Sorrow, 5 vol. tamo, awards 7— - Heroi's New Collection nf Moral Tsl<«, chit fly from Marmo.itel, 3 vol. umo' boards- Historie. Tales, a No-'tt bntT.d' a Honle'i Scott'» Critical Essay», 8vo. half ivur.dp i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Algemeen Schiedamsche Courant | 1807 | | pagina 2