EEN DIENSTBODE. f 40.00. Or WIJSBROEK, I. JMIJZEN, Te c h tz"T K E N/ mnm mi\ iffbcten* Td vebtenti e N. Burgerlijke Stand. BUITENLAND. MARKTBERICHTEN Bij J7 C. S C H I L P, van de Alg. Ned. Militie-Maatschappij BROERSVEST. SCHIEDAM. DAGELIJKS Mainzer Zuurkool, Haagsche Leverworst. Knackworst (Stroh Mtiller). Gekookt en Rauw Rookvleesch. Gekookte en Rauwe Ham. EchteSachsische Servelaatworst Truffelworst en Brunchweicher Leverworst. Frimo Edammer Kazen, IVESSS cfit Co., HOOGSTEAAT C. 143. CAFE - SLIJTERIJ, Boterstraat, hoek Ooijevaarssteeg. Beveelt zich bij voortduring aan. S C 11 I E D A M. Ingeschreven van 5 tot 9 Jan. 1890. GEBOREN 8, Adrianus Corns,, R. C z. v. Bernardus de Raaij en C. P. Stroijckens. Hoofdstr. Wiilein, N. H., z. v. W. Van der PlaseuJ. Van Meurs. Sin gel. Elisabeth, R. C., d. v. H. P. Wever en E. Foncke. Raam. Dirk, N. H., z v. B, Sonneveld en J. Stolk. Hendrik Gabelstr. OVERLEDEN 5, Cornells Uielemans, 69 j. echtg. van A. M. van Wijk. R. C., Konijnenbuurt. 7, Lijnlje Schilperoord, 2 m. N. H, Hendrik Gabelstr. Cornel is van Onzelen, 86 j. en 8 m. wedr. van C. de Kort. N. H., Hoogstr. Waitera Odriga, 36 j. en 9 in. echtg. van Q. J. de Vette. R. C., Achtersingel. Maria Johanna van Ewijk, 2 m. N. H., Vlaard. dijk. 9, Hermanus Deijl, 51 j. en 8 in. N. H., echtg. van J. M. Barreveld. Rott. dijk. Johannes Carolus Keuzenkamp, 9 m. N. H., Singel. Pieter Reine, 67 j. en 10 m. N. H., Leliestr. Cornelia Bramzeel, 72 j. en 8 m. wed. van C. Ousterman. R. C., Zwaansteeg. GEHIJWD 8, J. B. Veltman, 18 j. N. H., en N. C. Nauman, 19 j. N. H. J. de Wijs, 26 j. R. C. en J. C. E. Noorman, 28 j. N. H. J. Ruigrok, 65 j. R. C. en J. M. F. Wastnan, 62 j. R. C. Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam. Zitting van 7 Januari 1890. Het nieuwe jaar vangt niet erg beraoedigend aan. In geheel Europa is bet influenza voor, influenza na. Als offer van die ziekte, is in de bejaarde Keizerin Augusta gevallen. H. M. was reeds eenige dagen onpasselijk, Vrijdag ontving zij nog vele autoriteiten, maar was dienzelfden dag nog verplicbt naar bed te gaan. De lijfarts con- stateerde dadelijk een hevigen aauval van griep. Zaterdag en Zondag was er nog verbetering in den toestand te bespeuren. Het laatste bulletin dat tot ons is gekomen was van Maandag en luidde, dat de koorts weer opkwam. Den 7deu ontving men de tijding dat H. M. ten 4 uur 20 minuten ont- slapen was. De Hooge lijderes was 30 September 1811 ge- boren te Weimar, zij was een dochter van Karel Frederik, Groot-Hertog van Saksen, en Maria Paulowna, dochter van den Keizer van Rusland. In 1829 huwde zij met Wilhelm van Pruisen, later Keizer van Duitschland. In eenzelfde jaar, 1888, zag zij haar man en haar zoon Keizer Frederik grafwaarts dragen. De Keizerin heeft veel vreugde en geluk in haar echt gehad, maar ook moeielijke dagen door- leefd. In 1848 moest haar man naar Engeland vluchten, en werd zijn kasteel slechts door het opschrift //nationaal eigendom" voor plundering bewaard. Op godsdienstig terrein was H. M. hoogst verdraagzaam, op menschlievend gebied streefde zij er naar om de vrouwen op te wekken, alle hulp en verzorging te verleenen aan zieken en gewonden, terwijl zij een instelling stichtte om de doehters van in den krijg gevallen offlcieren een opvoeding te geven. Het Augusta-'nospitaal te Berlijn, waar- mede zij zich bijzonder bemoeide, was een model zieken-inriehting. Zooals men weet, willen de Duitschers kolonien bezitten. De koniug van Dahomey, een wreede menschen moot der in Afrika, is gelukkig dood, zijn gebied grenst aan Duitsche bezittingem Nu gaan er stemmen op, otn dat land maar te annexeeren. Een goed middeltje out ruzie te kiijgen met Enge land, dat vooral niet kan velen, dat een ander wat meer inrekent dan hij zelf. Verstandige kalme menschen in ENGELAND keuren dau ook dat wroeten in den vreemde van John Bull af. Zij zeggen, wij hebben reeds meer kolonien dan wij beschermen kunnen, wat doen wij er mee De Daily News slaat in het geschil met Portugal een zeer verzoenenden toon aan. Ook de Times dreigt niet meer, maar neemt zelfs een verdediging ten gunste van Portugal van haar cor respondent te Lissabon op. Opmerkelijk is het gezegde van de Daily News, dat de Britsche vlag altijd behoort te wapperen te midden der Engelsche soldaten, maar niet uitgeleend moet worden aan Afrikanen of Europeanen, die haar kunnen planten op plaatsen waar zij niet te maken heeft of straf- feloos beleedigd kan worden. In hoever hetgeen in particuliere telegrammen verhaald wordt, waarvan wij de vorige keer melding maakten, slaat op vroegere gebeurtenissen, of op nieuwe gebeurtenissen, kan men niet zeggen. Noch bij het Engelsche, noch bij het Portugeesche gouverne- ment is daarvan iets offlcieels bekend. Wel heeft het in Engeland veel sensatie verwekt. Lord Salisbury moet met dat al erg tegen Portugal aan het op- spelen zijn en druk met den minister van datrijk Barros Gomes per telegraaf nota's wisselen. Er moet al heel wat geld vertelegrafeerd zijn. De Britsche Leeuw, roepen de spotters, is nu voor het gulden koetsje der beurs gespannen. Dit slaat op het feit dat die Afrikaansche streken ook al een geld-speculatie zijn, waarin groote for- tuinen van den hoogen adel zijn gestoken. Uit verneemt men, dat de oppositie in het huis der Pairs de regeering gevraagd heeft om inlichtingen betreffende die kwestie, en dat alle partijen be- loofd hebben het bewind te zullen steunen. Aan- gaande den stand der diplomatieke onderhandelin- gen werd niets uitgelaten. De minister van Mari ne antwoordde, dat de zaak niet vrtj van moeielijk- heden is, de regeering vraagt nog geen buitenge- wone middelen aan, zij gelooft dat de kwestie door gedachtenwisseling tusschen beide regeeringen uit den weg geruimd zal worden. Een Engelsch blad vermeldt, dat de Portugeesche regeering 18 machinisten uit Duitschland, die goed met torpedo's overweg kunnen, heeft aangenomen. Onze hoop, dat het in tusschen mijndirecteurs en werklieden tot een ver- gelijk zou komen, is niet verwezenlijkt. In het Luiksche district is de toestand wel bijna geheel beter, maar de werkstaking in Henegouwen blijft zoowat op dezelfde hoogte, wat het getal stakers betreft. In plaats van kalm te blijven, worden zij nu oproerig en lastig, beginnen te dreigen enz. De fabrieken die niet stil kunnen staan, laten nu kolen uit het buitenland komen, hetgeen natuur lijk tot nog meer verbittering i aanleiding geeft. Het theatre de la Bourse te Brussel is geheel afgebrand, menschenlevens zijn niet te betreuren. Uit wordt bericht, dat de ex-Koningin Natalie haar goed inpakt om naar St. Petersburg te gaan, men weet niet of zij er voor goed zal blijven. BEURS VAN AMSTERDAM. Per Telegraaf. - "A PTFWc!TAANB7BDING:EBr- WORDT GEVRAAGD: EEN OPPASSEND JON0MENSCH, die een vaste betrekking heeff, vraagt ter leen, tegen 5 rente met 3-maaiidelijksche a dossing, veertig gulden. Brieven onder letter P., aan het bureau van dit Blad. TE KOOP Een mooie en sterke Trckbok, gewoon met kin deren om te gaandes verkiezende met tuigook genegen te laten probeeren. Te bevragen, of franco brieven onder lett. T, B. aan het bureau van dit blad. voorheen J. M. KATER, TIOOaSTRAAT 801 zijn verkrijgbaar alle soortcn GROENTEIV, van af 40 Cent per ]/i blik, en verder alles wat tot het vak behoort, tegen concurreerende prijzen. AGENT Prospectussen en inlichtingen opaanvrage verkrijgbaar. I en 8 Cent per 1/2 Kilo. 1.50 per stuk. E. R. huisvrouw van W. v. d. E. oud 41 jaar. bierhuis- houdster te SCHIEDAM staat terecht, beschnldigd op 3 December te hebben weggenomen een borstrok en tlanellen hemd, loebehoorecden aan schipper J. van der Horst. Scbipper v. d. Horst verklaart, dat hij op datnm voornoemd, 's namidd. 4} nur een flanellen hemd en borstrok bad gehangen aan een ijzeren lenning, nitkomende aan het water en nabjj een straat, op de hoek waarvan bekl. woonde. Het goed was spoedig weg. Toen heeft hij dadeljjk onderzoek ingesteld, is naar de politie gegaan, zoomede naar bekl. Deze antwoordde, ik heb hier nooit iets vermist, uw goed kan wel in het wa ter liggen. Toen hij nig in huis bp haar een glaasje bier dronk, kwam de politie al aan en toen deze navraag deed, verklaarde bekl. ook van niets te weten. De bekl. bekent het goed te hebben weggenomen, maar niet met kwade bedoeling. G. Wagenmaker, hoofdagent, verklaart, dat er aangifte was gedaan van het vermiste, dat hij belast was met het doen van onderzoek. Dat hem de plaats is aangewezen waar het gehangen had, dat hp bekl. er naar gevraagd heeft, waarop een pertinente ontkenning volgde, dat hp toen na- sporing bp de buren deed, dat deze verklaarden, er niets van te weten. Dat get. toen tot de overtniging kwam, dat het bij E. E. moest zijn. Hij wilde toen huiszoeking doen, E. E. verzette zich daartegen, en wenschte dat haar man eerst te huis was, voordat daartoe overgegaan werd. Men ging van wege de politie den man zoeken, terwijl men bleef surveileeren. De hoofd-agent zag, dat de vrouw iets uit de de kast haalde en daarmede naar achteren ging, hij volgde haar, hield haar aan, en vond een bruine borstrok onder haar schort verborgen. Toen zeide hp, zoowel als het eene terecht komt, moet het andere ook terecht komen, waarop het flanellen hemd uit een blikken emmer in een kast te voor- schijn kwam. Bekl. verklaarde toen die goederen te hebben ingenomen voor een ander, zonder er bij te voegen voor wien. Bekl. verklaart in de meening te hebben verkeerd, die goederen aan een buurvrouw toebehoorden, voor wie zp wel meer wat innam. De advocaat van bekl. vraagt hoe zij bp de politie bekend staat. De hoofd-agent weet niets ten nadeele van haar. J. M. C. Breukelman, huisvrouw van J. H. de Jager treedt als get. op. Bekl. verklaart, dat zij bekl. geen last had gegeven goed in te nemea. Bekl. doet het wel eens meer, als het er van den ochtend tot den avond gehangen ht eft, en brengt het dan te huis. Doch dan hangt er wit goed en nimmer d- rgeljjk goed. Diarenboven geheurt dit des zomers en nimmer 's winters, dan houdt get. het goed in huis. Bekl. verklaart, nooit gezien te hebben dat een schipper daar goed te drogen hing. V. d. Horst verklaart, dat hp daar meermalen goed te drogen hing, en er nu reeds drie dagen lang lag. Bekl. zegt, niet nagedacbt te hebben, zp vermeende, dat het goed van de bovenburen was, en zou het later aan den schipper hebben ternggegeven. De advoc. vraagt aan get. Breukelman, hoe bekl. bekend staat. Get. weet niets ten nadeele van haar aan te voeren. De oflicier van Jnstiti qualificeert het feit diefstal en eischt 2 maanden gevangenisstraf. De advocaat neemt nu het woord, wijst er (byna) onge- merkt op, dat bekl. niet voor diefstal terecht staat, maar al ware dit het geval, dan komen er tal van omstandigheden, in het spel om de straf te temperen, en hier geen gevan genisstraf, maar boele toe te passen. Die omstandigheden zpn 1. Het onbekeerd zpn van het goed, het hangt daar zonder toezicht, op een minder bezochte plaats, totdat het dnister is, het wegnemen wordt zeer gemakkelpk gemaakt, en de gelegenheid maakt den dief. 2. De geringe waa-de van het ontvreemie en nog meer, niemand heeft nadee.1 van den diefstal gebad, de schipper heeft zpn goed teruggekregen. 3. Het onbesproken verleden van bekl., die bekend staat als een arbeidzame huisvrouw en een zorgzame moeder voor haar kinderen. 4. Dat het vertoeven in de gevangenis van de moeder, voor de zes kinderen, die hare zorg niet kunnen ontberen, een ware ramp voor het huishouden is. 5. Dat het hniselijk leed, hetwelk deze bekl. wegens het gebeurde ondergaat, reeds een groote straf is. Dat noch haar echtgenoot, noch haar kinderen een oogenblik twijfelen aan haar schuld, maar wel overtuigd zijn, dat zp gedachteloos is geweest, en de man haar voortdurend toeroept, met het oog op de gevolgen, vronw hoe kon je zoo onbedacht han- delen, en de kinderen daaraan hun droevige kreten voegen. Dit zpn redenen, als er tchuld aan diefstal was, waarom tot het opleggen van een geldboete geconclndeerd zou kunnen worden. Het 0. M. meent dat haar houding aanleiding geeft, om haar van schuld te verdenken. Wat is hier het geval? Gedachteloos neemt zp de goederen en hangt die op een rek aan de straat gelegen, gaat weer aan het werk, en denkt er niet meer om, want werktnigelijk heeft zij zoo menigmaal iets dergelpks gedaan. Wat gebeurt er De schipper komt, en na hem de agent van politie, Zp houdt een gesprek met die menschen, maar een bierhuis- gesprek, waarin men zoo dikwpls onnadenkend antwoord geeft, omdat er zoo dikwpls naar iets gevraagd, of over koetjes en kalfjes, of over wind en weer gesproken wordt. Maar nadat deze weg zpn, herinnert zij zich zoo iets als goed te hebben weggenomenzij komt achter in haar woning, ziet het goed, en roept uit, o God! het is het. In angst en vreeze verbergt zij het heimelijk, om het weer aan den schipper terng te geven. TJit de aanhouding blijkt niet ems, dat zij het voor zich wilde behouden. Zp nam de goederen weg, ter wille ftn in het belang van haar bunrvr inw. Werd alzoo diefstal ten laste gelegd, dan zou vrpspraak moeten volgen, want er bestonden geen kwade bedoelingen. Doch dit wordt haar dau tronwens vilgens de dagvaarding ook niet ten laste gelegd, er wordt in dat stnk niets meer en niets minder gezegd, dan dat zij die goederen heeft weg genomen. Dit is alzoo geen strafbaar feit, ergo moet bekl. van alle rechtsvervolging ontslagen worden. De oflicier van Jnstitie zegt, dat de verdediger wel met die exceptie had knnnen beginnen, dan ware er veel tijd gespaard. Het is waar, de veldwachter heeft een verkeerde copie gemaakt. ZEd. Achtb. vernietigt nu zjjn sequisitoir, maar begint deze zaak van nieuws af. De advocaat repliceert reeds bij het begin van mijn rede, Het ik deze exceptie doorschemeren. Maar wij hebben hier niet te doen met een font in den vorm van de dagvaarding, maar met een kwalificatie van het feit, dat hier tevens be- wezen is, maar niet door het strafrecht is strafbaar gesteld. Ontslag van alle rechtsvervolging moet hier de einduitspraak wezen. G. J. S., slepersknecht te SCHIEDAM, staat terecht wegens diefstal van een plank, togbehoorende aan de houtkoopers firma Plant, aldaar. H. v. d. Heuvel verklaart, 29 Nov. met bekl. met een vletschip bp de houtkooperij van Plant te hebben gelegen. Bekl. is met een vnren plank aan boord gekomen, en heeft die onder de loopplank verborgen. Het heeft dien dag erg hard geregend. Wij zpn weegevaren, zpn naast een lich- terschip komen te liggen en zjjn over dat lickteischip aan wal gegaan. Ik heb wel gezien, dat bekl. een stuk hout droeg, of het die plank was, weet ik niet, want het was duisier en regende hard. I. H. Bokhorst is met bekl. en v. d. Henvel geweest aan de houtkooperij van Plant. Bekl. heeft een dergelijke plank aan boord gebracht. De merken op de plank heeft get. niet gezien, de plank was nat, of dat van de regen kwam, of dat zjj in het water gelegen had, kon get. niet zeggen. Hij zeide niet, hoe hij aan de plank kwam, natuurlijk kon get. dat niet schelen, en zpn gedachte was, dat hij haar gekocht had. In de Plantage had hij bekl. geholpen, om de plank te dragen. Verder verklaart hij nog, dat zij met het schip vlak bij de houtkooperij hadden gelegen, dat het moeielpk is een plank boven van den stapel te nemen. Ja, men zou boven op den stapel moeten klimmen om er bij te komen, dan zou men er een knnnen bemachtigen, door ze naar beneden te werpen. De President: Waarom verstoptet gp die plank onder de ioopplank, waart gij bang dat die nat zou regenen Bekl.Zij was t.ich al nat. Presid.Dan behoefdet gij haar niet te verstoppen. Gesteld zij lag in het water. Dan moogt gij haar niet opvisschen, die plank heeft een eigenaar, en de eigenaar was licht te vinden. Gij laagt vlak naast houtstapels. Bekl. verklaart, het voornemen te hebben gehad haar bij den eigenaar terug te brengen. PresidentDan neemt ge haar niet mee naar huis. Offic. van Justitie: Het was toch veel gemakkeljjker ge weest op het kantoor van Plant eventjes te vragen. Bekl.: Het was over 7 uur Off. van Jnst.Dan is het nog geen nacht. Pre^ Bekl. uw houding is onhoudbaar. A Leeflang is te jong om den eed if te leggen, hij be- looft daarom toch de waar'neid te zeggen. Hp heeft bekl. met een plank zien loopen, Bokhorst was er bp. Hp riep toen, „zoo dat gaat hard vooruit." PresidentWat bedoeldet ge daarmede Get.: Wel dat het hem goedging, dat hij zoo'n plank kon koopen. PresidentEn wat zeide daarop bekl. Get Stik. PresidentZie je bekl. gij werd kwaad, gp voeldet den steek. Bokhorst wordt geroepen en gevraagd, wat hij daarvan weet. Deze zegt niets gezien te hebben. Get. Leeflang verklaart verder, dat er tot 8 uur licht in het kantoor brandt. Pres.Bekl. hebt gij dat kantoor gezien Bekl.Ik heb geen kantoor gezien. Presid.Gij weet even goed dat er bij een houtkooperij altpd een kantoor is, als dat gij weet, dat een plank, die gij daar onbeheerd vindt een eigenaar heeft. Eeehter. Het bezwarende voor u is, dat gij nasporingen wilt doen naar een eigenaar; dat de vermoedelijke eigenaar vlak bp u is, en gjj met zoo'n zware plank door de stad sjouwt. Groeneweg, meestersknecht bij Plant, treedt als get. op. Deze plank, ^zegt getis van de firma, het merk is K, een kroon, en een S. Deze planken zijn een week te voren gelost. Die plank kan niet te water zijn geraakt. Hij kan van een stapel zijn genomen, of tusschen een stapel zpn uitgetrokken. De waarde is fl.OO. Is het licht in het kantoor zichtbaar van de plek waar het vletschip lag, wordt er gevraagd. Groeneweg zegt: Acht-r de houtstapels niet, maar bekl. wist wel waar het kantoor is. Ook deelt hij mede, dat Leeflang hem omtrent die plank gesproken had, en hem zpn gesprek met bekl. had medegedeeld. G. Wagenmaker, hoofdagent, deelt mede, dat de plank bp bekl gevonden is. Hij was toen niet te huis, hij was naar Eotterdam. De vrouw van beki. wist er niet van. De oflicier van justitie acht het feit wettig en overtuigend bewezen, kwalificeert het diefstal, en eischt 1 maand gev str. Bekl. zegtniet gestolen te hebben. Presid. Gjj hebt u toegeeigend en meegenomen een ander mans goed, uw hardnekkig ontkennen, zal niet in uw voor- deel pleiten. Door de arrondissements rechtbank te Eotterdam zpn j. 1. Dinsdag veroordeeld L. 8., wegens poging tot diefstal van een ton haring te VLAABDINGEN, tot 14 dagen gev.str. L. v. d. S., sjonwer te VLAARDINGEN, wegens beleedi- ging van een ambtenaar, f 6.00 boete. B. K., kleermakersknecht te VLAARDINGEN wegens diefstal, zes weken gev.str. DUITSCHLAND PORTUGAL B E L G I E S E R V I SCHIEDAM, 10 Januari 1890. Datum. Spoeling Moutwijn Genever. Amst. Vereen. Beurs Makelaais Vereen. proef. 9 1.00 0.80 11.— 11.— 16.50 17.75. 8 10 1.00 0.90 11.— 11.— 16.50 17.75. DELFT, 9 Januari. Ter Graanmarkt was de stemming en prijzen vast en de handel meer uitgebreid. Westlandsche Tarwe f 7.00 a 8.50, Zeeuwsche f 7.00 9.00. Westl. Hogge f 5.00 a 5.75. Zeeuwsche f 5.00 a 6.00 N ieuwe Wintergerst f a Chevalier Gerst f 6.A 6.25. Westl. Zomergerst f 4.00 a f 5.25. Korte Haver 3.50 a t 4.50, Lange f 2.75 a f 3.50. Duivenboonen f 7. a f7 90. Paurdenboonen f 6.00 a 6.80. Bruine toonen f9 a f 10.50 Groene Erwten f 8.00 a f 11.75 Witte Erwten f 6.00 a 6.75. Koolzaad zonder handel f A f Aan Stads Wa&g gewogeu van 3 Jan. tot 9 Januari: 252 achtsten en 130 eestienden vaten boter, wegende te zamon 6340 kg. Prjjs f 52 A t 64 het vierde f 1.30 A f 1.60 het kg. Vette Koeiente kw. 1 235—270 2e kw. f 165 - 210 Kalfkoeien245—285 170—210 Vaarkoeien 220—260 140—190 Vette Kalveren70—96 35-54 a Sohapenn 24-23 17-21 Lamschapen Vette Lammeren van f Weilammeren Mrigere Varkens v Biggen 914 Nuchtere Kalveren 720 Paarden 3090 Stieren90—165 Ossen Bundvleesch per kilof 0.66 A f 0.70 A f 0.76 Vet Kalfsvleesch per kilo 0.75 0.85 0 92 Sc apenvleesch per kilo0.62 0.67 Lamsvleesch per kilo AMSTERDAM, 8 Jan. Ter veemarkt van hedeu waren aangevoerd 0 rund. lste qualiteit a c., 2de qual. c. 3e qual. c. per klio, melk- en kalfkoeien f A 165 vette kalveren, lste qual. 90 A c., 2de qual. 70 c. per kilo, graskalveren t A 29 nuchtere kalveren f 8 A 15, schapen f a lammeren, f a 160 vette var kens, 48 A 51 c. per kilo. biggen paarden f AMSTERDAM, 9 Januari. i'rijzen der aardappelen op heden Friesche Dokkummer jammen f 2.30 A f 2.60, Franeker dito f 2.20 A 2 40 dito Engelsche jammen f 1.75a 1.80. Zeeuwsche Spuische jammen f 2.40 A 3.50 dito Flakkeesche f 2.25 A f 2.50 dito poters f A Geldersche blauwe f 2.00 A 2.10, Hamburgers f 3.70 A 3.80, roode f 0 00 A 0.—. Hillegom- mer f .A Zaajjers f A alles per hect. pCt, 8 Jan. 9 Jan. 10 Jan. Nod rl. Cartifli, Work. Behold 21 83jf 83} 83} n n 3 961 96} 96} Obi. 3i 102J 192}} 102} Uongarye, Gondleening 1881 4 861 86} Oostonryk, Obi. in p»p. Mei. 5 73} 74} 74} isilv. Jnn./Jnli. 6 74/V 74}% 74} Portugal, Oblig. 1888/89 4i 93 94 Rusland, Oblig. 1864 1000. 6 102} 102} 2e Oost. Leaning 5 65} 65} 1860 2o leen. 1100 4t 101} 101 1875 G. 60-100 4* 100} 100} 100} 1880gecons4 89} 89-1% 90 89} 99A 1867/18694 93} 685% 93} Spanje, Perpetueele Schuld. 4 69 68} Turkjje, Gepriv6 90} 90} Obi. Alg. Schuld Gee. Ser.D. 17& 17A Egypte, Obi. 18764 95} 93} 95} 94} 75 A 76} 76i% t'eru, Obi. 1870 get6 18} 18} 18} n - 1872 5 16 16 16 Venezuela, Obi. 18814 51 50} 50} i msi-ika, Maxwell 0. v. A. gest. 14} Iucomb. Gestemp. 30 Rusland, Gr. Sp. My. A6 122} 122} 122} Zweden, Zw.-Noorw 0. v. 0. 5 19} 194# Amerika, Atckisons T. C. v. A. 325% 32 32} Central Pacific. Aand 34} 34} 34} t. v. A. Denver Bio Gr. 16} 17 Flor. Centr. P.O. v.gew. A. 7} 7t% Louisv. Nas. 0. v. A. 85} 85} Miss. Kansas T. Aand. 10} nan Alg.Gec.Hyp.Obl.5 63} 63 5% 63} N.-V. L. Brie r. West. A Ontario Cert. v. A. 19H 19} 19} n U. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. 67} 67} 67} Wab. 8t. L.O.v. A. gestemp. 32} Western N. Y. P. Ct. v. Aand. 8} 8} 8} een Obi. 2e Hyp. 30 301 31 Canada South. 0. v. A 57 Pacific. A 75} 75} 75} Niet officieele. 3 pCt. Obi. Panama 8,% 8} Eerste Tranvaalsche Goudmijn 14A Aand. Pen. Koper Mjj. le Serie 7 13} 13 12} Vest. Stoomtr. My AvAiall Q 1A AW VilAGEN. Plantage B. 91.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3