schiedamsche GOU RANT AL G E •ie. XL VIII U R D ®*n l8 April r8of. STAATKUN Dl G NIEUWS. Hit-s» dito U7 Ggi. VAN r ais anv unuere -\,ouranten ucs jjtr*u3Wrt.u» uunjwcftwftui Ch ZATURDAOS tC Sch'tedÓM bijj verder alóm;, Op de Postkantoren "fen bij dérielvcr'oveirige Correspondenten, uitgegeven. peze Courant wordt, Voor. Jenzetfden prijs als alle andere Couranten, des dingsoags/donderdags J.-LOCKE-eö W.-MOLENAAR en -BOÈIiAm Zoo is .hetdat dc Raad room, hulde doende-aan Den 14 dito is in 't Vlic Niet»binnen gekomen. Uifé deMorwn.irdige 'denk--:en :handelwij8 vairde-mcer. ge- gezeild: F. Poppes, naar 'K rageroe y C. S. de Jong, 'melde H.verenyan-jDykm-ms en .'t Hartnaar "Draminc; A. Pietcrfc» naar Oudfpen *jR JH. b«oond - in hunnen. Belangelo'zcn dienst; aan Lei sens Drent, H A. Fyn en D. Aiodytrnaar Noorwegen j. ïswaaffhfre ttrw^et^nt»n. hewpt>'pn. hpn hit 1 iï^p kift A Ar ft»*»* attinii TAyinlMt»*! /V :r idccrniswaar&ge. ingezetenen.: bewezen, hen. bij dezc/B. A. de Boer, naar Totinirgeti. SchUiam ,;itn 15 Hpril ,;,L'oók in naam van-de: fteg-.riüg derSiaii Leiden, zijnen Den i; dito is te TerfchelJirg.Niéts 'g T;sfeerd, I .Ingcn.'.-- UH-i1 v.11 li*, i -. .i-r,.-ij,'.'!,, ucju - vau iNewjur.t. y- Z1LVEREN DOOS y iaet.Stads Wapen, voorzien, cm - VErdiensteirfke Mannen, voortgsiaride iii. hunne .volgens brief van SNeWjorkVan.ctey $0 January ,~W4i gen, ontvangenjfteeds betoonde daden vao tn vOSeiilicvéndheid ,,daar •- r....... cl. rii;J flSk dezer voof fehtped Omrond daarVoor'- aldaar op de kust "geftr'and bét Hchip' Charieétöri» yfit Rap? N'-o.ie Apen-iels, Voerende bét Grièftsë O t' üvat.ni.-th fr'n'p S. V Corgi0van hter tiaar "SrSïrri :gedachtcnis biiike van 's Raids 'fpringen van een Vaartuig, met Buskruid geladen, lig- een-Affehrift An deze 'Acte, ter duurzamere geilde in de'vaart vanjh.t .Rapenburg binnen ,de Stad op Pcrgamentgerchreven ,en eltf ,-t-n bliike Leiden, icèrvelè van de aldaar en'in de nabijheid ftaande-jtfkeatcnit, -.'gelegd, ia eene-daar tdc.és:pres,fvlijk..'ver- beftemd,- 'in. u%'éns'*f^aeiVÖ^vifeï'yngejt geloopes Huizen- verwoest en in puinhcmpctr verand-rd'mitsga-jvaardigde .yZilveren Doós; fflef-btt^tadsjWapen-daarop: An ASar'vsn dcc 55 Maart» dat'zijnfchip reeas ders verrehet grootftc gedeelte der vérderezoo Publiekc'gewerkt. als Particuliere; Gebouwen binnen dezelve Stad ten onbru;- Gedaan den1 a April 1807. t in kennis fc van mij (was get,) j. W. HOEKWATER. kè geraaktdf meerder of minder onbewoonbaar -ge maakt Varen bij dezen Raad befiorea was, om, daarde Verflagenheid onder de zoo diep ge.-voffene Lddenaufs te groot wasom zich zalven te kunnen helpen,- endé opruiming der Ruinen van de ingeltorte Gebouwen Z'm> Tele handen vorderde, dat de hulp van andere Piaatfeh noodzakelijk vcreischt werd, ook van wegc deze Stad, van i z'oo deerlijk geteisterde' Leiden het getal van vij"'ig Manfchappén vopr den tijd van vief weken ■derwaaits henen''fe zendenrals toen door dezer Stads Inge- aetertenj yjajJjIiiBi* én'WMfem 'i Hartisaangeboden geworden, om-zonder eenige bezoldigingen alleen ui: -eene zichr óm liefdadigheid 1 tc beVijzeD:|an 'hbbue, 'ói'geluklig gcwordeiie Natuur- er, Landgcnoo.en'het Re- !'jStor;;.óvéri4ls ydo'rfdhrcvetie Mfe'fciiap, gedurende den "ï&Ven '^noemdtirJ.tfd op zich 'te'nemen, en dat dcr.c Kaad, kennisfe dragende" var, de' braafheid het goede -bclcid,-cn bet menschlievendc karakter der gemelde 'Pérfpnen ;hu'nIiedér vöorfchrevsn aanbod gretig geac- cepteerd h'cbbintfe., zijlieden dan dok met de .ópg'thbensdc' 'jMai]fehapp."n naar Leiden vertrokken zijnen' 'dezelve onder hu., Opzigt, .het noodige werk heb&en doen rerrig- ten, én zulks wel op'zoodanig .eene wijze, dat, wan neer, na den verloop van den hier bovcirgem. tijddc. Vain,deze Stad gezondene -Manfchappe'n door de iKanicrj Van Fabricage der" Stad,Leiden fontliagen wierdencoj die Kamer, .bij hare Aibfivc randen 10 Jtebruarij 1S07 ,j daafvan aait deztn Raad kennisfe gaf-, zij zich beeft ^.uitgbarukt in dc:navolgende bewoordingen 1 Wij hebben ons vérpligt geyonden, "UI. v,an -dat orit-i jflag voor iaf t? informerc.t*jj tevens hier ;bij te voegen: onzen vurjgften dank voos de dienften door .dëze brave- jieden aan onze Stad bewezen, gaarne erkennende; ■jjat dcrzelvcr goede en getrouwe dienften., aanhoudeedi getoond .in een,alleszins loffelijk,en prijswaardig gedrag,- Biet weinig hebben toegebragt tot dien Jpoed en aie vor deringen welke bereids ter ppfuiminge zijn gemaakt.,fi j Trouwens., Manfehappen ons door de Écgsring- hunner Stad op zoo edelmoedige wijze buiten bezwaar, voer het Land of deze Stad ge-ouden Lieden onder het 'goed en verftandig Bcltuur van zulke belangelooze;; Wel denkende Leidsmannen als zijnde Hecren Dy&wcms •jtn \t Hdrt, die zonder eenige beloaniag af defróijeh ment, voor hunne eigene Rekening, gedurende eeneverfterkt. zijn j datJedcreVijardelijké vloot, ■weikeeem; /ganfche maaad^ het Opzigt en Beltuur over deze Werk- nieuwe onderneming zóu durven vyagen, verzekerd vat: liedenwel op Z cn hebben willen nemen, zoodanige vernieling kan wezen enz»" Lieden konden niet anders dan zich wel en goed gedra- -- - ~eri Den Haagdm 16 sfprtl. De werkzaamheden van het Wetgevend Ligchaath, vobr déze Voorjaars-Zitting m Ontvangt» Mijac Hcerenbij deze, voor zoo veel; hed 'n afgeioopen zijnde, heboen dé .gezamenlijke-Leden, .cdclntcecigbyid -art menschlleYerd hulpbetoon nie'-jcs aivurehs in .hhSne -ordinaire .Vergaderplaats te zijn' alleen onze betuigingen van verpligting ert-etk-iitenis.-^jj,ea:gekoüjen,:jzieh vervolgtnsin helgroot Costaum maar ook de verztkering van de dankuaarheid van al deigetieed, piegUgiljk tn Corps begeven, naarzljnc Ma- Ingezetenen dezer Stad ^n zijb zoo goed bidden vvij 'jjffeit Acn-Ko,nir-g f die cp dèri Troon,.gezeten was ,cn otn 'de Hceren Dykmans tn t Hartuit naam der Re- ayl Hoogstdei zelvendoor den taood van fiubnenPrefi- geringe dezer Stad en al hare Inwoonera en sijzon-jjggj dey Ifcrr A..vaft'D6ornser.e treffende aanfp'raak dêrlijk van onzentwege; toow de- door hen zoo ehel;-„t.(i.3rl j welke-door zijns Majéftei't'tnihzaain beantvroórd 't De FARTSSCHE BRIEVEN van den 14hebben niets van belang medegebragt. Dc proc. Geconf. (tnet de Jouisf. van rai Maart IS07 j waren 73 Fr. 33 Cent,Iitm(p,£i :de Jouisf. van 22 Sept. e SO7j> .70 Fr. 50 Cent,, en ds Actiën der batik [222 Fr. 30 Ceat. - Ij een eer D HTSCJIE DAGBLADEN vindt -tóen het volgende Artikel uit Koiiftantinctpsl gedaejteekejj'a:den; 10 ijtLartrjcdelijk zijn wij aan ecu vcrfthrikkelyh gevaar.hetwelk ons-bedreigde.onifnapt t a dc-on verwachte verfehijning, .der Ëngeifchc Vloöt .voor dece, iloüfdftad, die zien ziindcr ccntgé vefjiédiglng bekend., hing- het 'alleen van den-vijandelijkcr, "Admiraal at-, - de. Haven in te loopen de 'iau tt. bcfehieten cn haar tn dc asch te Jcg'g.rn. Danhet .ver.'tand ert ce 'werkzaaffi- heidv'an dan'Frar.-fehen A s?jiasfadbur.Generaal bcnastiam heeft ;de- Ferte,gered.. Cjp zijin-n raad,,hct-.'t men dc r.- geifciieh mst bnderhssdcjK.gen. bt-'zjg .gehouden ter wijl hij 'zelf de-géauéhtlte loëbereiafeleu-.yjui 'Ver.dedsgjng maakte", en .den Gioètén Heet-, zoo'wel ais zijne Mi-, nisters en 'aidc ittwoueren., door zijne mannelijke en vyelfprektnde vertoog n ZuOiianig benio dtgde dat.neeb aan niéts "a'oÜCTS "dan?-" atn. deh capperften tegeeiboid dacht. 'Geïu'kk g waren op den dagb, torndeEngeifehe Vloot voor Kocftantivopcl verfeheep; verfcheniine-oe- kwaine Frarifèhï fitgerucdrs en ütiici.rs ESJtgckoWeii. Mcc behulp van d.zelve deed, de - GenéraaI. vSebastiaui j5op ftukkéuj zwaar 'Gefébiit. bp de Atbordécligftc posten, plaat'fen, en Roosters bij dezelve ftellen ten ebde de" £o»elfèhen ir,dién: zxjftaderdéh., met glóeijeiide kpgsj>; te bcfehieten. Tënbgeijjksh tijde zond de..Généraal Sc- bastiani een gedeelte der gezegde Franfche Officiers naar de Neder-DaAtnvllcn, .om dezelve in zulk eencajlaa'. te brengen, oailriien de Vyacdeiijkc Vioo:, indien de zelve door die Ree-Engte weder-te rug vv jöe keeren in den grond konde -hooreh. De Vijand-.Jyke Auici- r.al dit ontdekkende', verUeutKt al zijne fichepen op den i Maart Kbnftantinopclen pasfeerde d-n 3 door dc Dardaiiellën■ténieinde zich weder in den Arehi- wedsr gerej-arverd wis Nar ,de Lidtrfg w'èdl:.r,.a.ari bêori- had zijnde lij vrornfmers rfog dien dagjeyertrekkeü (i'.rar" de Ken-ul Factor cir.iMitnet iibi verzekerd h.-.d r datoffc, bn def-Eégelfcbc- .4 tr-basfadeurvan: rlfonftaiiti» nopel jrertrokkén -was,' hét niet rot "eetje Afratebreük zou komen', dewi.il Engeland alleen dezaak "tbsfchen dö fórfe ets Ruslsr.d -traehltc te fceffiiddején f_hij Z,bf" ech;ef van tijd tot tijddoor 'net b uren Jobpen i'n eene- cit andere haven berigten wegens den cc--log inwinnen. Voorts meldt hij, bat bij de e-lacn zoo ter reparatie als icr losftng 'en wcderinncining 'der-lading-, te i ou»- vfes niet op Bpdernarij hid kuni.éti Dekorhcn ca'uit dica hoofde vepiijri was geweest om, ter .èpè'dmak.Lng -deb kosten, eeu" gedë'eltï.der ja'dir.gte verkuopdij, .Hebbende hij dan ook eene party k*-s vtrkoebt' dewij 1 de overige jan o'i-orrizijnde, g-oederen'aldaar contrataifhe Svateni la cén brief vac Vare! van den 10 "dezer 'wordt' gctóeld, dat -volgens .rébrïjvcn J-aii "liitnoUth iaff'den'rg MaarL, aldaar opgt-b agt. >«a> her chip- der Tai.:-wrr-aum vaï. Older u--g, kapt. Luderitiimkut tam Rotdeaux naaf" Toiinuikcn. n is van. voor vitafittgsf tiaar Braoand geZeilï;- a.-d-Amerikaahst® -Prééati Heden een Noor Gi tér zij.; mt 'Leé 'te Vtis'ftngcw gearriveérd '4 T'reetf* ten, 2 firikkea en 2 Eoé'eh onder Auierjkaanèlii Vlag-. V -P R Y E N oen. G RAN R jff; B'-tE» EClIj, DtttJ ï5 APR 1L. Beste Zeeuw.', 'larw Sdczak jgl.*tl« 36a 3Ü- 'Nieuwe dito Geuteeiie - Blauwe S-tS tS Zomer TarW vj a it Roode Bovenland fcht Zeeuwf. Rogge J. <5 «7 Brao. VI. e-., üovenl. Oostct'tehc cn ged, 'Ryn Zecuwfebe en Overmaafche Wr. Gerst Di:o Zomer Spelt irJandfehé Haver Voet dito- Paardetoonen Duive dito Witte dito - ,y i Boekweit op 140 wigt zi6.aa5o En bij wel gemëldén Raad vooftt geconüderécrd zijn-jZijrie MajeBsitdCZc Ordinaire Voorjaars-Zitting met de, dat-het edelmoedige:,gedrag van de voornHec- eenè gepa>te A.anfpi'aak feneidde. i ren Djiktnans en ff Hart welke ook van wege| Atnfierdam, den 17 Hpri(. Den.15 zijn-in Tesfel deze Stad geene vergoeding van de door hen gemaakte binnen gekomen E. Daniels,.van Philadelphia 1 J. Hin. kosten, tot dcrzelvér onderhoud, gedurende zulk een en dcrfon.en. G.. N,oble ,van 'NewyorkM. N. Junquiro, geruitnen tijd, veel min eenige bdoonmg- voor hunne Ijverige en wel gelukte pogingen.^ bebbe» begeerd te mtvangenbehoort tc worden erkend:op eene wijzp .-.ereeaftentmende niet die edelaartige beginfeleny- wel, "ka de karakwr.s dier: brsve maftnen tenfeiretfen. en C. Scbur,van. St. L'bcsF. C- d'Limavan Port a Port. "Uitgezeild Cf J. Fidal, naar Lisfabon 3 J. Cornells, naar JBirgen3. Tcurs en 2, K. Ney naar Frankryk G. v d. Mey, naar Bourdssux'j B« Jantz. er, A. G. Roskamp, jmï; Toónrn^éo, ipS a 216 ac 5 a 2jo 420 a a jo aoo a 315 - KoolzaadInlaudsch Zeeuwsch Zaaizaad Raap Olij i Lyn dito Raapkoeken Lyn dito Brab.cn VI Boyenl. 305 a 229- - 32 a 34cC*tLv ap:a 31 ji 1S a -<o s» 1 a 20 12; i f a 16 aj"a dós' ji a.32 v - 5 dëZ. Zak, '4'6a 4'f c£ yt L« St>aff4k-uL ïoapo ftj't ^giB. '53 a 5'S Gl'. 'eAam, 7° *7i Jf-Ca. 39 a óo Cl.'t nd& loo a ltd .i.ii«iViv'.éii>frife i'k ik' ScTti'BöiM deft if Aprii, Geyeiiü:". 'Rl. Brab. Rogge 166 ffi 228 GgL Gytrysf. dito idj 9 226 -CC Brietf. dito 174 444 Ryn "dito ijf i 224 Oldatrrm. "iVr. Gers'C 14c ffi 152 Ovcrysf. Wr. dito 145 S 160 pidamm, Zr'. diio Us tjo Zeeuwf. Zr.Aitó - 46 Briélf. Zr. dito 137 ST'50 Verkocht Overysf. Rogge 165 s 224 Gjl»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Algemeen Schiedamsche Courant | 1807 | | pagina 1