»«r?sSi«s5 ^ftS-aSSB&wt ■wm m «e. .««ïïssk; tssesr.^ «i :i| r.„r JïïS Jt m o, ".r"« .''.YiS"",.: ALGEMEENS SCFlIED/iMSCHE COU'UNT. V» de Sa,hal JSt iu den Rhyn Rogge 160, lAz 85 226-232 Ggl. hstLast. '•Kl/Erab. dito 164 g sta-.'S 94,2 4 - A D.V'E RT ENTIE N.--..;;'/ .0 CENERALITEITS nu RONINKLYKE LOTERY ZESDE KladSSE. Op Msa-idag den 12 en Pingsdsg ^ef! !3 JaDUSr^' X)riee>iveert'tgjle Xj-st 13071 r- IOQO 11981 io=° -8316 lób 43jï6 aoo 13779 _»oo yierenveerSjgjie LfSt, 382111®° *3974 403 41185 4°° 5o5 iceo 39921 Pr. 400b 5477 So3»0 eene.nieuwe werkzaamheid Mkom?». 0^?^ Q zoekt mei.Kitotnfpinneiyen aan ^éb-Fabrie' ®lUlVE; voorziet Dl m'pcv ken aldt.it genoegzaam te kaah®p iryQndftbffen tc iuh- jelykhéÜ „daarenboven, om zich de_g n neu a.nfcWen. «1 een P' den aanwas v»n dezen t»lc y»a »y *innrP.*3»k geitel'.' itremmtog vsb ie» ..Handel met e ij-Ji alwsa «1 Europa, byzonierlyk metRu.la^enPolen iaoieB gegeven hcbbC"' ,Vi,f;ibrieveo te kunnen nnt [J,%Z 2 Het g"«fc vertier dezerFf -- SchUfom, den 14 Bri"en'tMZ a^^At^oMtk VrB^BValwaardeteWe gef/brjeeerd wo^t bevatten 4e allerdroevig^ en ontzettende V-Hokken Daar nogtsns dc Manufacturen deter Hoofd «oor het in de lucht fpringeo van circa 40.000 <er'-elver «ne.d weder hervat hebben ï.o het ffïiïtf ftW? LrideaV^P het te voorzien dat eerlang datgebrek ral opno. 2741 Pr; 4C00 9*74 3óo 13341 1000 10639 400 Vjfénvterfigiie Lyst. 43711 200 4056 400 13060 7 1090 35097 1000 11777 400 ZtsenvitrtigJ!? LJ}t' 105S' 400 6329 1000 Heden'zyn: van voor "Vlisfingeo naar Zee gezeild de Aitiirikdanfche Fregatten en een dito Erik. s*caasss0B3" tüsfchCD dc Sftjhai en cc ««"^5»«■-«- 4 huizenzoo door den vreesfclykeu fehok_ala door «e ysfclykén brand plotfeling ontftaan, geheel vernield «n lofffiftort zvn Vele menfehen Wiatvan het getal nog niet1- i» te bepale rtmaar hetwelk 5 a 600 berekend wo-dt, zy» d« ll.gt- rig en ongelukkig geval geworden. U de gebeeie na Leiden is bykans geen eenig oDoe.ctiadigd ui die ooggetuigen van ditakelig voorval van ver^-"'"E 6 HOLLAND Jmfieri*». den January. Den dezer is te. Texel niet» gep&Sfserd. Den tl ia in 't Vlie niet» gepaifeerd. Den io i» ti Terfchellinges niets gepasCeerd Van Llvorn. wordt v.n 4en 5 December bloei ge w eestz 7 n 'geven ."^VidV fdcp. va. bnnne ving v«n oogcnblikküvk n.ienfchok, welke men zei z. W«4 7 dreaën wares zynde i-> Vlecht'is^'wV^r'gewMdcn^on'moettèfm'o tl de ftratea Oostearykfche en A«e'ik«»fchekIp" Bar'- geworden ia ,"mo*«tóêgerchreveB worden, heeft tusfehen half vyf en vyf uren des .amiddrsaplia-a gehad, het Stadhuis en de Sc. Pieterskerk zyn rccr b fchsdigd 7 %A iïe Kt.i:»ine bfifitf zich;'.op dc «rUc tj ö.ng cez-r droevige gebsu'ttenia naaf'die ongelukkige lyne tegïuwoordigheid en v.derlyke zorg aUen b^atd en hul? aan dezelve te doen toebrengen. Dr K - Jyke Guarde begaf ztch ook derwaart» alsmed de Braod- rnulten Niet voor de» anderen morgen w on-e Wo sa-ch bihnrn hoogst deszelf» tófiiestle teruggekeerd De bakkers binnen de0 Harg hebben bevel 8(k"|"t0r het bakken van eene grooteme.igie brood om naar L-id n te zesden.' De nadere'oniftandighêdea vat1 dit treurig geval ziet men angstvallig te gemoet.. De ellende, die er heeraebt, is ocbefenryfelyk. Men verneemt,, dat Z. M. onder andere bevelen eps groot aantal titmnerlieden gUzemakers enz. u t naar Leiden h«ft doen vertrekken, om w.da eeifta noodwendigheden te voorziea. De Joagfie tydingen uit Parys behelzeu nisitbelaBg iyk.s. ||||]fWr jiOtTSCEUSD. Hamburg, den 9 J3-^: De - uftoaislukt Amcrisaaü- Dea 4 dezer is by CaU^a woajww Emilie, Kapt. Jr.htn Blok, va» -«b* hst volk ia geborgen. Twee myleo van Memel F^jóbanfo" maa geborgen. fchïp Jac6b HeinfiCb, Kipv. J ocfC(iad;gii zal t;^moetWg^K WorVan,1»» hetfchip te Kunnen re p^xersn. t. 3m *m wütfpwnc m^stclo0* blsöenge loo^l hetfehip Loui'ic v.. Fi...b.i§t« r T.ube, is aitKap- febip HepthunusKapt. P. »ay Hét-naar $t Titomss. 1' R Y Z E N dsr G R A N E N. Schiedam, den 14 January. Geveild: Polder Gerst ia8 g f48 Over;?, dito 140 ffi 14° De Pryzen van den Gene ver waren IrsieR (den J4) lier ter Beurs ala volgt: Mout Wyn zonder Fust, 30 Virt. dt-'1®- Genaver, Ordin. Proefz.. f. do - rt LoBdoD P.oefmet fusj, zbnder augmemade ia| - Amfterdamfehe Proef5° Luikfche Kolen «ff Bm$* PRY2BK DER EFFECTEN.' TE A M S TE R D A,M Ig J ANI'AIT. Bat.Refcript. betaalbaar, na den,Vrede. s9* p.Ct. Geforc. van 1795 e» 179Ö. J7 1 5 ^.„..V-ywtllia 1797. 68 3' Na.ioaale Schuldbrieven. 43.il- aj dito. .'SM 4 3} «ww Losrenten. Sd *f 3 dito, Ajii». 4 w~w pp de Domeines. 71 a j| «nifi..;. Lóiireatea vi» tïot. 5° 3i j w-w dito fïegot. 1802. 7öi s j w~» Losrenten uit dito, "jJ Rsc. Negot.tS04.. ïo lange aenteu g pr.Ct. 3. ?e; Ct. Gecoaf. Certif.by Ketw. &Vsomb. Bankgeld. WIS3EI.C0ÜBS. Te AMSTERDAM, dtjn ia January lïof. Madrid M.P. 49 S. pjèl iPaVyt, M. An ,n ui ftnrdï.aM.b.i lbo» .do, 49 ■iadiz do. 49 Uafsbon. dó, Livorno S, B, 9ti.fi Grtrua do.bt.irS. .,84 g 'sryszigtdo.F. 53I a 30 92 Sordx.aM.b.inF ■JM.do.4o. Lonzut a M. zigt Hamburg zigtfl. 2 M. Banco. J3f.fi 1 3 li a febs Legatle-SecretsrisB»ros van Vu mu«h.» rhf de reïerinezynalands1.Tosninsekgearriveerd, aldaar oy^ Vïc róiVe "regering zyns,ands^Z «To^gearrivecrd-d«r by zwaa «'«r O'denburg terugkeert. Dtszelfs MinisterdeBsron ftormwcd4, twce ackers c« beaomca. van Hsmmerftein zou omfkreeks het middea dezer tataid dezeive had in zee ook reed» eenige - Ci-wiPnitifn. --■•■■ Tb PARYS, den 9 January. AmfterdamB«nco 30 dagen Do. Cour. 11 Hamburg - 11 TE-LONDEN. 4ra«*evdam 2 Dso 36-9 L-": Zigt 36 Rstterreta '2 Xiiu, 1 - x: sinburg al -L'so 347 S Patys, 2 do. 24 - 14 Zigt 24-10 3prdeauit2 Dao 24 14 Bilboa Jéf S 4& jf. ti x86f Madrid ES! orno G; ica Vëaetie., Nat cis Lisfabon Port? naar Keizer Napoleonin Palen afreizen. Git Kanover verneemt men, dat de naar Z: Ftaafehen ^^n'toDecemb. te ^"nTonden naar-Suricatnen PofenUbyT- M gêhnor gehad en w,i niet alleen opj Etgeifehe fchip Minerva d? aHtrnucftielle wyzedcor Hoogstdenzelveaoatvaegen' r Sufiramtn gtdestueeid 1» ge^omv1 P Ec.vo-don mear had ook de gefus.ftelleedfte verzeke- fchip Virgen l K bekome», zoo omtrent de tegenwooxd.ge M hetzelve is vervolgens oy ScUy verongciu t toekomende omftandi heden de» land». Plymouth is bixnengtioaden netfchtp.HaaL ,Upt. s.pt,B" de Ëng*!fchenis byzoÉoenyK naoeeng aaa "«ie rabrt. fen„ XyB„e m0kftin het land nXenjP ueo dagen.ver b j:»»##»» vcrsendiu* *1*' Myne teedcr geliefde huisvrouw A. W. T5EERËNE' !'my heden svo»d, in den ouderdom van ,37 Jareb, fige'vpVJe 'yku. éesc ,ja«gduvtgn- uitterende ziekte-, dooc eb dood ontrukt. Ik veslies- in haar «ene-wa?.rt^r. ebtgencote en myos.. drie kinderen etne zorgende Móedei en.''geef .nier vau-aan Famielie en .Vriendcor itecnismet verzoek om vanbriesen van rouwbeilig J verfcbroitd te blypeo.. --lï! Schiedam,.JAN - DlLWARST,''* den 11 Jauuary i£o7. - ■-■vk cc tii8£viïcncij«f 1? 0j2»v v j Kanten van den Lsusniiz, die zeer gewigt'ge verzendin gen van lionet, deden zoo naar degezegde Kcionte als naar al de overige van Zuid-Amerikaalwaar d-^e vry meer dan ia Europ» gezocht zyn. Doch al had deze verovering geen plaats gehadechter zou het zeer jnoïijelyk geweest zy»te Hamiurg Bcheepa Kapitcine!! te vinder.; welke zich, in de.tegenwoordige omftandig- Seden, met zulke ovcn-oerittgea -hadden willen belas- ♦cn pc Fsbïitkca vaii Katoen - -linscft in Sakfeo nee* jen erootélyks gebrek aan Katoen doch dit gebrek zal 'Rortftondig zyu "Voorheen trekkers die Fabrieken het- selse 'uit-ErgeWtd: thaBS hebben zy vooruitziet op Fraakryk, alwaar de.Kntoenfpipneryen tot etn vrygrno- -a trap van volmaaktheid zyn gekomer^- VeleFanner reten hebben- reeds van de Franfthe Spinners Katoen '•bodenen 'zv sleijen'zich ,-van da.r even zulk «ree -oen SU uit ésgelard. te zullen bekemsn. Al» tar de fchaarschheid van Katozn welk; zich thar sdoct ochtsudentn de SaÊftxcne f aurieksn zouden tien j laten. SchUdam den 14 Ja». Vit Helvoeifluis^ meldt me» 12. Heden niet» gepasfeerd. De vvied Z. West. Gisteren na deu 'middag is van dei-Ree.de,op it Haven gekomen'Kapt, Pedro Sunhueto. Van demoygen, is Cp de haven gekomen! Kapt. A. .^SaoMU». De win W. N. West. Uit'den Briel meldt men 12. Heden niets gèpasfeerd. De w^nd Z. west. 13. .Hed-rn niets, gtpasreerd. Dé wis^; üv. West. lYlhlitlbufg den 9 January. De Pmea der Gra- ,«n zyn alhier ais- volgtPuike.Oude Tarwe aan ge- - ruikers 26 a 27 icbell deGoefche Zak. Puike nieuw» WsspVei.. de OnefeheZtk. Rovge ae a 27 PeheU. de Goefehc Zak.' Uitland;ch Koolzaad SÖ.» .$3 't La?t. Wdlchéte dito 55 a 56* -Gslst 3+ 3' eC- j 'layer, id a 29 ei- *6^ By den BoékNndeïisr foiN 'DER Jïro!!-,te Gotinchemis vin de Pers gekomen, en aan al zyiie,. Correspondenten verzoedea, de vertaling van he: reecs zoo latig met verlangen te gemoet geziene werk van J. J. BELLER MAN Handboek der Kyhcifche LitUra- ':uute Deel {Rybtifche oirchaeSlogie.) De prys is. ƒ3 —4 ,e Onder de beste Reiibs.fehryviqgtn behootea ï'ekep ook* naar het eenparig getuigenis van onze Vaaerltotl- 4 f-he Boefcbeöordeelaafsde Reizen door ZWEDEN eu FINLANDtot aan de u'iterjtgrenzen yari LAPLAND^ eedaati in de jaren 1798 en trpp door den Heer JOSEPH ACERB! van welks twee eerfte Deelen eene fraaije Nederduitfche .Vettaling uit Het Engelseh, Kaart en Platen verfierd, in 1804 én 1805 het licht sagen b? F- BOHN-té Eaarlew. Thans is daarvanock derde of laa'Jlt Deel v'ér'fehe'neo en alom *6woa-J ien.Hetzelve kost, mede met frsatje Platen yexaetd, y-j en het gcheele werk ƒ10 4—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Algemeen Schiedamsche Courant | 1807 | | pagina 2