Burgerlijke Stand, RECHTZAKEN. Eenige weken geleden gaf een Duitsch blad een middel tegen hoest, bcstaande in aftreksel van haverstroo. Men snijdt bet droge en zuivere stroo van de gewone haver (Avena Sativa) tot haksel en kookt dit in een weinig water. Men verkrijgt dan een bruinachfig aftreksel, waarvan de kleur iels licbter is dan die van koffie. Voegt men er wat suiker bij, dan verliest het nat zijn flauwen smaak. Een lezer van het Nieuws heeit het mid- del in toepassing gebracht bij zijn kindereu, die aan een hardnekkigen hoest lijdende waren, en wel met het beste succes. De hardnekkigste hoest zoo schrijft hij zelfs de zoo gevreesde kinkhoest, moet voor dit eenvoudige middel reeds in 3 tl vier dagen wijken. Dit aftreksel heeft bovendien het voordeel boven andere geneesmiddelen, dat men het op elken leef- tijd gemakkelijk kan verdragen. Zelfs tegen strot- tenhoofd-catarh, die zoo menig onderwijzer plaagt, wordt dit middel met goed gevolg aangewend. Bij de algemeene werkeloosheid, die er op vele plaatsen heerscht, is het een verblijdeud teeken, dat in de geheele Langstraat, waar duizenden schoenmakers gevonden worden, niemand, die zijn vak verstaat, behoeft ledig te loopen en knappe werklieden zelfs een goed weekgeld kunnen verdie- nen. Ook zijn de zolders der fabrikanten gedurende dezen winter niet opgestapeld gebleven, terwijl de bestellingen voor de zomerartikelen reeds druk af- komen. In zake de volkstelling zijn zonderlinge fei- ten voorgekomeu. Het zonderlingst echter klinkt gewis het feit dat er in Gelderland een burgemees- ter te vinden is geweest die, niettegenstaande her- haalden aandrang van tellers, niet is overreed kun- worden de hem in de pleats zijner woning aan- geboden telkaarten in te vullen. De tellers heb- ben nu van hun kant gedaan wat de voorschriften gebieden en tegen den burgemeester proces-verbral Gedurende het jaar 1889 is de Historische zaal in het Prinsenhof te Delft, bezocht door 7973 personen. Levende meikevers zijn te Veenhuizen reeds gevangen. Als die beestjes maar geen berouw krijgen over hun vroege verschijning Met de uitreiking van koffie en brood ran behoeftige te Amsterdam werd op gelijke wijze als in den vorigen winter doorgegaan. Hoewel het aantal rations van dm begiune af niet zoo groot was als den vorigen winter, bedraagt toch gaan- deweg weder 1600 per dag; het maximun per dag in het vorige jaar was 1900. Zwaar getroffen is een gezin in de Kruisstraat te Amsterdam. Eerst stierf een meisje ten gevol- ge der brandwonden, die het dezer dagen bekwam. Daarna werd de moeder door de griep aangetast. Beide omstandigheden schokten dermate haar zenuw- gestel, dat ze gistemacht haar woning verliet. Ge- lukkig, dat de man 't bemerkte en haar terug- bracht. De dagelijksche bezigheden noodzaakten hem echter vroegtijdig uit te gaan, waarom hij uit voor- zorg een vrouw bij zijn echtgenoote ter bewaking achterliet. Toch wist de ongelukkige in een on- bewaakt oogenblik een poging tot zelfmoord te doen. Toen de bewaakster de gehangene in de bedstede bemerkte, snelde zij aanstonds de straat op oin liulpde persoon, die ze meenam, viel ech ter bij 't zien der ongelukkige in zwijm. Weer de straat op om nieuwe hulp. Eindelijk werd dan de levensmoede los gesneden, en gelukkig bleek het dat de levensgeesten nog niet geweken waren. In de Keerstraat, te Utrecht, zaten jl. Zon- dagmiddag een moeder met haar zoon en dochter te middagmnlen, toen er op cens tusschen brorder en zuster twist ontstond en wel over het ver- deelen der groenten. De moeder, die te vergeefs beproefde haar dochter tot bedaren te brengen, wierp haar eindelijk, nadat zij opzettelijk een glasruit had stukgeslagen de deur uit, met het ongelukkig gevolg, dat het meisje viel en hpar bewustzijn verloor. Kort daarna op list van een geuceskundige naar het ziekenhuis vervoerd, had zij Maandagmorgen het bewustzijn nog niet herkregen. Onder de duiuen moeten de leeuweriken er reeds lustig op los zingen. Schiedam, 24 Januaii. De uit slag van de Woensdag alhier gehouden verkiezing van twee leden voor den gemeenteraad is als volgt Uitgebrachte stemmen 567, van onwaarde 21. Gekozen de heeren J. C. van Deventer met 446 en D. E. "W. Prins met 434 stemmen. Op de heeren J. Hoek en H. Dienske, de candidaten der anti-revolutionnaire partij, werden respectievelijk 80 en 62 stemmen uitgebracht. De heer H. J. Hijman, onderwijzer alhier, is benoemd aan de kostelooze school 4, Nadorststraat, te Rotterdam. Zondag jl. gaf de Zangvereeniging //St. Gre- gorius", tegen entree, eene herhaling van het Zang- spel //Neon". De uitvoering had plaats in de volgorde reeds in ons blad van Zaterdag jl. vermeld. Tot ons moeder van Dolly haar schoolvrieudiu is geweest. Ik maakte dat op uit haar keuvelen. Gisteravond hoorde lk Mevrouw Carstairs zeggen ,/Het is geen wouder Dolly, dat wij zooveel van elkander houden wij hebben beiden verloren, wat ons het dierbaarste was. Anne dame de eene maand bruid, de andere reeds weduwe." Wordt rervolgd.) genoegen kan hier worden gezegd, dat er Zondag gelukkiger gewerkt is dan den voorafgaanden Woens- dag. ,/Neon" was, zoo niet beter, dan toch minstens even goed bij stem als Woensdag, hij zong met dezelfde gemakkelijkheid en wist ons wederom te boeien. Adrias, zijn. vader, was waardig in zijn spel en Maximus was beter bij stem. In het 2e bedrijf, T.Ide tooneel, koor der catechumen, kwam het ons voor, dat de solo nu door een knaap ge- zongen werd, het voldeed ons veel beter. De koren, hoewel beter gedisposeerd dan Woens dag, hebben ons nog niet geheel voldaan, het klonk nog niet rustig genoeg, en al deed men zijn best, toch durven wij beweren, dat wij de leden van ,/St. Gregorius" wel eens beter hoorden zingen. Over het algemeen werden de spreckrollen en de solo's veel beter uitgevoerd. De oorzaak ligt mis- schien wel hierin, dat bij een tweede uitvoering acteurs en zangers zich gewoonlijk gemakkelijker en vrijer gevoelen. Het publiek keerde blijkbaar voldaan huiswaarts, doch of de zangers over enkele, achter in de zaal aanwezige personen voldaan waren, weten wij niet. Naar wij vernemen zal Zondag a. s. de derde opvoering plaats hebben van het zangspel „N.on". Dinsdag j.l. gaf de Maatschappij van Toon- kunst, afd. Schiedam, in Musis Sacrum eene mu- ziekuitvoering. Op het programma prijkten de ,/Athalia" van P. Mendelssohn Barlholdy en de Cticilien Ode" van G. P. Handel. De solopartij voor sopraan, was in vertrouwde handen. Mej. S., van Rotterdam, begaafd met een zuiver en klankrijk orgaan, vertolkte de solo's in de //Ciicilien Ode", met veel tact eu fijne nuanceering en die van de //Athalia" con amore. Mevrouw E. V.V., Mej. J. B. en Mej. E. L., leden van de zangvereeniging //Euterpe," vervulden de solo-partijen respt. van alt, 2e sopraan en contra-alt. In de //Athalia" genoten wij van de degelijke voordracht van de alt-solo's, welke met juistheid en goeden toon werden verlolkt. In het terzet//Ein Herz voll Prieden hat Trost in jedein Augenblick" enz., hetwelk zoo voortreilelijk werd gezongen, kwam de bescheiden stem van de tweede sopraan, geheel tot haarrecht. De tenor-solo in de //Cacilien Ode", werd ge zongen door den heer v. G. v. d. P., van Amster dam. Hoewel de moeielijke solo's daarin flink van stapel liepeu, kwam het ons voor, dat zijn stem voor //Musis" te omvangrijk wasgetuige de te sterk sprekende uitgangen van ieder woord. De piano-begeleiding, vooral van de //Ciicilien Ode," welke zeer vele theoretische moeielijkheden opleverde, kon niet beter gespeeld worden, en al wenschen wij voor gemengd koor liever orkest, toch kunnen wij onze hulde aan de heeren Rj, van Rotterdam, niet onthouden. De eerste opvoeriug van Handel's //Ciicilien Ode" heeft ons als toonwerk niet bevredigd. Hiindel liet ons ditmaal koud en het gemis van orkest laat zich alsdan dubbel gevoelen; vooral in no. 13. solo en koor, wanneer de sopraan zingt drohnt der Posaune lauter Schall" en de fanfare voor Posaune daarin voorkomende, hoe accuraat ook gespeeld, door eene piano wordt weergeven. De ,/Athalia'' was ons bekend en werd keurig uitgevoerd. Jammer dat men in het voorspel even- als men in de //Ciicilien Ode'' gedaan heeft, niet eene coupure gemaakt had, hetgeen met het vele daarin voorkomende parlando door den Heer v. E., met flinke steun en duidelijke uitspraak gereciteerd, voor het gehoor vermoeiend is. Lof brengen wij volgaarne aan de Dames en Heeren executanten en den gevierden Directeur de Heer L. P. Brandts Buijs, voor de degelijke studie aan beide toonwerken gewijd, waardoor deze uitvoering zoo goed is geslaagd. Het aan dereeders H.J. Plant Co. alhier toebe- hoorende barkschip ,/Neerlands Vlag", kapitein D, J. Brouwer, dat den 15den dezer met een lading steenkolen naar Rio Janeiro vertrok, moest, door het dienstweigeren van de bemanning j.l. Zaterdag weer te Nieuwediep binnenloopen. Reeds terstond na het vertrek uit Sunderland kwam de bemanning, bestaande uit Eugelschen, Duitschers en Noren in opstand en weigerde te werken. Alleen de stuurlieden en de timmerman stonden den gezagvoerder terzijde in zijn moeielijke taak om het schip naar een vei- lige haven te brengen. Bij het ten anker komen ter reede van Texel brak de ankerketting, waardoor de bark in het Nieuwe diep moest worden gesleept. Door te geringe deelname, kan het voorne- men, om hier ter stede een cursus op te rich ten tot het aanleeren van de stenographic, niet tot uitvoering komen. Schipper J. Bijl, is Vrijdagmorgen op den Nlaardingschen dijk, nabij de voor malige poort, door een spoelingwagen overred en. Hij is onmiddellijk na het ongeluk per rijtuig naar zijn woning alhier overgebracht. Het ongeluk schijnt veroorzaakt te zijn, doordat Bijl in aanraking kwam met het lemoen van een spoelingwagen, die uitweek voor een molenwagen. Hij viel en de wagen reed hem over de borst. Twee linkerribben zijn daarbij gebroken, terwijl de linkerarm eenigszins is beschadigd, zijn toestand is gelukkig niet gevaarlijk. Door eenige baldadige jongens werd Donder- dag middag een kruiwagen, een mouterijmand en een vaatje in de lange haven alhier geworpen. Ouwecschie, 24 Januari. Aanst. Zondag zal Ds. Leemans des morgens te 9| u. en des mid- dags te 2 u. in de Hervormde Kerk optreden. Vlasmliiigen, 22 Januari. Maandagavond overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, een oozer meest geachte ingezetenen, de Wel. Eerw. heer Ds. W. L. Riehm. Gedurende ruim 40 jaar vervulde hij het leeraarsambt, waarvan het groot- ste gedeelte hier ter plaatse. Zijn heengaan zal- door velen diep betreurd worden. Men schrijft ons uit Rotterdam, d.d. 23 Ja nuari. De menschen loopen zoo dikwijls uit het goede spoor, dat wij het waarlijk geen wonder mogen noemen, als een trein het ook eventjes doet. Zoo liep deze week een avondtrein der H. IJ. S. M. wat te ver door en maakte een visite op het perron, zonder eeuig persoonlijk ongeluk te veroorzaken. Nu, de stopbuffers aan het eind der rails gingen wel omver, maar dat is zoo heel erg nietzoo'n zwaar lichaam als een locomotief behoeft niet veel vaart te hebben, om het dikste hout als een zwavelstokje door te brtken. Een vrouw, die van het „hamraen stelen" een vak maakte, was wel wat verder uit het rechte spoor, dan onze locomotief. Een wiukelier was al twee hammen kwijt geraakt, en ging verstoppertje spelen, om den kaper te betrappen. Hij snapte echter een kaapster, die al met de derde ham aan den haal ging, en die natuurlijk bij den commissaris van politie gebracht werd, om met het wetboek van strafrecht in het spoor gehouden te worden. Dat wetboek schijnt, ofschoon vernieuwd, er niet bijster in te slagen, de menschen in het rechte spoor te houden. Ten minste, het rnntal vonnissen, dat de rechtbanken vellen, vermeerdert, en, blijkens het groot getal jeugdige personen van beider sexe, die in de zondaarsbankjes komen, loopen de menschen al heel vroeg uit het goede spoor. Een goed middel, om de kwajongens in het spoor te houden, was altijd het strenge gezicht en het al- ziend oog van den baas. De nieuwe arbeidswet zegt, dat de jongens meer vrij moeten hebben. Dat meer vrij beteekent,. meer uit het oog van den baas, en van die vrijheid wordt geprofiteerd door straatslijpen. Dit is altijd een zeer yerlijdelijke bezigheid, om, als lanterfanters zich uitdrukken, ,/wat zien te krijgen". Daar niemand zoo maar in den wilde wat geeft, beteekent dit, in het lan- terfanters-woordenboek ,/stelen. Een strratslijpertje stal deze week, uit snoepzucht, in een banket- en koekbakkerswinkel en wist te ontkomen. I wee andere strrttslijpers werden door de politie ingere- kend, zij hadden een oliejas en nog meer, uit een schuit ontvreemd. Mogen de jongens, in den ver- volge, na gedaan werk bij den baas naar hartelust straatslijpen, dan zal het zondaarsbankje der recht banken weldra getuigen, hoe die maatregel, het uit 't spoor loopen bevordert. van A. Bos. Hoogstr, Cornelis Driel, 1 j en 2 m. N. H. Nieuwsticht. Jacoba Schclte, 79 j. en 5 m. R. Cwed. van Z. Molenaar. Nieuwehaven. 18, Josina Wilhelmina Ilersbach, 1 m. R. C. Vijgensteeg. Jacoba Johanna Gunnewegh, 8 m. R. C. Singel. Jacob Slaavenburg, 80 j. en 11 m. N. II., wedr. van P. Van der Bil. Laan. Hendrik Scheffers, 56 j. en 10 m. R. C., echtg. van M. de Wildt. Broersveld. 19, Apolpnia Maria Dobbe, 56 j. R. C. Zijlstr. 20, llendrika Gommel, 6 m. N. 11. Nieuwebuurt. Maria Van der Rhee, 65 j. en 3 m. N. H., echtg. van J. Aaldijk. L. Achter- weg. Everdina Willemsen, 75 j. eu 4 m. R. C., wed. van G. Giesen. Broersvest. Geertruida Ar- pink, 69 j. en 10 m. B. C., Hofje van Belirs. ■Johannes Henricus Schikhof, 40 j. R. C., Prove- niershuis. Een levenl. aangeg. d. van M. Van der Toorn en C. M. Bourbijn. R. C. L. Achter- weg. 21, Hermanus Brandenburg, 59 j. R. C. Baan. Wilhelmus Petrus Schoenmakers, 6 d. R. C. Baan. Bernardus Martinus Johannes Schoenmakers, 6 d. Baan. Nicolaas Schouten, 56 j. N. H., L. Achterweg. 22, Ernestus Nicolaas Kerkhof, 1 m. R. C. Groenelaan. Jan Eeuwijk, N. H., 63 j. en 2 m. Broersveld. 23, Antonius Vering- meier, 2 m. R. C., N. Singelstr. Koenraad Van Gogh, 58 j. eu 5 in. R. C., L. Haven. Neeltje Krommenhoek, 63 j. en 8 m. N. H., echtg. van J. H. Kreuger. Hoofdstr. Pieter Veck, 76 j. en I m. N. II., laatst wedr. van M. Tart. Hofje v. Belois. 24, Aagje Moerman, 53 j en 4 m. N. H., laatst echtg. van A. Van der Ende. Verbr. erven. GUWERSCHIE. GEBOREN17. Johanna Cornelia, d. van Andries Vingerling en Cornelia Lokhorst. Roe- land, z. van Pleun Smit en Dirkje Plomp. 23. Bastiaau Adrianus, z. van Johannes Petrus Van Rossen en Elizabeth Boer. OVERLEDEN20. Jan Vogelezang, 66 j., wedr. van Jannetje v. d. Meer. Hendrik Bos, II m. 23. Maria Kerklaan, 73 j., wed. van Cornelis Guijkens. SCHIEDAM. Ingeschreven van 11 tot 24 Jan. 1890. GEBOREN: 11, Helena N. H, d. van A. Bleiksloot en H. Valkenburg. L. Achterweg. 12, Reinier N. H., z. van H. C. de Wildt en W. Boer. Kreup. str. 13, Hendrina N. 11., d. van W. Nesse eu W. M. Rijnsdorp. Rott. dijk. An- tonie Dirk O-R z. van H. Kinnegen en M. J. Van den Oever. Broersvest. 14, Jan Cornelis N. H., z. van P. J. Warmerdam en C. Westerhof. Achtersingel. Pietertje N. H., d. van B. de Jager en J. Barnouw. Adrianast.'. 15, Leendert N. II., z. van T. Broersen en L. Sinits. W. Prankel. laan. Christina Wilhelmina R. Cd. van P. J. Dries en W. C. Roeling. Breedstr. Johannes Gerardus R. C., z. van G. E. Pelle en W. Van Kampen. Houtstr. 16, Bernardus Martinus Johannes N. H. en Wilhelmus Pelrus N. H., zns. van B. Schoen makers en M. de Vogel. Baan. Cornelis N. H., z. van C. Warnaar en C. M. Morien. Ilendrinastr. 19, Willem N. H., z. van C. H. Van Santen en J. Van der Spek. Visscherstr Adrianus N. H., z. van K. Schipper en S. Van Zandvliet. Groene laan. Maria Antonia R. C., d. van T. A. Koeka en A. C. Van der Stap. Gasstr. 20, Maarlje en Cornelia, N. H., ds. van C. Rijnhout en J. G. den Held. Nieuwsticht. Catharina Petronella N. H., d. van J. H. A. Huijgen en P. M. Groen. Dwarstr. Johannes Bartholomeus, R. C., z. van E. H. Kleiss en A. M. Moonen. Singel. 21, Neeltje, N. H., d. van J. Mak en A. C. H. Eggelmeijer. Baan. Petronella, N. H., d. van D. Krommenhoek en en M. R. Van der Gaag. Visscherstr. Cornelis, N. H., z. van G. Moraal en J. C. Van Os. Bui- tenhavenweg. Adrianus, N. H., z. van G. II. Hoorman en J. C. Van Zijl. Visscherstr. 22, Hendrikus Wilhelmus, R. C., z. van P. A. de Kaper en P. M. Allervelt. Roosbeek. Johan Ire- derik, N. H., z. van G. J. Van Efferen en J. M. E. Schriek. Zalmstr. 23, Pieler, Chr. Ger., z. van L. Vlug en M. A. Wellenberg. Hoofdstr. Catha rina, E. L., d. van H. K. Borcherding en C. Goedvolk. Oostsingel. OVERLEDEN 14, Willem Post, 61 j. en 9 m. N. H., echtg. van W. H. Droppert. Noordvest- singel. Cornelia Elizabeth Van Duijn, 2j.en3m. R. C. Rott. dijk. 15, Louisa Christina Kramer, 84 j. en 2 m., N. H. Hoogstr. Maurits Andries Entel, 9 m. Isr. Singel. Catharina Van Gelder, 40 j. en 3 m. N. H., echtg. van J. Veth. Oost singel. Maartje Van Wragtendonk, 71 j. en 2 m. N. H., echtg. van A. Van der Sloot. Nieuwebuurt. 16, Arij Kudders, 60 j. en 9 m N. H., wedr. van J. Reek. Singel. Nicolaas Johannes Hout- braken, 2 j. R. C. Grc-nendal. Maria Eeuzen- kamp, 15 j. en 6 m. N. H. Singel. Gerritje Maria Zilver, 3 m. N. H. Hendrinastr. Maartje Maria Lensveld, 8 m. N. H. Singel. 17, Johan nes Hendriks R. C., 74 j. en 8 m, echtg. van J. Landman. Proveniershuis. Engelina Hendrika Ruber, 75 j. en 10 m. R. C., wed. van B. J. Westerkolk. Heerenstr. Geertrui Voortman, 63 j. en 8 m. N. H., wed. van K. Rosman. Hoogstr. Magdalena de Bruin, 87 j. en 4 m. N. H., wed. Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam. Zltling van 21 Januari 1890. De tribune van de girechtszaai waa heden hoofdzakelijk door Schiedammers bezet. Alvorens verslag van het verhandelde te geven, achten wjj het onzen plicht een woord van lof aan de activiteit van onze politie te wijden. In den nacht van 9 op 10 November werd hier een dief- stal met inbraak gepleegd, en reeds na weinig uren zijn m corpus delicti en schuldigen in handenwel cen bewijs, dat wy een politie hebben, die in nanwgezette, ijverige plichts- betrachting en dienstijver met de bi*ste kan wedyveren. Voor dezen diefstal staan nu terechtJ. B., oud 28 jaar, zceman, wonende te ROTTERDAM, J. H., oud 29 jaar, brand rsknecht, J. B., ond 28 jaar, brandersknecht, W. B., oud 38 jaar, molenaarsknecht. De drie laatsten woonachtig te SCHIEDAM. In gemelden nacht is ingebroken in de branderij van G. P. Scheffers, en dairuit ontvreemd, een vaatje met rnim 00 liters brandewijn. Vervolgens is daar nog opengebroken de onderdeur van een kast, waariu zich een blikken bus met 11 of 12 ryksdaalders en 70 a 80 sigaren bevondeueen en ander werd door de inbrekers medegenomen. 11 getuigen zyn in deze zaak opgeroepen. De vier beklaagden hebben plaats genomen in de bank de beschnldigden. Na de gewone opgevtn te hebben gedaan worden er drie verwijderd. J. B. (le bekl.) hlijft zitten. Pres.Alzoo hebt gy bekend. Gy waart bniten, toen die drie anderen zich van het vaatje, de sigaren en het geld meester maakten J. B. (3e bekl.) had een busje met ryksdaalders en een kistje by zich Bekl.Ik heb geen bnsje gezien Pres.Gy kont toch wel merken, dat hij niet eerlyk aan die sigaren kwam Bekl.: Ik dacht wel, dat het gestolen goed was. Pres.: Was het nu niet beter voor je, om maar de geheele waarheid te vertellen, dat gy ook in die branderij geweest zyt? Bekl. Ik heb de waarheid by den commissaris van politie gezegd. Ik ben niet by den diefstal geweest. Ik was er wel by, toen het later verkocht werd. Ik heb geen penning gehad. Pres.Het verstandigste ware voor n, te bekennen er by te zyn geweest. W. B., (4e bekl.) komt binnen. Hij bekent by die bran- dery te zyn geweest, heeft een vaatje naar het spoor zien dragen, heeft zelf ook gedragen om de kon te verdryven. Pres.Hebt gij geen geld gehad van J. B., (3e bekl.) Bekl.: Neen. Pres.Uw broeder heeft het toch gezegd. Bekl.Dat kan hij wel zeggen. Pres.Is het vaatje by Vink verkocht Bekl.Ik heb wel over geld hooren spreken, doch ik heb geen cent gehad. De offlc. van justitie maakt de rechtbank opmerkzaam, dat deze bekl. al vroeger tot 2 maanden gevangenisstraf is veroordeeld geweest. De 2de bekl. J. H. komt nu binnen. Hij bekent voinion- dig met J. B. (3de bekl.) den diefstal van het fust uit do branderij te hebben gepleegd. Onderweg heeft elk der bekl. 2 rijksdaalders nit het bnsje gehad. 3 stuks schoten er over, die zyn later bij vrouw Vink verdeeld. Er zijn ook sigaren gedeeld. Pres. Hebt gy de rnit van de deur niet ingeslagen en zoo de schuif open gemaakt Bekl. Ja. De 3de bekl. J. B. komt binnen. Hy bekent medeschul- dig te zyn aan del inbraak. Pres. Hoe hebt gy u toegang verschaft Bekl. Aai sloeg de rnit in. Verder verklaart bekl. dat het kastje is opengebroken door den eersten bekl. Hy bekent verder den diefstal van de ryksdaalders en de sigaren. De offlc. van justitie wyst er op, dat beide bekl. reeds eenmaal veroordeeld zyn, de tweede bekl. JH. echter wegens verzet tegen de politie. C. W. Oosterum, de meesterknecht der brandery, wordt scherp onde.vraagd over de sluiting van alles, wat toegang kon geven tot de branderij. Hij verklaart, alles 'sav-mds, heel accuraat gesloten te hebben. Den volgenden morgen was hij ten 2| uur weer present. Hy kwam achter, zag, dat een rnit iugestooten was, zoomede dat er een gat in de heining was gemaakt. Er waren twee deuren open van het pakhuis, ook het gistloodsje was open, en er was een fust brandewijn weg, waarop in witte letters GPS stond. In een doosje waren 12 rijksdaalders en in een kistje 80 sigaren, beiden waren verdwenen. De diefstal was gebeurd met braak, het slot scheen naar binnen gednwd, en hing er nog met twee spykers aan. Ook vermiste get. een hemdrok en een halsdoek, die daar gehangen hadden. De kleeren en eenige sigaren liggen voor de rechtbank. Get. herkent de kleeren, en verklaart derge- lyke sigaren vermist te hebben. J. H. (2e bekl.) werkt^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 2