VERKOOP WEILAND. Een Comniensaal Overtuigt U! VERKOOP. H. P. WIJSBROEK 11 Waarschuwing 11 f GOEDKOOPE PR1JZEN Lang© Haven IX. Burgerlijke Stand, B U I T E NL AND, mm\ DER KFFECim MARKTBERICHTEN. A D V E R T E N TIE N- den hoek van de Ooievaarssteeg. Openbare Vrijwilliqe van de Alg. Ned. Militie-Iaatschappij BROERSVEST. SCHIEDAM. Alvorens u Goederen of IVIeubelen koopt overtuigt u eerst van de groote sorteering en in het vanouds als solied bekende BEURS VAN AMSTERDAM. Per Telegraaf. GPEftBARE VAN Nergens drinkt men voor 6 ots. beter glas gerste- of voor 7 cts. lieerljjker lagerbier dan in het Koffiehuis op COSTUMES MANTELS ROKKEN AGENT ■'WBS XIezelf'de prijzen als d contante betaling. in tweeen geknakt nederNu is alles weer hersteld eu kan men zelfs met vele aangeslotenen al een gesprek aankoopen. Misschien is ook op deze wijze z/voorzien in eene lang bestaande behoefte''. Zaterdag jl. is hier de 315de verjaardag der Hoogeschool op de gewone luisterijke manier ge- vierd. De Rector Manificus, Prof. Franchimont, sprak eene zeer geleerde rede uit voor een talrijk gehoor, terwijl de jong-studenten hunnen jaarlijkschen gecostumeerden rijjool hielden. Natuurlijk werd hierbij weer van alles en allerlei vertoondvan den val van Minister Keuchenius af tot de pers als ,/koningin der aarde", vertegeuwoordigd door eenigen harer meest befaamde onderdanen, toe. Alles is in de beste orde afgeloopen. Eindelijk wil ik nog meedeelen hoe het staat met twee zaken, die ieder Leidenaar nauw aan 't harte liggende wijziging der grensscheiding en de studentenfeesten. Eerstgenoemde kwestie schijnt een stap nader tot haar oplossing te komen. Te Zoeterwoude zal ten iniuste Maandag, 24 Febrnari a. s.gestemd worden ter verkiezing van de commissie, welke met den gemeenteraad de wenschelijkbeid der voorgestelde veranderingen zal hebben te beoordeelen. De maskerade en wat daarmede samenhangt wordt flink voorbereid. Reeds zijn vele costumes (zooals bekend is, worden zij dezen kcer a 11 e in Nederland vervaardigd) zoover in gereedbeid, dat zij door de betrokken personen zijn gepast, Over't algemeen is men er zeer over te vreden, zoodat er goede hoop bestaat, dat op dit punt niet te klagen zal wezen. Het feestgebouw zal men plaatsen op de zoogenaamde Ru'ine, op het terrein, waar het nieuw te bouwen mttseum voor Mineralogie zal verrijzen. De plannen zijn reeds gemaakt en goedgekeurd en weldra zal tot de aanbesteding worden overgegaan. Als dag, waarop de Maskerade hier zal worden gehouden, noemt men 24 Juni, terwijl op 1 Juli een bezoek zal brengen aan Nijmegen, waar de episode eigenlijk speelt. Eene commisie uit de ingezenen aldaar heeft alles voor deze komst klaar- gemaakt; zij zal o. a. zorgen voor een extra-trein, paarden, ezels, mauschappen enz. in een woord voor alles wat noodig zal blijken. SUM I E 1) A M. Ingeschreven van 9 tot 14 Febr. 1890. ONDERTROUWD: 18, J. Van Wieringen, 26 j. N. 11. en E. Mulder, 24 j. N. H. GEHUWD 12, C. Van Kai wijk, N. H., 26 j. en J. C. Voogd, 26 j. N. H. T. Kaikiuan, R. C. 23 j. en A. M. Van Rijn, 18 j. R. C. T. Van Bezu, R. C. 57 j. en C. E. Kammau, 51 j. R. C. GEBOREN 10, Pieter, Chr. Ger., z. van G. Vermeulen en H. Van der Mark. Kinderbuurt. Gerardus Johannes Cornelis, R. C., z. van H. J. Couabrink en P. W. Timmermans. Kortlandstraat. 11, Adriana, N. H., d. van J. Maarland en L. De Goederen. Schie. Gerrit, N. H., z. van J. Van der Most eu A. Van der Heijden. Kreupelstraat. Pieter Cornelis, N. H., z. van C. Noordegraaf en D. Dedart. Hoofdstr. Maria Ida Christina, R. C., d. van A. J. Suissen en M. C. Lourens. L. Nieuw- straal. Maria Theresia Gerarda, R. C., d. van J. G. Beckman en J. Bodde. Kreupelstr. 12, Trijntje, N. H., d. van H. E. Schelfer en W. P. Rijkse. N. Singelstr. 13, Catharina Cornelia Willemina, R. C., d. van W. C. Van der Ree en C. Van der Burgh. Bagijnenhof. 14, Jannetje, N. H d. van B. Van der Most en J. Van Waart. Houtstraat. OVERLEDEN 9, Jan Steijnis, 64 j. en 11 m. N. H., echtg. van E. Sieburgh, N. H., Kethel- straat. 10, Jannetje Stoffelina Janna Hoogstad, N. H., 17 d. Groenelaan. Maria Johanna Kerk- hof, 3 m. R. C., Achtersingel. Regina llendrika Elgers, 16 d. R. C., Nieuwsticht. Trijntje Schoel, 1 j. eu 3 ra. N. H., Baan. Anna Elisabeth Van Noord, 60 j. en 11 m. R. C., echtg. van H. J. Kreuger. Boterstr. 12, Antje Hoefman, 3 j. en 9 m. N. H., Kreupelstr. Jacob Montfoort, 8 m. N. H., Nieuwebuurt. Willem Vliegenthart, 18 j. en 11 m., N. II., Nieuwsticht. Franciscus Steens, 30 j. en 6 m. R. C., echtg. van E. Verhaar. Laurenstraat. De zaak van den Hertog van Orleans is in FRANKRIJK spoedig tot een beslissing gekomen. Dejonge Prius heeft voor een tribunaal terechtgestaan en is ver- ooideeld tot 2 jaar gevangenisstraf, ofschoon het in Parijs zelve heel kalm is gebleven, zoo is er toch in het rechtsgebouw en in den omtrek daarvan nog- al lawaai gemaakt. Een 500 man moeten er ge- huurd zijn, om den noodigen luister bij tezetten, ongeveer 1/s moet daarvan opgekomen zijn. Er hebben arrestaties plaats gehad, doch de gearresteer- den zijn weer spoedig los gelaten, daar zij niet heel erg gevaarlijk zijn. Zij zulien nu wat straf voor verzet tegen de polit'e en noodeloos lawaaimaken krijgen. Feitelijk had misschien de Prins zijn radi- caal als Franschman verloren, daar hij bij het En- gelsche leger geditnd heeft, maar daarover is bij het korte geding geen sprake geweest. De Prins zeide, ik kom om mijn land als soldaat te dienen, ik heb het lief. Is dat een misdaad? Welnu ik acht mij niet schuldig en verzoek aan mijn advo- caat, om mij niet te verdedigen. De rechtbank zeidede wet vraagt niet naar gevoelenszij is hier overtreden en moet dus zonder aanzien des persoons gehandhaafd worden. Men denkt over het algemeen, dat de Prins eenigen tijd in de ge- vangenis zal doorbrengen, daarna wel gratie zal krijgen en over de grenzen gezet zal worden. Misschien had de Prins wel dadelijk genadegekre- gen, als, voor dat het proces een aanvang nam, er niet door zijn onhandige vrienden nutteloos drukte ware gemaakt, Maar het is in Frankrijk nu eenmaalzoo, men moet er altijd een speelpop hebben, waarvan zoo'n soort afgodje gemaakt kan worden. Is het Boulanger niet, dan kan ieder ander daartoe dienst doen. In het wufte Frankrijk is niet te voorzien welke last men nog met de lieden krijgt, die in den gevangen Prins een martelaar willen zien. In ENGELAND is het parlement geopend met de gebruikelijke troonrede, een aanspraak, die evenals altijd, weinig te beduiden heeft. Natuurlijk kwam het Engelsch- Portugeesch conflict daarin voor, maar daar over werd zoo weinig mogelijk verteld. Ierland gaat volgens die spreuk vooruiter komt een wetsvoorstel om pachters het aankoopen van lande- rijen gemakkelijk te maken en om verbetering te brengen in het plaatselijk zelfbestuur van Ierland. De debatten over het adres van ant woord zijn al aan den gang. In het Hoogerhuis gaf Salisbury zijn leedwezen over het conflict met Portugal te kennen, maar verklaarde, dat Engeland niet anders had kunnen handelen. In het Lagerhuis bleek uit de debatten, dat Portugal een scheidsgerecht heeft voorgesteld, maar dat Engeland dit niet had kun nen aannemen. Wanneer de diplomatieke corres- pondentie overgelegd werd, zou men de zaak uit een heel ander oogpunt beschouwen. PORTUGAL zelve was deze week allesbehalve rustig. Men was van plan om weer te manifesteeren of opstoot- jes te maken, de regeering verbood dit. Nu schijnt men daar een afkeer, niet alleen van de Engelschen, maar ook van het nieuw opgetreden conservatieve ministerie te hebben, zooals verschillende berichten luiden, zou het geen zuiver anti-Engelsche bewe- ging geweest zijn, maar een vertooning, om het volk aan den gang te maken, en was dit nu een- maal goed bezig, dan zou men maar, in een moeite door, alles gaan opruien en eene revolutie ten gunste van een republiek maken. De regeering belette dit, het gevolg hiervan was verzet, door de noodige vechtpartijen en talrijke arrestaties gevolgd. Het is nu weer rustig en de aandacht wordt wat afgeleid door de krachtige maatregelen, die men daar neemt, om het land in den sterkst mo- gelijken staat van tegenweer te brengen. De berichten uit DUITSCHLAND zijn schaarsch. Alleen hoort men dat alle landen, die met arbeiderskwesties sukkelenzooals Frank rijk, Belgie en Zwitserland over het bijeenroepen van het congres zullen gepolst worden. Eigenlijk is dit congres een soort concurrentie met ZWITSERLAND, waar men voornemens is dit jaar ook een derge- gelijk congres te houden. Naar men hoort, is de bondsraad niet eens verstoord over die Duitsche congres-concurrentie. Laat de Keizer zijn gang maar gaan, zegt men daar, ons congres heeft toch een andere strekking. Wat BULGARIJE betreft, de regeering moet daar nu den toestand meester zijn, zoodat het daar rustig is. Bedaard onderzoek der zaak zal de waarheid wel aan het licht brengen. De Koning van BELGIE herdenkt eerstdaags zijn 25jarige regeering. De Kamers zullen hem een adres aanbieden, dat in een kostbaar kistje besloten is, in welks deksel een medaille zal gevat zijn. Dan komen zij in J uni bijeen, om een ondersteuningsfonds voor onge- lukken, veroorzaakt door arbeid, tot wet te verhef- fen, welke wet op het koningsfeest zal afgekondigd worden. pOt. 12 Febr. 13 Febr. 14 Febr. Nederl. Certiflo. Werk. Schuld. 2* n b b b 3 B fl B B Obi. 3* Hongarjje, Goudleening 1881 4 Oostenrjjk, Obi. in pap. Mei. 6 zily. Jan./Juli. 6 Portugal, Oblig. 1888/89 4* Rub land, Oblig. 1864 1000. 5 2e Oost. Leaning 5 I860 2e leer100 44 1876 G. 60-100 4* 1880gecons4 1889 4 1867/186S4 Spanje, Perpetueele Schuld. 4 Turkije, Gepriv6 Obi. Alg. Schuld Gee. Ser.D. Egypte, Obi. 18764 Mexico Obi6 Brazilie 1889 4 Peru, Obi. 1870 ger. 6 b 1872 6 Venezuela, Obi. 18814 iioanka, Maiwcii O. v. A. gest. incomb. Gestemp. 6 6 Rusland, Gr. Sp. My. A. Zweden, Zw.-Noorw C. v. O. Amerika, Atckisons T. C. v. A. Central Pacific. Aand v. A. Den?er K:o Gr. Flor. Centr. P.O. v.gew. A. Lonisy. Naa. O. y. A Miss. Kanas T. C. Aand. n b b Alg Gec.Hyp.Obl.5 N.-Y. L. Erie a West A Ontario Cert. y. A. U. Pac. Hoof'dl. Cert. v. A. r Wab St. L. C. v. A gestemp. Western N. Y. P. Ct. v. Aand. b b b OH- 2e Hyp. Canada South. C. y. A Pacific. A Niet officieele. 3 pCt. Obi. Panama Eerste Tranvaalsche Goudmijn Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 West. Stoomtr. Mij Zeebad Loosduineu 83* 97| 102ft 75* 75* 92 102*1 65 101} 101} 89 J 90* 93} 91ft 17*# 95} 76* 20ft 17ft 52 14} 21* 121} 22* 32} 32*# 16* 7} 86} 10ft 67} 18} 65} 31* 9* 76*# 83} 97} 102*# 88 74*# 76*# 92* 102*# 65} 101# 101* 89ft 89} 94} 69ft 91* 18 76 20} 17ft 14} 21} 121* 22} 32} 32} 16* 7* 87* 10* 67} 25* 65* 31 9* 32* 77ft 8* 10* 83* 97} 102} 87*# 75} 75* 93* 102*# 65ft 101} 102 89* 89* 94ft 69* 91ft 18 93} 96 76} 20} 16} 51ft 14* 20* 121} 32* 32} 16} 7* 87ft 10* 67* 18} 65* 30} 9} 32* 76} 13ft SCHIEDAM, 14 Februari 1890. Datum. Spoeling Montwijn Genever. Amst. Vereen. Benrs Makelaars Yereen. proef 12 1,80 1.60 9.75 9.75 15.25 16.50. 13 1.80 1.70 9.75 9.75 15.25 16.50. 14 1.80 1.70 9.75 9.75 16.25 16.60. DELFT, 13 Februari. By redelijken handel was heden ter Graanmarkt alleen het artikel Gerst ruim prijshoudend Westlandsche Tarwe f 7.00 a 8.25, Zecuwccho f 7.00 4 9.00. W.-stl. Roggc f 5.00 a 5.50. Zeenwscbe f 5 00 a 8,00. N.ienwe Wiutergerst f a Chevalier Gerst 1 5.00 4 6.25. Westl. Zomeigerst t 4.00 a 1 5.25. Korte iia.nr 375 a 4 60, Lange 1 2.75 a 3.50. Duivenboonen f 7.00 a f8 10. Paardenboonen f 6 00 a 6.60. Brnine boonen f 9 a f 11.0 Groeun Rrwt"o 8.00 a f 8 75— Wittn Frwten f 6.00 a 6 70. Koolzaad zonder handel f 4 f Aan Stads Waag gewogen van 7 tot 13 Febrnari: 217 achtsten en 105 zestienden vsten Voter, wegende to zamen 5390 kg. Prys 68 i 76 het vierde, f 1.70 f 1.90 het kg. Vetta Koeiene kw. f 245—280 2e kw. f 170 200 Ka Iki.eieu226—255 166210 Vaarkoeien 200—245 125 170 Ve te Kalyeren 85110 45-66 b Schapen23-40 Lamschapen De Notaris P. F. J. VAN DER HEIJDEN, te Schiedam, zal in het openbaar verkoopen Een perceel best WEI- LA N D en Water, gelegen s-wtvrv Schiedam in Nieuw-Ma- thenesse, tusschen het eigendom van de heeren J. M. van der Schalk en H. Cool, kadastraal bekend in sectie K. no. 38, ter grootte van 2 bectareo, 62 areii, 80 centiaren, met een onverdeeld aandeel in de Buitenlandeu van Nieuw-Malhenes&e, de zoogenaamde Iveilen. Verhuurd tot 20 Decbr. 1895 voor/325's jaars met inbegrip der Polder- en Slnisgelden, terwijl gemeld onverdeeld aandeel gedurende de laatste 5 jaren gemiddeld opgebracht heeft 62.88 per jaar. Bij veiling op Woensdag 19 Febrnari 1890 en bij afslag Woensdag daarop volgende, telkens 's morgens precies ten elf ure, in het Verkoop- lokaal aan de Korte Raven te Schiedam. Wordende inmiddels inliehtingen verstrekt door den Notaris VAN DER HEIJDEN. IEMAND, z. b. b. h. h., zoekt een liefst met afzonderlijke Slaapkamer. Brieven letter C., fr. aan het bureau van dit blad. vraagt kost en inwoiiing met gebruik van vrij kamertje. Brieven fr., onder motto kamer, aan het bureau van dit blad. V.'tte Lammeren van f Weilammercn Mug ere Varkens... 26—36 Biggcn... 914 Nuihtere Kalveren 6—21 Paarden.. 30—80 StierenOssen170-195 RonJvleeS'di per kilo0 65 1 t 0.70 f 0.75 Vet Kalfsvleesoli per kilo. 0 80 0 90 a 1.00 SeVapenvleesch P" kilo 0,60 0,64 a Lamsyleesch per kilo 1 n n r> AMSTERDAM, 12 Febr. Ter veemarkt van heden waren aaugevoerd 4 rund. Iste qualiteit a c„ 2de cjnal. 3e qo.il. c. per klio, melk - en kalfkoeien f h 154 yette kalveren, lste qual. 1.10 h c., 2de qnal. 95 c. per kilo, graskalvereu t 4 65 nuchtere kalve:en f 7 a 14, 0 schap n f a lammeren, f a 115 vette var kens, 45 4 51 c. per kilo. biggen paarden f - AMSTERDAM, 13 Februari. Pryzen der aardappelen op hedenFriesche Dokkummer jammen f 2.20 4 f 2 50, dito Franeker f 2.10 4 2.30, dito Engelsche jammen f 1.00, 4 1.70. Zeeuwsche Spuische jammen f 2.10 4 3.50 dito Flakkeesche f 1.90 4 f 2.40, dito blauwe f .4 Geldersche blauwe f 2.00 4 2.1o'. Hamburgers f 3.50 4 3.60, roode f 2.00 a 2.1U. Hillegom- mer f 4 Zaaijers f 4 alles per hect. LONDEN, 13 Februari. Ter veemarkt werden aaugevoerd 400 Ruuderen, 1000 schapen, 70 Kalveren en Varkens. Pryzen der Rnnderen 2/4 4 4/9, Schapin, 4 6 4 6/8 Kal veren 3/9 4 6 4 en Varkens 4 per steen. De Notaris P. F. J. VAN DER HEIJDEN te Schiedam zal in het openbaar verkoopen I. Een llnis, waarin sedert geruiinen tijrl Bak- kerij wordt uitgeoefend, met Open Plaats, aan het Korte Groeneweegje of Kinderbuurt en uitkomende in een slop, wijk F 259, ka- daster sectie A, no. 1342, groot 94 vierkante ellenwegens de ruimte geschikt voor alles. Verhuurd voor f 6.50 per week met in begrip der bergplaats aan de overzijde van het slop en de waterieiding. Te aanvaarden 15 Maart a. s. en voorzien van gasleiding. II. De LOODS of BERGPLAATS aan de over zijde van het slop, thans in gebruik voor de bakkerij, ged. van het perceel, sectie A, no. 426 zooals die loods duidelijk op het terrein blijkt. Te aanvaarden 15 Maart a. s. III. Een WOOXHUIS, Open Grond en ERVE, naast perceel 1, aan de andere zijde van het slop in het Korte Groene weegje, wijk F, 257, kadaster sectie A, no. 426 except de Loods of Bergplaats in perceel II genoemd, groot in 't geheel 71 vierkante ellen. Verhuurd voor f 2.50 per week met inbegrip der waterieiding. Te bezichtigen op Dinsdag en Woensdag voor de veiling op vertoon van een toegangbiljet afge- geven door voornoemden Notaris. Veiling op Vrijdag 21 Febrnari 1890, 's morgens ten elf nre en afslag daags daarna, 's avonds ten acht nre, in het Verkooplokaal aan de Korte Raven te Schiedam. Inlichting geeft de Notaris VAN DER HEIJ DEN. PEIGNOIRS, enzleert men knippen en gar- neeren in 12 h 15 privaatlessen. Men adres- seere zich in persoon of met fr. brieven onder letter B aan het Bureau dezer Courant. Prospcctiisseii en iiilichUngen op aanvrage verkrijgbaar. OP AFBETAUI, i Magazijn .De Ster j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3