van Waterstaat enz. het verzoek gericht om bij eventueele overneming van dien spoorweg door den Staat te willen bepalen, dat de steenkolen- handel, door de stationschefs of andere spoorweg- ambtenaren tot nu toe gedreven, niet meer zal mogen plaats hebben. In het wHotel Coomans" te Rotterdam werd eene vergadering gehouden van de besturen der afdeelingen van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, gevestigd bezuiden de Maas en de Lek. Deze vergadering was opgeroepen door het be- stuur der afdeeling Dordrecht en omstreken, met het oog op de aanstaande groote tentoonstelling te Dordrecht. Ten einde toch deze tentoonstel ling (de jaarlijksche ter gelegenheid van de alge- meene vergadering) zooveel doenlijk in nut en waarde te verboogen, was door de heeren jhr. P. J. J. Repelaer en H. A. Nebbens Sterling Jr. ont- worpen en door het bestuur der Dordtsche afdee ling overgenomen, een plan, om uit de gemelde streken eene groote inzending van vee te verkrijgen, met dien verstande, dat de in te zenden dieren on- derling zouden concurreeren naar prijzen welke slechts uit de streken, waaruit ingezonJen wordt, mochten voortkoraen, terwijl zij tevens het recht zouden hebben oin hoofdelijk mee te dingen met al het andere ingezondeu vee. Vertegenwoordigd waren de navolgende afdeelingsbesturenDordrecht en omstreken, welks voorzitter, de heer De Kat van Hardinxveld, de vergadering leidde; Goedereede en omstreken; Hoeksche Waard; Maasland; Over- flakkee en Goedereede; Putten; Voorne; IJselmonde; Yianen; Molenaarsgraaf, Uit de toelichting van het plan bleek, dat het hoofdbestuur de noodige tenten voor stalling be- schikbaar stelt en overigens het plan goedkeurt. Het voornemen is te doen inzenden hoogstens 134, stuks, te verdeelen als volgt A. a. Rijstieren boven twee jaar oud, 6 stuks, le prijs gouden medaille, 2e prijs zilveren medaille b. rijstieren van een tot twee jaar, 12 stuks, le pr. goud. med. -f- f 50, 2e pr. verg. zilv. med., 3e pr. zilv. med., 4e pr. bronz. med.c. stier- kalveren, 12 stuks, le pr. goud. med., 2e pr. verg. zilv. med., 3e pr. zilv. med., 4e pr. bronz. med. B. a. Kalfkoeien boven de 4 jaar, 24 stuks, prijzen als boven6. kalfkoeien van 34 jaar, 24 stuks, le pr. goud. med. -j- f 50, verder als boven c. schotten. 16 stuks, prijzen als boven. C. a. Vaarzen, 20 stuks, le pr. goud. med., 2e pr. verg. zilv. med., 3e pr. zilv. med., 4e pr. bronz. med.b. kuiskalveren, 20 stuks, le pr. verg. zilv. med., 2e pr. zilv. med., 3e pr. bronz. med. Aldus maximum 134 stuks. Verdere voorwaarden 1. elk dier dat bekroond wordt met een len of 2en prijs, moet in het stam- boek worden ingescbreven2. geen bekroond dier mag zonder toestemming van het bestuur van Dordrecht en Omstreken vddr na een jaar in an dere handen overgaan. Totaal prijzen f 720. Het voorloopig plan vond algemeene instemming. Het geldt dus nu de wijze van uitvoering te regeleu. Het eerste werk zal moeten zijn de aan- wijzing door elke afdeeling van eene kleine com- missie, die de beste dieren in elke afdeeling zal opzoekenlater zal dan uit al het aangegevene eene keuze worden gemaakt van die dieren, die, volgens het bovengemelde plan, kunnen worden ingezonden. Deze keuze kan over eenigen tijd geschieden, omdat men dan beter over de dieren kan oordeelen de voorloopige opgave zal spoedig moeten geschieden. Daarom werd besloten, dat de aanwezigen het besprokene in hunne afdeelingen zullen mededeelen en daaromtrent een besluit zullen doen nemen, in het bijzonder omtrent het geld, dat door de afdee lingen voor het beoogde doel beschikbaar wordt gestelddaarna zal weder eene vergadering worden gehouden ter benoeming eener centrale commissie en ter bepaling van den tijd waarop die commissie zal rondgaan. Op die vergadering zal men dus reeds opgaven moeten hebben van de voorloopig aangegeven dieren en daarom zullen cie verschil lende afdeelingen zeer spoedig in liaar kring die dieren voorloopig uitzoeken. aan meedoen, goed, dit kan ik ook niet in je la- ken. Gij kunt mij echter behulpzaam wezen, om te zorgen, dat inevrouw Carstairs geen leed geschiedt. Doe dat, en zooveel als ik er aan doen kan, zal het wachtwoord voor uw vroegere overtredingen ,/Schrappen" zijn. „Goddank 1" zeide de Majoor. //De volgende maand moet ik naar Buenos-Ayros, om op te treden als hoofd van het filiaal, dat mijn patroon aldaar opgericht heeft. z/Gij arresteert mij dus niet, als ik het land ver- laten wil Gij laat mij vrij vertrekken Ik mag dus weg z/Wis en zeker," zeide de Inspecteur//Goede reisoude heer, wees daar ginder welkom en zijt er gelukkig." ,/Kelner 1 een flesch Champagne," riep de majoor. //Inspecteur Gleddow, sta mij toe, uw gezondheid te drinken en u te betuigen, dat ik voor het eerst van mijn leven blij ben, u ontmoet te hebben." XXIV Anna Marie. Toen de nieuwe knecht spoorloosjverdwenen was, had Anna Marie Eiddings veel weg van Calypso, die ook ontroostbaar was over het verlies van Ulyses. Zij had altijd net zoo lang gecoketteerd, tot de een of ander smoorlijk op haar verliefd werd, en als deze haar dan zijn hart en hand aanbood, ver- smaadde zij die liefde. Zij voelde nu, dat boontje om zijn loontje komt, en dat zij zelve nu ook eens moest ondervinden, wat zij een ander had aange- daan, en dat vermeerderde nog haar verdriet. Ver blind door het schoone ravenzwarte haar in de mooie bakkebaarden van den nieuwen knecht, die nu In die te houden vergadering zal elke afdeeling een stem hebben in de benoeming der centrale commissie en over de verdere regeling der zaak. De bepaling van den dag der tweede vergade ring, wordt aan het afdeelingsbestuur van Dor drecht overgelaten, en besloten dat dit ten spoe- digste een verslag der gehouden vergadering en de noodige staten ter voorloopige aangifte aan de andere afdeelingen zal zenden. Wij vertrouwen dat dit plan door alle betrok- ken afdeelingen zal worden gesteund. Ter ver- krijging van een overzicht van wat er goeds aan vee in de Overmaasche streken is en in welke richting moet worden verbeterd, schijnt ons het plan der Dordrechtsche afdeeling bijzonder geschikt. Ook hier zal intusschen weder geld de hoofd- zaak zijn en waar de voorzitter mededeelde, dat door het Dordsche bestuur reeds f 500 was bij- eengebracht, wenschen wij het bestuur toe, dat door beschikbaarstelling van het ontbrekende geld, de afdeelingen zullen toonen dat het ook haar ernst is, de goede zaak te bevorderen. Een landverhuizer uit Sexbierum, die in het station te Leeuwarden met zijn gezin het vertrek van den trein zat af te wachten, die hem naar Rotterdam zou brengen, werd door een zijner cre- diteuren aangehouden om in gijzeling te worden gesteld. Een der aanwezige buitenlieden, de heer N., ontfermde zich over den armen drommel en betaalde den crediteur zijn vordering ad f 164. De crediteur gaf echter den heer N. deze som terug met de verzekering, geen plan gehad te hebben den man te laten gijzelen, doch alleen te onder- zoeken of de schuldenaar ook met een welgevulden buidel naar Amerika vertrok. Hier bleek het tegendeel. Schiedam, 28 Eebruari. Dinsdagmiddag is de heer P. Van der Burgh, woonachtig te Maasland, van een bezoek aan zijn breeder, den heer M. Van der Burgh alhier, met zijn zwager, den heer T. Van Tricht in een tilbury huiswaarts keerende, op den Vlaar- dingschen dijk, doordien het paard schrikte en struikelde, voorover gevallen, zoodat hij tusschen het rijtuig en het paard bekneld geraakte, waardoor hij inwendig gekneusd werd. Door zijn zwager, geholpen door den heer Visser van de Vijf Sluizen, werd de heer Van der Burgh uit zijn netelige positie verlost, in het rijtuig ge- plaatst en vervolgens naar de stad teruggereden, waar ze hun intrek namen in het logement //De Visscherij" van de erven Van Velzen, waar dr. Nolet geneeskundige hulp verleende. De totstand van den heer Van der Burgh, aanvankelijk eenigs- zins zorgwekkend, is thans naar omstandigheden vrij wel. Gaan de paarden er van door terwijl er een koetsier bij is, hoeveel te meer kans bestaat er dan, wanneer zij zonder toezicht gelaten worden. Iedereen weet dit en toch doen zich dergelijke gevallen voor. Zoo ook weer Woensdagmorgen om circa 8 uur. Een wagen, bespannen met twee paarden, en toebehoorende aan den heer Wolf te Delft, werd bij den Oostmolen op de Broersvest alleen gelaten. Het gevolg daarvan was, dat de paarden, het stilstaan moede, in de richting der Singel voortdraafden. Gelukkig werden zij zonder ongelukken te hebben veroorzaakt, reeds op het Bakkereiland gegrepen. Ouwerschie, 27 Pebruari. De burgemeester verzoekt inlichtingen omtrent een in deze gemeente hangende gevonden, armoedig gekleeden man, van ongeveer 60 jaar, tamelijk lang met lichtblond grij- zend haar, in wieus zakken o. a. een kaartje ge vonden is, waarop aan de eene zijde Grondel Z. O. Binnensingel no. 109 den Haag, en op de andere zijde zeer onduidelijk: Van Leerden, zoomede een koperen tabaksdoos, waarin een briefje, waarop ge- schreven is, Spaarn no. 52, 2e etage. Ouwerschie, 28 Februari. A.s. Zondag des voormiddags uur en 'a namiddags 2 uur, zal Ds. Leenmans alhier optreden. Kethel, 27 Februari. De nieuw gebouwde kerk der R. C. gemeente alhier, nadert hare vol- helaas zoek was, had zij een korporaal van de garde, die tot dol wordens toe verzot op haar was, met ijskoude ongevoeligheid behandeld had verachtelijk geweigerd om de liefde te beantwoorden van een bakker, die haar bewonderde en haar tot zijn wettige vrouw en helpster in de nering had willen ver- heffen zij had den portier van het hotel den schrik- kelijken last van een versmade liefde op de schou- deren gelegdzij had in de keuken op het koksbedrijf geschimpt en gesmaad, dat het hart van den chef-kok er door verscheurd werd. Toen was zij zelve tot over de ooren op den nieu wen knecht verliefd geraaktzij waren het samen eens ge word en, en toen zij dacht, dat het spoedig trouwen zou wordenwas hij op eens ver- dwenen. En nu, de zoon van Mars, die haar vroeger op zijn knieen liefdesverklaringen deed, welke zij wel wilde aanhooren, maar niet beantwoorden, was naar een knappe groentevrouw gegaan, die niet alleen zijn liefde beantwoordde, maar hem ook van den dienst kocht. De bakker, die haar altijd de schoon- ste bloem uit Londen noemde, die zijn toonbank zou versieren, had bevonden, dat een ander meisje even goed zijn winkel opknapte de portier had een gezellin gevonden, die door hem het leven aangenaam te maken, zijn //zwaren taak" veel verlichtte. Alleen de chef-kok was gebleven, en deze ver- weet haar duchtig den smaad en schimp hem aan- gedaan zeggende, dat in dit geval de pot den ketel verweet, dat hij zwart was. Zeker, bij hem, zou zij nu geen troost krijgen, en zij beschouwde zich als een ongelukkig en verlaten wezen, waar nimmer en man meer op rerlierea zou, en beweende steeds tooiing. Op het daartoe verhoogde terreiu, staat het fraaie gebouw daar, zichtbaar van uit alle wegen in den omtrek. In zuiver Romaanschen bouwstijl (13e eeuw) opgetrokken, vertoont dit gebouw een prachtig geheel. Het grondvlak heeft de vorm van een kruis en is zoodanig aangelegd, dat de voorzijde van den toren gericht is naar het dorp. Aan die zijde bevindt zich ook het koor en daartegenover de altaren. Een z. g. holle steen is rondom het geheele gebouw gelegd, op eenigen afstand van den grond, en vormt een uitstekende ventilatie. Ook het inwendige van het gebouw, in denzelfden stijl uitgevoerd, is fraai versierd twee kolommen van graniet diagen het koor, terwijl twee dergelijken nabij het altaar staan. Zes ramen met beschilderd glas laten een zacht licht door. Boven den hoofd- ingang is het wapen van Kethel aangebracht. Het werk is ontworpen door den Architect P. H. de Beis, van Amsterdam, en uitgevoerd door de aannemers Perquin. Zij hebben daarmede een ge bouw opgericht, dat een sieraad zal zijn voor de gemeente. •*- Naar wij vernemen, zal met Paschen de inwijding der kerk plaats hebben. Door het leesgezelschap alhier, is besloten in de volgende maand een gezellige bijeenkomst van de leden met hunne dames te houden. Daarbij zal een spreker worden uitgenoodigd, terwijl reeds verschillende leden toezegging hebben gedaan om, zoo noodig bijdragen te leveren. Vlaardingen, 26 Februari. Onze stadgenoot, de heer H. Kikkert, is door Z. M. den Koning benoemd tot lid van het College voor de zeevis- scherijen. Men schrijft ons uit Rotterdam d.d. 28 Februari. De uitleg van het oude Rotterdam heeft een nieuwe stad geschapen, die, gaandeweg meer en meer aangebouwd wordende, door hare breede straten, hare lommerijke aanplantingen, hare fraaie gebouwen kans heeft eenmaal in schoonheid menige stad van Europa te overtreffen. Gaandeweg zullen alles en Boulevards met nieuwe villa's van de schoonste vormen verrijzen, en blijft de handel, de levensader van Rotterdam, gezond, dan is er alle kans, dat de kinderen eenmaal in hun leerboekje over aard- rijkskunde, naast Rotterdam zullen aangehaald vin- den //de stad der paleizen." Eerstdaags zullen wij wederom een paleis rijker zijn, als de schutting valt van de groote villa der bouwmaatschappij West-zeedijkin den Mui- zenpolder, bij het Park. Dan zal men een paleis ontwaren in den vorm van een halven cirkel, waar- van het midden door een groot gazon, dat wel bloemperk zal worden, en een fontein is ingenomen. Overschoon is de aanblik op dit gebouw, waar op zelfs de machtige Keizer van Duitschland trotsch kon wezen, als hij het als zijn domicilium kon beschouwen. Deze groote villa, die eigenlijk een reeks aan elkander gebouwde villa's is, wordt bij gedeelten verhuurd en zal dus door verschillende families bewoond worden. In de volkstaal heeft dit schoone ontwerp reeds een passenden naam gekregen, dien het stellig nooit meer verliezen zal, al zet men er met gulden let- teren den schoonsten naam boven. Het volk noemt het //Het rijke lui's hofje." De Heeren Rommenholler en Halbertsma heb ben een voorloopige concessie aangevraagd voor den aanleg en exploitatie eener centrale inrichting voor den aanvoer van gecomprimeerde lucht, tot le veren van krachts-beweging en elektrische verlichting. Reeds lang bestaat een dergelijke inrichting te Parijs, de samengeperste lucht doet dan dienst als stoom, en wordt door buizen naar verschillende ate liers geleid, waar zij meestal kleine werktuigen drijft tot 't bewegen van boorbanken, draaibanken, schaven, drukpersen, naaimachines, vleeschmachines enz. Ook worden een aantal stedelijke klokken door samengeperste lucht gedreven ;'ook deze wijzen evenals de elektrische klokken een zelfde uur en minuut aan. Dat dit stelsel zich ook leent, om elektrische verlichting te gebruiken is duidelijk. Wat deze soort van verlichting betreft, niettegenstaande men er de beste resultaten van gezien heeft, vindt zij het verloren mooie ravenzwarte haar en de bakke baarden. En als Sam, de chef-kok, dan aan Anna Marie en haar vrijer dacht en zich herinnerde, hoe hij door haar van de baan geknikkerd was, en hoe nu Anna Marie zelve was bectgenomen, en als een wan- hopige vrijster in zak en assche zat, dan werd zijn gelaat even holder rood als de kolengloed, waarop hij bakte en braadde, en dan vermengde zijn lachen zich met het gesis van den biefstuk. Maar Sam was te goedhartig om lang wrok te koesteren, hij was in alle eer en deugd te erg verzot op Anna Marie om zich lang in het gezicht van haar neergeslagen oogen en betraande wangen te verlustigen. Eens op een dag, toen hij zijn keu ken verliet, en Anna Marie een fijn stukje biefstuk presenteerde, even malsch en teeder, als zijn hart, en zij te kennen gaf, dat zij van verdriet geen brok naar binnen kon krijg n, toen kon hij het niet langer aanzien en besloot hij maar, de wan- hopige vrijster, zoo goed zoo kwaad mogelijk te troosten. Het was haar uitgaansdag, en zij zat droevig in gepeins verzonken, dat nu niemand haar vroeg om mee te gaan naar de komedie, waar heden avond het zielrnerende drama //de Italiaansche roover of de bruid der grafgewelven" zou worden naar het of dat niemand haar wilde vergezellen opgevoerd, panopticum van madame Tussaud, waar juist een nu pas gepleegde moord, op een moeder met zeven kinderen was te zien, toen opeens de chef-kok voor haar stond. Nu niet in zijn wit keukenpak, maar als een fijn heer. Een keurig, net lakensch pak met hagelwit linnen, een zijden hoed, gouden hor- hier nog niet veel toepassing, ofschoon men in de laatste tijden een grooter streven opmerkt, om ook hierin niet achter te blijven bij anderen. Brieven uit DEN HAAG. IV. Het publiek verdrong zich Dinsdag bij de zit- tiug van onzen gemeenteraad. Twee der gewich- tigste belangen van de Residentie zouden aan de orde komen de Scheveningsche Haven en de vraag of ons ververschingskanaal, aangelegd om voorna- melijk des zomers onze grachten te zuiveren, nu 't goed en wel gereed is, tijdens het badseizoen op non-activiteit zal worden gesteld. Maar het liep voor de belangstellenden op dub- bele teleurstelliug uit. De havenquaestie kwam niet aan de beurt en over de spuiing werd een paar uren gesproken, zonder dat men tot een be- slissing kwam. Wat zeg ik P Het einde is er nog zoek van, als men wil voortpraten zooals men begon. Men verwacht intusschen Dinsdag aanst. toch een besluit, en in wel ouderrichte kringen ge- looft men, dat de meerderheid van den Raad, vooral door den aandrang die van onzen heer Burge meester zal uitgaan tegenover de meerderheid in het Dagelijksch bestuur, den moed zal hebben te besluiten in den aanstaanden zomer niet te spuien, maar eerst nog tal van proeven te nemen. Als dat gebeurt, dan voorzie ik een allerakeligste beweging in Den Haag, een nieuwe poging om niet enkel den Burgemeester, maar ook de leden van den Raad, die zich bij hem aansluiten, tot aftreden te dwiugen. Want het is een onomstoo- telijke waarheid, dat de overgroote meerderheid der Hagenaars, ik zou zelfs durven zeggen 7/8 der bevolking, er op gesteld is, dat ook en vooral in de warme zomermaandec, het frissche water van Delfland onze grachten doorspoele, om het met de faecalien uit onze riolen, in de onmetelqke zee te stuwen. Of de geleerden het nu al oneens zijn over de vraag of onder zekere omstandigheden het badwater aan 't strand, bij het Scheveningsche Kurhaus, door de vuile massa uit de Haagsche grachlen dermate kan worden verontreinigd, dat de vreemdelingen er voor zullen danken zich daarin te baden, de grootere meerderheid laat zich dat niet wijs maken; de onderzocht 3 proeven van water, aan de uitmonding van het Kanaal opgevangen en volkomen vrij bevonden van organische stoffen, hebben de ongeloovigen in hun meeniug versterkt en nu Burg, en Weth. (de meerderheid althans) alleen z<56 willen spuien, dat de stroom onmogelijk het in zee geworpen water naar de badplaats kan voeren, wil het groote publiek van geen sluiting der sluizen in den zomer hooren. Daar de oppositie tegen de zomer-spuiing voor- namelijk is uitgegaan van den Directeur-generaal van het Zeebad Scheveningen, den heer Reiss, ge- looft het ergdenkend publiek dat de aandeelhouders in die onderneming den doorslag geven, en dat men aan de dividenden van de *Kurhaus-actionniirs" de gezondheid der Haagsche bevolking wil opoffe- ren. Dat is natuurlijk maar laster, doch wat wilt gij er tegen doen, als zulk een overtuiging zich bij de burgerij vestigt? Het geloof aan de eerlijkheid en goede trouw der raadsJeden gaat er op die manier geheel uit. Ik voorzie, als er niet wordt gespuid, een oorlog op leven en dood tusschen de partijen die hier tegenover elkander staan. Daar om hoop ik, dat de Raad zoo wijs zal wezen om te gelasten dat er 's zomers, onder de noodige waarborgen ter bescherming van de belangen der badplaats, zal worden gespuid. En ik hoop dit te meer, wijl de voorstellen van de minderheid der Wethouders kant noch wal raken. Zij verlangen nader onderzoek. Maar gevoelt men dan niet, dat geen onderzoek ter wereld de waar heid bij mogelijkheid kan doen kennen, zoolang men niet juist de proef met de zomer-spuiing heeft genomen Alleen door te doen, wat de meerder heid wil in 't college van B. en W., zal men het schadelijke of onschadelijke der spuiing kunnen be wijzen. Zonder dat blijft men gissen en allerlei onderzoekingen doen, die tijd en geld kosten en den toestand waarschijnlijk nog zullen verergeren. loge met ketting en charivari, ziedaar min of meer zijn costuum beschreven. En als Anna Marie zag, hoe hij nu in een heer veranderd was, dien men door een ringetje kon halen, vond zij het schrikkelijk akelig, dat hij uit- ginghet was stellig om met zijn liefje uit te gaan, dat hij de beste spullen had aangetrokken. z/Goeden avond, mijnheer Sam," zeide Anna Marie spijtig, toen zij de nette buiging van onzen in een heer herschapen kok beantwoordde. En de chef kok zeide //Mijnheerwaarom moet je mij mijnheer noe- men, kan je mij niet eenvoudig Sam noemen, zoo als vroeger"toen die ander mij nog niet van de baan had genikkerd, wilde hij zeggen, maar hij hield dat wijselijk in. Zij bloosde, liet het hoofd hangen en staarde toch tersluiks naar den netten mijnheer, met wien zij had mogen wandelen, als zij niet gedaan had als zekere hond, die met een kluif in den bek, de weerschijn van zijn lekkeren beet in het water zag en er naar hapte. Zij had gedaan als dat beest en schijn voor werkelijkheid genomen. #Kom," zeide hij, ,/Waar gaat gij naar toe z/Ik denk naar familie te gaan," zeide zij. vZoo," zeide Sam, en liet het hoofd hangen. Hij bedacht zich een oogenblik, en zeide /,Goeden avond, juffrouw Fiddings, amuseer je wel met je neefjes, en ofschoon ik de eer niet heb ze te ken nen, doe ze mijn complimenten." (Wordt vervolyd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 2