N°. 1 7. Eerste Jaargang. Woensdag 12 Februari 180O. VERMETEL SPEL. BINNENLANB. Abonnementsprijs: Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Uitgever: C. J. BLOMMEHDAL, DE SCHIEDAMMER. Per dxie maaaden.90 franco per post. 1. voor h.et Bniten- land1.55 Afzonderlijke numiners.05 Boterstraat, E, 342, SCHIEDAM. Prijs der Advertentien Van 1—Aregels .50. Iedere regel meer. .10 Groote letters naar plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tegen tweemaal berekend. Familieberichtenper annonce —.40 Dienst A ANBI ED IN G EN AANYRAGEN —.35 Z. M. de Koning heeft Hoogstdeszelfs Com- missaris in Zuidhollaud gemachtigd tot het buiten- gewoon bijeenroepen van de Staten dier provincie, op 25 Februari e. k., ora dan aan de orde te Btellen de verkiezing van een lid der Eerste Kamer van de Slaten-Generaal, in de plaats van wijlen mr. H. M. A. baron Van der Goes van Dirxland. Yoor de 4e reeks, ad f 1,100,000 vande3£ pels, leening van 1888 van de gemeente Rotter dam is ingeschreven voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 9,800,000 tot koersen, wisselende van 99Y16 tot 101 pet. Tot 1003/8 en hooger is de f 1,100,000 volteekend. - Volgens het jaarverslag der Maatschappij tot verkoop en bebouwing van grondeu op Feijenooid ziju in 1889 verkocht te zainen 9052 M2 bouw- grond met een opbreugst van f 255.154.341/2 De gronden brachten gemiddeld opop het Noordereiland f 31.82 en aan de Rosestraat f 10.93 per vierk. meter. De bouwgronden komen op de balans voor met f 1.868.929.92. Van wege het ministerie van marine is het navolgende bericht aan zeevarenden bekend gemaakt. De minister van marine brengt ter kennis van zeevarenden, dat, volgens mededeeliug van den mi nister van oorlog, dd. 1 Februari jI. de springproe- ven met torpedo's, geladen met schietkatoen, in het vaarwater bij Hellevoetsluis, waarvan aaukondigiug is geschied in de S'aatscourant van 1 en 2 Decem ber jl., voorloopig zijn uitgesteld, en bij gunstige weersgesteldheid, op Maandag den lOen Februari a. s. zulien worden hervatwaardoor genoemd vaar water, van dien datum af tot naclere aankondiging, weder onveilig zal zijn. Honderdduizenden Nederlandsche mannen en vrouwen zijn thans, zonder dat zij het weten, leden van een in Den Haag opgerichte \ereenigiug ge- naamd „Oranjebond". Volgens de statuten, die thans in de S'aats-Courant zijn openbaar gemaakt, z\jn namelijk /leden der \ereeniging personen, welke het huis van Oranje-Nassau zijn toegedaan en hiervan door gehechtheid en trouw blijk geven." Die omschrijving geldt gelukkig van nagenoeg hgt geheele Nederlandsche volk, en er wordt in de sta tuten niets bepaald over aantnelding of andere voor- waarden van aanneming als lid. Het voordeel van lidmaatschap bestaat o. a. in de ondersteuning, die behoeftigen kunnen ontvangen. Wei kan het be- staur hen, die vijf achtereeuvolgende weken in ge- breke blijven hnnne contributie (vijf centen in de week) te voldoen, royeeren, maar het zal den be- stuurders nog al moeite kosten die bepaling op alle door genoemde algemeene regeling als //leden" ingelijfde personen toe te passen. (Hbl.) In 1889 zijn in Engeland niet minder dan 165.219 ton steenkool minder ingevoerd dan in 1888, ofschoon er alle reden bestaat om aan te nemen, dit het verbruik is vermeerderd, zoodat k'aarblijkelijk de voorraad wordt opgeteerd. En niet alleen in Eng land, maar 00k overal elders neemt het gebrek aan steenkolen toe, gepaard natuurlijk met stijging dir prijzen. Men kan, zegt de N. B. Ci., eenigszins nagaan, welk een ontzag- lijken invloed deze stand van zaken op onze industrie heeft, als men weet dat Nederland een verbruik van 4£ millioen ton steenkolen heeft, zoodat de prijsverhoogiug, die gemiddeld f 4 50 per ton be- draagt, eene vermeerdering van uitgaaf vordert van meer dan 20 millioen gulden. De Rotterdamsche gasfabriek gebruikt minstens ongeveer 60.000 ton de prijs der gaskolen is f 5 hooger dan in '88, zoodat daar het gas alleen ruim f 300.000 per jaar meer zal kosten. De Staatsspoor gebruikte in 1888 108.406 ton kolenbij het verschil in prijs van ongeveer f 5 per ion maakt dit eene vermeerderde uitgaaf van f 500 000 of 4 pCt. van het aandeelen-kapitaal der Exploitatie- Maatschappij. Met de cokes is 't nog ergerde prijs daarvan is sedert April jl. bijna viermaal hooger geworden (in 't groot natuurlijk). Toen den 12 Mei 1874, ter gelegenheid der 25-jarige regeering van onzen geeerbiedigden Koning, H.D.Z. het huldeblijk der natie werd aangeboden, bepaalde Z. M., dat de renten van het aldus bij- eengebrachte kapitaal zouden komen ten bate van het fonds tot aaumoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst en moesteu dienen tot toe- lagen aan de verminkten in Atjeh, die deelgerech- tigden zijn van bedoeld fonds. Luidens het verslag, voorgelezen in de algemeene vergadering te Amster dam, den 31 Juli 1889, werd in 1888 aan 242 verminkten uitbetaald de som van f 8610,50. Bij besluit van het hoofdbestuur d.d. 3 Februari 1890, no. 30, zijn de toelagen uit 's Konings ge- schenk, voor hen die goed van gedrag zijn, over het loopende jaar bepaald op f 52 voor een on- derofficier, f 40 voor een korporaal en f 37 voor een minder militair. De bevolking van 's Gravenhage bedroeg op 31 December jl. 156497 zielen, zijnde 3075 meer dan een jaar te voren. Worden de aan'uangige overeenkomsten van het Rijk met de Hollandsche Spoorwegmaatschappij en die tot exploitatie van Staatsspoorwegen door de Kamers goedgekeurd, dan zou zoo wordt verzekerd het voornemen bestaan, het station van de Rijnspoorwegmaatschappij in Den Haag te sloopen en de Rijnstraat door te trekken en te verlengen met een der straten van het nieuwebouw- plan-Boschlust. Het aantal personen, dat te Scheveningen in 1889 gedurende het badseizoen in de hotels en op de kamers logeerde, beliep 6613 met 603 bedienden het aantal logd's, gedurende dien tijd in de voornaamste hotels in de geheele gemeente aangekomen, bedroeg 17,167, waaronder begrepen de loge's te Scheveningen. In 188S bedroeg dat aantal onderscheidenlijk 6826 en 17,933. In looden bussen, een week slechts bewaard, bederft de petroleum zoo, dat de pit 's avonds meermalen gereinigd moet worden. IJzer hindert minder, de petroleum wordt daarin donkerder en geeft een roestigen neerslag. Zink bederft de petro leum. Tin en koper schaden minder, het beste kan men ze houden in steenen potten of glas. Door zonJicht bederft de petroleum snel en brandt slecht. Tegen hoest. Men neemt een weinig citroen-limonade, vult dit aan in een glas met een 5 of 8 maal grootere hoeveelheid warm of koud water, drinkt bij het opkomen der hardnekkige hoestbuien voor en na van dit smakelijke vocht, waa.na oogenblikkelijk het hoesten vermindert en eindelijk geheel ophoudt. Naar aanleiding van de omstandigheid, dat van het bij Callautsoog verongelukte schip Lock Moi- dart (waarbij 30 man verdronken), behalve 2 personen 00k een bond zich zelf het leven heeft gered door naar den wal te zwemmen, geeft de heer N. van Albada, te Valkoog, in de Nieuwe A'lcmaarsche Courant in overweging, om op elk schip een hond aan boord te nemen. Hij zegt o. a.,/dat beest heeft dus branding, wind en weder getrotseerd. Had het slechts eene lijn van boord meegenomen, wie weet, hoe velen er nog gered waren geworden 1 Zeker is er geen dier, dat zooveel scherpzinnigheid, moed en vol- harding bezit als een hond. Men wil hem in het leger gebruiken, waarom zou niet ieder schip een of meer honden aan boord kunnen nemen en voor dat doel dresseeren Aan elke reede, landingsplaats of haven zouden proeven kunnen genoinen worden, door het beest met een touw in den bek of om den hals naar den oever te laten zwemmen, een touw of lijntje, dat door eene licht beweegbare spil van boorzijde kon afloopen. Overal waar reddings-stations zijn, zou men eveneens eenige dezer dieren er op na kunnen houden, om in geval van nood, een tocht naar het geleisterde schip te ondernemen. Geen dier toch laat zich beter africhten dan een hond." Dat tweelingzusters bijna 89 jaren bij elkan- der blijven, behoort zeker tot de zeldzaamheden. Dit is het geval geweest in het R. K. gasthuis te Breda met de tweelingzusters F. De HornVan Unnink en M. PobartVan Unnink, geboren 30 Maart 1801, van welke laastgenoemde dezer dagen is overleden. ,/On revient toujours h ses premiers amours" of op zijn Hollandsch oude liefJe roest niet. Zooals men wett, is de eerste verpakking, waar- in de elektriciteit in de wereld werd gebracht, die van de zg. //Leidsche flesch". En nu is in En geland het middel uitgedacht oin moderne elektri- citeit op flesschen te bottelen, waaruit men dan naar behoefte zou kunnen schenken wat men op een oogeublik noodig heeft. Te Londen loopt nl. het gerucht in de wereld der ingenieurs en werktuigkundigen, dat binnen en- kele dagen deze uitvinding zal bekend worden ge maakt. Na tallooze proefuemingen zou een inge- nieur er in geslaagd zijn, op die wijze elektriciteit te bottelen in lichte, geraakkelijk vervoerbare bus- sen, waarin zij gedeeltelijk scheikundig zou worden voortgebracht. Alle bijzonderheden ontbreken nog, doch het ge rucht wordt, volgens het Hbl., in volleu ernst door zeer kundige mannen verteld. Naar men verneeint, bestaat het plan, het 600jarig bestaan der stad Sluis feeslelijk te her- denken. Dat Sluis den dag herdenkt, waarop het in 1290 zijne stadsrechten kreeg van den Vlaamschen graaf Guy van Dampierre wie zal 't wraken zegt de //Arnh. Ct." Maar dat het feestelijk dien dag gedeuken zal, dit kunnen wij bijna niet geloov,en. Met zijn 2700 inwoners, zijne tuineu, weiden en akkers op de plaats waar eenmaal straten lagen, is het een schim van de bloeiende, welvarende stad -met hare zeven markten, twee parochiekerken en tal van kloosters en liefdadige gestichten, in welker nu verzande haven eertijds soms vijfhonderd schepen te gelijk lagen. Het is de flauwe schaduw van het Sluis, waar in het begin der 15e eeuw Charles VI de groote oorlogsvloot uitrustte tegen de En gelschen en in 1429 het huwelijk gesloten werd tusschen Philips van Bourgondie en Isabella van Portugal. Met zulk een roemrijk verleden en zulk een heden nog feest te vieren, zie dat is toch den feestzin geweld aandoen, Door de firma Haage Schmidt, te Erfurt, is in het vorige jaar een nieuw soort groentein den ban- del gebracht. Zij is afkomstig uit China en werd reeds iu 1820 naar Europa overgebracht, doch werd tot op heden bijna uitsluitend in botanische tuinen aangekweekt, terwijl de groenteverbouwers zich weinig aan liaar teelt gelegen iieten liggen. In China noemt men haar Pe-tsai (witte groente). Haar weteuschappelijke naam is Brassia chinensis. Zij gelijkt iets op zomerandijvie en haar overeind- staande bladeren moeten, evenals bij de andijvie, bijeen worden gebonden, om ze bleek te houden. De vijfhoekige stengel is meikwitde geheele plant kan een hoogte van 45 centim. bereiken, en heeft dan een doorsnede van ongeveer 20 centim. Men eet de Pe-tsai als salade of 00k wel als spinazie toebereid. In beide gevallen is zij zeer smakelijk. Zij moet in Augustus worden gezaaid, de jonge zaailingen worden later uhgeplant en leveren in den winter een uitstekende groente op. FJE1 UIIiLEITOlSr. 17) NAAR HET EnGELSCH BEWERKT DOOR KAREL VAN OUWERSOH1E. ffDick," zeide Gleddow„ik benevenals gij overtuigd, dat Mevrouw Carstairs in merg en been een brave vrouw is, en ik spreek op grond van Dauwgezet onderzoek. Geloof mij, of geloof mij niet, ik ben een oprecht vriend, want jongen, ik heb zoo opeDhartig met je omgegaan, als ik nog met niemand gedaan heb, doch wat ik zeg, is niet om u voor den gek te houden, maar wel om u te onderrichten, in hetgeen gij nog niet weet. Koestert gij nog eenigen hoop in uw boezem, om van die zoo zeer door u beminde vrouw uw wettige echtgenoot te maken, laat dan die hoop varen en verban zoo'n droombeeld uit uw hart. Dick, dat kan nooit gebeuren." Dick wrong zich, alsof hij met een gloeiend ijzer gestoken werd, en antwoordde op hartstoch- telijken toon//Ik geef den moed niet op, zij is nacht noch dag uit mijn gedachte. Als het moet, zal ik jaren op haar wachten, totdat haar verdriet over den schelm, die haar wegvoerde, getemperd is door den tijdom harentwille zal ik wachten, hopen, met moed en kracht werkzaam zijn, en al duurt het dan 00k nog zoo lang, zij zal eenmaal de mijne wezen.'* De spion van de politie zweeg eon poos, toen stond hij stil, zeggende,/Ik moet de deur van dat huis in het oog houden. Waar ga je nu naar toe Dick z/Ik ga nu naar mijn dorp," zeide Dick. rIk was verleden week weer daar, en de vader van Claribel was er op de een of andere manier achter gekomen, dat ik haar gezien had. Het is niet goed met den ouden man, hij vergaat van hartzeer en verdriet, dat zij weg is. De oude is nog hoog- hartig. Hij wilde mij niet vragen, om haar terug te brengen ja zelfs hij wilde niet eens een bood- schap meegeven, om haar te nopen weer te huis te komenmaar in zijn oogen las ik zulk een verlangen naar haar, dat ik in mij zelve zeide tot haar bcstwil en voor mijn eigen rust, zal ik haar maar tot terugkeeren zien over over te halen. Ik heb haar gezien, en niettegenstaande ik haar gezegd heb, dat haar vader ziek was van droefheid over haar verlies, kon zij, vreemd genoeg, niet dadelijk tot terugkeeren besluiten. Zij stuurde mij weg met de boodschap, dat zij spoedig thuis zou komen." ,/En waar gaat gij nu naar toe vroeg de In- specteur. u Wel, naar huis." z/Dick," zeide de inspecteur met nadruk//reis van avond nog niet af". Hij gaf hem (en strookje papier^hier kunt gij mij van avond vinden. Mis- schien heb ik dan wel nieuws voor u, dat gij in uw dorp vertellen kunt." „Maar zij vroeg mij die boodschap aan haar vader over te brengen." z/Dat is een boodschap, die het hart van den I ouden man met een hoop zal vervullen, die zich toch in de eerste dagen niet verwezenlijken zal, Dick," zeide de inspecteur. z/Zij verzoekt het," *zeide Dick op weifelenden toon. z/Dick," zeide de inspecteur nogmaals met na druk, //wacht nog. Het is om harentwil." Buiten Londen ontmoette twee mannen elkander dien avond in een van die herbergen, welke het publiek een lommerrijken tuin aanbieden. Daar zaten zij onder de takken van een grooten boom, die overhangende als bet ware een prieel vormden, dat het tafeltje en de personen aan mders blik onttrok. ,/Nu, Dick," zeide de een, „nu zal ik u eens uitleggen, waarom ik u moest aanraden uw reis naar huis uit te stellen, maar daarvoor is het noodig, dat ik u eerst cen geschied mis verhaal. Het is zoo lang niet geleden, of er was in Londen een man, die betere dagen gekend had, achteruit was gegaan, en het koste wat het wilde zijn inkomsten trachtte te verbeteren. Om hier- toe te geraken, werd hij agent van verschillende levensverzekering-maatschappijen. Dit besluit bracht hij tot uitvoering met een ijver, die menigeen, waarmede hij in aanraking kwam, hem wel honderd mijl ver deed wenschen. In de societeit, in het dagelijksch leven, kortom overal, waar hij zich vertoonde, was hij lastig hij praatte over niets dan over verzekeren. Hij ruste niet, voor gij verklaardet, dat gij u bij een van de maatschappijen, waar voor hij werkte, voor een verzekering liet inschrijven. Had iemand een paard gekocht, dan redeneerde en praatte hij net zoo lang, dat de kooper, om maar van hem af te wezen, het beest bij de veeverzekering-maatschappij liet assureeren. Kwam hij ergens, hij rustte niet, voor gij in een zijner brandassuranties was. Zag hij een spiegel of een groote glasruit, dan werd de eigenaar net zoo lang aangeklampt, totdat hij in de verzekering-maatschappij van glaswerk, spiegels en spiegelruiten was. Zag hij dat ergens een kind geboren was, dan ging hij op hooge beenen er naar toe en hield niet op of het leven van het wicht moest verzekerd, of er moest een contract gesloten zijn, waarbij het op 18 of 20 jarigen leef- tijd een zekere som door de maatschappij uitbe taald zou krijgen. Was een jong paar getrouwd, dan stond hij als een bulhond voor de deur en was niet weg te krijgen, voor dat minstens de jonggehuwde man zich verzekerd had. Als hij met dezen of genen of in de societeit of elders iu aan raking kwam, dan had hij het over niets dan over polissen, premien, uitkeeringen, lijfrenten, voordee- len van assuranties, mogelijkheid van ongelukken, verzorging, profijten, wiusten, enz. enz., of hield uitsluitend gesprekken over verzekering; dit had ten gevolge, dat iedereen die hem zag aaukomen, van schrik wegliep, bevreesd, om dat reeds zoo afge- zaagde liedje opnieuw te moeten aanhooren. Iedereen schuwde hem, behalve de kantoren waar- voor hij werkte, die Dooit zoo'n toonbeeld van ijver in hun dienst gehad hadden. Op zekeren dag komt een door en door gezond jongman, van eyen dertig jaar, zich bij hem aanmelden, om zich voor f 240000 te verzekeren. De dokters zeiden, hij kon wel honderd jaar oud worden. Daar een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 1