Hi D, r„,r,b, „n ,,w s.„ „kIJ'e SX »r ALGEMEENÊ SCHlBBAfclSCHS COURANT, gemoe^^r^Vaoj 6m m *5i ADVERT EN TI EN. fE^VCrfU1^ 7"'n aar' <>f GcJdc». GocdS- a 5 seu LFSCENCE I' Bt' 'rGfRAMMA!R&f:c L'Ar'0' YvtiS bAstioiJ pe' -aVé, ppI^ fóTOnda'fes, Pspiii V et ee eHi -U.c SSExTdtSsffaSffiSsni»-: den Uonau te marfcinrcn; het Hof van Petersburg ont wikkelde zijne i-ogrjierken daardoor nog meer "dat in.de I"', den die Iter overviel, de Turken, eenvoudige burgers bevel o ut vin en. om liuunfc gocdcitn se verkocpenen.hct door de Armee b-.zeite gebied te verlaten. Men zag die ongelukkige landlieden ecnea os voor eenen daalder overgeven en hunne meubelen en ..effecten voor eenen nog ge ingeren prijs overlaten. Hoor Esfcn verfterkt, moest de 'Armee van Michelfon ook nog de and re troepen tot zich trekken die op marrch naar den Do'nau waren. Het was met hft Ottomannifehe Rijk gedaan doch «e Franfche Armee bezette Warfchau, cn bet aan zijne_ grenzen bedreigde Rusland roept ijlings Tïsfen en de troepen van den. Dan te rug'. Michelfon trok in Bucharest binnendoch hij kan niet verder voor dringen. De Tutkfcbè Armeen v<mnn zich cn hunne Voorhoede was genoegzaam,, om de Rusfen op eenen kleinen afiland van die rtad op te houden. De Engelfche Gezant wendde aanvankelijk zijn- bemiddeling aan. Hij kon de fier kt; van de door den Divau aangevoerde gronden mets an'woorden. D. Porte was zonder ,o <r!og<verklanng op haar gebied aan gevallen gewo dttn; dc daden van haar inwendig .Bcftuu •werdén in de Prociamaue van den vijandilijken Gene raai gegispt; de vijandelijke flappen was zelfs nicteene eenige diplomatieke s ota voorafgegaan; geen weg >er vereffening was gebaand geworden. De Engelfehe Ge zant hield--zich dus aan. den door'hem gedanen flip; .hij zag d'cn Ruslifcecn'.Minister vertrekken en bleef ftil. Doch iveirugc weken naderhand liet hij zich bij een'c Conferentie vinden, die den 25 Jan. bij de Pnr;è plaats had; hij gaf daarin ee; e ...verkla ing ovèrging vervolgens aan boord van ecu fregat, liet de ankertou wen kappco ,cn verdween. Den 19 zond hij van boord des Fregats Endymion ccne nieuwe nota aan de Porte. Blijkbaar vvi'd. men in deze cri(i3dpor eenen onver- Wachten cup de Porie verwarren; want waauwelijkv Was de Ambasfadeur te Tenecos aangekomen., of hit ontmoette"aldaar het Eskader van den Admiraa. Duck worth. Nadat de Engelfche Admiraal ecnigen tijd bij ïenedos vertoefd had, verteheen hij met 2 Driedelt' kers, 3 Liniefchcpsti van 80 kanonnen, 2 van 74, en rot eenige jombardetrfchep n voor de DardancLcn D-or eenen uiden-windbegunitigdkwam het vijandelijke Eskader den 19 F-.bruarij 'smorgens om 8 uren voor de batterijen der beide" eerile floten aan. Deze betoo- tien een levendig, '»nhoudend- vuur, het welk de En •gelfcncn niet beam woo dien. Toen zij op dc hoogte der beide-andere Forts aan gekomen'waren begonnen de batterijen der fchepen te fpelen. De wind dreef de fchepen voort en de batte-iicu der Forts-waren flccht bezet. Op de hoogte van Gal- llpoli ontmoette net Engelfche Eskader een Turksch Liniefchip co 5 F egatten. Dc Equipagien derzelvcn waren in dc Mosqué. W at-vermogt overigens deze Dl m6 TurkP'heOorn|oUcbeAdmiml name'jÖk verbrandde «iet .,S °th>fC"cPcn-ei'herwas de oorlog '«KUard, cr b-.-hoorden onderbandeiioo-en i>laars te hcooen en de Ministers der Pene waren r of te Lo^cn van cn.^Z8&idcn brand uit Konfianthiopcl; in nfaa's fchscn het Engelfche E»kader%0or heVsewV Men was opmiets voorbereid g:en punt bevond zich in ftaat hf me" 8 tc wapen. *j£ "codt Zlch het «rsc naar.de pofiiien die tor dm iu« vl" batterijen het" efchiktde ge"htwcr£ Wannen,. Vrouwen, Turkfch; kinderen Armeniërs Amfttrdamden 20 April. Den 17 kwamen Teslél biBr.en S. Swcttvan Bosto»;-W Andrewvan fcewberryportS. G. Gerauld; van GcorgeiouwJ. Willem?-,-van Coppechagcn. Uitgezeild t T. Wicbes; naar Bourdeaur; J. Roclofs, naar Bergen; J.' C. Da- mita naar Varel. Den 1.8 dito kwam inTesfcl binnen W. Jacobs, van. Tonningen. Den 15 d;to kwamen iw 't Vlie binnen R. Thorst van Coppenhagen en de Boer j te rug uicZee." Uit gezeild B._ Hayens, naar FredrifcftadA. Pieterfen en eèn SmaVj Waarvan gister geméld is; Zijn bij.Tc; fchellinj geankerd. Den 16 en 17 niets gepasfeerd. ■Den 1+ dito was te, Terfchéilsng binnen eaats te: anker gekvtnen, eei; Smakde-naam onbekend. De r.5 kwamen -ildaar binnen ,;G. Wibe, uit Noorwegen C.J. Spaanderman,- C. Prpnk en5j. - Rode» kerk, van Tonningen; hier onder „de Smak. gister gemeld, "eerst- gemeldeis lek heeft z ankers verloren en,heeft een Lootsfc'nüït tot adfis; entie. Den 16 kwam binnen D. Webderman van Tonningen. Op d n Eid-r is geil rand hef'-S^hip Thomas and Bet- fcy Kapt. Watfon. Bij Bornholm Is verongelukt het Schip ""gevoerd door Kapt H. j Giefen van Ki ppen.hagén nvar Konings-; bergen; het .volk, is behouden, doch var, de lading Üechts weinig geborgen, r r- Te' Sta vanger it met een lek en ontramponeerdSchip binnen geloopen Kapt. Daiiiel F., Hollin. met Ho'nt, van Swineinunde naar Leverpocl.. Te Regefiord is met-een ontramponeerd Schip binnen ireioopen Kapt. Bauke Simon Stoffels, met Houtvar: Dantzig naar' !,ondonderry. Te Sc. Martin Isle /e Rbé» is zwaar befchadigd binnen, ge oopenhet Schip, the Traveller, Kapt. Tho- 'ras Infh, van "Lisbon naar de Noo dzee; moet losfen om te reparceren. Den fó d zer zijn te Calais en te- Dieppe opgebragt vijf Engelfche fchepeen, nanielijk Dc Brik'la Marijvan 14b ton cn 7 man equipagie, Hét fchip .the Boord van 100 ton en 7 man cqui- pagie geladen met VèrFwaren zijnde genomen, door de. kapsrs la Revanche en le Na 'oieon. l.e Tesrimonij Reward van 250 tonen 13 'man cqui pagie geladen met pijpaarde: genomen d«or l'Etoile. L'Anna, van. 130 ton ea 11 man eqiupaglc, geladen met zout. L'Orfoli van 250 ton, geladen met Specerijenge nomen door la keciprociteé. Deze Jaatite heeft ziel, niet overgegeven dan na een gevecht, waarin hij dn dopden en verfcheidén gekwetften gehad heelt, Schiedtmden '20 efprjl. Uit Hélvoetiluis meldt men 17. iets gepasf-erd. - '9 ,vf- -5 Uit den Briel meldt mén: 17. Niets gepasfeerd. De wind N IVcsr 'S. Niets gepasfeerd rp Niets gepasfeerd. PRYZEN DER EFFECTEN. TE AMSTSfcDAM, DEN l8 APRIL, Bat.Refcript.'betaalbaar na den yredc. 364 a a§ pCt. Geforc. yan 1795 en 1796. Vrijwillig 1797. - Nationale Sahuldbrieveni dito, -- Losrenten. V dito. op de Domeinen. Losrenten van jgoi. ditoNegot. tïoa. Losrenten uit dito. Rcc.Negot. tbo4. ao Jarige Renten a 5 pr. Ct. 3 Per Ct.,®ecoof, Certif.bijKetw.Voomb. Bankgeld. S 2 li I*- 4 3i 5 3ï Si 57 36 a <S<5} a dpi 4» a 4»i 37 a 37* 4*i 4S5 *3 a 70 a 705 4SJ a <21 68 a 6ti 3« a 3Si 73 -a 7ii 43 6$i a 66 t 3^ 43** 66 WISSELCOURS- TE AMSTERDAM, DEN 18 APRÏZ, 1807 Madrid j M. Ft 49 S. 95 4 ilboado- 49 9444 Cadixdo. 49 95 4 Li.sfaban do, 4gj Livorno fi. B. Genua do.bt.inS. Paryszigt do. F, A S3l« Parys Bordx.2M.b,inE tM. do. do. Londen 2 M. zigt Hamburg zigt B. 1M. Banco. £35 Jii TE LONDEN, DEN 7 APRIL. Amftcrdam, 2 Ufo 36-7 Zigt 36' Rotterdam a Ufo1 u - 9 I'amburg if Ufo 34- io Parys2 do. Zigt Bourdeaux 2 Bilboa 34- 14 24-10 Ufo. 24 J4 38 Madrid EfF. Cadix dp. Livorno. ■Genua Venctie Napels Lisfab.on Porto ;l. .7» ISi ft- jii ft.; 3Si 49i 45 5* 4» <53* <S3i TE HAMBURG, DEN H APRIL l507„ Amiïlrd. Kasfa Zigt i<s+J Dito 2 M. Amft., Banco, Zigt Dito 3 JM. Sa'-1 do.- Londen da. Dito Zigt Madrid; eff". r} L fo Cadk eff, dito arys 3 M. iq5 ÏS4 34 s5 5>o i 9° as; Bourdeaux Lisfabon Porto Genus Livorno P-cenen6 IVekcn Praag dito .Augsburg dito Lopp-.mhagen aM. Breslau 6 Weken a M. ii Ufo dito dito dito 43"- 43# 79 86 34o 34o 'ISof 144 39 FRANSTOP.T AAN DBIf MRIN Amfterdam dito in Cour. FRY Z E N der G R A NEW, C-fcken. Ubien,,-,. Scneiks, Dervifchen ^siiTs'^êcn fpacen cn fcitoffels. rp Frsnfche Ingenieur- en A "k' lenj-Officiers naren des nachts uit Dalmarie aangek *ierênafdfhabrCl0nden Z':Ch 3°° k',non"en icomor- {cr'.!en, cnnct geredde Turkfche Rijk werd T'J t, vcrwo"tlnS. van eenige huizan en gebouwen, Sj' h" vc:iK"£ va" ZÜ« £er en zijne aeht ng der vind-7 SC WClk=« "i twe ben. WanBC6r Z'J dczeiye eenmaal verloren beb- {Het vervolg in enze volgende.) i De Prii—n 'dcsze.tf, met Mout Wijn zondeé Fustjo Virt. Schibdam den 20 April. Gcvei-id KI.' Brab. Rogge '160 .220 Ggl, Dito dito 165 232 Dito dito 164 224 - Eyn dito i58 g 224 Zeeuwf. Wr. Ge st 13S röo Dito 'vVr. djio jaa 170 Pyn dito i45 [gó Stichtf. dito 144 7 Westl. Zr. dito 144 jt 166 Verkocht-: Orerysf. Rogge 160 214 Ggl. op 6 wéken 01d'ySi" n/° f^'0 4,3"bt4 Gul. OldamiD. Wr. Gerst 140 k. S. M. DBN APRIL. "ri-vcn. Geld. '48 142 LEIPZIO, DSN 6 APRIL. Amfterdam, in Banco i Ufo dfto ia Cour. j Ufo MADRID, D8N. 44 MAART. Amrttrdam 564 kales Reajes 4!54 S ;?Pi>NB; DEN tö/SP2!L. Al. D. 40 pCt.'. Geld. Brievéii., '4Ï :M. MALLAOa DBN 4 MAAltT. AmU.erdam Vales. Real es 15a Ggl. A m ft. Zi-tt- Species tours Disconto 9* 45* 4' pCt. <51 ptt. 44 i'Ct. CAut*, DEN J O MAART, - Amfferdam Val-.-s Realcs- 9«f 401*49 TA RW. ÏÏeszelfs aanmerkingen over dc verrigtingen der Enwl- fchen in de Darcanellcn sldu? voort: "ir;'iet ofr,cl-clc Vcrflag van h t voorgevallene te Xon.fiaotinopel (zie boven) komt overeen met en be IfAi.!1 bijzonwerI.edcnreeds door ons bekend xré- 2y leveren zoo vele bewiizen on van de Fn gelsch-Rusf'fch-, fta«<szuchten »an de misdadige.zVmen- Jpatnidg, heimelijk in het werk gefield om de Oro gaunticne Map. te verlagen en om ver te werpen? Daa dl. a6'210', dc Groot<: Heer en het Volk aan! A? ui dit KelLrijk WMtdiê n'h F ree,?rijkftc tijdvak kan; VZecuw enVI: vlo-.r voor h w Engelfche Vloot heeft de JSIaiawe dito.. I 5 het (Cr,.je ur.moeten nemen, en alles treeft Zomer t.e kennen dat eene doonogr door de DardanelJcn aan'^ Brak' VojPen, oVieTV0Ke-VWl' d°U^der Za! tc komen.^ff Bra,,s Volgcns_ officicde bengten mag menvéronderftcllcn 1 -Mat aanzienlijke Franfche Huiptroepeo op het punt liaan 1 ,„R 0 G,E' a,ch ?et de Turken te verc/nigc! Tl rccds kJellle vobrdeelen bevochten Gedroogde.. Act welk als een voorte-keri van groote' 'zegepralen ma»!' aangemerkt worden. Het- plan van het drievoudig!Zccnwfcbe-. (20) c£ io| i'i Jenever Ordin. Proef, z. f. do. Alle de genen wélken iets te pretenderen hrh- R ftch z' uae" nmgen hebben, concer ner.ndc den bocdc] van LEENDERT DROOG linll' man aan den Kande'qat- onderden s4mhn,brl er. Kotterdam, den 10 April. TarJcy'ecn herzie Verbond msfehen Frankrvk fehimt meer gevorderd te zijdan men wel gedachc haddcj, en de Rusfen, reeds tot het |d:fcn(ive gtofant iegiiixen zigtbaar Voor dat volk tc beven welk zi] reeds mecedsn oyerwonnsn te hebb«p." 6.ER Ï"T. de Z'. Zak 5' a !I B es a ac g «27 g j ESI. ESI. hl Last. 3 gul. 2©o a 1^4 ggjt 14 o a 2J0 ggl de Z.ZaC a5 a ï8 g let Last. Z. Wint'.-r,S?i a ;f4 Z. Zomer.a szr :Vriës: Winter.., -ü* dito Zomer. d». Ged*'o&^def 4S .9 4a. HA VER. Vries: Brouw, dico Voeder.. ZeeuwTe. ié.., PA ARDE ROONEN Zeéuwfché... BOEK WRl r. 1 Vi. en Bra|>. Op WITTE BOOiTËPJ. Govfelie cn Seh Walcherfe ERWTEN. Grauwe.. Witte,.....;.. Groene. ÖLY. Raap. F-?n Hcnnip. Raap Rocken Last. f} a is J '4 a iö <r a 15 5 't Lis.: 26-a aï -P 'e Lost. Ut 8 41 d' y-Znk 21 a is 11 27 20 Z. Zh, a s a 'S Asm 8 ji 7i s 'I IoO» a so GESTéTV X ftad LSrtkV, Notaris, te Schiedam, als fcij. hct Gemeente- 'i Bc.-uur, jan denDorpcen Ambachtc Ket'hcl, "-ccontmir eerd zijnde, tot Sequester Sin denzelven boedel. N^NVatwr AIz0° J d"'~, het overlijden van "dan BJt4- SCfiJEnlu' •"1 Gereformeerde Weeshui: tc j Qlc pPS' Mean!: geworden is, zoo kun-- "en degcenen d;e tot denzrlve.i) g,:negen en ockwatL zijn inits ongehuuv-irustenen de en -- oud, lidmaat s.vandtn hervormde»: Oedsdhnst e/bc 1 wijzen,kunnende .produceren van jen eerfyt'tn zediS.Z fc drag zich daar toe aandi r.en aan R-genun os WmAs- dagLt» CO Zaturdag;, 22 25 en 29 April,'s uamiddaés f ï*an 3 tot 6 uren in fect voornv< buis5 S LpCEE, in de Eogellché Drukpers Rotterdam, en verder alom is te bekomen, geheel f Vr N BAS HOU. Precede d'une petitet Lomouc -« faveur dc ccux qui f rontMavis qu'il es bon de favo.W 7* fpcn.fc.r avant *PPrendre i pirler too. prijs is 16 fluivers. Schoolhouders, welke dcreL getallen beftellen jenictc, een jj &i- V i'-.-R'rv.L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Algemeen Schiedamsche Courant | 1807 | | pagina 4