SCHIEDAMSCHE 'Mm. e O U R AN T* M E ËNË m IK"i.v- ■■•■- ALGE J;- v van DINGS DAG STAATKUNDIG NIEUWS. I .tel 1 I j;-. - :'T DEN 5 MEI I SO f. Deze Contant wordt, voor ienzeljitn prijs als alle artierCouranten, ö'es dinosdags, donderdags 'en zatordags te Schiedambij JóLOCKE en W. MOLENAAR, et» verder alomop te-f-otrksnicren en bij dcrzélvcr Overige Correspondente»uiigegtveh. Onze Courant vau aanmaanden DONDERDAG zaly den iny»i,tegdeA .HEMSLVA ARTSDAG op WOENSDAG wordenuitgegeven,. grootbrittanjb. Lande», den 14, 17 en »i 4PrV- Op Zondag, den t dezer itPark erd den ran den herbaalde, even zoo ceroiedige als dringende, voor -Ben andere brief uit Zeoeedsth Pommer'», den 2% (tellingen vón^den ka:.t onzer Koopliaden om herfte jjpril. in de geiec-'ten van den T6 hebben vooral onze gedaan geworden. 'jager* geleden. De Pecne«ver welke onze troepea ran den Donaud-n 17 riprti. De Franfche terugtrokkenwas juist 7.ccr obgczwolien. ^Obfervatioinarmce In Frioul is of reeds'opgebroken,! De afgefncdtn'eDeracheincrtè van den overfien Car- 1 dezer vcrkondi'de bet gcfchut van den Tower en;of zal ten- mrofte fpoedtg naar Dalmatie en B >snié op- dell hebjcir zici naar het Lfedomfcric begeven, terwijl etï-rk'öe verovering vau Montevideo. Dezplaats breken. Dc Pacha van Bosnië ontving van Kohftanti- zd sScTop de Kanonnnceffloepen Dien infeiep-n. iverd den 'a Februsrij door onze troepen, onder he.cbcv 1 nopel het bevelvoor bet onderhoud dezer Armee,! Dice kclc Zweden', welke den 16,-des avonds tcacht eVfirtwade Generaal Achmu'y niet fvorm ir.ge-;die den Turken tegin de Rusfen té hulp ijltte zor- urmi r.og niet gevangen geweest zijn, zullen n»ar nomen De Admiraal StirLg onderftcuv.de deze ouder-ge". Bij déze Armee zal z:ch ook een Spaansch men verneemt j vrij naa. Zwcedsch Pummcren kunnen icmir» met ziin c.-kad r, cn ram t vens S ivhepen van-Armce-Cerps voegen. 'pasfercu. 10 tot 28 (tukken gefchot4 van 10 tot 16 iUkken'^ Den April braken de Qostcnrykfcbc troepen.te hehhdk.iwwin- den 18 tot laat in dm nacht de •efchut ic al*'floepen, uitgeruste kanonneerboot^n 6 Schardirg naar ,-inz op, en zullen, naar men ver- zameukoms: tu«fchcn onzen' Gouverneur Generaal de« :wapcnde rocifchuiten en j 5 koop'.aardijfchcpen. Ineemt, door Kavallenj aan de grenzen vervangen 3aron van Esfen enz. cn den wUarfc'nalk Mortier plaats Zeer onverwacht is den 17 des namiddags tc 4 uren ,,wb;den, jvo'd, ligt tusfehou Grcifnvaldtr Anclam. De .>ap-n- «hc order van den Raad aan Doctor ConimonV gezon-j f au den Mem, den 18 jdpriL Gisteren is de Rus-, ftiiftand is, zoo als mén Verneemt, «nor 10 darren fcn welke h.t bevel inhoudt, grens febepen-e» geen usch - ocizerli.ikc Generaal van Korf, als krijg* gevange-1 genot cn'. En dc opa- gging is ookop 10 dsgentè v-rat :i«endom welke den inwoners >an Noord-Duitschiand ncdooi rrankfort naar Parys vertrokken. ibcpaald. Bij de znmcnkom-.t w.rcn dc wederzijdfche lenooren tot nadere order, vrij tefpreken. De order Lr Nieuwiea meldt men onder dagtcckcring van den,Chefs van ren aanzienlijk e-.kor;c Cavallerij vergcz ld, tp dezer: Dc landitraten aan -gene 7.0de worden blinajouze Oouvtrrenr Gci'eraal'nameUikvan rOO man vaa niet 'ledig' vn troepen, die naar dc Gyrot« Arm c ds onlangs^ui: Zweden gekoiasnc'lchoonc-k u'faren vaa kan een 16 Maart', waardoor alle voor den _i januarij (805 genomen eigendom der Hanzeiteden vrij gegeven arerd is hierdoor opgeheven. De overdv burr in Anierjka is weder op vrij a voc-.cn lelield, na dat hij eenea borgtogt vaan ic,000 Dollars 'efleJd heef;. Hetgeen men in Duitschland gTocfde dat onze Re- rcrirg aile van de Pru.fm genomen eigendom, welke soz niet gecondemn erd wa< zon te rug geven is «ngegrnr.da 1 icen de goederen, en lchepcn welke a lén September genomen werden zuilen -.te rug jegeven .wo.rdea. -- -Het vertrek der Expeditie-naar liet vaste land fciujm aog uiigefteJd te z:in. M W~trc. A?.T-t-;"dér: \Vaddep isvoor gtnorlocfde arttkas, Pij, cn de, ter blokkade van dc-Eive geftationeerdc, apitein? hebben deswege reeds de nooöige orders ont- jvargen. Dit. is zeker, doch zal echter niet'openlijk ijbekend 'gemaakt worden, '..RUSLAND. -: Petersburg, den 4 dpriU Door een Keizerlijk'De erect van s®f Maart is*beyolcn, bit van de uit 6n,oóo Hian. beftaande militie thans 200,000 pan in activen dienst geftefd zullen'worden. 'j r Den 26 Maart is het 'Engciseh RusHsch tricraat van Kp.ophandelafgeloopen. ÏHetzelve is tót dus verre nog niet vernieuwd en wiinnecr dit gefchieden mogt soo zal hetzelve eenig.e modification ondergaan. Ten minfte ,iaat het den x'Januarij vetfehenene Manifest dit verwachten. Den 28 -Maart is - Zijne Keizerlijke Majcfieit, ia'-'.gezelfchap 'des. Heerrn van Nevvofiitzow, die van Memttl. enz. dep t s weder te Petersburg aangekomen was, van hiernaar dc Armee vertrokken. -De Staats raad'Gervais uit het Departement der. Buitef-landfch'e ;Zakeuen de Staatsraad Drushinin waren reeds den '■IïS' Maart .van hier. vertrokken. Den 25 Maa-t. werd ïbier, het feest der ïroönftbckliminir.g van .Alexander., die 'reeds '6 jaren geregeerd heeft, gevierd. De Grootvorst Kouilamyu is niet de Garden reeds, v.oeger naar. dó J Axatec vertrokk; n. DENEMARKEN. gaan. Er verloopt bijna geen nacht waarin,dedorpen aa'c gene. zijde, niet vol van zulke krijgslieden liggen. Brie-.xn^itit Mentz mei ten reeds -de aankomst .van .vele dcrzclyef,,' Heden werden weder ecnige duizend man in Frankfort'verwacht.' Men .w-il-,.thans met volkomcne zekerheid beweren, dat tot dem'toekómJligen Veldtbgt de verfco denc Vor- :'ien van het Rynfcve. T erbond neg twee derden bij'hsnne eoritir.gents. troepen .moeten leveren. Sr es tin, den at jfprïl. Heden is alhier het. volgende 'agbeve! beker.d gemaakti - in. gevelge van Sen wapenftilttasddie inj d«ii nac'-i -. an deii 18 d. zér maand :r Sehtatków tusfenen Xijne Excellentie, den Hcér Maarrchaljc AÏortier, enden. Kwee'dfchcn'- Heer Lieut'.nant ..Généraal' var. K'len on- d:rte,kend werd, is men overeengekomendat op d:n 20 de eiiai.den lifedcrf. en \j5llin flour de'Z-wecdfer.e san- dc, trespen, van L. M'. den Keizer zouden overge geven worden. Da gevolgen van., het gevecht van dei* 16 Aprii waven 000 tot 1200 gevangenen én 6 (luk ken géfehut. Eens. ganfche Compagnie -'.'wcedfeheiigtc O fan te rij werd gevangen; genomen. De Arm te van den Koning van Zweden, heeft zich verbondenzoo lang de wapenftilftand duurt, geene verjberkiug naar Colo.erg cn Dantzfg te zenden en in 't geheel geene ontfeheping van vreemde troepen in Zwccd'sch Pom- meren. tc. veroorloven. De vijandelijkheden kunnen alleen t# dagen na gedane opzegging van de eene of andere partij haren- aanvang weder nemen." r De Divjlie-Gcncraal en Gouverneur van Pommcren, - Ltebsrt.. Straaifund, dun 51 jipr'ti. Dc^omftandighedcn zij;i bij ons weder plotfelings veranderd. Onze troepen die in geen groot aantal verre voortgenikt'wa-enzijn gennodzaskt geworden., 'Pruiösch Pornnieren weder te verlaten, cn naar deze', (treken en vestingte rug te trekken. Ons. verlies in de verfchillehde gevechten van den 18 is niet geheel .cmaanzichlijk geweestof-" fchoon' het aanvan.Rêlijk zéér overdréven werd. Van de in tt veld. geweest zijnde troepen.komeii hier immer mecrd-iw tc rug. ;-k Zoo'wTl d.e Keer van EsDnals de Geneiaal vaii Arrhfdtzijn hier weder aangekomen De Oveffte van'Vcgcfack-heeft "ec'r.en fehoot in den Koppenhagen, den 2 Jpril. Brieven van Dantzig «h Metnel zeggen dat men elk'«ogenblik de tijding!mond ontvangen dé "kogelfhet-ft izijnen uitgang d;:ör f van eéhen geleverde» gtontén (lag te gerno.-.t zsg den v/arggcnonienciv men heeft »Ue h®'op op zijne gerie- Burdien beide Armeen'elkander zeer géiiad rd-'wareu, zing.- Dantzig werd den 15 dezer nog niet gebombardeerd. 'i nans is er een wapenftilftand gefloten die, naar men zegt, in geval de vijandelijkheden weder mogxn aanvangento dagen te voren van weerskanten moet l. j r öniretedd word:'n.. Sommigen zeggen-dat de wapeoftil- Jr.est, den 5 edpnl'. Seaen 14 dagen verwachten f gefloten is. uit Dalmatie te. rug; \doch 7:1 v, DÜIÏSCaiASD, Wij onze troepen; -zijn nog niet aangekómen, waaruitfommigen waa - de üi5"Bel'iir> den Lhijnlijk zonder grond, ongcrusthsidwiilen fcneppen, j- J ,f0 ZJ p XJit Zv'eedsch Potumeren den 2r jfpril. Nad,1 'L 16 tot ons nadeel uitgevallen he: t ijf-Regiment. F rest,/ud*n 21 April. Onze Commandant, cc Heer Adjuda 1: Generaal Boerner, heeft dit vo'.gcndc» berrg: ontvangen In hes Honfdbwarti-'r van Z. K'. II. den Prins j',, -jut? Ntsroleon Kioostefjlift Can,enz dsn 17 ,}prtl 1807. 1 De^Divific-Gcn.rraalChef van den Generalen Sti£' van het p Corps de* Groote Armee, aan dca Adjudant Ge .e aal 3 .ertier j Commandant, ia B ros 1 alt.C - Z. K. H. g.dast m!j', U, V.hzt Commandant, te mel- dec rat een talrijke urvalwelken het garnizoen vaa C.Utz i't den voorleden nac t gedaan heeft, om deii -er.traal Lefevre in zijne dicht bij dez.e vesti g 'geno- mene flelHng nar, te tasteii levendig terug gülhgen is. Het. srolg-nde is het'tot dus verte .bekende refulteatvaa doze affaire.- 6oq man, t Majt-or cn 8 Gihckrs wi'r 'en kr::g«gc angrn gemaakt er 3 ftukken gefchutverd erd; t.-rt dut" 300 Pruifen «p ret flagvcld geble- veu zij a Men 1« nog pezig fle vlugrcr.dcn te vervol gen van welke 7ieh 3 of 400 man nng ir, in I-Icin- ricilssvaid,, a turen van h er, bevinden, Z. K. H H'efc zoo even 2- Compsgiii rn vjn her Regiment Garden ea eén ijvkadrou lïgte Ruiters var. den Koning, geeomman*. decr'd door den Major'Floret, drch het geheet onder het opperbevel'ra; den, Genetaa, Sibeiin ter -huhnei'. v.ervolging afgezrtivtc.'en het is te vermoedendaC een groot: aantal d-.zer. vl gtelingen door dit detache ment opgevangen,zT worden- Van alle kanten k men Deferreurs aan. Van'de 60O0 gevangenen li.ja reeds 320 naar Brei- lau op weg, van waar dezelve naar Sakfe moeten ge transporteerd wordeu. - T. flSDO'j1LLB, Z. K jH. heeft dooreen voor Glatz deti 1 - g teekehd dagbevel aan den'. Ge eraal Lefrvre en ..dé. brave ontDÉ zijn. bevelen (taande troepen zijne teyfedcnheiid':te,keH- nen gegeven.. il' FRANK 1 ÏK. Paris, Jen 29 Maart.Het Gouvernement heeft*" wederom, het volgende legerbc-ïgt.ontvangen, EEN EN ZEVENTI05TK BULLETIN "DER GROOTS AftMEE» - Fincken/tein, -den Tp U/pril. Daar de overwinning van. Eylait al .de"ontwerpen deè vijands tegen den N;tder-V/eichfel. heeft éócn misluk-, ken j is de- Armee in (laat gcfle!d geworden Dan zig in te 'fluiten en de belegering dezer Vesthtg aan tel vangen. Doelt men "möcsc :ot dat eir.de de belegér-ings- werktuigen uif de ftCfkttn vaii Siht-fic en deii Oder ontbi&leri langs ecee ftr'cck van meer dtp. hónderd ...„w- waswerden onze 1 roepen genoodzaakt, des avonds miilen uitffrftrekthcidcnin- een land Welk geheet vaa ,Jn Dalmauc.-is tusfchcn 05 Rusfen. cn l-vanfchen --.<.3 Anc:r<m te Vevlafn ea zich adhter- ce Pcene terug tejwcgen ontbloot iif- Deze' zwarighrdèn zijn eeïi-er te niets van belang v 001 geval lea... Doch deze rustzal trekken, "."Des nacljts'-.bevouacqueeidén zij ea 25» E., de Uovèn gekomen, eb de belegemg-'weirkiuigeniktiiiicn: ^0®°",.,^";,.,. 1.U n,... en 'Chcfi* verleide den volgenden dag zijn aiiengjkcns aan. Hónderd ,-fiukken gefchut van; het Epgelfclic j de -ferteépvaart -. J V 1 J T - j'L- ■'•-nctiaijv usuruci' - i-OIU IICU1-. 1M" ywuiH«villlg\. lUmfrtfV tocbreivgen. verpictcn van méh'fcbèïïmóed, ccSck :.>V pen/t tlfkm d voor,.'- D^PrLiinfcheGeneraa! ^kreuib vtfert her Myelin -^rn ra?Cp'1f a dcf "geHte'liaan.. O? dézen brief kwam den 17.,des avonds een gellëld-uit,.i4-C!ÖO- fche 4 onzet* h .pvaardijfchepm„,?die uit ucn LevantFrjxLsch Óccrfté tc GreifsWald aaii,;.i?eikc;van"deh.kai;t.pru;j-c °C11: fi00a"Rusfen.: Överftrdohlirigcn éh -moera?? kwamen, aangehouden en naar Catraro gezonden -d« Matefehalk^ MórticL. -tmzen, GdnefaaL en Chef "hei^^iferl'^'van verfterkin^l e,v he: tort 4en'nit "da^on-0"11^'r>f> Q0|ï°1; P7fn !J, J-V cene zameiikoirtst vodri'öfg', Deze had 'den t'8 teSchjarfi van'weehrTmund"hcohen de influltingj.van. deze plaats, Ö?aiP Ru';and' dow plaatsen in dezteve wbrd eeue wapen ftilftand ^r «3:lük gemaakt. •aJn' f nS^lcC ?,.cn die pp..vHng^iard ecnc bepaald, waa-bij de Peencen V.rebei als grenen fa>f«h*n (*tet Vervö'ï ei> dte 148 50Sr B'oetere fom bedragen. In -Wcencu zyn awwegc^y^-^. ^mW. w^,,at j te fcM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Algemeen Schiedamsche Courant | 1807 | | pagina 1