H. P. WIJSBROEK, Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand, R E C H T Z A K E I, BTJITENLAND. MARKTBERICHTEN. ADVEETENTIEN. van de Alg. Ned. Militie-Maatschappij BROERSVEST. SCHIEDAM. humeur, dat hij zoo fen spot rnnr het publick staatmaar daar bij zich geen rekenschap kan ge- veD, hoe of men zijn jas zoo bandig aan zijn lijf kan omkeeren, moet hij er eindelijk zelf om lachen. De jas wordt natuurlijk dadelijk in orde gebracht, maar nu vertoont hij spoedig weer een ontstemd gelaat, zijn horloge is met die grap uit zijn zak geraakt. Het zal in de kast liggen, er wordt gezocht en weer gezocht, het is er niet. 0, dan weet ik wel waar het is, zegt de kunste- naar, en zich tot iemand midden in het gezel- schap richtende, zegt hij ,/Mijnheer voelt u maar eens in uw zak'', en jawel, tot aller verbazing, het komt er uit te voorschijn. De spiritisten, die eeist zerstoord waren om dien bestrijder van hun we- tenschap, kunnen toch een kreet van bewonde- ring niet onderdrukken voor dien handigen man, die in een paar secouden tijd, in stijfgebonden toe- stand, zijn jas aan het lijf weet te krijgen, die van een ander ongemerkt om te keeren, en tegelijker- tijd een horloge naar het andere einde van de zaal weet te tooveren. En alle boosheid die er nog over mocht zijn verdwijnt als sneeuw voor de zon, als de komieken optreden. Nu, het bezoek van den heer Chambly aan de Maasstad, behoort niet tot de onaangenaine visites. Minder aangenaam was de visite, die een bak- ker onder Oud-Delftshaven Zaterdagmorgen kreeg. Niets meer en niets minder dan de stoomtram kwam daar een visite aan huis maken. De winkelkast werd verbrijzeld en de bakkerswagen vernield. Een deraillement had dit onheil veroor- zaakt, nu dat kunnen wij die arme tram zoo heel kwalijk niet nemen, de kunst derailleert ook wel eens, en dan komen er tal van pennen in bewe- ging doch hierover maar liever gezwegen, men zou mij waarlijk kunnen beschuldigen reclame voor deraillementen te willen maken. Kardinaal Pecci, des Pausen broeder, is Za- terdag overleden. Sinds lang zoo schrijft men uit Rome - was het 's Pausen werisch, het grafmonumerit te zien, waaronder eenmaal zijn stoffelijk overschot zal rusten. Plannen daarvoor zijn door Z. H. zelven aangegeven en geleid, en tlians heeft eindelijk deze zaak haar beslag gekregen. De graftombe zal op 's Pausen eigen kosten gebouwd worden in de kerk van St. Jan van Lateranen en zal Leo XIII voor- slellen in liggende houding op eene sarkophaag, met twee beelden, de Godsdienst en de Gerechtig- heid, aan hoofd- en voeteinde. De sarkophaag moet uit porphier, het overige uit Carrarisch marmer ge- houwen worden. Binnen drie jaren moet het kunst- werk voltooid zijn, dat eohter eerst na 'a Pausen dood ter bestemder plaatse zal worden opgericht. De keus van de Lateraan-kerk als zijne rustp'aats hangt blijkbaar sainen met de kostbare en belang rijke herstellingen, welke de H. Vader aan die eer- waardige basiliek heeft doen verriehten. In de ZeiUdhrift fiir Hi/g ene deelt dr. Lib deritz een uitvoerig onderzoek mede omtrent de antiseptische werking van koffie. Het bleek hem, dat toevoeging van koffie bij den voedingsbodem van bacteriekulturen de ontwikkeling van allerlei bacteries tegengaat. Ook vond hij, dat deze in koffie-aftreksel worden gedood. Praetisch het be- langrijkste van deze onderzoekingeu is, dat koffie, die zelfs 6 dagen in een open kopje was blijven staan, nog nageuoeg vrij was van bacterien. Dat met warme koffie en thee de kans om ge'infecteer- de stoffen binnen te krijgen gering is, spreekt van zelf. Uit Luderitz' onderzoek nu blijkt, dat men ook koude Koffie gerust kan drinken, zelfs als zij dagen lang gestaan heeft. SCHIEDAM. Ingeschreven van 4 tot 10 Eebr. 1890. ONDERTROUWD: 6, A. Kloos, 23 j., N. H. en 0. de Mos, 26 j., N. H. GEBOREN4, Wilhelmina Fredrika Louisa, P.. C., d. van G. Vrauwdeunt n E. M. Van Gogh. Doelenhofje. 5, Gerhard Heinrich Christian, N. H., z. van C. H. Witte en C. G. Noordam. Nieuw- straat. 6, Mentje, N. H., d. van J. H. Van Eijk en M. Boer. Adrianastr. 7, Erhardt Cornelis, N. H., d. van D. Holleman en A. J. Volkerts. Steenstr. Johanna Juliana, N. H., d. van G. De Bruin en J. J. C. F. Jautze. Helennstr. Sara, N. H., d. van A. Gille en N. Van Wolfswinkel. Dwarsstr. Bijkje, N. II., d. van P. Dirkmaat en M. Ouweneel. Ouwersch. weg. 8, Pietje, N. tb, d. van A. Sluiter en H. Schepper. Doelenhofje. Johanna Wilhelmina, N. H., d. van T. J. Pronk en J. W. Bos. Houtstr. Hubertus Bernard, R. C., z. van F. Van Harmelen en M. G. Jeup. Nieuw- sticht. Arie, N. H., z. van D. Mookhoek en M. Van der Vlies. Br. veld. 9, Cornelia Adriana Maria, Br. C., d. van M. J. Hoenderkamp en B. H. Knoop. Roosbeek. Catharina, R. C., d. van J. R. Combrink en W. Vermeulen. Singel. Apo- lonia Maria, R. C., d. van W. J. Willemse en M. Den Brinker. Oude Sluis. 10, Wilhelm Chris- toffel, E. L., z. van A. Hodes en W. Rozenbohm. Ploegstr. OVERLEDEN 5, Jan Van Woerkom, 61 j. en 9 m., N. H,, echtg. van J. Van Wamelen. Br. veld. Petrus Alouisius Kuijten, 40 j. en 11 m., B. C., echtg. van M. A. G. Van Gerven. Singel. 6, Alida Wilha. Bokhorst, 11 m., N. H. K. Haven. Alida Smelter, 73 j. en 7 in., R. C echtg. van F. F. Mans. Stationstr. Ida Struijs, 80 j. en 2 m., R. C., echtg. van F. Tromp. Nieuwehaven. Maartje Rijnhout, 17 d., N. H. Steenstr. 7, Cornelis Terhofstede, 1 m., N. H. Rott. dijk. 8, Maiia Duk, 8 d., N. H. Dam. 9, Willem Petrus Van Doom, 27 j. en 11 m., echtg. van J. Pronk. Rott. dijk. David Rijkuiter, 55 j. en 5 m., R. C, echtg. van A. Van Jeveren. Br. veld. 10, Johan nes Bergmans, 72. j. en 11 nr., echtg. van C. Koning, R. C. Munnikenbuurt. Agatha Maria Van Gent, 63 j., R. C. Lange Haven. OUWERSCII IE. GEBOREN 1, Maria, d. van Krijn Van de. Kruit en Willemina Van Loenen. Johanna, dr van Jan Van der Velden en Cornelia Lamens. Dirk Cornelis, z. van Willem Van der Zwaal en Josina Margaretha Voogdt. 3, Andries, z. van Johanna Cornelia Van Wijngaarden. OVERLEDEN1, Johanna Maria Rodenburg, echtg. van Roelof Adrianus De Kroes. Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam. Ziltivg van 6 Februari 1890. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage. Zitting van 10 Februari 1890. Verschillend zijn de beschouwingen, die, naar aanleiding van het streven van den keizrr van DUITSCHLAND, out de Europeesche sociale beweging te leiden, door de verscbillende partijen geleverd worden. De groote werkgevers, die een leger arbeiders on- derhouden, die werkelijk als vorsten in hunne in- dustrieeie instellingen gehuldigd worden, die veel voor den arbeider overhebben, maar dit steeds uit eigen beweging deden, zijn er niet bijster over in hun schik. Wij hebben ons steeds waatdig ge- toond aan het hoofd onzer inrichfing te staan, door uit overtuiging ons het lot van den arbeider aan te trekken zeggert zij. Een industrie-vorst is het hoofd niet alleen door zijn mcerdere zedelijkheid. Waar biijft onze waardigheid, die wij aan een ze- delijken basis ontleeuen, als wij door de wet ge- dwortgen worden voor ons volk te zorgen Immers, daar waar u de wet in een ijzeren gareel omsluit, en gij niet attders kunt haDdelen, omdat gij er an- ders door de wet toe gedwongen zult worden, ge- schiedt uw handeling niet uit een zedelijk begin- sel. Waartoe de werkman, die in zoo vele opzicli- ten bij ons acliterstaat, tot ons's gelijken verheven, door ons bij de wet te dwingen, om met vereeni- ging van werklieden als een door den Staat erkende autoriteit te onderhandelen De vrijztnnigen zijn tevreden, de keizer gaat, verder dan hun stoutste hoop was, nu zal de socialisten-wet, wel niet meer op het tapijt komen. Een andere partij zegt, al dat geschrijf beduidt niets, het is maar om de partijen bij de "verkie- zingen in het hondefd te sturen, zulke onmoge- lijkheden meent men niet. Ziet men papa Bismarck voor zoo dom aan, dat hij niet weet, dat een interna tional regeling van het arbeiders-vraagstuk niet heel spoedig in orde komt. De mannen van het centrum en de conservatieven zeggen, welnu wij zijn altijd voor de werklieden in de bres gesprongen, 's Keizers wil was ons steeds tot een wet. De socialisten zeg gen, zie je wel dat helpt, als wij maar op de groote trom slaan, dan zullen de heeren wel naar onze pijpen dansen. Bij de verkiezingen is nu het wachtwoord ,/Versterkt de geiederen". De buiten- landsche werklieden zeggen, bij ons doen de groote heeren niets, zie dien Keizer van Duitschland eens, dat is eerst een man voor zijn volk. Laat ons staken, dan zullen zij wel eieren voor hun geld kiezen. Natuurlijk, als men ergens anders staakt, dan kan het nooit nadeelig voor Duitschland zijn, want de industrie heeft daar grondstoffen genoeg in eigen bodem, en behoeft heel weinig bij de andere lauden ter markt te gaan. Nog meer, het socialisme is een Staat in den Staat, die niet erg veel met gekroonde hoofden op heeft. Nu wordt de aanhang der socialisten al grooler en grooter. Komt het tot een oorlog met een republiek, dan zegt een groot deel van de soldaten, wij zullen maar niet hard vechten, het is toch maar om die men- schen onder de plak te brengen. Als dat troepje mij te sterk wordt, denkt de Keizer, dan kan ik op een groot deel van mijn volk niet rekenen en er kan wel eens een tijd komen, dat het Duitsche leger elk mannetje broodnoodig heeft. In hoever men door reglementeeren e.u centra- liseeren, den strooin van het socialisme zal kunnen leiden zal de geschiedenis leeren. Behalve de nieuwe politieke gedragslijn van den Keizer, hebben wij nog een nieuwe verrassiug en wel in aldaar is de hertog van Orleans op eens te Parijs verschenen. Aangezien Parijs nog al eens veel het uitspanningsoord voor gekroonde hoofden is, zou het verschijnen van den hertog zoo'n bijzonder- heid niet zijn, wanneer hij geen kroonpretendent ware. Voor de rust van het laud heeft men een wet gemaakt, waarbij het verblijf in Frankrijk ver- boden is aan hoofden van familien en rechtstreek- sche erfgenameu van daar geregeerd he bbende vorstenhuizen ook kan geen lid van zoo'n familie, deel uitmaken van de krijgsmacht. Na die wet kwam die van den persoonlijken dienstplicht, en daarin zijn geen uifsluitingsbepa- lmgen gemaakt voor de leden van verbannen ko- ninklijke familien. De Prins was in Zwitserland en zou eerstdaags meerderjarig worden. Zie zoo, zeide de Prins, de wet van den jongsten datum doet vroegere wets- bepalingen, die daarmede in tegenspraak zijn, te niet. De wet zegt, iedere Franschman is persoon- lijk dienstplichtig, ik ga mij als gewoon soldaat aangeven, dat is mijn plicht. Zoo gezegd, zoo gedaan, maar men wilde geen hertog soldaat hebben en nam hem eenvoudig in hechtenis. Nu kan deze geschiedenis nog vrij wat verwik- kelingen geven, want er staat van 2 tot 5 jaar gevangenisstraf op, als een verbannen persoon terug- komt, terwijl hij na afloop van den straftijd over de grenzen wordt gezet. Bij het Fransche volk is iemand, die er wat aan- durft, al doet hij ook zonderling, onmiddellijk de Leveling. Voegt men dit bij hetgeeu de advocaten uit de wet kunnen distilleeren, dan begrijpt men licht, dat de regeering daar wel een weinig met het jonge mensch verlegen zit. De berichten uit PKIJ/JM SIM grrsCTKft. BEURS VAN AM8TERDAM0 Per Telegraaf n COSTUMESMANTELS BOKKEN PEIGNOIRS, enz, leert, men knippen en gar- neeren in 12 15 prievaatlesseu k f 0.90 de les. Men adresseere zich in persoon of met fr. brieven onder letter B aan het Bureau dezer Courant. AGENT Prospectussen en inlichtingeii opnanvragc verkrijgbaar. Heden stond terecht M. de H., 27 jaar, metselaar, zonder vaste woonplaats, welk bekl. op den 5en Jannari j.l. ten nadeele van zijne kostvrouw te Kethel en Spaland, tijdens zij raar de kerk was, uit een kast ontvreemde een bedrag van minstens f 13, waarmede bij zich verwijderde. Vier dagen later, toen dit bedrag reeds verteerd was, nam bij te Rotterdam eene klok weg, doch werd spoedig gearresteerd. Bekl. moest toegeven zeer sleeht gehandeld te hebben door zijne kostvrouw, zelve eene behoeftige vrouw, een voor haar zoo belangrijk bedrag te ontstelen. Het O. M. vorderde een jaar en zes maanden gevangenisstraf. Ook_ de toegevoegde verdediger rnr. L. E. Jaobson, ver- klairde voor dezen beklaagde niet de nninste symphafie te gevoelen, doch bracht eenige verzachtende omstandigheden bij, die konden medewerken tot het opleggen van eene min- dere straf. Ditspraak over 8 dagen. Het uitdeelen van klappen was voor het meerendeel het feit waarvoor men in de terechtzittipg van heden straf eischte. J. G. v. H. sloeg een tapper te DELFT, eisch fl5boete. De gebroeders A. N. v. H. en B. J. M. v. H. te DELFT, droogden een kwaden betaler af, eisch voor elk f 20 boete. Een student uit LEIDEN, had slaag uitgedeeld aau per- soneeWan den Hollandschen spoorweg te 's Hage, eisch 8 dagen gevangenisstraf. Drie Haagsche jongens van 16, 18 en 19 jaar, hadden ka- vaal in de passage gemaakt, en waren, opgewonden door den brank, tot het uitdeelen van klappen overgegaan. Eisch voor den een 10 dagen, voor den ander 14 dagen gev. sir., en door den oudsten vrjjspraak. Een oud Indisch onderofficier verkeerde stellig in de meening, dat een patent een brevet is om te moeten verkoopen, en niet om te mogen verkoopen, zoo kwam hy in een kruidenierswinkel te 's Hage en wilde brood met kaas hebben. Toen men hem vertelde, dat men wel enkel kaas, maar geen brood met kaas verkocht, en hjj bleef aandiingen, onts'ond er een woorden- wisseling en wrrd hij de deur npgezet. Onze oud-militair werd nu boos en sloeg de ruiten in. De offlcier eischte we- gens vernieling 3 dagen gev. str. Wat, zegt de oud-militair, 3 dagen gevangenis, ik heb den Koning 22 jaar eerlijk en trouw gediend, ik heb de zilve- ren medailie op mijn borst, ik vraag om brood met kaas voor mijn geld, en men doet mij niet alleen het grootste af front aan, dat men iemand aan kan doen, men wil my niet verkoopen, en in plaats van brood met kaas kan ik slaag krij gen, en wordt ik de deur uitgezet. Geen militair laat zich slaaa en weg/etten, ik schopte naar dien kerel, maar hij trok de deur dicht, en zoo -ging de schop, die voor hem be- stemd was, in de ruiten. Laat mij nu betalen mijneheeren zooveel als het u goed dunkt, maar als je blieft stop mij niet in de gevangenis, daarvoor heb ik met te veel eer gediend. De man die met een gefingeerden bedelbrief voor een pre- dikants-weduwe had rond geloopen werd veroordeeld tot 1 jaar gev. str. H. W. H. te ALPHEN, werd veroordeeld tot 7 gev. str. F R A N K R IJ K, BULGAR IJ E, zijn zoo tegenstrijdig mogelijk. Zooveel is zeker, dat men heeft de vorst en twee zijner ministers willen vermoorden, de misdadigers zijn in handen. Persoonlijke wrok van den hoofddader tegen Prins Ferdinand, moet de hoofdaanleiding zijn geweest, dat met Russisch goud zulk een schelmstuk kon beraamd worden. 332e STAATSLOTERIJ, 5e klasse. Prijzen van f 100 en daarboven. Trekking van 7 Febr. No. 8225 f 100000. No. 657 f 1000 en premie f 30000. No. 18728 f 1000. No. 2402, 3663, 11113, 15426, 16725, 17952 en 18024 ieder f 400. No. 5180, 12595, 17671 en 18058 ieder f 200. No 2311, 6520, 8586, 11251, 13736, 14522, 15260, 16446, 17571, 17900, 19057 en 20488 ieder f 100 Trekking van 8 Febr. No 14651 premie f 3000. No. 13532 f 200. No 6940, 8216, 9442 en 17749 ieder f 100. Datum. SCHIEDAM, 11 Februari 1890. Spoeling Moutwijn Genever. Amst. Vereen. Beurs Makelaars Vereen. proef. 8 1.70 1.50 9.75 9.75 15.25 16.50. 10 1.80 1.50 9.75 9.75 15.26 16.50. 11 1.80 1.50 9.75 9.75 15.25 16.50. GRAANMARKT. ROTTERDAM, 10 Februari. Binnenlandsche Gran en. De matige aanvoer ruimde beden tot ongeveer onveranderde prijzen op. Tarwe prijshuudend. Nieuwe Viaamsche, Zeeuwsche, Flak- keesche en Overmaasche de beste f 6.80 k 7.10, rechtaf puike partijtjfs konden boven de hoogste noteering opbrengen, goede en mindere qual. f6.70 k 5. Per 100 kilo werd, naar deugd bedongen van f 7.50 tot 9. Canada Tarwe was tot vorige prijzen te plaatsen f 4.75 a 5.70. Rogge prijshondend. De beste qual. 5.30 k 5.50 en min dere 4.75 a 5.20. Gerst. Winter- met goede vraag, pryshoudend. Men bedong per hect. van f 4.25 tot f 5.70 en per 100 kilo van f 7.25 tot 9. Zomer- onveranderd en verkocht van f 3.50 tot 4.60. Chevaliergerst als voren. De beste f 5 50 k 5.80, en daarboven, mindere qnal. f 4.50 k 5.25. Haver tot onveranderde pryzen te plaatsen. De beste f 3.25 tot 3 60, goede en mindere soort f 3.10 a f 2. Per 100 kilo gedeeltelyk verkocht van f 6 50 tot 7.25. Paardenboonen als voren, f 5.25 tot 5.80. Bruine boonen traag en gedeeltelyk tot vorige pryzen verkocht. De beste f 7.50 a 8, goede en mindere qnal. f 7.25 k 6. Witte boonen waren gereedelijk tot vorige pryzen te plaatsen. De beste f 8.60 k 8.75, goede en mindere qual. f 8.25 17. H Bi.auwe erwten onveranderd. De beste f 7.75 k f 8, goede en mindere f 7.50 4 6.50. Geringe en niet kokende f 5.50 4 f 6. Kanariezaad traag. De beste qual. f 6.25 4 7, mindere soort f 5.75 a 6. Vlas. Op het land gedurende de week was de handel niet zoo geanimeerd als de vorige week. Heden ter markt waren ruim 44,000 steen aangevoerd, waarvoor wegens slecbte qualiteit weinig vraag bestond, zoodat dan ook een groot ge- deelte onverkocht bleef. Voor de betere soorten blyven pryzen onveranderd, terwijl de mindere lager te koop waren. Lijnzaad onveranderd. MEELBERICHT. Gedurende de laatste acht dagen blee! de kooplust beperkt, dock moesten benoodigden voor puike merken onveranderde prijzen aanleggen. Heden onveranderd by beperkten handel NOTEER1NGEN. Eerste qnaliteit Inlandschf 11.50 a 1 12. lveefe a a 8.50 10— Eerste qnaliteit Dnitsch 11.50 12.25 Tweede 16.50 15.— 11.50 16.- 8 00 13— 10— 11.25 12,50 8.75 a a a 13.50 a a 10.50 IJ r> n 12.25 13.50 Prima Amerikaansch Tweede qnal. Horde Zeeuwscho Tarwebloem ZeeuwSch Tarwemeel Fransche Roggeblo<m Dnitsche Inlandsch alles per 100 kilogr. netto. Zeeuwsche eieren f 4.25 4 4.50, Ovenm.assche dito f 4 70 4 5.00 de 100 stuks. 4|,u Zoetemelksche kaas f 24J a f - per 50 kilo. Aanvoer 2 partijtjes. Schepkaas f 4 f - per 50 kilo. Aange voerd 0 partytje. 8 Zeeuwtche ajuin. Heden was er geei aan ocr van marktgoed ROTTERDAM, 11 Febr Op de veemarkt van gisteren en hed«n waren aangevoerd 25 paarden, veulens, 2 ezels, 882 magere runderen, 800 vette rnnderen, 794 vette- en graskal veren, 165 nnchtare kalveren, 67 schapen of lammeren, 553 varkens, 71 biggen 2 bokken of geiten. 56 De prijzen van het voe, besteed ter markt van heden, waren a!a volgt: Rnnderen te qnaliteit 80 ot., 2e qual. 74 ct., 3e qual. 68 ct; Kalveren le qual a ct., 2e qnal. 97i 4 105 ct. Schapen, le qnal. 60 ct., 2e qual. 50 ct., alles per kilo. Varkens le qnaliteit 26 ct., 2e qua], 25 ct., 3e anal 24 liclit soort 21 n 23 ct. psr i Kg.' Pryzen: Melkkoeien f 160 4 f 280. Kalikoeien f 190 41320 Stieren f 70 4 160. Pinken 4 Graskalvoren f 30 4 65, Vaarzen f 90 a 141. Paarden 40 a 75. Op do Botermarkt werden aangevoerd: 67/8 en 69/16 ton on 1126 stukken 4 I kilo. De pryzen van boter waren heden als volgt: late Qna] 0.60. 2de qnal. 0.56, 3de qual. 0.54. Voor stukken van i kilo ward 50 4 70 cent betaald Vlasbenrs 44296 steen Blauw en 4521 steen Wit. LEIDEN, 7 Februari. Op de heden gehouder. veemarkt waren aanvoeren en prij zen als volgt :0 paarden f- a 0 veulens f 4 15 stie ren 1 65 a 145, 98 kalf- en melkkoeien f 100 4 268, 72 vare dito f 85 a 228, 72 vette ossen en koeien f 136 4 300 64 4 76 c. per kilo 0 graskalveren f a 18 vette dito 43 a 90, a 75 a 95 c. per kilo, 64 nuohtere dito f5— 4 13.00, 128 vette schapen f 22 4 33.00, 60 a 65 c. per kilo, 22 weide dito f 16 4 24.50, 0 lammeren ——4 26 magere varkens f 17 4 31.00, 88 biggen 8,75 4 14.00. Kaas. Heden waren aangevoerd 12 partijen. Goudsche kaas 18 4 26.00, Edamsche f 37.50 alles per 50 kilo. LEIDEN, 8 Februari. Boter per i vat le qnal. f 66 a 76, 2e qual. f 50 a 64. Aanvoer klein en handel vlng. AMSTERDAM, 10 Februari. Op de veemarkt waren aangevoerd 678 runderen, van welke de pryzen waren: vette late qual. f 0.78 4 0.00, dito 2de qnal. 0.68, dito 3e qnal. f 0.68 per kilo, melk- en kalfkoeien," 150 4 190, 0 vette kalveren le qual f 0.00 2e qual f 0.00 per kg., 0 graskalveren f a f 90 nnchtere kalveren f 7 a 14, 11 schapen, f a lammeren f— af f305 vette varkens 46 a 60 c. per kilo, f AMSTERDAM, 10 Februari. Pryzen der aardappelen op heden Friesche Dokkummtr jammen f 2.20 4 f 2.50, dito Franeker f 2.10 4 2.30, dito Engelsche jammen f 1.50, a 1.70. Zeeuwsche Spuiscke jammen f 2.10 4 3.50 dito Flakkeesche f 1.90 4 f 2.40 dito blauwe f 4 Geldersche blauwe f 2.00 4 2.1o' Hamburgers f 3.50 4 3.60, roode f 2.00 4 2.10. Hilleg'om- mer f 4 Zaayers f 4 alles per hect. LONDEN, 10 Februari. Ter veemarkt werden aangevoerd 2500 Runderen, 9000 schapen, 200 Kalveren en Varkens. Pryzen der Rnnderen 2/4 4 5/-, Schapen, 4/6 4 6/9 Kal veren 3/9 4 6/4 en Varkens 2/4 a 4/- per steen. Nedarl. Certiflc. Work. Schuld, 2$ 0 11 n 8 Obi. 34 Hougarye, Goudleeuing 1881 4 Uostanr Obi. in pap. Mei. 6 ailv. Jan./Juli. 5 Portugal, Oblig. 1888/89 44 Rusland, Oblig. 1364 1000. 6 2e Oost. Loaning 5 r I860 2e)»en. *100 44 1375 G. 50-100 44 1880 gecons. .4 1889 4 1867/1869. 4 Spanje, Perpetueele Schuld. 4 Turkije, Gepriv6 Obi. Alg. Schuld Gee. Ser.D. Egypte, Obi. 1876. 4 Meiie/i OM6 Brazilie 1889 4 Peru, Obi. J870 ger6 1872 5 Venezuela, Obi. 18814 Araerika, Mr-.wfil) C. v. A. gest. Incomb. Geatamp. Rusland, Gr. Sp. My. A6 Zweden, Zw.-Noorw C. v. 0. 5 Amerika, Atckisons T. C. v. A. Central Pacific. Aand C. v. A. Dflu-er R70 Gr. Flor. Centr. P.O. v.gew. A. Lonisv. Nas. C. v. A. Miss. Kanas T. C. Aand. Alg.Gec.Hyp.Obl.5 N.-Y. L. Erie a West A Ontario Cert. v. A. U. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. Wab St. L. C. v. A gestemp. Western N. Y. P. Ct. v. Aand. nan Obi. 2e Hyp. Canada South. C. v. A Pacific. A Niet officieclc. 3 pCt. Obi. Panama Eerste Tranvaalsche Goudmijn Aand. Pen. Koper Mij. le Serie 7 West. Stoomtr. Mij Zeebad Loosduineu 83^ 83^ 834 93^ 984 97} 103 103 10244 884 884 75 76J 75 75f 754 75} 63J 93 9344 10244 10244 1024 65& 654 654 1014 161 ,V 1014 101 101f 1014 89{ 90 89| 894 914 90& 94J 944 944 694 694 69 914 8744 174 174 174 95& 95| 794 76A 764 204 20| 20} 174 174 17 52 51 144 14 22 21} 214 121A 1211 12L4 2244 23 22} 32f 32} 3244 3244 324 16} 164 7} 91 874 88 101 IOtV 104 654 664 67 26 26} 184 18} 18Ar 664 66} 65} 32 94 9} 9} 31 32 32} 764 76 76 84 8} 84 ,n J7 Extra pnike qual, flongaarsch18. Eerste Ordinaire 16.25 14.50 10—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3