f 40.00. H. P. WIJSBEOEK, TEN HOTJTEN Co, GEEN STOUT Burgerlijke Stand. van de Alg. Ned. Militie-Maatschappij Meubelmaker en Stoffeerder. ROTTERDAM. Gemengd Nieuws. B TJ I T E N LAUD. MARKTBERICHTEN. PR1JZKN DER EFFECTED ADVERTENTIEN. AGENT BR0ERSVEST. SCHIEDAM. Solied werk. Billijke prijzen. Hertekade No. 1, Eaoporteurs GR0ENTEN EN FRUIT. is zoo versterkend als het merk Wacht u voor namaak. nomen hebben en //in duizend vreezen" zaten af te wachten, of zij den dans ontspringen zouden, dan wel of zij ook vermoord zouden worden. De legende zegt, dat de bewoners een bokje geslaclit hadden, en dat zij met bet bloed under en voor de deur hadden gemorst, waardoor de spanjaarden in den wean gebracht werden, dat daar de boelal uitgemoord was, en zij er dus niets meer te ver- riohten hadden. Neen, zegt een ander volksver- haal, daar, waar de Spanjnrden huis hadden gehou- den, zetten zij een groot kruis met bloed op de deur, men nam het bloed van het bokje en schil- derde daarmede een zelfde kruis op de deur, en dit was juist de redding. Ken andere lezing is, dat een Hollander, die Koning Philips diende, de Span jaarden moet overreed hebben, dat huis te sparen. Wat de waarheid van die geschiedenis zij, het volk gelooft aan die beschildering met bloed en die legende is van geslacht tot geslacht overgeplant, en wordt dagelijks nog bij de volksklasse op nieuw verteld, zoodra als m? iv ,/In Duizend Vreezen" genoemd wordt. Die geschiedenis moet in 1572 gebeurd zijn, en in 1594 moet het huis hersteld zijn, en te- vens toen officieel den naam gekregen hebben, welke het van af het oogenblik, dat dat de Span jaarden zoo in Rotterdam nuishielden, reeds bij het volk had. Het huis is tot heden toe in den staat gebleven, dien het in de grijze oudheid had, men heeft er de hand aangehouden, mrar 296 jaar na een groote hersteling is een tijdvak lang genoeg, om zoo'n huis bouwvallig te maken. //In Duizend Vreezen" moet afgebroken worden. f 1000 is geboden voor ren steen, die als oudheid- kundige curiositeit groote waarde hceft. De ei- genaar, zegt men, zal zich nog tot het Bijk en de stad wenden, of een daarvan soms het hcele huis wil aankoopen. Het is te wenschen, dat //In Duizend Vreezen" voor den moker gespaard blijve. Het is zoo'n merkwaardig gedenkstuk 1 ,/In Duizend Vreezentoen het nationaliteits- gevoel nog niet ontwaakt was, maar leeuwen, toen men algemeen den handschoen had opgenomen om voor vrijheid en recht te strijden. Het standbeeld van Piet Hein en de graven de zeehelden in de groote kerk getuigen genoeg, da men van toen af ,/in duizend vreezen" niet meer in de volkstaal gebruikte. z/In duizend vreezen" toen Rotterdam nog een onbeduidend rivierstadje was, maar van af het oogenblik dat men voor goed de Prinsevlag heesch, dagelijks in bloei toenemende. En door het op zijde zeite van duizend vreezen en het rustig en kalm, maar moedig, vooruit stre- ven, is het rustige stadje, dat eenmaal in duizend vreezen voor een hoopje Spanjaarden verkeerde, ge- worden de stad, die een metropolis in den dop genoemd kan worden. De stad wier vlag, (het witte veld met groene banen) in alle zeehavens der wereld geheschen wordt. Een stapelplaats van den wereldhandelhet centrum van spoor- en marktverkeer. Daarom is het te hopen, dat ,/in duizend vreezen" voor den moker gespaard blijve, om te staan als een stomme getuige, het nageslacht toonende wat Rot terdam eenmaal was en wat het werd door de on- versaagdheid en den onvermoeiden arbeid van zijn zonen. Dat het staan blijve als een teeken, dat, w?ir het rood, wit, blauw geheschen werd, de haas in een leeuw veranderde. Dat het staan blijve om het heden en het ver- leden met elkander te verbinden en het voetspoor van die mannen te volgen, die als het 's lands eer en welzijn betrof geen vrees kenden. In een breede beschrijving, schrijft het R. N., herinnert Jhr. E. Van Heemskerck van Beest, Surinamestraat 21, te 's-Gravenhage, aan de held- haftige omstandigheden, waaronder de bemanning van het st. „Yoxford", den 28en Nov. 11. op de Maasvlakte gestrand, gered is door schipper Nieman met zijn blazer. 23 schipbreukelingen werden door den schipper en zijn gezellen voor een wksen dood gespaard. z/Nederlanders zegt de hcer Heemskerck van Beest er is sinds dien tijd bijna een maand verloopenniemand heeft het zich aangetrokken, of, indien er al stappen gedaan waren, gerust kunt ge zeggen zuster Anna, ziet ge nog niets komen Moet het ook bij deze tweede ver- melding van dat ware heldenfeit blijven Schipper Nieman, met zijn gezellen L. Spui. I. v. Drimmelen en I. Brandenburg, zijn zonen van onze vrije Nederland wij kunnen trotsch op hen zqn, te meer nog daar zij alles uit geheel vrijen wil ondernamen. Zou er geen kans toe zijn, hun een aandenken te geven aan deze daad P En indien dit mijn verzoek weerklank vindt, zou ik voor- stellen, om de zaak te bespoedigen, ieder een mooie zilveren tabaksdoos te schenken, met de vermelding van de redding er op gegraveerd, en van binneu, als er zooveel inkomt, wat rijksdaalders voor vrouw en kinderen, als zij die hebben, of om te besteden, zooals zij zelf het best vinden." Men schrijft onsErnstig meent de winter het niet met zijne intrede hij mag de liefhebbers van schaatsenrijden eens verblijden met een helderen hemel, tintelende sterren en oostenwind, spocdig trekt hij weer af voor zware nevels uit het westen, en nauwelijks heeft hij den tijd gehad het water on- zer binnenvaarten met eene dunne ijskorst te bedek- ken, nog te zwak om de ijsliefhebbers te dragen en he- laas ook te zwak om de ijsvernielers tegen te hou- den. Deze zijn tegenwoordig met hunne ijzeren schepen volstrekt niet vervaard voor den grijzen wintervorst en spotten met de boeien, waann hij de wateren slaat en wel tot in die mate, dat de liefhebber der ijsvermakelijkheden uitroept„hoe jammer van de mooie baan I" En al moet hij erkennen, dat de vernielers niet plagen uit lust tot plagen, maar slechts, door noodzakkelijkheid gedre- ven, hun weg zoeken door de verstijfde wateren, toch wekt hun werk wel eens wrevel en zek'erte- leurstelling, vooral als de menschenhand niet krach- tig genoeg schijnt en paardekrachten te hulp wor den geroepen. Zoo worden telken winter onze binnenwateren stuk gevaren en in ijsruines ver- anderd, zoodat de ontboezeming ,/men ziet geen mooi ijs meer" algemeen gehoord wordt. Men moge bij 't aanschouwen van de vernieti- ging van vele schoone verwachtiugen leed gevoelen, het verkeer en de handel vragen hunne rechten en er blijft niets over dan te wenschen, dat de winter hen met onverbreekbare boeien ketent. Als sene bijzonderheid kan worden vermeld, dat de misthoorn can den Hoek v. Holland, waar- van in een vorig nummer van dit blad sprake was, zelfs nog te Delft gehoord kan worden, wel een bewijs dus, dat zijne vreeselijke stem de onmiddel- lijke buren wel eens minder aangenaam zal zijn. Regelen uit het Chineesche volksleven Zoolang de ouders leven mag de zoon niet in den zuidwesthoek der woning vertoeven hij mag niet midden in het vertrek zitten hij mag niet in het midden van den weg gaan hij mag niet in het midden van de deur staan hij moet luisteren, al hoort hij de stem zijuer ouders niet hij moet naar hen uitkijken, al ziet hij hunne gedaante niet hij mag niet op eene hoogte klimmen of in eene diepte nederzien of zich in gevaar begeven, waar door hij zijne ouders zou kunnen doen schrikken; hij moet als hij uitgaat zijnen ouders daarvan kennis geven en terugkomende zich aanmelden als de ouders ziek zijn, mogen volwassen kinde ren hunne haren niet kammen zij mogen onder het gaan niet veel beweging maken en in hun spreken niet achteloos zijn zij mogen de fluit en de lier niet bespelenzij mogen niet zooveel vleesch eten, dat daardoor de reuk van hun adem, en niet zooveel wijn drinken, dat daardoor hun gelaatskleur verandertzij mogen niet zoo lachen, dat hun tandvleesch te zien komt zij mogen niet zd<5 boos worden dat zij tot schelden overgaan zoolang zijne ouders leven, mag de zoon niet zelfstandig handelen en zich niet vermeten iets te bezitten. In het familieleven wordt aan deze regelen de hand gehouden eok. De pokken zijn in Yenetie, honderden stier- ven er reeds aan. In Warschau (Polen) komen ook dagelijks meer poklijders. S II I K I) A >1. Ingeschreven van 30 Dec. 1889 tot 2 Jan. 1890. ON DE RTROU W D 2, A. den Herder, N. H., 22 j. en P. C. Van der Marel, N. H., 20 j. L. Soeters, N. H., 23 j. en G. J. Weij, N. H., 23 j. A. M. den Brinker, R. C., 25 j. en M. G. van Asten, R. C., 25 j. GEBOREN30, Elizabeth en Belia, N. H. drs. van B. Smit en B. van Oudenaarden. Visscherstr. Catharina Jacoba, N. H., d. van J. Schot en E. Van der Hauwen." Breedstr. 31, Reinier, R. C., z. van J. T. M. den Brinker en C. M. Steens. Singel. Jacob, N. H., z. van W. Woensdregt en C. Van der Laan. Oostsingel. Machtildis Eran- cisca, N. H., d. van W. A. Berkel en M. Groe- nendaal. L. Achterweg. Johanna, N. H., d. van B. C. van Nuffelen en J. Bravenboer. Oude Kerk- hof. I, Martinus, N. H., z. van H. Van de Pas en R. Van der Burg. Singel. Lieving, N. H., z. van P. Mak en E. Roetman. Dam. Cornelis Ge- rardus, N. H., z. van J. van Rhijn en S. J. de Mooij. Broersveld. 2, Wilhelmus Johannes, R. C., z. van J. Leliveld en H. Klaverdijk. Zalmstr. Wil- lem Johannes, N. H., z. van D. de Winter en D. Noordzij. K. Achterweg. Heudrik, N. H., z. van D. Weima en T. Landstra. West Er. laan. OVERLEDEN 31, Maria Theodora Rooden- rijs, 6 m. R. C., N. Molenstr. 1, Willem Warmer, 53 j. en 11 m. N. H., echtg. van P. van Zaadel. Hoofdstr. Hendricus Philippus Hygemann, 4 m. R. C., Warande. Johs. Wilhels. Vooges, 40 j. en 3 m. echtg. van C. M. Berenbrinker. R. C., Boterstr. Maria Berkel, 74 j. en 7 m. R. C., Weezenbuurt. Jansje Stokla, 4 j. en 5 m. N. H., Lange Kerkstr. Andries Bijloo, 11 d. N. H., Hoofdstr. 2, Johanna Maria Nieuwaard, 80 j. en 9 m. wed. van G. Van Zelm. R. C., Hoogstr. In Amerika zijn de steenkolen tegenwoordig dol goedkoop, er is bijna geen geld voor te maken. In Europa zijn ze door de stakers-beweging in de mijnen nu zoo duur, dat een kachel een stuk huisraad is geworden, dat groote geldsommen ver- slindt. Er zullen waarlijk nog kolen uit Ame rika ingevoerd worden, want de Amerikaan is er den man niet naar om zijn producten, die op de Europeesche markt goed geld kunnen opbrengen waardeloos te laten liggen. Er is geen vooruit- zicht op daling der prijzen, want in B E L G I E verbetert de toestand om Charleroi en in de Bo- rinage mcar niet, er komen hoe langer hoe meer werkstakers bij en het slot is, dat men in den omtrek van Luik, waar het altijd rustig was, ook al stakerig wordt. Het nieuwe jaar zet daar droevig in. Terwijl de Koning officieele receptie te Brussel houdt vliegt het paleis te Laeken in brand. Een telegram meldde eerst, dat er menschen bij omgekomen wa ren. Later bleek, dat eene vrouw, de gouvernan- te van het dochtertje van den kroonprins, in de vlammen is omgekomen. Mooi was het gebouw niet, maar er bevond zich voor een aanzienlijke waarde aan kunstschatten in. Twee vleugels zijn vernield en daarmede ging heel veel kostbaars ver- loreu. Men schrijft de oorzaak van brand toe aan den gebrekkigen toestand van een verwarmings toestel in de kamer voor den wachthebbenden officier. Ook in is te Londen het nieuwe jaar aller ongelukkigst begonnen. Het jaar was nog geen half uur oud of een liefdadigheids-instellingeen opvoedings- gesticht voor arme kinderen, vloog in brand. Het onheil kwam aan in een der lokalen onder de jongensslaapzalen. Onmiddellijk was de rook, die in slaapzalen der jongens heersehte verstikkend, en ook in het cen trum van den brand was er geen bijkomen aan met brandslangen van de waterleiding of met extincteurs. De directeur, die poogde te blusschen, viel weldra bewusteloos neer. De brandweer met haar stortvloeden water, was spoedig den brand meester, en was dadelijk bedacht om de kinderen te redden. Er sliepen 58 jongens op die zalen. Zij werden er uitgehaald, maar helaas 24 waren reeds gestikt en 2 verbrand. Wat de directeur betreft, deze had het geluk nog bij te komen. Koningin Victoria heeft de gewoonte om elk Europeesch vorst, die erkend wordt, tot ridder van den kousenband te verheffen. De Koning van Portugal is bij zijn kroning ook tot ridder benoemd. Lord Salisbury nam met dit huldeblijk genoegen, doch verklaarde, dat hij de onkosten voor een gezantschap, om die orde plechtig over te brengen onmogelijk op het budget kon zetten, daar die gelden bepaald door het parlement zouden gewei- gerd worden. De Koningin zendt nu een van haar Kamerhee- ren op eigen kosten naar Wat nu de quaestie van dit land met Engeland be treft. Portugal moet aan Engeland uitstel ge- vraagd hebben om eerst majoor Serpo Pinto te hoo- ren. Deze is terug ontboden. Hij zegt, dat hij bewijzen kan inede brengen, dat hij nimmer vijandig tegen Engeland optrad, integendeel hij moet ge- schriften kunnen toonen, waarin hij door verschil- lende Engelsche onderdanen en autoriteiten bedankt wordt voor zijn hulp, medewerking en bescher- ming. Uit verneemt men, dat de keizer voornemens is den eerst volgenden Landdag persoonlijk te openen. De volgende week heeft, na terugkomst van vorst Bis marck, een kroonraad plaats. Op dit oogenblik moet die staatsman aan hevige zenuwpijnen lij- dende zijn. Of alles rooskleurig is in B R A Z I L I E valt te betwijfelen. Het voorloopig bewind laat niets naar Europa uitlekken wat het niit wil dat bekend worde. Algemeen zegt men, dat het volk maar aan de militaire overheersching heeft toege- geven, om grooter onheil te voorkomen, dat het in het hart veel van den keizer houdt. Wat Don Pedro betreft, die laat zich nooit over Brazilie uit. De tijd moet hier alles leeren, want met zekerheid valt nog niets te zeggen; maar al te dikwerf wor den er berichten gesmeed om te dienen voor beurs- speculatien. BEURS VAN AMSTEBDAM. Per Telegraaf. 7A Hartelijken dank, met wederkeerigen heilwensch aan alien, die ons bij den aanvang van dit jaar- bewijzen van belangstelling gaven. iW. VAN DER SMAN Schiedam, 2 Jan. 1890. BN familie. EEN OPPASSEND JONGMENSCH, die een vaste betrekking heeft, vraagt ter leen, tegen 5 °/0 rente met ,1-maaiiriclijksche a flossing, veertig gulden. Brieven onder letter P., aan het bureau van dit Blad. Prospectussen en inlichtingen opaanvrage verkrijgbaar. P AM, A SO. Beveelt zich beleefd aau tot levering van alles, wat tot dit vak behoort. Eoofd-Agtnt te Rotterdam-. J. A. VAN OLFFEIV, Haringvliet 69. ENGELAND PORTUGAL. DUITSCHLAND 332e 8TAATSLOTERIJ, 4e klasse. Trekking van 31 Dec. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 13959 f 25000. No. 14331 f 5000. No. 17914 en 18846 f 1500. No. 6813 en 19400 f 1000. No. 2454, 8121, 17265 en 19618 f 400. No. 10821 f 200. No. 3895, 7215, 12423, 12899, 18283 en 20243 f 100. Trekking van 2 Januari. No. 9811, 12474 f 1000. No. 1209, 7913 f 100. SCHIEDAM, 3 Januari 1890. Datum. Spoeling Moutwijn Genever. Amst. Vereen. Benrs Makelaars Vereen. proef. 1 1.80 1.70 2 1.80 1.20 11.— 11.— 16.50 17.75. 3 1.80 1.20 11.— 11.— 16.50 17.75, DELFT, 2 Januari. Door de stremming in de vaart was de aanvoer en handel ter Graanmarkt gering. Westlandsche Tarwe f 7.00 a 8.50, Zeeuwsche f 7.00 4 9.00. Westl. Rogge f 5.00 a 5.50. Zeeuwsche f 5.00 a 5.80 Nieuwe Wintergerst f a Chevalier Gerstf5.— 4 6.10. Westl. Zomergerst f 4.00 a f 5.25. Korte Haver 3.75 a t 4.50, Lange f 2.75 a f3.25. Duivenboonen f 7. a f 8.10. Paardenboonen f 6.00 a 6.70. Bruine boonen f 9 a f 11.00 Groene Krwten I 8.00 a f 10.00 Witte Erwten f 6.00 a 6.75. Koolzaad zonder handel f 4 f Aan Stads Waag gewogen van 28 Dec. tot 2 Januari 254 achtsten en 108 zestienden vaten boter, wegende te zamen 6160 kg. Prjjs f 52 4 f 64 het vierde, f 1.30 4 f 1.60 het kg. Vette Koeiente kw. f 230—264 2e kw. f 175—210 Kalfkoeien240-270 180—200 Vaarkoeien 200-230 130—170 Vette Kalveren80—103 40-60 Schapen3C—36 19-24 Lamschapen Vette Lammeren van f Weilammeren Magere Varkens... Biggen... 10—15 Nuchtere Kalveren r 7—23 Paarden40—11 Stieren130—170 Ossen Rundvleesch per kilof 0.66 4 f 0.70 4 f 0.76 Vet Kalfsvleesch per kilo0.75 0.85 0 94 Schapenvleesch per kilo0.60 0.68 Lamsvleesch per kilo AMSTERDAM, 2 Jan. Ter veemarkt van heden waren aangevoerd 0 rund. lste qualiteit a c., 2de qual. c. 3e qual. c. per klio, melk- en kal.koeien f 4 —,174 vette kalveren, lste qual. 90 4 c., 2de qual. 70 c. per kilo, graskalveren t 4 14nuchtere kalveren f 7 4 14, schapen f a lammeren, f a 169 vette var kens, 48 4 52 c. per kilo. biggen paarden f AMSTEBDAM, 2 Januari. Prijzen der aardappelen op hedenFriesche Dokkummer jammen f 2.30 4 f 2.50, Franeker dito f 2.20 4 2.40 dit) Engelsche jammen f 1.75, 4 1.80. Zeeuwsche Spuische jammen f 2.40 a 3.50 dito Flakkeesche f 2.25 4 f 2.50, dito poters f a Oeldersche blauwe f 2.00 4 2.10, Hamburgers f 3.70 4 3.80, roode f 0 00 4 0.—. Hillegom- nier f 4 Zaajjers f 4 alleB per hect. LONDEN, 2 Januari. Ter veemarkt werden aangevoerd200 Rundercn, 2000 schapen, 40 Kalveren en Varkens. Prjjzen der Runderen 2/4 4 4/8, Schapm, 4/4 4 6 4 Kal veren 3/9 4 6/- en Varkens 4 per steen. pCt. 2 Jan. 3 Jan. Nediri. Certiflc. Werk. Sohuld. 2| 83*§ 83} n n w n 3 97^ 97 1) n Obi. 3J 102^ 102} Hongarqe, Gondleening 1881 4 86} Oostenrjjk, Obi. in pap. Mei. 5 73 J 73} zilv. Jan./Juli. 5 74^ 73} Portugal, Oblig. 18894J 64i Rusland, Oblig. 1864 1000. 5 102f 102} 2e Oost. Leening 5 64}# 1860 2e leon. 100 44 100} 100} 1875 G. 50-100 4J 99} 1880gecons4 89 88} n 1889 4 90*4 88} 1867/18694 93A 92} Spanje, Perpetueele Schuld. 4 69^ 69} Turkjje, Gepriv6 Obi. Alg. Schuld Gee. Ser.D. 17* HA Egypte, Obi. 18764 93 Mexico Obi6 94} 94} 18} 15& 15} Venezuela, Obi. 18814 50 54} Amerika, Maxwell 0. v. A. gest. 14} 12} Incomb. Gestemp. 22 Rnsland, Gr. Sp. Mp. A5 123 122} Zweden, Zw.-Noorw. C. v. 0. 5 20} 20} Amerika, Central Pacific. Aand 33} 0. v. A. Denver Rio Gr. 16} Fior.Centr. P.C.v.gew.A.7f St. Louis en C.iir. A. 7 Louisv. Nas. C. v. A. 85} 85} Miss. Kansas T. Aand. 111 11* Alg.Gec.Hyp.Obl.5 65} 64} N.-Y. L. Erie t West. Ontario Cert. v. A. 19H 19} D. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. 67} 67} Wab. St. L.C.v. A. m. stort. 31 Western N. Y. P. Ct. v. Aand. 8} 8} i) n ti s Obi. 2e Hyp. 29 Canada South. C. v. A 58 56A Pacific. A 75} 75 Niet officieele. 3 pCt. Obi. Panama 8} 8} 16} Eerste Tranvaalsche Gondmijn. Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 15} 14} VAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3