P. J. HARTE, GEEN REISGELEGENHEDEN. EEC H TZ A KEN, STATEN-GENERAAL. BUITENLAN D. MARKTBERICHTEN, PK1JZEN DM IFMCim HET POSTKANTOOR HET TELEGRAAFKANTOOR ADVERTENTI EN. Rotterdam Hoogstraat 344 Porcelein, Glas- en Aardewerk. is zoo versterkend als het merk Wacht u voor namaak. opgevoed had en onderhield. Toen de oudste trou- wen zou, schouk hij haar een derde deel van zijn eigendom. Aan de twee derden, die hem overbleven, be- steedde de landbouwer nu al den vorigen arbeid en mestzijn vroeger inkomen onderging geen vermindering. Toen de tweede dochler trouwen zou, moest hij haar, evenals haar zuster, een derden van het ge- heel ten huwtlijk geven. Zoodoende was hij nu twee derden van zijn voormalig landgoed kwijt, maar zijn moed was geheel dezelfde gebleven, Na veiloop van weinige jaren bracht hem het eene overgebleven derde even zooveel op als vroe ger het geheel. Is dit nu een verhaaltje, eenvoudig uitgedacht, om de zoo dikwlls herhaalde raadgevingen te be- vestigen, om toch niet te veel land te willen be- bouwen Gelukkig neen Indien men om zich heeu zien wil, zal men menigvuldige voorbeelden aantreffen, die het beves- tigen. Kleiner uitgestrektheid bebouwen en maar mudden oogsten, dit is het groote beginsel, het is de duizendvoudig herhaalde preek. Dat de aan den landbouw bestede kapitalen door- gaans geringe winst afwerpen, komt alleen daar vandaan, dat ze over een te groot aantal bunders verdeeld worden. Indien het nuttig is, dit aan de groote grondeigenaars en huurders bij vernieuwing te doen hooren, zoo moet het echter vooral aan de kleine boeren herinnerd worden, bij welke de begeerte, als ze er toe in staat zijn, om telkens meer grond te koopen, een soort van behoefte geworden is. Van de 100 keeren zouden de kleine landbou- wers 99 maal beter doen om hunne kleine besparin- gen te besteden aan den grond, dien ze reeds heb ben, dan om nieuwe bij te koopen. Mockten zij er zich van overtuigen De gemiddelde levensduur in verschillende vakken en beroepen moet zich, volgens gemaakte berekeningen, als volgt verhouden Daglooners 32 jaar steenhouwers, beeldhouwers, letterzetters en lithografen 41 jaar; smeden en slotenmakers 47 jaar timmerlieden, metselaars en schilders 49 jaarbakkers, slager en brouwers 54 jaartuinlieden 58 jaardoctoren 49 jaar rechts- geleerden 54 jaarprofessoren 57 jaar letterkun- digen en journalisten 43 jaar. De heeren geestelijken spannen de kroon. Hun gemiddelde levensduur wordt op 67 jaar gesehat. Heintje (die zijn appel op heeft). „Keetje, znllen we eens Adam en Eva spelen Dan ben ik Adam." Keetje. Heintje. dan moet te eten." ,/En hoe gaat dat ,/Nu moet jij in je appel bijten en je inij overhalen om de rest er van op Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage. Zitting van 3 Februari 1890. Als vorst Bismarck mnar eens donker kijkt, dan vraagt men zich in DUITSCHLAND reeds af, wat zou dat weer le beduiden hebben Geen wonder, dat menigeen al eens wonderlijk keek, toen men dien staatsman in den laatslen tijd zoo dikwijls bij den Keizer op audienlie zag gr .n, zon- per dat men daar voor eenige reden kon opgeven. Nu blijkt het, wat dit te beduiden heeft gehad. Bismarck wilde Pruisisch minister van koophandel af zijn. De hoofd-voorzitter der Rijn-provincie, vrijheer van Berlepsch, is als zoodanig benoemd. Deze post zal onzen ka iselier die toch nog over laden met werk is, te druk zijn geweest. Tien jaren geleden, voor Bismarck als minister optrad, waren bij de ministerieele afdeeling koophandel, mijnwezen en opsnbare gebouwen ingedeeldom Bismarck nu niet al te veel te overladen, werden zij gescheiden. Nu worden mijnwezen en ijzersmel- terij er weer aan toegevoegd, en het is tegen- woordig een onderdeel geworden, dat vrij wat last en hoofdbreken kan kosten. De regeering heeft voor de vervulling van die betrekking een man gekozen, die door en door met het mijnwezen be- kend is, en die getoond heeft, door zijn tact, ge- schillen tucschen patroons en arbeiders langs min- nelijken weg te kunnen verett'enen. Met dat al blijft de opperste leiding van de oeconomische en handels-politiek in Bismarck's hand. De socialisten zijn ook hier een klein beetje scheldachtig uitgevallen bij Liebknecht, hun leader, heeft de' chef der Nederlandsche socialisten erg in den appel gebeten, deze is volgens hem een spreekgraag predikant, een anarchistisch zwakhoofd en in het geheel niets meer en niets minder, dan een babbelkous. Nu, dat is dan ook zoo'n wond r niet, dat Liebknecht onzen lieer Domela tegen over zijn Duitsche geestverwanten uitmaakt, want het is nog al eens de gewoonte bij de heeren, om elkander er uit te gooien. De Boulangisten hebben behoefte gevoeld in F R A N K R IJ K, weer eens wat te vertoonen bij een verkiezing kon- den zij hun fatsoen niet houden, woorden waren niet sterk genoeg, zij moesten bezegeld worden door oor- vegen, waarop volgde, generale kloppartij en tableau. Op dit oogenblik zijn zij weer bezig, veel papier en inkt te verknoeien, door te mopperen over de toestanden in het land, die, volgens hen, allerver- schrikkelijkst moeten zijn. Nu, er wordt meer gemopperdin ENGELAND organieeeren de afdeelingen van den vredebond een groote meeting, die 13 Februari zal optreden, om te protesteeren tegen de wijze, waarop de Engelsche regeering een eind maakte aan het conflict met Portugal, men zal daarbij nog op arbitrage aandringen. In mopperen de studenten te Napels, dat zij geen va- cantie krijgen, dat kon toch wel, nu de influenza heerscht, meenen zij. Maar de ziekte is nu juist aan het afnemen, en zoo is de begeerte der jonge- lieden ^mosterd na den maaltijd". Ook hierover zijn opstootjes geweest waaraan de gewapende macht te pas kwam. De officieren in h t leger van mopperen ook al en niet zonder reden. Er zijn bezuinigingen ingevoerd, waardoor hunne soldij verminderd wordt. De Skuptschioa, die meest uit boeren bestaat, en op heel primitieve wijze ver- gadert, boezemt hun geen eerbied in. Tusschen de regeering en het leger bestaat geen vertrouwen. Ontevredenheid is daarvan het rechtstreeksch ge- volg, en, wanneer die zich daar kenmerkt door luide klachten, dan doet men daar, even als in andere landeu. Zij, die hun mond te veel roeren, worden overgeplaatst naar garnizoensplaatsen, waar zij niet gaarne wezeu willen, of gepensioneerd. Dit maakt de zaak echter niet beter, en brengt nog meer verbittering voort. Yolgaarne zou men en regeuten en Skuptschina willen verjagen en Milan weer terug willen heb ben, maar deze heeft geen aanhang in bet land. Toch is men het moede, langer door boeren geregeerd te worden, en zoo moet er een plan- netje zijn geweest, om de koningin regentes te maken, die natuurlijk niet ,/neen" zou gezegd hebben. Maar de regeering kwam er tijdig achter, en verplaatste de heeren. Dit geeft weer aauleiding, dat de regeering haar uiterste best doet, om een volksleger te krijgen, dat natuurlijk een afdanken van vast krijgsvolk tengevolge moet hebben, waar- mede de militaire partij op haar beurt weer niet ingenomen is. Al die verwikkelingen doen ver- moeden, dat wij den een of den anderen dag nog een telegram zullen lezen, dat in Belgrado de boel door de militairen is omgekeerd. In is het mopperen over Engeland nog niet gedaan. De bladen schelden en razen, dat het een aard heeft, de dichters sturen allerlei bombast de wereld in, en het papier is geduldiy BEUR8 VAN AMSTERDAM, Per Telegraaf PER SPOOR: Van SCIIIEDAM naar ROTTERDAM. 7.41 8.53 9.20 10.2 11.11 11.29 12.58 1.34 3.15 4.27 5.5 6.50 8.1 9.9 10.40 11.44. Van SCHIEDAM naar AMSTERDAM. 6.17 8.6 9.57* 10.47 J1.41 12.32f 2.59 3.44 5.26 7.38 8.59 10.9§ 11.35§. Loopt tot Leiden. In aansluiting met den le en 2e kl. trein die te 11.2 van Leiden naar Amsterdam vertrekt. f Loopt tot 's-llage. In aansluiting met den trein, die te 1.45 uit's-Hage naar Amsterdam vertrekt. Loopt tot Leiden. De treinen van 8.6, 10.47, 11.41, 2.59 en 7.38 staan in verbinding met de lijn Helder. PER STOOMTRAM: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrekt ten 8 u. vm., tweede tram ten 8 u. 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10.30 min. nm. Maandag en Diusdag 6 u. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede ram ten 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 n. 30 min. nm. nog een tram naar Schiedam. PER OMNIBUS. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN. Vm. 8.6 8.53 10.2 11.11—11.41 Nm. 3.15 5.26 7.38 9.9. Extra ritten op Zon- en feestdagen 10.40 en 11.44 's avonds. Van VLAARDINGEN naar SCIIIEDAM. Vm. 7 8.10 9.15 10.10 10.45 Nm. 2.15 4.20 6.50 8.15. Extra ritten op Zon- en feestdagen: 9.15 en 10.30 'savondst PER STOOMBOOT. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. vice versa. Van 's morgens 7 uur tot 's middags 4 uur. Omstreeks ieder uur. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN en verder gelegen plaatsen. Tusschen 's morgens 8 u. tot's middags 5.30 u. Omstreeks ieder uur. is geopend Van 6.30 's morgens tot 4 's namiddags en van 58.30 's avonds. Zondags van 6.308.30 's morgens, van 101 en van 45 's namiddags. Tot het afgeven en uitbetalen van Postwissels en Kwitantien, alle werkdagen 's voormiddags 93 's namiddags. is geopend Van 's morgens 8 tot 'savonds 10 uren. 's Zondags van 's m. 89, 's midd. van 12. 'sav. van 78 uur. BIJ DE VLASMARKT, is het eenige juisle adres van VOOR Men lette vooral op No. 344. VERSCHENEN LEERBOEK DER NEDERL. STEVOGRAPIIIE voor School- en Zelfonderricht in 24 Lessennaar het Stolzesche systeem door J. L. WERY, Prijs I. Te verkrijgen bij alle Boekhandelaren en bij den Schrijver, 's-Hage, Da Costastraat II. Vraagt de gratis-Brochures. Tegen het midden van November van het vorige jaar werd aan eenige voomame ingezetenen, te 's Gravenhage, door een looper een circulaire bezorgd, waarin gedeeltelyke bijntand werd verzocht voor een predikants-weduwe. wier echtgenoot in Meerenberg was overleden, en een zoon als zendeling werk- zaam had, die, vol ijver voor zijn w rkkring, in verre gewes- ten het woord verkondigde. Kon het anders of een dergelijke bede vond weerklank in de haiten der aanzieniijken, te me-r daar die oirculaire on- derteekend was door W. P. Van Stokknm f 50, Dokter Ey- kendaal f 50 en domine Van der Flier f 25, met aanbeveling. Weldra bleek het, dat die predikants-weduwe niet bestond, dan in de verbeelding van den looper, die een groote boef was, en reeds zoo nu en dan in het spinhnis was verdwaald. Telde men al de jaartjes bijeen, die de man daar had doorge- bracht, dan kreeg men het eerbiedwaardige cijfer 18. Ook nu zat mynheer weer in Utrecht voor diefstal en was bij ter verantwoording geroepen voor dat schelmstuk, dat hjj in den tjjd, toen hij even de vrije lncht moeht genieten, had uitgehangen Want die heele brief had hij self maar geschreven en de namen van die heeren er maar by gezet. Uit de getuigenverbooren bleek, dat die oude zondaar op zyn 61ste jaar de aldus gebedelde gelden nog by de lichte- kooien opmaakte. De offlcier eischte tegen dien deugniet een jaar gev. str. Met E. H., hnisvrouw van C. de G. uit ALPHEN, die nu wegens diefstal terecht staat, en met bitter beronw schuld beleidt, moet men medelgden hebben. Zij nam twee ryksdaal- ders uit den eenen winkel en een stuk bukskin uit den anderen. De getuigen verklaren, dat er nooit iits op die vrouw aan te merken was geweest, dat zy haar kinderen ineerendeugd heeft grootgebracht, maar dat haar man een berispelyk leven leidde. De vrouw zeide, dat de armoede haar een oogenblik van zwakte had gegeven. De offlcier eischte voor deze diefstallen 21 dagen gevan- genisstraf. De rechtbank veroordeelde H. v. d. G. wegens de oplichting van postzegels, te VOOKBURG, tot 3 maanden gevangenisstraf. EERSTE EAMER. Aan het slot der Zitting van j. 1. Vrgdag werd na een langdurig debat de begrcoting van den Minister van Kolonien verworpen met 20 tegen 19 stemmen. I T A L I E, S E R V I PORTUGAL 332e STAATSLOTERIJ, 5e klasse. Pryzen van f 100 en daarboven. Trekking van 31 Jan. No. 779, 2077, 2498, 8712 en 15042 ieder f 1000. No. 1489, 12959, 17399 en 18508 ieder f 400. No. 3537, 6287, 9127, 14730, 14742, 16721 en 17050 ieder f 200. No. 2630, 3431, 4194, 4580, 8218, 8677, 10498, 11051, 11539,12890, 13849, 13952, 14676 en 20898 ieder f 100. GRAANMARKT. ROTTERDAM, 3 Februari. Binnenlandsche Granen. Tarwe. Er was heden een tamelgken ranvoer van nieuwe. waarveor evenwel niet dan tot aanmerkelgke verlaging koop- lust bestonden dear de mecste houders hiertoe niet gezind waren, kon slechts gedeeltelyk tot eene verlaging van 10 A 20 cent verkocht worden. Vlaamsche, Zeeuwsche, Flakkee- sche en Overmaasche de beste f 6.70 7, goede en mindere qual. f 6.60 ji 5. Yoorts werd per 100 kilo verkocht van f 7.50 tot 8.85 naar dengd. Canada Tarwe onveranderd f 4.76 k 5.65. Rogoe werd bg gebrek aan kooplust, 20 cents leger afge- geven De beste qual. gold f 5.20 tot 5.40 en mindere qual van f 4.50 tot 5.10. Gerst. Winter- goed gevrcagd en 20 cent hcoger betaald. Men bedong per hect. van f 4 tot 5.70 en per 100 kilo van f 8 tot f 9.10. Zomer- werd prgsboudend verhandeld en kon derbalve van f 3.50 k 4.60 opbrengen. Cbevaliergerst als voren. De beste f 5.50 5.80, en daarboven, mindere qualiteit f 4.60 a 6.25. Haver flauw. De beste t 3.25 h 3.60, goede en mindere soort f 3.10 a 2. Naar gelang van qual. werd per 100 kilo verkocht van f 6.60 tot 8. Paardenboonen waren tot vorige pryzen te plaatsen, en zyn derhalve verkocht van f 6.25 tot 6.80. Bruine boonen, met weinig vraag, 25 cent lager a gegeven. De beste f 7.50 a 8, goede en mindere qnal. f 7.25 k 6. Witte boonen onveranderd met weinig aanvoer. De beste f 8.50 k 8.75, goede en mindere qual. f 8.25 k 7. Bt.auwe erwten pryshoudond. De beste f 7.75 4 f 8, goede en mindere f 7.50 a 6.50. Geringe en niet kokende f 5.50 4 6. Kanariezaaii onveranderd flauw. De beste qnal. f 6.25 4 7, mindere soort f 6-75 a 6. Vlas. Gedurende de afgeloopen week was de vraag op bet land zeer geanimeerd en is er tot vaste prijzen veel verhandeld, vooral in de middel en betere soorlen. Heden waren ter markt ca. 47,000 steen aangevoerd, hooldzakelyk van zeer slechte qualiteit, en waarvan slechts de helft koopers vond tot iets flauwer prijzen. Lunzaau zeer stil eu stemming zwak. MEELBERICHT. De stemming bleef gedurende de afgeloopen week gehee dezelfde. Gewilde merken van inlandsche 'abrikanten werdeu tot onveranderde prijzen gekocht, doch andere raolecs waren meer geneigd tot het geven van eenige prysconccssien. Heden was de markt onveranderd, doch de kooplust was niet levendig. NOTEERINOEN. Eerste qualiteit Inlandsch f 11.75 a f 12.25 Tweede 8.50 10 Eerste qualiteit Duitsch 11.75 „n12 50 Tweede Extra puike qual. Hongaarsch18.16.50 Eerste 16.25 15.— Ordinaire 14.50 10.— Prima Amerikaansch 1150„„ 16.00 Tweede qual. 8 00 8.75 Derde n - r Zeeuwsche Tarwebloem13.13 50 Zeeuwsch Tarwemeel 10.10.50 Fransche Roggebloi-m Dnitsche 11.25 12 25 Inlandsch 12.50 13 50 alies per 100 kilogr. netto. Zeeuwsche eieren f 5.80 4 6.00, Overmaassche dito f 6,10 4 6.20 de 100 stnks. Zoetemelksche kaas f 24J 4 f per 50 kilo. Aanvoer 1 partytje. Schepkaas f 4 f per 50 kilo. Aange- oerd 0 partytje. Zeeuwnche ajuin. Heden was er geen aanvoer van marktgoedi ROTTERDAM, 4 Febr Op de veemarkt van gisteren en heden waren aangevoerd 16 paarden, veulens, ezels, 729 magere runderen, 396 vette runderen, 214 vette- en graskalveren, 82 nuchteie kalveren, 112 schapen of lammeren, 446 varkens, 53 biggen 0 bokken of geiten. De pryzen van het vee, besteed ter markt van heden, waren als volgt: Runderen le qualiteit 80 ct., 2e qua!. 72 ct3e qnal. 68 ct; Kalveren le qual 110 4 ct., 2e qual. 100 4 90 ct. Schapen, le qnal. 70 ct., 2e qnal. 60 ct., alles per kilo. Varkens le qualiteit 261 ct., 2e qual. 254 ct., 3e qual. 244 ct., licht soort 22 4 23 ct. per 4 Eg. Pryzen: Melkkoeien f 160 4 f 250. Kalfkoeien f 180 41310 Stieren f 70 4 190. Pinken 4 Graskalveren f 30 4 45, Vaarzen f 90 4 220. Paarden 50 a 90. Op de Botermarkt werden aangevoerd: 63/8 en 65/16 ton en 930 stukken 4 4 kilo. De pryzen van boter waren heden als volgt: late qual. 0.58. 2de qual. 0.64, 3de qual. 0 50. Voor stukken van 4 kilo werd 50 4 70 cent betaald. Vlasbeurs 47340 steen Blauw en 2690 steen Wit. LEIDEN, 31 Januari. Op de heden gehouden veemarkt waren aanvoeren en pry zen sis volgt0 paarden f a 0 veulens f 4 16 stie ren f 70 a 198, 89 kalf- en melkkoeien f 105 4 282,61 vare dito f 98 a 232, 86 vc te ossen en koeien f 148 4 292 62 4 74 c. per kilo 0 gr kalveren f a 18 vette dito 41 a 93, a 75 a 95 c. per kilo, 52 nuchtere dito f5. 4 14.00, 146 vette schapen f 23 4 36.00, 60 a 65 c. per kilo, 24 weide dito f 15 4 26. 0 lammeren4 28 magere varkens f 14 4 36.CJ, 50 biggen 9,25 4 15.00. Kaas. Heden waren aangevoerd 16 partyen. Goudsche kaas 18 4 26.00, Edamsche 2e scjrt f alles per 50 kilo. LEIDEN, 1 Februari. Bot:r per 4 vat le qual. f 62 a 72, 2e qual. 1 £0 a 60. Aanvoer klein en handel middelmatig. AMSTERDAM, 3 Februari. Op de veemarkt waren aangevoerd 708 runderen, van welke de pryzen waren: vette lste qual. f 0.75 4 0.C3, dito 2de qnal. f 0.65, dito 3e qual. I 0 55 per kilo, melk- eu kali.;oeien, f 180 4 250, 0 vette kalveren le qual f 0.00 2e qual f 0.00 per kg., 0 graskalveren f a f 48 nnchtere kalveren f 7 a 14, 2 schapen, f a lammeren f a f 288 vette varkens 46 a 60 c. per kilo. AMSTERDAM, 3 Febiuari. Piyzen der aardappelen op heden: Friesche Dokkummnr jammen f 2.20 4 f 2.50, Franeker dito f 2.10 4 2 30, dit Engelsche jammen f 1.50, 4 1.70. Zeeuwsche Spuische jammen f 2.10 4 3.50 dito Flakkeesche f 1.90 4 f 2.40, dito blauwe f .4 Gcldersclie blauwe f 2.00 4 2.10, Hamburgers f 3 50 4 3.60, roode f 2.00 4 2.10. Hillegom- mer f 4 Zaayers f 4 alles per hect. LONDEN, 3 Februari. Ter veemarkt werden aangevoerd 2CCJ Rnnderen, 80C0 schapen, 180 Kalveren en 70 Varkens. Pryzen der Runderen 2/4 4 5/- Schapen, 4 6 4 6,9 Kal veren 3/9 4 6 - en Varkeus 2/4 4 4/2 per steen. pCt. 1 Febr. 3 Febr. 4 Febr Nederl. Certiflc. Wark. Schuld. 2} 834 831 83# n n 98 J 99# 99# n Obi. 3i 103 103A 102# Hougarye, Gondleening 1881 4 89 891 881 Oostenryk, Obi. in pap. Mei. fi 751£ 76^ 76+# v zilz. Jan./Juli. 5 76,% 76# 76 Portugal, Oblig. 1888/89 4J 92 J 93 93j% Kusland, Oblig. 1864 f 1000. 6 10214 102# 102# 2e Oost. Leening 5 661 66# 1860 2e leen. 100 44 lOIj 101# 101# 1875 G. 50-100 41 101 101# 101# 1880gecon8. - 4 89H 89# 89# i 1889 4 911 911 91 1867/18694 94J 94# 94# Spanje, Perpetueele Schuld. 4 691 69 69# Turkye, Gepriv6 901 91# 91# Obi. Alg. Schuld Gee. Ser.D. 17f 17# 17# Egypte, Obi. 18764 94 94# 94 951 75 76# 76# Peru, Obi. 1870 ger6 201 20# 20+4 1872 5 1V& 17t% 17# Venezuela, Obi. 18814 52# 51# 51# Airerifea, Mexwel) 0. v. A. gest. 14# 14# 13# Incomb. Gestemp. 221 21# 20# Kusland, Gr. Sp. My. A. 5 121| 12114 121# Zweden, Zw.-Noorw C. v. O. 5 22# 22# 22# Amerika, Atckisons T. C. v. A. 311 31t§ 31# Central Pacific. Aand 33-j% 33# 32# C. t. A. Denrer Kio Gf. 16# 16^ 16# Flor. Centr. P.O. v.gew. A. 71 7# 71 Louisv. Nas. C. v. A. 91A 91# 90# Miss. Kanas T. C. Aand. 10t% 10# 9# b Alg.Gec.Hyp.Obl.5 64 64# 64# N.-Y. L. Erie a West A Ontario Cert. y. A. 19^ 19# 191 U. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. 67 67# 66# WabSt.L. C. v. A gestemp. 321 Western N. Y. P. Ct. v. Aand. 91 9# 9# n d Obi. 2e Hyp. 38# 33# 34# Canadr Sonth. C. T. A 68# Pacific. A 771 77 761 Niet officiiele. 3 pCt. Obi. Panama 8# 81 Eerste Tranvaalsche Goudmyn 13A Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 J0LL1H0V1". Iloofd-Agi nt te Rotterdam-. J. A. VAN OLFFEN, Haringvliet 69.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3