I. P. WDSBROEK, METZUY. BILMMINII. .V0LLENH0VEN". Zwakken en Herstellenden. DRINKT YanYollenhoven's II NOORD-BRABANDSCH 322, Hoogstraat 322. i. A. COMB RINK. HEEREN- en DAMES ARTIKELEN, w De billijkste prijzen. BILLIJKE doch VASTI PRIJZEN, Amerikaansche en andere Orgels. Groote V erbetering! P. J. HARTE, TEN H0HTEE Co. J. VAN DER TAR X Co. GEEN Let vooral op het Etiket* Levensverzekeriflg-Maatschappij .DORDRECHT", REISGELEGENHEDEN. e'fbewarinff op den hoek van de Ooievaarssteeg. van de Alg. Ned. Militie-Iaatschappij BROERSVEST. SCHIEDAM. A. BARENDREGT, Bloemist en Boomkweeker, Spiegel- en Ljjstenfabriek. H0UTK00PERIJ en ZAGERIJ te Zierilizee icvcrl prima Tal'el-, \iscli- en Ken OUr. ELUIJIi ROTTERDAM. Zeer billijke prijzen. vo0r d?'n Tfare 8chat Ur. Retail's voldoet zoo goed als het Merk Vertegenvooordiger voor S CHS EI UAH, W. J. VAN WAGTENDONK, Broersvest D. 66 K. m C U R 1 T A In dit Magazijn zijn steeds voorradig alle zoo ook eene sorteering tegen coneurreerende prijzen. DE SOL1EDSTE ARTIKELEN. DE GROOTSTE SORTEERING- a Handel in Vet war en, Hamgerooht Vleesch enz. 0 tegen denzelfden prijs van Gelderland. HEIJSE Co., Hooge BoezemRotterdam, fpgf Geillustreerde Prijscouranten gratis verkrijgbaar. W. J.VAN DER BOOR, te Vlaardingen. Rotterdam $l\[\ Hoogstraat 344 Porcelein, Glas- en Aardewerk. Hertekade No 1, ROTTERDAM. Eocporteurs GROENTEN EN FRUIT. HET POSTKANTOOR HET TELEGRAAFKANTOOR vergeten niet, een beznck te brengen aan het Koffiehuis AGENT Prospectusseii en inlichtingcii op aanvrage verkrijgbaar. te FLA A RD TNG EN, beveelt zich aan tot het leveren van atle soorten van VRUCHTBOOMEN, CONIFEREN, BLOEMEN, KAMERPLANTEN enz. Mede voorhanden eene rijke sorteering in BLOEMMANDJES. Voor de deugdeljkheidzoowel van Vruchtboo- men ah Bloemen, wordt ingrstaan. Prijscouranten op aanvraag verkrijgbaar, Oppert 117, S. VAN DEN BERG, 0ppert117, Rotterdam. Spiegels met Franscli gins en fronton, zwart met goud, of goud hoog 140 bij 68 cM. breed f 14.50 ff 140 n 63 cM. n 13.50 140 123 123 63 cM. 60 cM. 55 cM. 11.- 10.50 Sehilderijen, zwart met goud, of goud, van af f 1.25 per paar. aan de Schans, tussehen ROTTERDAM en OVERSCH1E HANDEL in gezaagd en ongezaagd A pen-, Esschen-. Vuren- en Grenenhout, enz. DE ZEEUWSCHE in fleschjes met glazen stoppen, en VISCHMOSTERD in vaatjcs tegen coneurreerende prijzen. Oppert 148, *v,eiWng,U(&8jachtoffarg der Zoeroemde wort Iloofd-Agent te RotterdamJ. A VAN OLFFEN. Haringvliet 69. Hoofd-Agent te ROTTERDAM J. A. VAN OLFFEN, Raringvliet. gevostigd. to DOttDREOXIT Omtrent het sluiten van Contracten van Levensverzekering en Lijfrenten, zijn inlichtingen te ver- krijgen bij den u 1 gevestigd. to Antworpon. Kapitaalf 6 300 OOO. Woonhuizen en gebouwen, waarin geen gevaarlijk bedrijf noch Landbouw wordt uitgeoefendy 0.50 p. mille. Mobilair n 0.60 H Verdere inlichtingen te bekomen bij den HOOFD-AGERT W. J. VAN WAGTENDONK, Broersvest D. 66 K. lt XDJNT GrROS ENr EXPORT. ^ISsa Wijnhaven 91,Rotterdam. Agent en van binnen- en builevlandsche huizen.^k De Nederlandsehe Militie-Verzekering- Maatsehappij „de Concurrente", Kantoor hou- dende te Dordrecht, Spuiweg 74, H. J. CAFF en M. A. H. VAN DUN te Tilburg, stellen Plaats- vervangers voor 525en Nuinnierver- wisselaars voor f 425.in termijnen. Prospectusseii zijn op aanvraag franco te verkrijgen. Bij deelneming behoeft men geen 25.te be- talen en bij vrijloting betaalt men niets VAN 11.11. HOOKERS! Indien U er prijs op stelt geen scbadelijke ge- volgen van het rooken te ondervinden, vraagt dan uitsluiter.d Tabak nit de Stoom Tabaksfabriek van Door eene bijzondere bereiding die in deze fabriek wordt toegepast, verliest de tabak nagenoeg al liaar schadelijke bestanddeelen en wordt aangenaam zacht van smaak. BIJ DE VLASMARKT, is het eenige juiste adres van VOOR Men lette vooral op No. 344. VERSCHENEN LEERBOEK DER KEDERL. STEXOGRAPIIIE voor School- cn Zelfonderricht in 24 Lessennaar het Stolzesche systeem door J. E. WERY, Prijs I.-. Te verkrijgen bij alle Boekhandelaren en bij den Schrijver, s-IIageDa Costastraat 71. Vraagt de gratis-Brochures. PER SPOOR: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. 7.41 8.53 9.20 10.2 11.11 11.29 12.58 1.34 3.15 4.27 5.5 6.60 8.1 9 9 10.40 11.44. Van SCHIEDAM naar AMSTERDAM. 6.17 8.6 9.57* 10.47 11.41 12.32f 2.59 3.44 5.26 7.38 8.59 10.9§ 11.35$. Loopt tot Leiden. In aansluiting met den le en 2e kl. trein die te 11.2 van Leiden naar Amsterdam verlrekt. t Loopt tot 's-IIage. In aansluiting n et. den trein, die te 1.45 uit's-Hage naar Amsterdam verlrekt. Loopt tot Leiden. De treinen van 8.6, 10.47, 11.41, 2.59 en 7.38 staan in verbinding met de lijn Helder. PER STOOMTRAM: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrekt ten 8 u. vm., tweede tram ten 8 u 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10.30 min. nm. Maandag en Dinsdag 6 u. 15 in. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vrn., tweede ram ten 8 u 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar Schiedam. PER OMNIBUS. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN. Vm. 8.6 8.53 10.2 11.11 11.41 I\ra. 3 15 5.26 7.38 9.9. Extra ritten op Zon- en feestdagen 10.40 en 11.44 's avonds. Van VLAARDINGEN naar SCHIEDAM. Vm. 7 8.10 9.15 10.10 10.45 Nm. 2.15 4.20 6.50 8.15, Extra ritten op Zon- en feestdagen: 9.15 en 10.30 's avonds, PER STOOMBOOT. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. vice versa. Van 's morgens 7 uur tot 's middags 4 uur. Omstreeks ieder uur. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN en verder gelegen plaatsen. Tussehen 's morgens 8 u. tot's middags 5.30 u. Omstreeks ieder unr. is geopend Van 6.30 Js morgens tot 4 's namiddags en van 58.30 's avonds. Zondags van 6 308.80 's morgens, van 101 en van 45 's namiddags. Tot het afgeven en uitbetalen van Postwissels en Kwitantien, alle werkdagen 's voormiddags 93 's namiddags. is geopend Van 's morgens 8 tot 'savonds 10 uren. 's Zondags van 's m. 89's midd. van 12. 's av. van 7—8 unr. LAGEEBER STOUT. SC1I- a iMffllMI MRBjfldB. VAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 4