H. P. WIJSBEOEK, „DE GERROONDE VALK." P. J. HARTE, IIachinale MHD1TI RF ts&BSvssSti* ROTTERDAM. Au Bon Genie Hang 45-47 Rotterdam. Magazijn van Goederen op Afbetaling. A. DRIESSEN. BREUKBANDEN, UMLu TlPlffi. GrooteVerbetering! ZWAAR YERZIL.YIRDE 49, Noordblaak. Roordblaak 49. o**kk**kk**k#k*kxkk*x**k**kkkk*« n mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnno m Allerwege bekroond! Alom verkrijgbaar. EUlKBAHiaK, COSSETS 1C J. MIFF III DER TOORN, EAIVEfflli REISGELEGEHHEDEM. van de Alg. Ned. Militie-Iaatschappij Rotterdam, Porcelein, Glas- en Aardewerk. to NederlaiMlsche Algeineene IVBaatschappij van LGVEISTERZEKERIIVG. ItOTTERHAM, Oostvestptein Wo. 39. Maatschappelijk Kaptaal: EEN MILLIOEN GULDEN. BROERSVEST. SCHIEDAM. W. J. VAN DER BOOR, te Vlaardingen. VAN VOLLENHOVEN Co., 344 Hoogstraat 344 Clar. K. XT IJK., ROTTERDAM. Zeer billijke prijzen, Icvert prima Tafcl-, Viscli- en Kerrymosterd Eon ware scbnt elfbi in ruime keus voorhanden, Dagelijks Bestelhuis te DELFT, Wijnhaven 13, HASSELMAN PANDER, LEIDEN, Hoogewoerd 113. HET POSTKANTOOR HET TELEGRAAFKANTOOR De Statuten en Tarieven van CONCORDIA zijn goedgokeurd door den Koning. CONCORDIA sluit alle soorten verzekering op het menschelijk leven, ook voor Oost- en West-Indie. Kleine verzekeringen, ook voor uitkeering b\j overladen, worden gesloten in de Afdeeling: Arbeiders-Verzekering. Tegen IIOOGE PROVISIE kiinne i voor deze Afdeeling solide persouen worden anngesteld als AGENT-BODE. Aanvrage franco aan de Direetie. COSTUMESMANTELSROKKEN PEIGNOIRS, enzleert men knippen en gar- neeren in 12 a 15 priraatlessen. Men adres- seere zich in persoon of met fr. brieven onder letter B aan het Bureau dezer Courant. AGENT Prospectussen en inlichtiiigeii op aanvrage verkrijgbaar. Bf.KB. HOOKERS! Iudien U er prijs op stelt geen schadelijke ge- volgen van het rooken te ondervinden, vraagt dan uitslnitend Tabak uit de Stoom-Tabaksfabriek van Door eene bijzondere bereiding die in deze fabriek wordt toegepast, verliest de tabak nagenoeg al haar schadelijke bestanddeelen en wordt aangenaam zacht van smaak. BIERBRO W ERIJEN De ondergeteekenden geven hierbij te kennen, dat de heer C. F. R. VAN LENNEP, (eenig vennoot der ontbonden firma VAN LENNEP Co.)alshun v e rteg en w oor d iger voor Delft en omstrckcii is opgetreden, en dat bij dezen voortaan de onderscheidene door hen ver- vaardigde B1EREN op fust en gebotteld zijn te ontbieden, als daar zijnVan Vollcnhoven's Stout, Bciersch-, Lager-, Bclcgen Gerste-, Princcsse- en Oud-Bier. _VJ5. Kantoor en pakhuis blijven gevestigd Koornmarkt No. 3, DELFT. (44) AmsterdamDordrech t. BIJ DE VLASMARKT, is het eenige juiste adres van VOOR Men lette vooral op No. 344. Oppert. 148, pnik voorhanden bij de bekende Agenten en nader te bevragen bij firma I. C. RAIIDER, te Hoogeveen- DE ZEEUWSCHE in fleschjes met glazen stoppen, en VISCIIMOSTERD in vaatjes tegen concurreerende prijzen. Z" °e«emde werk Retail's S' OpreeS" Kjdf. op3 W, mZtXt t de* EN VERDERE BIJ 5? I>o storltsto en andere vorbanden, (96) REC1ITU O ITDERS, WINDKU8SENS, 8PLITEN, ELASTIEKE KOUSENen TTRINAA LS, voor dag en nacht enz., steeds voorradig of worden op maat vervaardigd. DEN I1AAG, Wagenslraat 36, naast 't Casino, voorheen D LFTOosteinde en Choorslraat. naast de Firma VAN DER VEN, waar ik tevens iederen Donderdag van 9 tot 1 uur ben, voor het aanlcggen van Breukbanden enz. Axminster, Iste kwaliteit Velvet y f/ Brusselsch Tapestrij u Jacquard (koehaar Schotsch) f 3.75 2.50 - 2.50 - 1.60 1.45 Koeharen, Grijs, slang, ruitje en gekeperd-0.75 Prijzen per Meter. ROOD en ZWART GESTREEPTE en efFen met rand, frissche kleur. beste kwaliteit. 3.40 int. lang 2.70 bree I 3.00 2.35 2.70 2.00 u Stalen worden gezonden. Bestellingen Rembours. Grootste Tapijt-Magazijnen. f 9.50 - 7.— -5.50 (66) PER SPOOR: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. 7.41 8.53 9.20 10.2 11.11 11.29 12.58 1.34 3.15 4.27 5.5 6.50 8.1 9.9 10.40 11.44. Van SCIIIEDAM naar AMSTERDAM. 6.17 8.6 9.57* 10.47 11.41 12. gt 2.59 3.44 5.26 7.38 8.59 10.9§ 11.35§. Loopt tot Leiden. In aansluiting met den le en 2e kl. trein die te 11.2 van Leiden naar Amsterdam vertrekt. f Loopt tot 's-Ilage. In aansluiting met den trein, die te 1.45 uit's-Hage naar Amsterdam vertrekt. Loopt tot Leiden. De treinen van 8.6, 10.47, 11.41, 2.59 en 7.38 staan in verbinding met de lijn Helder. PER STOOMTRAM: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrekt ten 8 u. vm., tweede tram ten 8 u. 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10.30 min. nm. Maandag en Diusdag 6 u. 15 m. vm. Yan ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram ten 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half unr tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar Schiedam. PER OMNIBUS. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN. Vm. 8.6 8.53 10.2 11.11—11.41 Nm. 3.15 5.26 7.38 9.9. Extra ritten op Zon- en feestdagen 10.40 en 11.44 'savonds. Van VLAARDINGEN naar SCHIEDAM. Vm. 7 8.10 9.15 10.10 10.45 Nm. 2.15 4.20 6.50 8.15. Extra ritten op Zon- en feestdagen: 9.15 en 10.30 'savonds, PER STOOMBOOT. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. vice versa. - Van 's morgens 7 uur tot 's middags 4 uur Omstreeks ieder uur. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN en verder gelegen plaatsen. Tusschen 's morgens 8 u. tot's middags 5.30 u. Omstreeks ieder uur. is geopend: Van 6.30 's morgens tot 4 's namiddags en van 58.30 'savonds. \s Zondags van 6 308.30 's morgens, van 10 en van 4—5 's namiddags. Tot het afgeven en nitbetalen van Postwissels en Kwitantien, alle werkdagen 's voormiddags 93 's namiddags. is geopend Yan 's morgens 8 tot 'savonds 10 uren. 's Zondags van 's m. 8—9's midd. van 1—2. 'sav. van 7»—8 unr. .CONCORDIA" Lepels ii Vorken F.W. A. Irart® it tali. CACAO IN CH0C01AAD

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 4