H. P. WIJSBROEK, GrooteVerbetering! VERG UNNINGH BMBT-MBBII. II. H. METZUY. IIachinalb rahder turf, Zwakken en lerstellenden. DRINKT YanYollenlioven's A. C. HOFMAN P.zn. DORDRECHT. VOOR Di KINDERKAMER, CACAO KARSTEZ. Ko. f 1.10, Ko. f O.BYi, Nod. Ona 10.24. J. VAN DER TAR Co. Amerikaansche en Orgels. BRONtiMdC'., [J® Allerwege bekroond! A. DRIESSEN. Atom verkrijgbaar. n ^elfbewaring. van de Alg. Ned. Militie-Maatschappij BROERSVEST. SCHIEDAM. A. BARENDREGT, Bloemist en Boomkweeker, een nette HERBERG, Spiegel- en Ljjstenfabriek. W. J. VAN DER BOOR, te Vlaardingen. Olir. KLUIJ Oppert. 148, ROTTERDAM. Zeer billijke prijzen. H0UTK00PERIJ en ZAGERIJ to Zierilize© leveii prima Tafel-, Visch- en Kerrymosterd Voorstraat 396 en Dolhuisstraat no. 3, bfd i uilpoorl, MACHINERIES, GASMOTOREN, BRANDSPUITEN, VERFWAREN, LAKEEN, VERNISSEN, 3ILICATEN, MACHINEKAMER- BEHOEFTEN en ALLE GEEEDSCHAPPEN, INKTEN, ENZ., voor DRUKKERIJEN. Dr. Retail's te*?® 4 Handel in Vet war* en. Ham, gerooht Vleesch enz,. tegen denzelfden prijs van Gelderland. HEIJSE Co., Geiliustteerd Ifiaandblad voor het Jonge Volkje door P. LOUWERSE. Prijs 12 Nommers a 15 cent. Uitgaaf van J0H. YKEMA 's Hage. Hooge Boezem—Rotterdam. Geillustreerde Prijscouranten gratis verkrijgbaar. Hoogstraat 66 en „Huis den Arend", Steiger, bij de Vlasmarkt, Rotterdam. Rotterdam. AGENT I'rospectussen en inlichtingeii opannvrage verkrijgbaar. te VLAARDINGEN, beveelt. zich aan tot het leveren van alle soorten van VRUCHTBOOMEN, CON1FEREN, BLOEMEN, KAMERPLANTEN enz. Mede voorhanden eene rijke sorteeriug in BLOEMMANDJES. Voor de deugdeljkkeidzoowel van Viuchtboo- ■men als Bloemen, wordi ingeslaan. Prijscouranten op aanvraag verkrijgbaar, Om dadelijk te aanvaarden wordt ter overnanie aangeboden waaraan verbonden een welbeklante Slijterij, met Billard en netten Inventaris, gelegen in een volkrijke buurt, nabij JRotterdam; koop- prijs billijk huur van het huis gerivg I Adres met franco brieven, onder het nommer dezer advertentie aan't Bureau dezer courant. Oppert 117, S. VAN DEN BERG, 0ppert117, Rotterdam. Spiegels met Frausch glas en fronton, zwart met goad, of goud hoog 140 bij 68 cM. breed f 14.50 h 140 n 63 cM. a n 13.50 123 60 cM. 123 55 cM. Schilderijen, zwart met goud, of goud, van af f 1.25 per paar. HOOKERS! Indien U er prijs op stelt geen schadelijke ge- volgen van het rooken te ondervinden, vraagt dan uitsluitend Tabak uit de Stoom Tabaksfabriek van Door eene bijzondere bereiding die in deze fabriek wordt toegepast, verliest de tabak nagenoeg al haar schadelijke bestanddeelen en wordt aangenaam zacht van amaak. DE ZEEUWSCHE 11.- 10.50 aan de Schans, tusschen ROTTERDAM en OVERSCIIIE HANDEL in gcznngd en ongezaagd Ypen-, Esschen-. Vuren- en Grenenhout, enz. in fleschjes met glazen stopper, en V1SC1IMOSTERD in vaatjes iegtn coruurreerende prijzen. puik voorhanden bij de bekende Agenten en nader le bevragcn bij firma I. C. RAllDER, te Hoogeveev. De Nederlandsche Militie-Verzekering- Maatschappij „de Concurrente", Kantoor hou- dende te Lordrecht, Spuiweg 74, H. J. CAFF en M. A. H. VAN DUN te Tilburg, stellen Plaats- vervangers voor f 525.en Nuinmerver- wisselaars voor f 425.in termijnen. Prospectussen zijn op aanvraag franco te verkrijgen. Bij deelneming behoeft men geen f 25.te be- lalen en bij vrijloting betaalt men niets Hoofd-Agent te ROTTERDAM J. A. VAN OL.FFEN, llaringvliet. ®<IB lvarc SCll.lt ZeW>eviet'S^0 Staffer, dor I ZdJkBr. d«en Ygeeft> red' ENTOnOS EN EXPORT. Wijnhaven 91, Rotterdam Agenlen van b'nnen- en builei landsche huizen.l^ Iedere maand verschijnt eene aflevering met 8 h. 10 platen, versjes en vertellingen. Aangenaam voor moeders om met de kleintjes leerzaam te spelen. Resultaat der contiole door het Bureau voor Cbemisch en inicroscopisch onderzoek te Amsterdam gedure.ide Decem ber en Januari jl. Op grond van verschillende expertises verklaren onderge- teekenden, dat in de cacaosoorten merk Karstei Co. geenerlei abnormale bestanddeelen geconstateerd zijn, en dat de samenstelling voldoet aan de eischen, welke aan hetonvervalschte en deugdelijke fabrikaat gesteld kunnen worden. (w. g.) Dr. P. F. v. HAMEL ROOS. (w. g.) A. HARMENS Wzn. VAN -ivr,<* m. a ■^iT.Tivr-fTi-ivr: GROOTE SORTEERING IN r STOUT. w CACAO IN GHOCOLAAD

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 4