C. 6. LOOT. is axsopxsxro Schoen- en Laarzenmagazijn BOOGfSTRAAT 322, SCHIEDAM. Tstaten-genebaalT 'suvwHarjinr's t SaNIUOa nojapopoA'qosissnjj oq BUITENLAND. MARKTBERICHTEN, ADVERTENTIEN. Meubelmaker en Stoffeerder. HOOI TE KOOP bij Groote en Kleine Partijen, Halen! Halen! Halen maar!!! 1YK.I N. A. COMMRINK. Schoen- en Laarzenmagazijn, Hoogstraat 322, schuins over de firma Gabel. l'frs eef> veel bedaarder toon aanneemt in de kwestie met Portugal. Trouwens bet was geen ge- heim, de geheele Europeesche openbare meening .trok partij voor Portugal, dat [een expeditie uit- zond, niet om te veroveren, maar met een weten- schappelijk doel en welke niets meer deed dan een snood beraauiden aanval afslaan. Bij gebrek aan politiek nieuws van beteekenis worden de schelmstukken, die er gepleegd worden, medegedeeld, en komt men tot de ervaring, dat het dievengeslacht, hetwelk met geen klein beetje tevreden is, nog niet is uitgestorven. De Britsche post betaalt niets terug, als er een buitenlandschen aangeteekenden brief met geld wegraakt, en voor een binnenlandschen, die zoek gaat, vergoedt zij op zijn hoogst f 120. Voor eenige jaren stal men, op klaarlichten dag, in het juwelierskwartier te London, uit het hulppost- kantoor een zak met aangeteekende brieven, waar- van men gist, dat er voor een waarde van 3£ tot 6 ton in zat. De daders zijn nooit bekend ge- worden. Onlangs werd in diezelfde buurt een flesschentrekkerskantoor door een drietal schelmen opgericht. Deze hadden spoedig in de gaten, dat de briefbesteller dikwijls brieven met veel geld voor de juweliers in die buurt bij zich had. Hun plannetje was spoedig gemaakt, zij zorgden dat de besteller een aangeteekenden brief bij hen op de tweede verdieping moest brengen, toen vielen zij hem aan en maakten hem bewusteloos. Toen hij weer bijkwam waren de schelmen met den zak verdwenen. Men berekent dat hiermede f 84000 h f 96000 in hunne handen is gevallen. In heeft men aan de loskaden groote last van de cha pitouwers of hiepschansers, of hoe men die twee- beenige haaien gelieft te ncemen, welke op de koopwaren loeren en daarvan inpalmen, wat zij kunnen. Nu moge in vroeger jaren, al eens straat- bengels daar suikertje geproefd, of krentjes of ro- zijntjes of vijgjes geplukt hebben, dat was wel las- tig, maar met een paar goede tikken ble en zij weer voor een heelen tijd weg. Thans evenwel hebben de straatbengels ds gedaante van roovers aangenomendie met georganiseerde benden op- treden, en, zoodra zij hun kans schoon zien, met korven en zakken geheele wagenvrachten koop- waar inpalmen. Maar niet alleen het opgeschoten volkje, zelfs de werklieden rijden vaak wagens vol goed weg, dat aan hunne meesters behoort. Wat te doen De koopwaar ligt langs breede kaden, die een gezamelijke lengte van 3 uur gaans heb ben. Hoeveel wakers en schildwachten zijn daar- voor niet noodig P De politie versterken, hoeveel man moet men niet hebben om voor bewaking en aflossing genoeg te hebben De hekken aan de kaden sluiten, en daarbij een portier op wacht zetten gaat ook niet, want er zijn vijftig hekken. Al wat de gemeenteraad heeft kunnen doen is de hekken langs de kaden op bepaalde uren gesloten te houden en aan ieder, die daar niet noodig heeft den toegang te verbieden. De oogstberichten uit RUSLAND luiden niet gunstig, de spoorwegen maken daar slechte zaken, omdat de graanoogst in het zuiden is tegengevallen. Het vooruitzicht van den oogst van het winterkoren is eveneens slecht, vooral in het noorden, aangezien het door gemis van sneeuw in den grond bevroren is. In staat het begin van het bitter lijden, dat altijd op revoluties volgl, nu al voor de deur. Een telegram meldt, dat er reeds een oproertje onder de soldaten is uitgebroken, waarvan de regeering er verscheidene liet arresteeren. hebben verschillende partijen en onder afdeelingen van de Koningsgezinden, gevonden, dat zij veel te lang heel liefelijk hadden samengewerkt. Het was veel te mooi om lang te mogen duren. Zij hebben zich nu verbrokkeldom elkander eens in de wielen te rijden. Wat betreft, dit blijft onder alles even kalm. Men wil den leader der expeditie, die zoo Sink van zich afgebeten heeft, een eeresabel aanbieden. Men verwacht een dreigend betoog van Engeland, maar daar men op de hoogte van den toestand is, zal men er wel kalm onder blijven. Het rijk heeft veel meer macht en invloed in Afrika dan Engeland, en het geval zou zich wel eens voor kunnen doen, dat als Engeland het Portugal lastig maakte, de Afrikaantjes het den Engelschen zoo benauwd maakten in hun werelddeel, dat zij een goed heen- komen zouden moeten zoeken. Politiek nieuws, dat aanleiding kan geven tot rijzen en dalen der papieren, is schraal. Misschien dat de portugeesche fondsen een zeker honderdste percent rijzen, door het feit, dat in ?"its,ch« I 10.75 ll'so PRU7JN DRR BIPmTBftL BEUK8 VAN AMSTERDAM. Per Telegraaf. DAM, A SO. Beveelt zich beleefd aan tot levering van alles, wat tot dit vak behoort. Solied werk. Billijke prijzen. 7ifXMuSJ.v u9zCud xdaz )Of safpu ug 6nja ugpxocn u9i}vxvd9A any •wpj,om uapuoCuvo poet usp uuv puMtnyMawp u-juutu/ EDS 3Z31 'ELK 'men omoh tuepaiqas jooa doo?|J3A-na3||v 9p U9 ixiood oooci oxmqfjuxopooopuo ufiz 'BanaN ui BILLIJKEPBIJZEJf.) Bij VAN WAALWIJK VAN DOORN, Rott. dijlc, SCRIEDA M. DAM 29. DAM 29. Handelaar in SCIIOElVEiX en LAARZEN blijft zich bij een ieder minzaam aanbevelenom tegen de concurreerende p r ij z e n alle soorten van schociien en laarzen te leveren. Maat- en reparafiewerk wordt spoedig en net afgeleverd. Slalen! Hal-en maar bij JOHs. VAN DER BEEK, HOOGSTRAAT, C 90. Versch VARKENSVLEESCH h f 0.35 per 5 ons HAAGSCHE LEVERWORST,, 0.07 per ons GEROOKTE HAM 0.12 GEKOOKTE HAM 0.18 HET VAN Bjj deze neem ik de vrijheid mijne geeerde stadgenooten te °P Zaterdag 21 December geopend heb een SCHOEN- en LAARZENMAGAZIJN, HOOGSTRAAT 322, schums over de firma GABEL. Daar in ditMagazijn de soliedste artikelen in de ruimstekeuze zullen voorradig zijn, durf ik met vertrouwen UEd. tot een bezoek uitnoodigen, niet twijfelende uwe gewaardeerde orders te mogen ontvangen. De Fransche en Weener artikelen en modellen, zoo ook een ruime keuze BAL- en SALONSOHOENTJES, zijn steeds voorradig en worden tegen concurreerende, doch vaste prijzen acon- tant verkocht. Reparation worden ten spoedigste afgewerkt in de Fransche en Weener modellen. Bestellingen worden net en spoedig ten huize bezorgd. Voor de soliditeit der goederen wordt ingestaan. Mij beleefd in de gunst mjjner geeerde stadgenooten aanbe- velend, heb ik de eer te zijn, Hoogachtend, UEd. Dw. Dienaar, MS Genoeg, 6 October scheidden zy, omdat liet leven ondrage- lyk was, Uit de haarfijne bebandeling der zaak aan de rechtbank krijgt men den indrnk, dat B. tocb spijt bad van bet vronwmensch af te zijn. Ook Anna was niet gerust en liep met een mes by zich. Toch dreef deze vrouw ke stontheid zoo ver, dat zij B., na- dat hij van haar af was, nog met list een doek en een pet in een berberg afhandig maakte. Toen later bekl. om zijn doek kwam, wilde zjj bet niet afgeven den eenen keer stond liet zooals zij opgaf in de soda, den anderen keer weer was bet verbrand. Bekl. werd door dit alles zeer woedend. Een getuige verklaart, dat hij op verzoek van bekl., nog een poging heeft gedaan om tot een verzoening te komen, maar dat die niet tot stand kwam, omdat, per slot van rekening, hij nocb zij genegen waren, weer bij elkander te wonen. Op 11 Oct. koopt bekl. een pistool met 10 scherpe en 5 flobert patronen dit moet gebenrd zijn, toen Anna hem had gezegd, dat zij zjjn pet en doek verbrand had, hcbbende toen bekl. tot een kastelein gezegd: zoo gemeen als nn, heeft zij my nog nooit behandeld. Bekl. laadde de revolver met 6 schoten en liep er mede op zak. Daar hij, (ofschoon bij de Marine gediend hebbende) aan een dergelijk pistool niet gewend was, ging er nog 's avonds by het uithalen van zijn doek een schot af. s Naehts omstreeks 12 nre van dien datum ziet hij Anna, die nog een andere vronw bij zich had. Bekl. fluit haar,' zy komt, hij wil haar uit zijn flescbje laten drinkeD, zy weigert. Toen moet Anna over een brief van een nieuwen vrijer hebben gesproken, hy moet toen weer hebben willen tracteeren, maar zij weigerde op nienw. Volgens bekl., moet hij nog gtzegd hebben: Anna als ik van je af ga, verval ja weer, dan raak je aan den sterken drank. Hy had toen nogmaals om zijn goed gevraagd, zij had een leelijk antwoord gegeven. Anna zegt»Ik heb gezegd, ga naar huis." -Go slotsom was, dat B. zich posteerde voor Anna, en er vier vyf schoten knalden. De eerste kogel doorboorde de linkerwang en bleef in het tusschenschot van den neus zitten De 2de kogel vloog door het rechter bovensleutelbeen, en moest uit den nek gesneden worden. De 3de kogel vloog in bet linker schouderbiad, en werd daar uitgesneden. De 4de kogel vloog in de r^chterdij, en werd daaruit gehaald. Tot 19 November lag de vrouw in het gastbuis en had later bet geluk, dat de kogel, die in de neus was blijven vastzitten, er vanzelf uitviel. Na die schietparty ging bekl. naar een herberg en at vier eitjes op, die hij met een glas bier doorspoelde. Was de schijf, waarop bekl. zijn pistool had geprobeerd, niet zoo'n dik, vet en vleezig vronwmensch geweest, dan ware het leelijk afgeloopen gelukkig, dat nu, volgens getui- genis van den dokter, de kogels in haar vetlagen smoorden. Bij den commissaris had bekl. verklaard, het pistool gekocht te hebben met boos opzet tegen Anna. Nu wil hij het doen voorkomen het zich uit zucht tot zelfverdediging te hebben aangeschaft. Want Anna had bewonderaars, die zjj vaak uitstuurde om een auder af te rossen; hij liep 's avonds voor zijn brood van Delft naar den Haag en Anna had hem gedreigd, hem dan een dergelyken lieven jongen op zyn dak te sturen. Bekl. zegt, *hy had Anna wel eens een lesje willen geven, maar dan niet met groote kogels, dat was te grof, hy had daartoe de Flobert patronen gekocht, maar toen zij hem dien avond zoo sarde, kende hij zich zelven niet meer, en is gaan schieten met het pistool zoo als het met groote kogels geladen was. Een der getuigen had inmiddels verklaard, dat bekl. den vorigen avond nog by Anna geweest was, en toen moet er om die pet en doek gevraagd zyn en weer zoo wat over doodschieten gesproken zyn. Bekl. zegt dat de vrouwen toen een sigaar rookten en een glaasje dronken, dat de eene getuige al half dronken was, en het later heelemaal werdhy had gezegd, hy schoot zich liever dood als goede vrienden worden. De get. erkent dat zy wel drank gebruikt had, doch nog goed wist wat zij deed, Toen deze zaak in al zyn trenrige byzonderhedeu haar- fyn was uitgeplozen, toonde de officier van Justitie, in een uitstekend requisitoir aan, dat hier met voorbedachten rade en met boos opzet was gehandeld, en bet feit alzoo moest gekwaliflceeerd worden poging tot moord. Bekl. was vroeger reeds veroordeeld wegens mishandeling tot 6 weken gev. str. Het eenigste lichtpunt in deze zaak was, volgens ZEd. Achtb., dat bekl. vooraf met die pet en doek gesard was. ZEd. Achtb. eischte nu 8 jaren gev. str. De verdediger deelde het een en ander uit de verhouding tusschen bekl. en Anna mede, verklaarde dat er geen voorbe- dachte rade in het spel was, voerde als verontschuldiging de provocatie aan en concludeerde tot toepassing van minder strenge straf. Na re- en dupliek werd de uitspraak bepaald op 30 De cember. De man die spektakel had gemaakt in hat leger des heils werd veroordeeld tot 10 dagen gev. str. Zy, die zich by die gelegenheid verzet hadden tegen de politie, elk tot 14 dagen gev. str. De naaister, die met hakerige boas en bont en galante kluwen garen te doen had gehad, werd vrygesproken van den diefstal van den borstrok, doch voor het ontvreemden van het overige veroordeeld tot 2 maanden gev. str. Van de twee winkeldieven, die de glasruiten dedensprin- gen, gaat de een naar een Eyks-opvoedingsgesticht, de andere voor 6 maanden naar de gevangenis. J. B. geboren te Schiedam, werd verocrdeel, voor het ver- voer van meer dan een liter gedistil leerd, niet gedekt door document, tot f 238.20 boete, subsid. 14 dagen hechtenis. TWEEDE KAMEK. In de Zaterdag gehouden zitting van de Tweede Earner zeide de heer Van Kerkwyk, by de algemeene beschouwingen over de spoorwegbegrooting, dat de spoorweg Schiedam—Hoek van Holland (via Maassluis) bedoeld bij de wet van 1875, nog niet in exploitatie is. Nog altyd is de lijn Schiedam— Maassluis niet gereed en de exploitatie van dien voor de bevolking zoo belangrijken spoorweg zal eerst in 1891 in exploitatie komen. De schuld der vertraging ligt z. i. by het departement van Waterstaat, dat zeer ten achteren is met het opmaken der bestekken. Zoo is de onderbouw van een brug gereed en de bovenbouw nog niet aanbesteed. De minister van Waterstaat antwoordde, dat de aanleg der lyn Maassluis—Schiedam eerst in 1886 is aangevangen en de zaak dus eerst 3 jaren oud is. Da' de minister de plannen der stations niet dadelijk goedkeurt, spreekt van zelf, waar bij waken moet tegen te groote kostbaarheid. Thans echter is de aanbesteding uitge- schreven. De stationi zullen 1 Januari 1890 gereed zyn. De spoorwegbegrooting is toen aangeuomen. Bij het hoofd- stuk Waterstaat is de post aangenomen voor eene subsidie voor de landbouwproefvelden. Door eene nieuwe regeling der verzending van couranten en drukwerken zal die ver- zending vergemakkeiykt worden, terwijl door de voorgenomen tractements-verhoogingen der postambtenaren, de onbillyk- heden by het vervallen van de emolumenten zullen worden vermeden. Het hoofdstuk Waterstaat is daarna aangenomen. By de begrooting van Suriname verklaarde de minister van kolonien in de zitting van gisteren, op het pain en de sta- tuten tot oprichting eener maatschappy van landbouw en handel in Suriname, den gouverneur te hebben gehoord en diens antwoord te zullen overwegen. Verscheidene amende- menten tot vermindering zyn aangenomen, waarna de geheele begrooting voor Suriname zonder stemming werd goedgekeurd. De begrooting van kolonien is mede aangenomen, met 63 te gen 33 stemmen, alsmede de wet op de middelen. De kamer is daarna tot nadere byeenroeping gescheiden. ENGELAND *B E L G I E B R A Z I L I E Ook in FRANKRIJK PORTUGAL SCHIEDAM 24 December 1889. Datum. Spoeling Moutwyn Genever. Amst. Vereen. Beurs proef. 23 1.80 1.60 11.50 17.— 24 1.80 1.80 11.— 16.50 17.75 GBAANMABKT. EOTTEEDAM, 23 December. Binnenlandsche Gran en. De aanvoer was heden grooter dan algemeen verwacht werd. Daar evenwel het grootste gedeelte der gewone bezoekers niet ter markt is gekomen, was de handel zeer onbeduidend en kon slechts een gedeelte tot iets lager pryzen worden verkocht, terwijl bet grootste gedeelte is gebleven. Wegens onbednidenden omzet wordt dan ook heden geen uitvoerig bericht uitgegeven. Vlas. De vraag op het land was gedurende de week iets minder levendig. Heden bedroeg de aanvoer ter markt ruim 40.000 steen Hollandsch en 3700 steen Zeeuwsch. Voor het Hollandsch was de stemming flauw, zoodat dan ook een ge- gedeelte overkocht gebleven is, terwyl het Zeeuwsche byna geheel van 23 tot 28 stuivers koopers vond. IiIjnzaad met weinig omzet, en pryzen iets fiauwer- MEELBEBICHT. De Meelpryzen bleyen onveranderd vast, en de navraag bepaalt zich hoofdzakelyk tot directe consumptie, daar vele verbrnikers, nog ruimen voorraad hebbende, nog niet bykoopen. Heden was de markt weinig bezocht en was de omzet be- perkt. NOTKEEINGEN. Eerste qnaliteit Inlandsch f 11.75 a f 12.— Tweede 8.76 10 Eerste qnaliteit Duitsch 11.50 12.50 Tweede Extra puike qual. Hongaarsch16.75 18 Eerste 15 ifiva n j. n n r, lb Ordinaire n n 14.— Prima Amerikaansch 12.5016 50 Tweede qual. 8 50 9.50 Derde n Zeeuwsche Tarwebloemn" 13.75 r 14.50 Zeeuwsch Tarwemeel inin*n Franscbe Roggeblo-m1 Inlandsch n i2.50 13.50 alles per 100 kilogr. netto. Zeenwsche eieren f 6.80 A 7.00, Overmsassche dito f 7.10 A 7.30 de 100 sinks. Zoetemelksche kaas f 24 A f 25} per 50 kilo. Aanvoer 4 partytjes. Schepkaas f A f per 50 kilo. Aange- voerd 0 partytje. Handel slap. 's-GBAVENHAGE, 23 Dec. Boter per vat van 40 kilo: le qual, f 62 A 56, 2e qual. f 44 a 51 alzoo per kilo le qual f 1.30 A 1.40, 2e do f 1.10 a 1.27*. VarkensmarktAangevoerd 32 stuks. Prijs per half kilo 21 A 86* cent. AM8TEBDAM, 21 December. Prijzen der aardappelen op hedenFriesche Dokhummer ammen f 2.10 A f 2,30, Franeker dito f 2.00 A 2 20 dito Engelsche jammen f 1.60 A 1.70. Zeeuwsche Spuische jammen f 2.20 A 3.25 dito Flakkeesche f 2.25 A f 2.50 dito poters f A Geldersche blauwe f 2.00 A 2.10i Hamburgers f 3.40 A 3.50, roode f 0 00 A 0.—. Hillegom, mer f .A Zaayers f A alles per hect. AMSTEBDAM, 23 December. Op de veemarkt waren aangevoerd 538 rnnderen, van welke de pryzen waren vette lste qual. f 0.70 A 0.75, dito 2de qual, f 0.65, dito 3e qual. f 0.55 per kilo, melk- en kalfkoeien f 150 A 250, 0 vette kalveren le qual f 0.00 2e qual f 0.00 per kg., 0 graskalverea f a f 65 nuchtere kalveren f 8 a 12, 0 schapen, f a lammeren f - af-,— ^74 vette varkens 48 a 52 o. per kilo. DON DEN, 23 December. Ter veemarkt werden aangevoerd 2000 Eunderen, 1000 schapen, 150 Kalveren en Varkens. Pryzen der Rnnderen 2/4 A 4/9, Schapen, 3/4 A 6/4 Kal- veren 3/9 A 6/6 en Varkens A per steen. pOt. 21 Dec. 23 Dec. Nedsrl. s.'.rtific. Werk. SrhiGd Spanje, Turkije, 24 n is w Obi. 3* Hongarjje, Gondleening 1881 4 Oostenrijk, Obi. in pap. Mei. 8 *i)v. Jan./Jnli, 5 Portugal, Oblig. 18894* Rusland, Oblig. 1864 f 1000. 5 2e (lost. Leening 5 I860 Selaen. IS 100 4* 1875 Q. 60-100 4* 1880gecons. 4 1889 4 1867/1869. 4 Perpetueele Schuld. 4 Gepriv5 Obi. Alg. Schuld Gee. Ser.D. Egypte, Obi. 18764 Mexico Obi6 Pern, Obi. 1870 ger6 1872 5 Venezuela, Obi. 18814 A minks, Maxwell 0. v. A. gest. Incomb. Gestemp. Rusland, Gr. Sp. My. A5 Zweden, Zw.-Noorw. C. v. 0. 6 Amerika, Central Pacific. Aand 0. v. A. Denver Bio Gr. Flor. Centr. P.C.v.gew. A. 7 j St. Louis en Cair. A. Louisv. Nas. 0. v. A. Miss. Kansas T. Aand. n n Alg.Gec.Hyp.Obl.6 N.-Y. L. Erie j. West. Ontario Cert. v. A. U. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. 69 Wab. St. L.C.v. A. m. stort. Western N. Y. P. Ct. v. Aand. n Obi. 2e Hyp. Canada South. C. v. A Pacific. A West. Stoomtr. My Niet oflicieele. 3 pCt. Obi. Panama Eerste Tranvaalsche Goudmijn Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 Zeebad Loosduinen 4 83} 97* 102} 73* 73tw 102* 63* 100| 100 88} 89* 93 69* 90} 94A 94^ 15* 13* 50} 14* 22 121} 20* 34 16} TtSr 85& 11* 65* 21 8} 56* 72 97* 102} 86* 73} 73} 92* 102* 63* 100} 99*5 88A 90* 93} 69* 91 17} 94*k 94 13* 50} 14*} 22* 121** 21* 34 16} 7A 85*5 11* 65} 20** 68* 31* 8& 29* 57 71* 7* 13* 24 Dee. 83* 97* 102* 86* 73* 73* 94} 101* 63*5 100} 88* 88* 93* 69* 90* 17* 94* 16* 13} 50} 22} 121* 21} 33* 16* 85* 11* 64* 20* 68* 8* 56} 71} 15* 'U90%fdg.l91.UiKL 19X1 .IOOCI 91S9Q

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1889 | | pagina 3