Burgerlijke Stand, EEC H T Z A KEN. BHITENLAND, MARKTBERICHTEN. PRIJZEN DER EFFECTED van tijd tot tijd, steeds menigvuldiger en heftiger terug, ondauks alle te baat genomen middelen, tot- dat zij verledeu Donderdag, in den Jaatsten en scbrikkelijksten aauval, steeds roepende //Moeder help, de hond, de hond I" den geest gaf. Te Whitley, bij North-Shields, heeft eene we- duwe zich met hare eenige dochter verdrouken. Aaneengebonden wierpen zij zich in zee. Zonder daardoor andere dieren te kunnen schaden, wordt het navolgend afdoend en zeer een- voudig middel ter verdelging van ratten, op vele hofsteden in het zoogenaaiude ,/land van ter Goes" (Zuid-Beveland) toegepast Het is de „rattenwoning", een tehuis voor ratten, een houten kist ter lengte van 3 it 3J Meter bij een breedte en hoogte van 3 it 4 d.M., die inwen- dig door middel van planken beschotjes in 9 of 10 afdeelingen is verdeeld. De verschillende afdeelin- gen of kamertjes vorinen een groote „suite" en staan onderling in verbiuding door kleine poorten of gaatjes, die in den onderkaut der beschotten zijn gezaagd, en ruimte moeten aanbieden om een rat door te laten. De ratten maken hun „entrde de chambre" door een groote opt Ding, welke in edn der uiteinden van de kist is aangebracht, en die aan de buiten- zijde door middel van een schuif kan worden ge- sloten. Door den bovenkant of het deksel der kist wordt in de verschillende hokjes hooi, stroo, graan, aard appels, enz. gelegd om de ratten te lokken. In den stal, de schuur of bergplaats, waar de ratten hun grootste verwoestingen aanrichten, wordt de rattenwoning geplaatst. Wanneer zij onaangeroerd blijft staan, laten de ratten hun schuwheid voor de nieuwe kist al spoedig varen, zij nernen al heel gauw een kijkje in het eerste vertrek, vinden zij daar iets van hun gading, dan volgen er spoedig meer. Laat men bedoeld ongedierte rustig en onge- stoord doorsnuffelen, dan verlaten zij weldra hun ri- olen en gaten, om voor goed hun bivouac in de nieuwe woning op te slaan. Wanneer die woning welke wij nu maar met den naam van „val" zullen betitelen 6 it 8 weken heeft gestaan, wordt zij, nadat de schuif aan de buitenzijde is gesloten, naar een daartoe geschikt terrein liefst weilaud gedragen waar het deksel geopend en den ratten gelegenheid wordt gegeven om te ontsnappen of met behulp van hoDden of stokken worden gedood. Uw berichtgever is er getuige van geweest, dat bij edn schoonmaak der woning 63 ratten om zeep gingen! Onder de bolgewassen, wier bloemen zich reeds in het begin der lente vertoonenbekleedt de tulp voorzeker wel een eereplaats. Eenige nadere bijzonderheden omtrent deze prachtige plant zullen zeker aan de liefhebbers zeer welkom zijn. De tulp is uit Perzie afkomstig en werd in de 15e eeuw naar Turkije overgebracht. Hier werd zij spoedig de lievelingsbloem jate harer eer werden er zelfs in de tuinen van den sultan te Konstantinopel bijzondere tulpenfeesten gevierd. In 1559 werden zij voor het eerst door een ge- zant bij het Turksche hof in Duitschland ingevoerd en wel te Augsburg. Eenige jaren later bloeiden zij aldaar in den tuin van een rijk ingezetene en werden toen nog als een groote zeldzaamheid be- schouwd. In het begin der 17e eeuw werd de tulp in Neder- land ingevoerd en bracht de bloemenliefhebbers z66 in verrukking, dat zij, zooals bekend is, het voor- werp van een onzinnige speculatie werd. Voor een bol van de varieteit ffSemper-Augustus" werd o. a. 13.000 gulden betaaid. Eerst in 1637 kwarn aan den windhandel, welke op groote schaal in tulpen gedreven werd, een einde. De naam tulp stamt af van het Perzische woord Dulbend, waarmede de tulbaud, het bekende hoofd- deksel, wordt bedoeld. Hier en daar in ons land, en wel op bescha- duwde grasgronden, groeit de fraaie, gele bosch- tulp in het wild. Daar zij echter het meest in de buurt van oude kasteelen wordt aangetroffen, is zij aldaar waarschijnlijk verwilderd en afkomstig van vroegere plantjes. Een daglooner zit 's avonds, na volbrachten arbeid, bij de kacbelzijn zoonlje, die hem 'n heele poos strak heeft aangekeken, zegt eensklaps: Vader, u ziet er uit als een leeuw De man, niet weinig gevleid, merkt toch aan Maar je hebt nog nooit 'n leeuw gezien, kind. Wel ja. Maar waar dan Bij Piet, den molenaar. Domme jongen, dat is geen leeuw - dat is een ezel Nou, dien meeu ik dan. Gekeurd, Wie was die man, Betje, die je gisteren t'huisbracht Toch geen vrijer Och neen, mev^ouw't Is maar zoo'n probeerseltjeHet is zoo'n rare. Hij zegt altijd zulke malle dingen. Hij vindt u de knapste vrouw, die hij ooit gezien heeft Nu, Betjeje weet ik ben er niet voor, dat je maar met iedereen loopt, maar dit lijkt me toch nog al een geschikte jongen Ingeschreven van 26 Febr. tot 4 Maart 1890. SCHIEDAM. GEBOREN: 26, Maria, N. H., d. van H. Van der Roer en C. S. Hoonhout. Lombardsteeg. 27, Johann Cord., E. L., z. van J. H. Hennekens en M. Koning. Stationstr. 28, Adriana Maria, Jozepha, R. C., d. van C. Stolk en M. Westhuis. Broersvest. Pieter, N. H., z. van P. Bent en W. Van Gent. Rott. dijk. Bernardus Johs., R. C., z. v. J. Lourens en H. M. Braak. Raam. Maria, N. H., d. van J. Mak en J. B. Herlaar. Zalmstr. 1, Arie Josephus, R. C., z. van D. M. Rammers en J. Schulze. Mariastr. Helena Corn., N. H., d. van J. Koorengevel en M, de Pater. L. Kerkstr. Nicolaas, N. IT., z. van A. v. Waart en II. Riet- veld. Adrianastr. Johs. Caspar, N. H., z. van 4 C. Norenburg en E. Baijens. Oostsingel. Mari- nus, N. H., z. v. H. Kroon en G. Verzendaal. Frankel. dijk. Catb., N. H., d. v. J. L. Weer- heijui en A. Ruseler. Hogastraat. Geertruida Joh., N. H., d. v. A. T. Westerhoek en J. Van den Broek. Heerenstr. Adriana Petronella, N. H., d. v. A. den Herder en P. C. Van der Marel. Br.veld. Hendnk, N. H., z. v. A. Van Os en O. H. v. Karsen. Buitenh.weg. Bartel, N. H., z. v. W. Goos en n. E. v. d. Grijp. Dirk je Meestersstr. 3. Helena Cath., R. C., d. v. A. J. Rigters en M. E. Beukers, L. Kerkstr. OVERLEDEN 28, Adriana Johanna Fiorina de Kroes, 31 j. er. 2 in., N. H., echtg. van T. Stahlie. Land v. Belofte. 1, Maria Magda. Van Putten, 82 j., R. C. Br. vest. Adrs. Kamp, 23 j. en 6 m., R. C. L. Achterweg. 2, Cornelia Weij, 66 j. en 6 m., wede. van H. Noordijk, N. H. Achtersingel. 3, Henriette Jaca. Maria Antonia Wirzel, 1 j. en 4 m., R. C. Hoogstr. Clazina Gerardina Altheer, 56 j. en 6 m., N. H., wede. van S. Groesbeek. Ploegstr. Dirk Neb, 2 m., R. C. Singel. 4, Adrs. Wijzenbroek, 73 j., R. C. Proveniershuis. Albertus Marius Rondeltap, 1 m., R. C. Br. veld. Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam. Ziiting van 28 Februari 1890. Zitting van 1 Maart 1890. Het politiek nieuws is schraal, want geen der gebeurtenissen kan als een bijzonder feit aange- merkt worden. Al wat men alzoo hoort, zijn niet veel meer dan dingen, die overal gebeuren. In wordt braaf deu draak gestoken met den Hertog van Orleans, die met de soldaten commiesbrood en ratjetoe wilde eten, maar die in prdventieve hechtenis toonde, dat hij liever wat anders lustte en in veertien dagen bijna f 1100.versmulde. Men verbeelde zich den schrik der Orleanisten, toen zij dat hoorden. Wat een schoone stof voor de spotboeven, om den Hertog onmogelijk te maken. Ja, men moest erkennen, dat aan dat afgodje een zeker luchtje was, maar het volk mocht die zwakke zijde niet weten. In de oogen van het volk moest de Hertog altijd de persoon zijn, die soupe maigre, droog commies en ratjetoe wou eten, en met het ijzeren potlood wou schilderen, alleen om maar de eer te mogen genieten „de eerste loteling" van Frankrijk te zijn. En zoo ging men met den restaurateur aan het schaggeren, of het niet wat minder kon, en toen dat niet wilde gelukken, be- loofde men alles te betalen, doch dan moest er een kwitantie voor f 250 gegeven worden. Eu de Boulangisten dachten, dat is een leelijke concurrent, i/eerste generaal" of „eerste loteling" scheelt wel een beetje in kwaliteit, maar bij het Parijsche volk zijn de standen al lang afgeschaft, derhalve moeten wij den Hertog in de peiling houden, en al wat wij ten nadeele van hem kunnen aanvoeren pnbliek maken. Zoo verscheen in het Bonlangistisch blad La Preuse een brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan den directeur van de gevangenis te Clairvaux, bevattende geheime instruc- ties, aaugaande de behaudeling van den Hertog, altijd natuurlijk met het duel om den volke toe te roepenzoo wordt nu de vorstelijke loteling behandeld, in tegenstelling van onzen armen gene- raal, die maar banneling blijft. De scherpste liuis- zoeking der politie aan de redactie van het blad, heeft niet kunnen ontdekken, hoe men in het be- zit van die geheime inslructie geraakte. De Voorzitter van den Parijschen gemeenteraad heeft niet kunnen begrijpen, dat plaatselijke ver- ordeningen voor ieder gelden. Op Vastenavond is het een drukte van belang in Parijs, en zoo had de politie het rijden op de Boulevards verboden. De Voorzitter stoort zich daar niet aan, gaat met het rijtuig, dat voor de raadsleden bestemd is, toeren, gaat een cafd binnen, en laat de koets voor de deur staan. Nu komt de politie en laat het vihikel verder rijden. Natuurlijk was dit een soort. raajesteits-schennis. De commissaris, die zoo iets dorst te ondernemen, moest ontslagen worden. Maar de raad liet zijn Voorzitter opspelen, meer niet. Om den commissaris te ontslaan, daar wilde men niet aan. Dit gaf aanleiding, dat de Voor zitter zoo woedend werd, dat hij zijn ontslag nam. De politiek schijnt zoo wat ingeslapenmen heeft alles in het werk gesteld, om de beslist repnblikeinen op gezette tijdeu bij elkander te laten komen, ten einde met de Ministers van gedachten te wisselen over de houding, die men zou aan- nemen ter nauwernood komen nog niet eens de helft der leden op. Misschien dat de beraadslaging over de houding die de Regeering zal aannemen ten opzichte van de arbeiders-conferenlie met Duitschland, de Boulangisten weer eens gaande maakt, en er zoo leven in de brouwerij komt. Uit komen berichten, ofschoon men er weinig drukte over maakt, waaruit blijkt, dat men er druk aan de nationale defensie werkt. Spanje moet een goed ge- slaagde torpedoboot hebben, die onder water vaart, eu alzoo zijn tegenpartij naar den kelder stuurt, zonder dat deze er iets tegen doen kan. Lang zal Spanje dat moois niet alleen bezitteu, weldra zullen audere naties ook wel zorgen zulke onderzeesche dingen te krijgen, dan gaat de mensch voor liaai en snoek spelen en grijpen de zeegevechten onder water plaats. De Koning en de Koningin-regentes ziju ziek geweest maar zijn weer aan de betere hand. In het parlement van ENGELAND heeft een zeer onverkwikkelijke ruzie plaats gehad, die alleen tot gevolg had dat de ruziemaker in zijn functie als parlementslid geschorst werd. Het gouvernement had 3725103 pond sterling noodig. Het lid Labouchere had daarop tegen, want onder dat geld waren bezoldigingen van per- soneu, die schandalen bedreven hadden, zoo meende althans de woordvoerder. Toen werd het thema gevarieerd, van ,/de groote dieven laat men loopen en de kleine worden gehangen." Lord Salisbury en de Advocaat-generaal waren rechtsverkrachters. Als de boosdoeners uit de groote wereld gepakt raoesten worden, ging Lord Salisbury ze waar- schuwen, zoodat zij zich uit de voeten kunnen makeu enz. Daar nog honderd leden tegen de schorsing stemden van den man die dergelijke taal voerde, mag men wel aannemen, dat het daar onder de aristocratie niet in het reine is. Turkije is in zeker opzicht nog de suzereine van BULGARIJE dat zich nu tot zijn beschermheer gewend heeft, om te klagen over de komplotten die men tegen de regeering smeedt. De Porte zal een com missaris naar Sofia afvaardigen, of dat veel helpen zal, staat te bezien. Men ontvangt thans in Rusland het geld van Bulgarije en hiermede is men weer in staat van nieuw af aan te beginnen. Per Telegraaf. 's-Hage, 4 Maart 1890. In de heden gehouden zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingekomen een ont- werp, maatregelen voorschrijvende ter voorkoming van aanvaringen en aandrijvingen. De commies- griffier, de heer Patijn werd beeedigd. Donderdag is aan de orde het opmaken eener nominatie voor Raadsheer bij den Hoogen Raad. Na de pensioeuswetten volgen interpelatie van den heer A. Van Dedem voorstel van den heer Reekers (wonderkuil) en voorstel van den heer Borgesius (inkomstenbelasting). Het debat over de pensioenwetten burgerlijke ambtenaren is voort- gezet, verscheidene amendementen zijn verworpen. BEURS VAN AMSTERDAM. Per Telegraaf. In den nacht van 1 op 2 Juli 1889 werd er ingebroken bg e'en heer F. B. 's Jacob, Westerstraat te ROTTERDAM, en voor f 95.aan geldswaarde, benevens tal van zilveren voorwerpen ontvreerad. Men kan de totale waarde van het gekaapte alzoo op f 600 begrooteu. De bekl. is een verversknecht, die in Rotterdam by een baas in dienst was, en die zich na den diefstal, in Nijmegen als scbilder ging vestigen. Hy begint daar met een bierhuis op te knappen. Zyn vrouw schynt inmiddels ook in kenuis te zjjn gekomen met bet personeel van dat bierhuis. Den 6den Juli heeft bekl. weer een karreweitje aan de hand, en gaat verf halen in een winkel. By de betaling geeft hij een bankbillet van f 25. (Bij den heer 's Jacob waien twee bankbiljetten van f 25 gestolen De winkelier heeft geen geld terng en laat het by een ander wisselen. Terwjjl hy nog in den winkel staat, komt de knecht van den persoon, by wien het gewisseld is, en zegt dat het billet valsch is. Nu gaat bekl. op den loop en een troep volk hem achterca, die hem te pakken krijgt, en aan de politie uitlevert. Hij moet zijn naam zeggen, maar geeft een valschen op. Een agent herinnert zich, den man aan het bierhuis te hebbeu zien schilderen, maar daar weet men ook zijn naam niet. Tegeljjfeertijd komt ook zijne vrouw aan het bierhuis, en geeft den waren naam van haar man op. En passant had zij een koffertje mede gebrac.ht, gaf dit aan de dochter des huizes met het verzoek het aan niemand te laten zien. Het bankbiljet bleek later echt te wezen, er werd bij bekl. hniszoeking gedaan en natuurlyk werd er niets gevonden. Bekl. werd weder op vrye voeten gesteld. toen werd het koffertje terng gehaald en het echtpaar vertrekt naar Duitsch land. Eva's dochters zyn nienwsgierig, er moest eens in dat koffertje gekeken worden, jongens! jongens! wat een zilver. Natuurlijk had men geen gedacbte op den Rotterdamschen diefstal. Eerst zweeg men, maar later was het prachtige stof voor een babbelpartjj en die babbelparty werd wederom door een schoenmaker aan de politie overgebracht. De politie heeft een langen a'rm en weet dikwyls haarfijn waar de lieden zitten, die zy hebben moet. Hoe zy aan die wetenschap komt, vertelt zy niet. Toen bekl. 19 Juli weer te Amsterdam was, werd by dade- lyk opnieuw gearresteerd, al bet zilver was verdwenen en stellig in Duitschland te gelde gemaakt, het eenige wat men nog vond, was het heft van een aspergeschepper. Beide bekl. ontkennen het feit, de man zegt by had bet koffertje van een Duitscher, dien hy in de gevangenis te Ken- len had leeren kennen, in bewaring gekregen, en zon daarvoor f 26 belooning ontvangen, en de vronw verklaarde, dat zy niet wist wat in het koffertje rat. De man wist noch naam, noch woonplaats van dpn Dnitscher. Het openbaar Ministerie had echter tal van aanwyzingen van schuld tegen bekl. by- een verzameld en vorderde voor den man vier en voor de vronw twee jaar gev. str. Werden veroordeeld: tot f 114.75 boete W. v. D., koopman in boter en kaas te OUff ERSCHIE, wegens het niet voldoende anngeven van zyn paardtot f 25 boete, snbsid. 20 d&gen hechtenis, A. A. F., winkelier te SCHIEDAM, wegens het ongedekt ver- voer van gecistilleerd; en tot f 25 boete, snbsid. 10 dagen hechtenis. C. L. v. d. W., hnisvronw van T. K., zonder be- roep te Schiedam, wegens een zelfde overtreding. FRANKRIJK PORTUGAL onderhandelt nog steeds met Engeland, doch over den aard der onderbandelingen lekt weinig uit. Serpo Pinto is op reis naar de Kaapstad om van daar naar Europa te vertrekken. Zeer waarschijnlijk wordt hij door de republikeinen m>t nog andere Afrika- reizigers-candidaat voor de Kamer gesteld. S P A N J E SCHIEDAM, 4 Maart 1890. Datum. Spoeling Moutwyn Genever. Amst. Vereen. Beurs Makelaais Vereen. proef. 1 1.50 1.60 9.75 9.75 15.25 16.50. 3 1.50 1.60 9.75 9.75 16.26 16.50. 4 1.30 1.60 9.75 9.75 16.25 16.60. GRAANMARKT. ROTTERDAM, 3 Maart. Binnenlandsche Granen. Tarwe onveranderd. Nieuwe Vlaamsche, Zeeuwsche, Flak- keesche en Overmaasche de beste f 6.80 5 7.20, goede en mindere soorten f 6.70 5 5.26 Voorts kwamen uog eenige verkoopen tot stand van f 7.50 tot 8.75 per 100 kilo. Canada Tarwe als voren f 4.75 5 5.80 naar dengd. Rogge was weinig aangevoerd en bracht vorige pryzen op. De beste qual. f 6.30 5 5 60, mindere soort f 4.75 5 5.20 Geest. Winter- vond heden minder attentie en werd 10 cents lager afgegeven. Naar dengd verkocht van f 4.25 tot f 5.60. Zomer- onveranderd f 3.50 a 4.80 per hect. en ge- deeltelijk per 100 kilo verkocht 5 f 8.15, Chevalier-gerst weinig getoond en als voren afgegeven. De beste f 5.60 a 5.80; mindere qual. f 5 5 5.50. Haver met meer vraag, 10 cenls hooger. De beste f 3.50 5 3.80, goede en mindere qual. f 3.30 5 2.60. Paakdeboonen pryshoudend f 5.10 tot f 6.60, zaaisoort nog daarboven. Bkuine boonen pryshoudend. De besle f 7.75 5 8.25, goede en mindere qual. f 7.60 5 6.50. Wittk boonen werden vlug tot vorige prijzen opgeruimd. De beste f 8.75 a 9, enkele puike parlijtjes nog daarboven, goede en mindere qual. f 8 50 4 8. Blauwe Ebwten weinig aangevoerd, eu tot vorige prijzen to plaatsen. De beste f 7.75 4 f 8, goede en mindere f 7.50 4 f 7.Geringe en niet kokende f 5.60 4 6.— Koolzaad werd verhandeld van f 13.tot f 13 50. Kanariezaad onveranderd. De beste qual. f 6.75 4 7. mindere qual. f 6.75 4 6 60. Vi.as. In de afgeloopen week is er op het land in de verschille ide soorten iets meer omgegaan, echter tot flanwe pryzen. Ter markt waren heden rnim 44.000 steen aange- boden, welke slechts gedeeltelyk koopers vonden tot nagenoeg onveranderde pryzen. Lijnzaad onveranderd stil. MEELBERICBT. Meel verkeerde vorige week in vaste stemming en werd in het begin 26 cent hooger afgesloten, waarvoor in het laatst der week niet meer werd aangeboden. Heden bleef de stemming vast en moesten koopers wederom boogere pryzen aanleggen. NOTEERINGEN. Eerste qnaliteit Inlandscht 11.75 a f 12. Tweede 8.50 10.— Eerste qnaliteit Dnitsch 11.60 12.50 Tweede B Extra pnike qnal. Hongaarsch16.— 17.50 Eerste n 14.50 15.50 Ordinaire n 10.— 14.25 Prima Amerikaansch 11.76 15. Tweede qual. 7.50 8.50 Derde Zeeuwsche Tarwebloem13.r 13.50 Zeenwsch Tarwemeel n Fransche Roggebloemn Duitsche 10.— 11.50 Inlandsch 12.50 13.50 alles per 100 kilogr. netto. Zeenwsche eieren f 3.20 4 3.30, Overmaassche dito 13,50 4 3.70 de 100 stuks. 3 Maart. Zeeuwsche ajuin. Heden was er geen aanvoer van marktgoed. ROTTERDAM, 4 Maart. Op de veemarkt vrn gisteren en heden waren aangevoerd 37 paarden, veulens, 0 ezels, 848 magere runderen, 498 vette runderen, 146 vette- en graskalveren, 272 nnchtere kalveren, 47 schapen of lammeren, 861 varkens, 94 biggen, 0 bokken of geiten. De pryzen van het vee besteed ter markt van heden waren als volgt; Rnnderen le qnaliteit 78 ct., qnal. 2e 74 ot., 3e qnal. 68 ct.; Kalveren le qnal 120 4 ct., 2e qual. 105 4 110 ct. Shapen, le qualiteit 66 ct., 2e qnal. 55 ct., alles per kilo. Varkens le qnaliteit 28 ct., 2e qual. 27 ot., 3e qual. 26 ct., licht soort 20 4 22 ct per 4 Kg. Prijzi n Melkkoeien f 180 4 1260. Kalfkoeien f 190 4 t 280 Stieren f 80 i 170. Pinken 4 Graskalveren f 40 4 80, Vaarzen f 60 4 150. Paarden 45 a 70. Op de Botermarkt werden aangevoerd: 65/8 en 98/16 ton en 1234 stnkken 4 J kilo. De pryzen van boter waren heden als volgt: lste qnal. 0.62. 2de qnal. 0.58, 3de qual. 0.54. Voor stnkken van J kilo werd 50 4 75 cent betaaid. Vlasbeurs 44829 steen Blanw en 3001 steen Wit. LEIDEN, 1 Maart. Boter per 1 vat le qual. f 60 a 68, 2e qual. f 48 a 58. Aanvoer middelmatig, handel vlug. AMSTERDAM, 3 Maart. Op de veemarkt waren aangevoerd 621 rnnderen, van welke de pryzen waren: vette lste qual. f 0.76 4 0.00, dito 2de qnal. f 0.68, dito 3e qnal. f 0.58 per kilo; melk- en kalfkoeien, fl40 4 260, vette kalveren le qnal f 0.00 2e qual fO.OO per kg., 0 graskalveren f a f 130 nuchtere kalveren f 6 a 12, 8 schapen, f a lammeren f a f 215 vette varkens 48 4 52 c. per kilo. AMSTERDAM, 3 Maart. Pryzen der aardappelen op heden: Friesche Dokkummer jammen f 2.00 4 f 2.60, dito Franeker f 2.10 4 2.30, dito Engelsche jammen f 1.604 1.75. Zeeuwsche Spuische jammen f 1.90 4 3.50 dito Flakkeesche f 0.00 4 f 0.00. dito blanwe f .4 Geldersche blanwe f 2.00 4 2.20, Hamburgers f 3.70 4 3.80, roode f 2.4 2.10, Hillegom- mer f 4 Zaajjers f.4 alles per hect. LONDEN, 3 Maart. Ter veemarkt werden aangevoerd 2200 Rnnderen, 10000 schapen, 250 Kalveren en 80 Varkens. Pryzen der Rnnderen 2/4 4 5/-, Schapen, 4/9 4 7/2 Kal veren 3/9 4 6/8 en Varkens 2/4 4 4/2 per steen. pOt. 1 Maart. 3 Maart. 4 Maart, Nederl. Oertiflc. Werk. Sohuld. 2i n b n n e Obi. 3* Hongarye, Goudleening 1881 4 Ooatonrijk, Obi. in pap. Mei. 6 zilv. Jan./Juli. 6 Portugal, Oblig. 1888/89 4 J Rusland, Oblig. 1864 f 1000. 5 2e Oost. Leening 6 1860 2e leen. 100 4* 1875 G. JE 50-100 4} I880gecons. 4 1889 4 1867/1869. 4 Spanje, Perpetueele Schuld. 4 Turkye, Gepriv5 Obi. Alg. Schuld Gee. Ser.D. Egypte, Obi. 18764 Mexico Obi6 Brazilie 1889 4 Peru, Obi. 1870 ger6 1872 6 Venezuela, Obi. 18814 ime'-ikt, Maxwel! 0. v. A gest. Incomb. Gestemp. Rusland, Gr. Sp. My. A5 Zweden, Zw.-Noorw C. v. 0. 5 Amerika, Atckisons T. C. v. A. Central Pacific. Aand 0. v. A. Denver Bio Gr. Flor. Centr. P.C. v.gew. A. Lonisv. Nas. C. v. A. Miss. Kanas T. C. Aand. n Alg.Gec.Hyp.Obl.6 N.-y. L. Erie a West A Ontario Cert. v. A. r U. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. Wab St. L. C. v. A gestemp. Western N. Y. P. Ct. v. Aand. n e n Obi. 2e Hyp. Canada Sonth. C. v. A Pacific. A Niet officieele. 3 pCt. Obi. Panama Eerste Tranvaalsche Goudmyn Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 West. Stoomtr. My Zeebad Loosduinen 81tf 8144 815 974 974 964 102A 1025 102 A 87tf 875 874 74-ft 7344 7344 744 7444 744 91J 924 934 102 j 10041 102f 665 654 655 1014 100J 1014 1014 101A 1015 89 tf 895 89U 904 905 91 944 944 69| 694 694 934 934 935 184 18A 184 94 9544 955 7544 76 755 19} 1954 19A ISA 164 165 52 524 514 13 125 12A 20 195 19A 1214 1204 1204 22J 224 22 324 324 32J 324 325 155 164 7H 74 7A 85 845 844 75 7A 644 654 65 25 1744 175 178 624 62+f 625 304 95 94 534 54 535 765 744 7344 84 13A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3