overbevolktdat er handen te kort komen voor de oppassing van alle lijders. Ter beschikking van den chef der inrichtiDg zijn 15 geniesoldaten gesteld, om de noodige hulp te verleenen. Gistereninorgen meldden zich weder 70 genie soldaten als door griep aangetast. In het inarine-hospitaal te Helder worden thans niet minder dan 80 militairen verpleegdalien lijdende aan griep. Dagelijks komen er nieuwe gevallen bij. Met het oog op het veelvuldig voorkomen van de griep onder de ambtenaren bij den postdienst en bij de telegraphie te 's Gravenhage, is machti- ging verleend aldaar, evenals te Amsterdam en Rotterdam, de hulpkantoren te sluiten. Ook te Kampen doen zich vele gevallen voor van influenza. Verscheidene militairen van het instructie-bataljon en vele kinderen uit het burger- weeshuis zijn er door aangetast. De ziekte is echter van een goedaardig karakter. Op 's Rijks werf te Willemsoord ontbraken gis- teren, teugevolge /influenza", zestig werklieden. Enkele lagere scholen te 's Gravenhage zijn ge sloten, daar zoowel het personeel als de leeriiDgen ontbreken. In de Kerkstraat te Amsterdam, is aan een huis een briefje aangeplakt van dezen inhoud ,,Verzoeke niet te schellen we liggen alien te bed." De Directeur eener inrichting te Amsterdam, waaraan 33 personen zijn, hoorde jl. Donderdag dezen en genen klagen over loomheid. Weinige uren later verscheen op den muur de volgende dagorder ,/Wie verzuimt, zonder zich te kunnen verant- woordeu met een geneeskundige verklaring, be- loopt, naar gelang van zijn Iron, een boete van 3 tot 5 gulden daags." De loonquaestie bracht de „loomquaestie van de baan en niemand bedacht als uitvlucht de influenza. Te Parijs verbetert de gezondheidstoestand. Het aantal sterfgevallen per dag is weer gedaald tot ruim driehonderd, maar toch zijn de ziekenhuizen nog vol patienten. Dank zij der oprichting van eenige nood-ziekenhuizen, kunnen nu alle lijders, die zich aanmelden, worden opgenomen. Te Marseille neemt de griep hand over hand toe; het sterftecijfer groeit voortdurend aan. an den eersten tot den vijfden dezer maarid kwamen daar 338 sterfgevallen voor, tegen 115 in die periode des vorigen jaars. Dr. Bertillon, de chef van het bureau voor statistiek te Parijs, heeft een verslag uilgebracht over de ziekte, waarin hij aantoont, dat kinderen beneden de 15 jaren en oude mensehen het minst zijn aangetast, terwijl daarentegen de meeste pa tienten worden aangetroffen onder personen tusschen de 20 en 60 jaren. Te Madrid blijft de toestand ongunstig. De koningin-regentes Christina, de gewezen koningin Isabella en de infante Maria Theresia, de zuster van den koning, behooren nu ook tot de griep- lijders. Volgens den berichtgever van de /Standard te Madrid, is de jeugdige koning nog met hersteld. Alfonso heeft nog steeds koorts, doch indien de benauwdheden zich niet herhalen, achten de genees- heeren den toestand niet gevaarlijk. In Duitschland, zoo in het noorden als in het zuiden, is nog niet veel verbetering waar te nemen. Integendeel breidt de influenza zich op onrust- barende wijze uit. Te Brunswijk, Posen en ook elders zijn de scholen gesloten, omdat de helft der kinderen ziek is. In Frankfort alleen heeft deze ziekte 16 personen ten grave gesleept. De koningin van Belgie heeft de griep en was gisteren nog ongesteld. Ook de koning was niet geheel wel. De influenza tast thans ook de paarden aan. In den koninklijken stal te Laeken zijn in twee dagen tijds 13 paarden gestorven. Onder de paar den der Brusselsche tramwegen zijn er 69 van de 300 ziek geweest en nog niet alien hersteld. Ook vele honden en katten slerven aan de ziekte. Dat de opgeruimde Fransche geest door geene epidemie te dempen is, bewijst het jongste Parijsche straatlied herberg. Kom niet getalmd, ga mee ,/Izaak," zeide hij tot den kwakenden koopman, „wanneer zij er uitkomen, je weet het, ik ben in de herberg." Gedurende deze redeaeering had de inspecteur schijnbaar een kikvorsch gekochteen zilverstuk aan den koopman gegeven, terwijl deze weer geld terug gaf. vWat is er toch gaande met dien man," vroeg Dick aan den inspecteur in de herberg. z/Wat hij hier doet is mij nog een raadsel. Sedert een grove zwendelarij met een zoogenaamde Afrikaansche Tombuito-spoorweg, heb ik den kerel niet meet gezien. Wat hij nu in zijn schilt voert weet ik niet, maar ik zal er wel acliter komen." Hij had nauwelijks uitgesproken, of Izaiik kwam in de herberg. ,/Springende kikvorschenhet grootste wonder der wereld I" riep hij de buffetjuffrouw toe. ,/Kwek 1 kwek ,/Ga asjeblieft door, koopman," was het ant- woord op hoogen toon hem toegevoegdmaar Izaiik had zijn doel bereikt, en den inspecteur reeds een teeken gegeven. Haastig dronken hij en Dick hun glas leeg zij verlieten de herberg, en begaven zich naar de deur van het. groote levensverzekering-kantoor. Zij kwamen geen oogenblik te vroeg. Een vigelant stond voor de deur, en majoor Punter hielp een dame instijgen. Een oogenblik daarna, reden zij snel weg. „Dat is de majoor, daar valt niet aan te twij- felen," zeide de inspecteur, het nutnmer van het rijtuig en de bestemming, welke aan den koetsier was opgegeven, opteekenende, welke gegevenshem „Tout Fmonde Fa! Tout Fmonde Fa! „Tout Fmonde a FInfluenza commence ainsiAtchi ,/Et ga finit comm' ga Atcha Hoe de Tesselsche visschers elkanders lasten helpen dragen bleek weer dezer dagen op tref- fende wijze. Toen een paar visschers hun week- loon van eene der garnalenkokerijen hadden ont- vangen, vertelde de een den ander, dat een inak- ker, die een geziu had, sedert een paar wekeu ziek was. //Als wij van ons loon allemaal een kwartje afzonderden", meende een der mannen, ,/dan had ook de zieke een weekloontje". Zoo ge- zegd zoo gedaan. Men ging bij alle garnalenvis- schers rond met het voorstel, en ieder offerde even bereidwillig zijn kwartje. Als de man niet spoe- dig betert, behoeft hij zich over zijn gezin met te verontrusten, want zoolang de makkers iets ver- dienen, zal hij geen gebrek lijden. De Eerste Kamer der Staten-Generaal is, tot hervatting harer werkzaamheden, opgeroepen tegen Maandag 13 dezer, des avonds te 8£ ure. Schiedam, 10 Januari. De uitgelote aand. Nos. 11. 89, 98 en 108 h flOO der leening van 1871, ten laste dezer gemeente, groot f 11.600, ten behoeve der Koop- mausbeurs, zijn betaalbaar bij den Gem.-Ontvanger. In het jaar 1889 zijn op htt Rijkstelegraaf- kantoor alhier, het hieronder volgend aantal tele- grammen behandeld Yerzonden Regeerings- en bijzondere telegrammen. 22.593 Ontvangen Regeerings- en bijzondere telegrammen. 30.438 Opgenomen en verder geseim e telegrammen 13 Behandelde diensttelegrammen 314 Totaal in 1889 behandelde telegrammen 53.358 In 1888 bedroeg het totaal verzonden, opgeno men en verder geseinde telegrammen 52.448, zoo- dat aan het kantoor in het afgeloopen jaar 910 telegrammen m er zijn behandeld dan in 1888. Het aantal telegraphische postwissels klom in 1889 tot 144. 901 antwoord-bewijzen werden uitgereikt. Het publiek kocht voor een waarde van f 710. aan telegramzegels. De algeheele ontvangst beliep fl2150.92£. De Hoogere Burgerschool alhier, is Dinsdag- iniddag gesloten, voorloopig tot a. s. Maandag, omdat velen der leeraars en leerliugen door de influenza zijn aangetast. De heer G. Van der Hoeven alhier, is be- noeind tot derde onderwijzer aan de o. 1. school lste klasse No. 37 te Amsterdam. Ouwerschie, 8 .Januari Heden werd in de Delftsche Schie alhier het lijk gevonden van Johanna Reewinkel. Tot nadere mededceling zal het Rijkstele- graafkantoor met telefoondienst alhier, geopend zijn van 9 tot 11 uur voor- en van 2 tot 5 uren namiddags. De bewaarschool alhier, die Maandag j. 1. opnieuw zou beginnen, is gesloten moeteu blijven, teugevolge der influenza. Naar wij vernemen zal waarschijnlijk a. s. Maandag de school weder geopend kunnen worden. Men schrijft ons uit Rotterdam d.d. 9 Jan. Eindelijk hebt gij dan toch uw zin, roepen de aanhangers van het leger des heils uit, gij hebt net zoolang geschreeuwd /rvoel je wat?" totdat gij alien wat voelt. En die mensehen hebben waarlijk gelijk. Iedereen in Rotterdam voelt nu wat namelijk, dat hij niet heelemaal in orde is. De eene voelt het zoo erg, dat hij het bed moet houden, de ander is lusteloos en voelt, dat al zijn ledematen zeer doen, een derde voelt zijn hoofd, een vierde voelt, dat hij z6o akelig is, dat hij ter nauwernood op zijn beenen kan staan, een vijfde voelt ook wel allelei dat akelig genoemd kan worden, maar denkt ik zal het toch maar op de been houden enz. De ginnegappeude dames, die het 's avonds, bij het zien der heilsoldaten, heel erg over het //voel je wat hadden, vertoonen zich niet meer, integendeel de straten zijn's avonds stil, de cafes en de publieke vermakelijkheden hebben weer door Izaiik waren verstrekt, die het portier had dichtgedaan. ,/Al heeft hij zijn ringbaard laten afscheren," zeide de inspecteur, „ik vergis mij niethet is de majoor. Maar wie die dame in den rouw is, dat kan ik niet gissen." ,/Dat kan ik u zeggen," zeide Dick bedaard. z/Gij?" vroeg de inspecteur verbluft. ,/Ja, en ik zal u inlichten, ofschoon, (God is mijn getuige), ik zou liever zwijgen, dan het u vertellen, indien ik wist, dat zij daar kwaad bij konmaar het koint mij voor, dat zij onder men sehen is geraakt, di haar in gevaar brengen. Die dame was mijn eerste en laatste geliefde. Haar naam is of moet zij i en de Hemel geve voor haar dat zij zoo heet mevrouw Dudley Carstairs." IX. Veiilaten. Claribel was zoo spoedig niet hersteld van den schok, welke de droevige tijding van majoorj Pun ter haar had toegfbracht. In het eerste oogenblik kon zij zich dat verschrikkelijk verlies niet voor- stellen het scheen haar onmogelijk toe, dat haar man, die zij schijnbaar in volmaakten welstand had achtergelaten, zoo plotseliug door den dood overvallen kon zijn. Had zij hem verloren door een spoorwegongeluk, of een ander verschrikkelijk toeval, dan was het, alhoewel een dergelijk onge- val haar niet minder getroffen zou hebben, nog begrijpelijk geweest. En als zij zich herinnerde, hoe vol levenslust, kracht en moed die man nog was, toen hij afscheid van haar nam, dan scheen het feit, dat hij in een paar dagen tengevolge van een gevatte koude was bezweken, haar ongeloofelijk toe. het niet druk. De kreet van ,/Voel je wat?"ver- storat, want iedereen is bevreesd, dat er nog meer te voelen zou kunnen komen, hetgeen weleens leelijker zou kunnen afloopen. Goddank, tot nog toe worden de mensehen na eenige dagen, de een meer de ander minder, een akelig en pijnlijk gevoel te hebben gehad, weer beter. Toch veroorzaakt de epidemie, waarvan het aantal lijders met geen zekerheid is te ramen, een groote storing. In elke werkplaats, in elke fabriek, werkt men nu met beperkt personeel. Onder de post- en telegraafbeambten, de agenten van politie enz. zijn tat van zieken. Het geheele personeel der vischmarkt, op een man na, ligt ziek. Ook de kantoren, winkels, drukkerijen enz. moeten zich met onvoltallig perconeel behelpen. De burgemeester opende Donderdag voor het eerst in dit jaar de gemeenteraadszitting. Z.Ed.A. bedankte voor de wenschen, door hem bij het begin dc3 jrars ontvangen en wees er op, dat 1889 opnieuw een verblijdende vermeerdering van handel en scheepvaart aantoonde, zoodat de raad spoedig voorstellen te wachten heeft, omtrent vermeerdering der ligplaatsen voor schepen. Bij acclamatie werd goedgekeurd het verleenen van f 300 subsidie aan het bestuur der Holl. landb. Maatsch afdeeling Rotterdam, Schiedam en omstreken, tot het uitloven van medailles en pre- rnieu op de alhier te houden tentoonslelling van gemest vee en pluimgedierte. Die tentoonstelling is men van plan 25 Maart a. s. te houden. Men schrijft ons uit Leiden, dd. 9 Januari Veel geluk in 't nieuwe jaar, lezerAl is het wat laat, ik wil toch geen anderen dan dezen aan- hef boven mijn eersten brief zetten. Wanneer ik thans aanvang met mijn verslag van hetgeen er den laatsten tijd alhier vermeldenswaar- digs is voorgevallen, spreekt het wel van zelf, dat ik in de eerste plaats het een en ander schrijf over de influenza-//epidemie," gelijk zij in onze veste heerscht. Men verhaalt van een Amsterdamsch geneesheer, dat hij dezer dagen aan t ziekbed van een zijner patienten uitriep//hier heb ik dan toch waarlijk te doen met een echt gevalDe meesten ieelden zich in, dat zij griep hebben en zijn slechts tevreden, wanneer ik verklaar//Al is het in zeer lichten graad, gij hebt toch ook influenza Ik treloof, dat hiermede niet uitsluitend de toestand m de hoofdstad naar waarheid is geschetst, doch die elders evenzeer. Hier al thans vertoont de z/mode-ziekte" zich onder zoo zeer verschillende gedaanten, dat men als van zelf vraagt ol dit een en dezelfde ongesteldheid is. Maar //Gij hebt ook influenza," zegt de dokter, en kalme berusting, gepaard aan een soort voldaanheid, spiegelt zich af op 't gelaat van den toegesprokene. T Zij dan echt of onecht, zeker is, dat bij zon der velen ongesteld zijn, zoo zelfs, dat er reeds ernstig over moet gedacht wezen om eenige scholen te sluiten, aangezien meer dan de helft der leer- lingen afwezig is. Voor een goed deel zal 't ijs- vermaak hiervan wel de oorzaak zijn. Ongeveer een week lang toch bood onze ijsclub prachtig gelegenheid, den ganschen dag, van Js morgens vroeg tot 's avonds laat (dan beschenen door electrisch licht) over hare spiegelgladde baan te zwieren. De liefhebbers haastten zich natuurlijk met voile teugen te genieten. Nauwelijks was een onderlinge wed- strijd voor leden uitgeschreven of de dooi viel in en geeindigd was de pretDeze kans bestaat altijd bij hardrijderijen. 't Is een bezwaar, waardoor de meeste andere takken van sport niet worden ge- drukt; gelukkig, want wat bijv. in zoo'n geval aan te vangen met een internationaal kegelconcours, zooals dat van 19 Januari tot 2 Maart a.s. alhier zal gehouden worden? De vereeniging ,/Uitspan- ning door Inspanning" heeft nl. zulk een wedstrijd uitgeschreven, te houden in 't cafe-restaurant Den Burcht." 16 en 23 Februari zal er om gouden en zilveren medailles tusschen clubs worden ge- streden, de overige dagen om zilveren couverts van f 15.of de geldswaarde, door afzonderlijke personen. We zullen dus nog niet te klagen hebben over gebrek aan afwisseling. Voeg hier bij, In deze droevige omstandigheden betoonde majoor Punter haar, op de meest bescheiden wijze, alle mogelijke hulp, troost en vriendschap, zoodat zij hem met een gevoel van innige dankbaarheid be- gon te beschouwen. Door aldus, geheel overeen- komstig zijn last, te handelen, verzachtte hij haar leed zeer. Zij had dadelijk naar Nizza wilieu gaan, om bij de begrafenis van haar man tegenwoordig te zijn. Daar zij onmiddellijk ziek werd, door den schrik van den verpletterende slag, en weken lang bijna altijd buiten kennis lag, en weer bijgekomen, steeds uitgepit en verslagen door droefheid, slechts lang- zaam herstelde, werd majoor Punter de inoeite bespaard, om te zeggen, dat de begrafenis reeds plaats had gehad. Toen haar krachten weer terug kwamen, gaf zij te kennen, dat zij naar haar vader terug wilde. Haar man was dood en begraven. Door haar ziekte was haar de laatste gunst ontzegd, om nog eens het gelaat te zien van hem, dien zij zoo teer be- mind had. Waar zou zij nu beter troost vinden dan in het huis, dat zij nog kort geleden als meisje verlaten had en waarin zij nu als weduwe terug zou keeren? ,/Nu reeds weduwe!" Een zonderlinge vrees maakte zich meester van Claribel. Zij was op zulk een ongewone wijze uit haar dorp gevlucht. „Wat zouden de kwade tongen wel zeggen, als zij terug- keerde De meuschelijke natuur, voornamelijk bij vrouwen, is van dien aard, dat liefst aan al hetgeen slecht is, het meeste geloof wordt ge stagen. En zij moest die afwezigheid verklaren, door een allerzonderhngste geschiedenis te vertellen, dat in dit seizoen ook nog ettelijke lezingen zullen gehouden worden, als door den directeur der Krijgs- school te 's Gravenhage over onze verdedigingJ de overste Eland moet uitgenoodigd zijn door de liberale Unie, om dit onderwerp te bespreken en zal als zoodanig hier dan optreden. Moge het hem wat beter gelukken de door Henri Tindal geopperde bezwaren tegen ons leger en ons geheel defensie-stelsel weg te nemen, dan den Minister van Oorlog in de Tweede Kamer der Staten-Gene raal. Wij hopen het, doch verwachten het niet! Jammer genoeg schijnt ook deze bij uitnemendheid nationale zaak, verlaagd te zijn tot eene partij- kwestie, natuurlijk tot schade van 't geheel, 't allermeest van ons lieve vaderland. Zonder partij- strijd schijnt het nu eenmaal niet meer te kunnen. Dit ondervinden we telkens weder, wanneer we geroepen worden tot het vervullen onzer kiezers- plichten, zooals verleden Dinsdag hier 't geval was. We moesten een opvolger aanwijzen van den heer Leembruggen in de Provinciale Staten. Alle partijen hebben een eigen candidaat voor- gedragenMr. Bahlmann (kath.), Mr. J. Bredius (anti-rev.) en J. Rinkes Borger (lib.) De uitslag der verkiezing is geweest, dat de bekwame en ver- dienstelijke directeur der Leidsche Melkinrichting, de heer J. Rinkes Borger, door de vrijzinnige kiesvereeniging aanbevolen, benoemd is. Van de 2373 stemgerechtigden maakten slechts 1375 ge- bruik van hunne bevoegdheid. Zooals de dagbladen geruimen tijd geleden reeds hebben gemeld, is een week voor Kerstmis eene der grootste fabrieken alhierde wollendekenfabriek der Gebr. Zaalberg, afgebrand. De oorzaak schijnt gezocht te moeten worden in een ongeluk, den nachtwaker overkomen. Op zijne avondronde strui- kelde deze, met dit nootlottig gevolg, dat de tamp, welke hij in zijne hand hield, viel en brak; de hierdoor over den vloer vloeiende petroleum vatte vlam en in minder dan geen tijd stond 't geheele gebouw in lichte laaie. Aan redden viel natuur lijk niet te denken, of tochEen was er, die het blijkbaar overbodig achtte mede te helpen aan 't in veiligheid brengen der boeken (hetgeen juist nog is geschied) maar het veel meer noodig oor- deelde, de penningen van 't ziekenfonds der arbei- ders met zich mede te nemen uit een lessenaar in 't brandend perceel. Doel van deze daad was, ge lijk verreweg in de meeste van zulke gevallen, op een gemakkelijke manier aan een flink bedrag te komen. Gelukkig is de dief evenwel betrapt. Aanvankelijk zag het er treurig uit voor de 150 personen, die door deze ramp plotseling broodeloos schenen geworden. In den winter toch bestaat er al zeer gering vooruitzicht op een andere fabriek te worden aangesteld. Overal behoudt men dan wel zijn eigen personeel, doch neemt slechts zelden nieuw aan. Doch de heeren Zaalberg toonden te weten, welke verplichtingen de werkgever in der- gelijke omstandigheden heeft te vervullen tegenover zijne ondergeschikten. De eerste weken werd het gewone loon uitbetaaldhoewel er geen arbeid werd verricht en thans gaat alles weer geregeld zijn gang, dank zij de groote welwillendheid, waar- mede door andere fabrikanten een gedeelte der be- schikbare ruimte in hunne inrichtingen is afgestaan aan de firma Zaalberg. Ware dit niet geschied dan zouden a! die mensehen tot October ongeveer z/werkeloos" zijn geweest, daar voor dien tijd het door yt vuur vernielde wel niet geheel zal kunnen worden opgebohwd. De metselaars zullen voorloo pig niet behoeven te klagenwant behalve dit zijn nog een paar groote werken hier in't vooruitzicht Zoo moet nog altijd de //Stadszaal", welke in Augustus een prooi der vlammen werd, geheel wor den vernieuwd en vergroot. Door den gemeente- raad was reeds besloten het oude terrein hier voor te gebruiken, doch nu is door zeven der leden eea voorstel ingediend om 't nieuwe gebouw te doen verrijzen op de plaats, waar thans de (onge- bruikte) sfevangenis //s-Gravenstein" staat en dus op 't eerst genomen besluit terug te komen. Waar de zaal definitief zal gesticht worden kan ik eerst later melden. Ditmaal is het ook alweer genoeg! een verhaal dat zelfs haar vader moest verwonde- renzij wist niet, hoe zij daartoe de kracht zou vinden. Zij vroeg majoor Punter nog naar bijzonderheden van het leven haars mans en diens familiebetrek- kingen, maar tot hare verwondering kon deze geen opheldering geven. ,/Ja/' zeide de majoor, //ik weet ook niets. Dudley was, wat hemzelf betrof, altijd een geslo ten boek. Maar mevrouwik heb om zijne pa- pieren en zijn nagelaten goederen naar Nizza ge- schreven, en daaronder zullen wel documenten wezen, die u van nut kunnen zijn. Claribel, getroffen door den medelijdenden toon, waarop de majoor zulks vertelde, en zich de vele oplettendheden herinnerde, welke hjj haar bewezen had, opende haar hart voor hem, en vertelde in welke verlegenheid zij was. ,/Mijn raad in dit geval," zeide de majoor, na aandachtig naar haar verhaal geluisterd te hebben, ,/is, wacht tot de goederen van uw man er zijn. Daaronder zullen zich stellig de papieren bevinden, om uw huwelijk te bewijzen. Een extract uit het huwelijks-register bijv. Daarmede kunt gij naar uwen vader gaan, en hem alles uitleggen. Weet gij verder ook iets van den toestand, waarin uw man u heeft achtergelaten bijvoorbeeld weet gij iets omtrent uwe geldelijke aangelegenheden De arme Claribel antwoorddedat zij daar in het minst niets van wisthaar man was haar eenige maanden geleden nog totaal vreemd, en zij was slechts een dorpsmeisje, zonder onderviuding, zij had natuurlijk geen verstand van de zaken, welke een man die een positie in de wereld bekleedde, zooals Dudley, kon hebben. (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 2