Het geheim van een Vader N°. 8. Berste Jaa/pgang. Zaterdag 11 Januari 180O. VERMETEL SPEL. Aan onze Abonnes. BINNENLAND. Abonnementsprp: Per drie rn.aan.den.—.00 franco per post. 1.— voor tiet Buiten- land1.55 Afzonderlijke nummers. —.05 Versehijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Uitgever: C. J. BLOMMESDAL, Boterstraat, E, 342, SOHIBDAM. Als Premie-boekwerk voor het eerste kwar- taal van 1890 is aan dit blad verbonden de oor- spronkelijke Roman door Mevronw SILVE, schrijfster van „Twee6rlei Kruin." Binnen eenige dagen zal een Bon worden afgedruktwelke de inteekenaren op deze Cou- rant tot uiterlijk 31 Januari met bijvoeging van 40 cents (franco per post binnen het land 50 cents) kunnen inzenden. In de eerste dagen van Februari vangt de aflevering aan. DE VITGEFEB. Pnj's der Advertentien Van 1—5 regels/—.SO. Iedere regel meer. .10 Groote letters naar plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tegen tweemaal berekend. Familieberichtenper annonce f.40 Dienst Ter verkiezing van een lid voor de Provin ciate Staten in Zuid-Holland, in de plaats van den heer C. J. Leembruggen, die is afgetreden, werden te Leiden ingeleverd 1373 stembiljetten. Uitge- bracht waren op de heerenJ Rinkes Borger (cand. der liberalen) 731 st. Mr. J. Bredius (cand. der anti-rev.) 316 st. Mr. B. M. Bahlmann (cand. der kathol.) 306 st. Qekozen is dus de heer J. Rinkes Borger. Te Groningen is eene werkstaking uitgebro- ken in de machinale vlasspinnerij. Hieromtrent wordt het volgende raedegcdeeld Voor de arbei- ders en arbeidsters, die op stuk werken, bracht de invoering der nieuwe arbeidswet eene vermindering van verdieusten mede, en deze zaak was reeds sedert November 11. met de meesterknechts en het werk- volk besproken. Hoeveel de vermindering van loon zou bedragen, kon niet vooruit worden gezegd en moest de ervaring leeren. In den vroegen morgen van den 3den Januari even we], toen de opzichter den uaeesterknecht H. er op wees van hand- tastelijkheden was geen sprake dat het werk zeer slecht gedaan werd, bedankte deze voor het werk, ging heen en ziju voorbeeld werd gevolgd door een arbeider en ruim zeventig arbeidsters. De andere arbeiders en arbeidsters bleven rustig doorwerken en zijn ook nu nog in de fabriek be- zig, doch met bet spinnen moest natuurlijk wor den opgebouden. Dat de opzicher Folkerts in zijne woning zou hebben moeten vluchten, zooals verhaald werd, is onjuist, en de fabriek werd door het bovengenoemde werkvolk verlaten, zonder dat er eenige wanordelijkbeden zijn voor- gevallen. De werkstaaksters hebben thans een rondschrij- ven verspreid, waarin zij mededeelen, dat haar hoog- ste weekloon thans f 4 bedraagt, het laagste f 1.50. Bovendien klagen zij over de gestrengheid van den opzichter Folkerts en het in de fabriek geldende boetestelsel. Zij willen hetzelfde loon als vroeger, ontslag van den opzichter, afschsffing van bet boe testelsel en vergoeding van de schade, door haar ten gevolge van de werkstaking geleden. Zij vragen intusschen aan de inwoners van Gro- ningen geldelijken steun om de werkstaking vol te bouden. De Leidsche studenten schijnen het plan te hebben om hun maskerade „den intocht van Keizer Karel V in 1546 binnen Nijmegen, om daar als Her tog van Gelderland gehuldigd te worden" te Nijmegen, waarhet historische feit eens plaats had, te herhalen. Reeds heeft zicb daar een commissie van ontvangst gevormd onder presideum van den heer Laging Tobias, ovd-civiel en militair gouver- neur van Atjeh. Aan de ELaarl. Ct. wordt uit Londen, naar aanleiding van de quarantaine-maatregelen met opzicht tot den invoer van ons vee, het volgende gescbreven //Een Hollandscbe firma van makelaars in vee heeft zicb zelfs tot het ministerie gewend om schadevergoeding te vragen. De schade die haar correspondenten leden door de aaubouding in quarantaine te Thames Haven werd door haar geschat op 500 pd. st. De schade van alien te zamen zal ongeveer driemaal zooveel geweest zijn. De schadevergoeding werd niet gevraagd op grond van het invoeren der quarantaine, maar wegens het ontbreken eener voorafgaande kennisgeviug. De firma voerde aan, dat de beesten, hoewel reeds op weg, nooit te Thames Haven zouden zijn geland, als men vooruit had geweten, dat zij daar zoo lang zouden worden aangehouden. Men had de gezag- voerders der schepen in tijds orders kunnen geven. Ook raeende de firma, dat de quarantaine niet behoorde te zijn toegepast op vee, dat tijdens het nemen van dien maatregel reeds uit Nederland vertrokken was. Maar dergelijke argumenten kon- den niet helpen. De minister betreurde het zeer, dat er een verlies geleden was tengevolge van de toepassing of de werking der bestaaude wetten op de veeziekten, maar achtte zich niet geroepen om het verzoek ook maar in overweging te nemen. Den belangbebbenden in Nederland blijft dus slechts over die schade als een verliespost geheel af te schrijven." Antwerpen wapent zich op de concurrentie van Rotterdam. Een reusachtige onderneming ten behoeve van het zeeverkeer van Antwerpen zal in dit jaar reeds tot uitvoering worden gebracht. Men wenscbt de lengte van de kade langs de Scbelde ten dubbele te ver- lengen en de hydraulische kranen, drijvende brug- gen, wandelwegen en sporen in uitgestrektheid tot de lengte van twee uur gaans uit te breiden. Hoe veel die nieuwe aanleg zal kunnen kosten, laat zich daardoor berekenen, dat de bestaande kaden, die over haar geheele lengte met circa 80 meter breed zijnde goederenloodsen overdekt zijn, verre over de 3 millioen frank gekost hebben. Daar, waar voorheen de treurig vermaarde fabriek van Corvilain stond, zal de gemeente Antwerpen een sluis doen bouwen, waardoor een verbinding van het Afrikaansche dok met het Amerikaansche dok een groot voordeel voor de schipperij tot stand komt. Na de voleinding van dit plan zal de havenaan- leg van Antwerpen ontegenzeggelijk mede tot de bezienswaardigheden van Europa behooren. Het plan, waarvan de uitvoering geraamd is op 12 millioen frank, is reeds bij het Ministerie inge- diend en zal zonder twijfel de goedkeuring wegdra- gen. Blijkens het jaarboekje ten dienste der Ned. geref. kerken (doleerende) bedraagt het aantal de- zer kerken thans 257, Groningen 7, Friesland 62, Drente 3, Overijsel 13, Gelderland 32, Utrecht 26, Noord-Holland 28, Zuid-Holland 62, Zeeland 16 en Noordbrabant 8. Het aantal predikanten bedraagt 97, waaronder een emeritus, welke opnieuw dienst doet, en de beide hoogleeraren der Vrije Universiteit dr. A. Kuyper en dr. F. L. Rutgers. In de vacante ge- meenten zijn 72 oefenaars werkzaam. De grootste gemeenten zijn te Amsterdam, Rot terdam en Utrecht, respectievelijk met 6, 4 en 2 predikanten. Het aardappelmeel zal wellicht weer een uieuwen afzet vinden in den vorm van brood. Men heeft nl. de proeve geuomen met het verbakken van 100 kilo roggemeel, vermengd met 25 kilo aardappelmeel, dat een scboon en zeer smakelijk brood leverde. Of men nog eene grootere hoeveel- heid aardappelmeel kan aanwenden, is nog niet beproefd, maar wel waarschijnlijk. In bet werkhuis te Hooru zaten oudejaars- avond eenige verpleegden bij elkander om stroo- hulzen uiteen te halen, toen plotseling een bunner zich op een ander wierp met de woorden,/Jij zult tenminste met de volkstelling niet medegere- kend worden." Op 't zelfde oogenblik drong de man zijn slachtoffer een ijzeren priem in den buik. De gewonde bezweek na eenig lijden. Een onbe- duidende twist moet tot deze daad de aanleiding zijn. Te Bruinisse weigerde een afzonderlijk levend man volstrekt, zonder opgave van redenen, zijn biljet voor de volkstelling in te vullen. Te Breukelen heeft een bakkersknecbt verklaard, dat hij er niets mede te maken wilde hebben. Hij beriep zicb op 2 Samuel 24 1, 10 en ver- volgens. Daarin leest men, dat David zijn volk willende tellen, hiervoor de blijken van Gods ongenoegen FHUIXiLHTOKT. KAREL VAN OUWERSCH1E. Het was voor hem een genot in Londen te ver- toeven aan die kreeken en beeken, die zich uit- storten in de troebele rivierdie kalme plekken van rust, die oasen in een wilderuis van altoos- durend rumoer, hier en daar versierd met tuinhuisjes en wandeldreven. Somtijds stonden in den schaduw van een ouden kerktoren, gebouwd in de dagen toen Londen nog maar een provinciesladje geleek, villa's en ouderwetsche huizen op elkander gedron- gen en door elkander verspreid, en dikwerf ver- toefde Dick met genot op zoo'n afgelegen plekje, aandachtig luisterende naar de verwijderde toonen van een orgel, of peinzende over de uitgesleten grafschriften van goede menschen, die reeds zoo lang dood en begraven waren, dat hun nagedach- tenis al opbield in steen te leven. Somtijds slenterde hij over bocbtige, half donkere binnenplaatsen in het hart der stad, alwaar reeds eeuwen lang door handelsvorsten fabelachtige for- tuinen waren vergaderd, en waar nog heden steun- pilaren van de beurs woonden. Dan bleefhijvaak in een afgelegen hoekje van dat *Rijk van den Mammon" staan, en dan bereikten, evenals een droomgeluid, de zachte, welluidende toonen, die aan een harp ontlokt werdeD, zijn oor. Voarzeker werd die muziek voertgebracbt door beminnelijke handen. En als de toonen zich paarden tot een zachte melodie, die als het ware op die binnenplaatsen wegstierf, dan moesten de rustelooze grijze oogen van de handelslieden wel een zacbtere uitdrukking aannemen, dan moesten zij, al ware het ook voor een korte poos, aan iets anders denken dan aan de geldmarkt, en de levendige, kDappe effecten- jagers zouden een oogenblikje meer van rozengeur en maneschijn moeten droomen, dan van spoor- en mijn-aandeelen, Spanjaarden, Portugeezen of Russen of fabrieksaandeelen. Een andere zaak, die Dick zeer trof, was de haast waarmede ieder door het leven worstelde. 's Morgens kwamen klerken en kooplieden van de verschillende spoorstations, liepen op een drafnaar de kantoren, 's avonds liepen zij met dezelfde vaart terug naar het station, alsof het leven van den wedloop afhing. Men draafde van de bank naar het bureau, van het kantoor naar de beurs, alsof er iemand was, die aanteekening hield van den tijd aan elk reisje besteed, en of elke minuut verlet op schatten te staan kwam. Zelfs de restau- ratie of gaarkeuken, waarin Dick den inweudigen menscb versterkte, was aangestoken door dien haast. Klanten stormden binnen en zetten de buffetjuffrouw tot haasten aan; de buffetjuffrouw joeg den kok, de kok joeg het heele personeel, en het personeel op zijn beurt draafde zoo gejaagd, dat de bezoekers zenuwachtig werden en begonnen te schrokken, om maar spoedig klaar te zijn. Hij was bij het wedden op de Derby-wedrennen geweestbij was eens als overwinnaar bij een roei- wedstrijd op de oude rivier teruggekomen, toen werden zijn ooren verscheurd door de boerah's van het volk op beide oevershij had gehoord van cavallerie-charges op een beslissend oogenblik in een slag; hij had gehoord van een oproer in een krankzinnigengesticht, maar van de onbeschrijfe- lijke drukte die nu rondom hem woelde, had hij nooit kunnen droomen. Hij bad gehoord van gelukkige ontsnappingen aan woedende stieren, wilde beeren, bloeddorstige tijgers, enz.maar als hij uit die razende en tie- rende menigte was ontsnapt, was het hem, alsof hij ternauwernood aan een heele bende van die versebeurende dieren door een wonder was ont- komen. En wat tal van dingen kon men niet koopen voor een stuiver Een ivoren tandenstoker, voor een stuiver. De naam en beschrijving van elke bloem die groeit en bloeit voor een stuiver. Parasolnngen, voor een stuiver. Een panorama van den laatsten optocht van den Lord Mayor, rijk gekleurd, voor een stuiver. De kleinste geillustreerde zakbijbel, voor een stuiver. Een zakboekje, waarin voor elken dag van bet jaar een blad, met almanak en pot- lood, geheel compleet, een stuiver. Er is een geschiedenis van een wonder vollen rijksdaalder of daalder, waarvoor men veel koopen kon, en ten slotte schatrijk kon worden, maar de gelukkige bezitter van dien daalder had voorzeker nimmer zoo'n massa verschillende voorwerpen voor zijn geld kunnen krijgeu, als er nu voor een luttelen stuiver te koop werden gepresenteerd. Burgemeester van Londen. ondervond, in eene geduchte pest, waaraan, van Dan tot Ber Seba, zeventig duizend mannen stier- ven. Op Davids' boetvaardigheid werd evenwel de ziekte opgeheven. David kocht daarop den dorsch- vloer van Arauna den Jebuziet en bouwde aldaar den Heer een altaar. Als men let op de vruchtbaarheid van het jaar 1889, wat nieuwe hypotheekbanken betreft, dan zou allicht den indruk ontstaan, dat in Nederland een oeconomiscbe cirsis heerscht, zoo intensief, dat die in Italie, daarbij vergeleken, nog weinig te beteekenen heeft. Aan de tien reeds bestaande instellingen van dien aard zijn toch in dat jaar toegevoegdde Bataafsche Hypotheekbank, de Algemeene Hypotheekbank, de Maatscbappij voor Hypothecair crediet, de Hypotheekbank voor Ne derland in verband met de Algemeene Waarborg- maatschappij, en de Noordhollandsche Hypotheek bank. Bovendien heeft de Northwestern Paci fic Hypotheekbank zich in de Statuten bet recht voorbehouden om niet slechts in de Vereenigde Sta ten, maar ook bier te lande geld op hypotheek uit te zetten, waardoor de eerste stap is gezet op den weg, die leidt tot het vestigen eener Interna tionale of universeele hypotheekbank. Ter kaasmarkt te Edam werden in 1889 aan- gevoerd 667,756 kilo kaas, of nagenoeg 200 000 kilo minder dan in 1888. Wat vaak beweerd of vermoed wordt, dat aannemers het eerst onderling eens worden, vddr zij inschrijven voor een publiek werk, is dezer da gen door den wethouder van Groningen, den heer Rost, ontdekt. Vier-en-dertig aannemers vormden een combinatie, die bij elke aanbesteding zoowel de gemeente als de particulieren op eene overeen- gekomen schatling stelden, welke som steeds bij die der iuschrijving kwam. Bij de inschrijving voor het ouderboud van tien scholen, werd tot driemaal toe eene som van ruim f 1700 te hoog ingeschreven, zoodat elk lid der combinatie meer dan f 50 in zijn zak stak. Hebben verschillende industrieele ondeme- mingen te kampen met de moeilijkheid, dat de influenza hare werkkrachten vermindert en heeft het heel wat bezwaren in, om den lezers van een courant op tijd hunne lectuur te bezorgen, het is een gulden tijd voor heeren doctoren. Het ,/Rott. Nbl." heeft gehoord van 66n, die niet voor tien uren des avonds thuis komt om zijn middagmaal te gebruiken, en daarom maar eemgen leeftocbt in zijn rijtuig meeneemt en dit onderweg nuttigt. En zoo zullen er wel meer zyn. Dit goede, zegt de ,/Maasb.", werkt de griep- epidemie ten minste uit, dat zij het koffiehuisbe- zoek merkelijk mindert. Verschillende cafd's sluiten te halftwaalf in plaats van te een uur, wegens gebrek aan bezoekers. Het Rijks militair bospitaal te Utrecht is z<5o Een van die armzalige kooplieden had een groo- ten hoop glimmend verniste, groene houten kik- vorschen in voorraad, en liet er een van den krui- wagen omhoog springen, waarna hij hem weer vlug in de hand opving, welke manoeuvre hij gepaard deed gaan van een zielsroerend gekwaak. Maar dat aanhoudend gekwaak van den koopman belette niet, dat hij, tusschen dat kwaken door, een gesprek met een ander onderhieid, in wien Dick tot zijn groote verbazing niemand anders dan inspecteur Gleddow herkende. Dick keek scherp en met een onderzoekenden blik naar den inspec teur, en kon dan altijd aan diens gelaat zien, of hij bij hem kon komen, of geen notitie van hem moest nemen. Hij las nu op diens gezicbt, dat bij naderen kon, en stond daarom weldra naast den inspecteur. „Heb je hem al hier gezieuP" vroeg de inspec teur aan den kikvorschenkoopman. z/Een stuiver een kikvorsch kwek-kwek Ik heb hem al gezien kwek gisteren was hij daar twee uur lang kwek hij had een vrouw bij zich kwek! kwek! een stuiver een kikvorsch!" Bij het woord daar, boog de man zich naar de deur van een groot levensverzekeringkantoor, dat juist te- genover de plek stond, waar hij zijn stuiverswaar verkocht. Hij vervolgde//de vrouw is er nu in kwek, kwekzij is al tien minuten binnen. Een kikvorsch, een stuivertje maar, kwek, kwek z/Opgepast daar komt hij," zeide de inspecteur rondziende, niettegenstaande hij heel aandachtig de samenstelling van zoo'n springenden kikvorsch scheen te bekijken. ,/Dick," zeide hij vervolgens, z/blijf uit den kijkerga met mij mede naar die M II M AANBIEDINGEN 8) NAAR HET EnGELSCH BEWERKT DOOR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 1