1. P. WIJSBROEK, P. J. HARTE, H. H. METZUY. IHSMRliT IIachimle li 111lll li TURF, I A. C. HOFMAH P.zn. DORDRECHT. Allerwege bekroond! A. DRIESSEN. Alom verkrijgbaar. Au Bon Genie Hang 45-47 Rotterdam. Magazijn van Goederen op Afbetaling. Huishoudetijke JLRTIEEL ROTTERDAM. 49, Mblaak. taardblaak 49. 6EEN STOUT ZWAAR YERZIIlYERDS 9 REISGELEGENHEDEN. van de Alg. Ned. Militie-Iaatschappij BROERSVEST. SCHIEDAM. Rotterdam 3AA Hoogstvaat 344 Pnrcelein, Glas- en Aardewerk. A. BARENDRECT, Bloemist en Boomkweeker, HOUTKOOPERIJ en ZAGERIJ to SZierilize© levert prima Tafel-, Visch- en Kerrymosterd CHr. KUIJK, Zeer billijke prijzen. HET POSTKANTOOR HET TELEGRAAFKANTOOR 4 Handel in Vet war* en, Ham9 gerookt "Vleesch enz. I tegen denzelfden prijs van Gelderland. HEIJSE Co., Voorslraul 396 en Dolhuisstraat no. 3, bfd Vuilpoorl, IfHTNERIEN GASMOTOEEN, BRANDSPUITENVERFWAEEN, LAKKEN VEENISSEN, SILICATEN, MACHINEKAMER- ■RFHOEFTEN gd. flT.T.lii GEEEEDSCHAPPEN, IEETEN, ENZ., voor DRPKKERIJEN. in ruime keus voorhanden, is zoo versterkend als het merk Wacht u voor namaak. AGENT Prospectussen en inlichtingen op aanvrage verkrijgbaar. BIJ DE VLASMARKT, is het eenige juiste adres van VOOR Men lette vooral op No. 344. te VLARDINGEN, beveelt zich aan tot het leveren van alle soorten van VRUCHTBOOMEN, CONIEEREN, BLOEMEN, KAMERPLANTEN euz. Mede voorhanden eene rijke sorteering in BLOEMMANDJES. Voor de deugdelijkheidzoowel van Vruchtboo- men ah Bloemen, wordl ingestaan. Prijscouraiiten op aanvraag verkrijgbaar. aan de Schuns, tusschen ROTTERDAM en OVERSCHIE, HANDEL in gezaagd en ongezaagd Ypen-, Esschen- Vuren- en Grenenhout, enz. in fleschjes met glazen stoppen, en VISCHMOSTERD in vaatjes teg en concurreerende prijzen. Oppert. 148, ROTTERDAM. puik voorhanden bij de bekende Agenten en nader te bevragen bij firma I. C. RAHDER, te Hoogeveen- Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. vice versa. Van 's morgens 7 uur tot 's middags 4 uur Omstreeks ieder uur. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN en verder gelegen plaatsen. Tusschen 's morgens 8 u. tot's middags 5.30 u. Omstreeks ieder uur. is geopend Van 6.30 's morgens tot 4 's namiddags en van 58.30 's avonds. Zondags van 6.808.30 's morgens, van 101 en van 45 's namiddags. Tot het afgeven en uitbetalen van Postwissels en Kwitantien, alle werkdagen 's voormiddags 93 's namiddags. is geopend Van 's morgens 8 tot 's avonds 10 uren. 's Zondags van 's m. 89's midd. van 12. 'sav. van 78 uur. ENGHOS ESISr EXPORT. Wdjnhaven 91, Rotterdam. Agenten van binnen- en buitenlandsche luizen.J EN VERDERE BIJ GROOTE VERBETERING H.H. ROOKERS Vraagt voortaan niets anders dan de Gezond- heids-Tabak, uit de Stoom-Tabaks- en Sigaken- fabexek van W. J. VAN DERROOR, te T laardinyen. ,/Blijkens chemiseh onderzoek is in deze Tabak- ,/Soort minder dan 1 nicotine geconstateerd, ,/terwijl verschillende Amer. Rooktabakken circa ,/5 nicotine bevatten. w. g. De. P. E. VAN HAMEL ROOS. w. g. A. HARMENS Wzn. Directeuren van het Bureau voor C/iem. en Microsc. onderzoek, Amsterdam N.B. De Tabak staat onder voortdurende contrdle van bovengenoemd Bureau. Hoofd-Agtntte RotterdamJ. A. V AN OLFFEN Ilaringvliet 69. DE ZEEUWSCHE PER SPOOR: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. 7.41 8.53 9.20 10.2 11.11 11.29 12.58 1.34 8.15 4.27 5.5 6.50 8.1 9.9 10.40 11.44. Van SCHIEDAM naar AMSTERDAM. 6.17 8.6 9.57* 10.47 11.41 12. w-f- 2.59 3.44 5.26 7.38 8.59 10.9§ 11.35§. Loopt tot Leiden. In aansluiting met den le en 2e kl. trein die te 11.2 van Leiden naar Amsterdam vertrekt. f Loopt tot 's-IIage. In aansluiting met den trein, die te 1.45 uit's-Hage naar Amsterdam vertrekt. Loopt tot Leiden. De treinen van 8.6, 10.47, 11.41, 2.59 en 7.38 staan in verbinding met de lijn Helder. PER STOOMTRAM: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrekt ten 8 u. vm., tweede tram ten 8 u, 80 min. vm. en verder ieder half uur tot 10.30 min. nm. Maandag en Diusdag 6 u. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram ten 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar Schiedam. PER OMNIBUS. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN. Vm. 8.6 8.53 10.2 11.11— 11.41 Nm. 3.15 5.26 7.38 9.9. Extra ritten op Zon- en feestdagen 10.40 en 11.44 's avonds. Van VLAARDINGEN naar SCHIEDAM. Vm. 7 8.10 9.15 10.10 10.45 Nm. 2.15 4.20 6.50 8.15. Extra ritten op Zon- en feestdagen: 9.15 en 10.30 'savonds. PER STOOMBOOT. 1GA0 M CfiOCOLAALJ Unit sis emu. - LepelsttVorken F.V. A. SI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 4