GrooteVerbetering! P. J. HARTE II. H. METZUY. TUfflfME" f Ss wte r J. J. HEIJNE, voorheen J. IIUIJGE, Au Bon Genie Hang 45-47 Rott€ jrdam. 1 Magazijn van Goederen op Afbetaling. onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt B!l»\(lEB4C'.,ST001t»MMlNTEN „Het Dierlijke in den Mensch," EMILE ZOLA. STOUT REISGELEGENHEDEN. W. J.VAN DER BOOR, te Vlaardingen. A. BARENDREGT, Rotterdam Porcelein, Glas- en Aardewerk. HOUTKOOPERIJ en ZAGERIJ Olir. k: tj IJK, ROTTERDAM Zeer billijke prijzen. "fc. 2, M W egens Y erbouwing Jj (m It r tuldlS V erplaatst naar Beurssteeg 15 en 17, Zaterdag 15 Maart, van 'smorgens 10 uur tot 'smiddags 4 uur. Hoogstraat 66 en „Huis den Arend", Steiger, bij de Vlasmarkt, Rotterdam,Rotterdam Heden is verschenen: AFLEVERINC I van MET DIERLIJKE IN DEN MENS CM, "WIIL.lV^:iS cfc Co. te AMSTERDAM. Wacht u voor namaak. HET POSTKANTOOR HET TELEGR AFKANTOOR SS.SS. UOOUE1SS! Indien U er prijs op stelt geen schadelijke ge- volgen van het rooken te ondervinden, vraagt dan uitsluitend Tabak uit de Stoom-Tabaksfabriek van Door eene bijzondere bereiding die in deze fabriek wordt toegepast, verliest de tabak nagenoeg al haar schadelijke bestanddeelen en wordt aangenaam zacht van sinaak. Bloemist en Boomkweeker, te VLARDINGEN, beveelt zich aan tot het leveren van alle soorten van VRUCHTBOOMEN, CONIFEREN, BLOEMEN, KAMERPLANTEN enz. Mede voorhanden erne rijke sorteering in BLOEMMANDJE8. Voor de deugdeljkkeidzoowel van Vruchtboo- men ah Bloemen, wordt ingestaan. Pi-ijscouranten op aanvraag verkrijgbaar. Moogstraat ,'Vi/i BIJ DE VLA8MARKT, is het eenige juiste adres van 1 VOOR Men lette vooral op No. 344. aan de Schans tusschen ROTTERDAM en OVERSCIIIE. HANDEL in gezaagd en ongcznagd Ypen-, Esschen- Vuren- en Grenenhont, enz. Oppert 148, Spiegel- en Listen fabriek. Spiegels met Fransch glas en fronton, zwart met goud, of goud hoog 140 bij 68 cM. breed f 14.50 140 tt 63 cM. if h 13.50 v 123 60 cM. u H 11. 123 55 cM. y y 10.50 Schilderijen, zwart met goad, of goud, van af f 1.50 per paar. VERSCHENEN LEER BOER OEIt NEDERL. STENOGRAFHIE voor School- en Zelfonderricht in 24 Lessennaar het Stolzrsche systeem door J. L. WERY, Prijs I. Te verkrijgen bij alle Boekhandelaren en bij den Schrijver, 's-Hage, Da Costastraat II. Vraagt de gratis-Brochures. ware schut Retail's olfbewarins. Heden verschijnt bij den Boekhandelaar W. WENK, aan de Noordblaak Het Ideaal van den Dienaar des Heeren. LEE1AHEDE van H. MALCOMESIUS, Pred. te Rotterdam. Uitgesproken 16 Eebruari 1890 in de Groote Kerk, bij de Gedachtenisviering van zijn Vijf-en- twintig-jarigen Evangeliedienst.. Uitgegeren ten voordeele ran het Kivderlnis te R ttrrdnm. Prijs SO Cents In gebreide en geweven Goederen, Sayetten, Garen, Band, enz Specialiteit in Flanellen, alsmede van natuurwollen Ondergoederen van JANSEN TIL ANUS, te 7RIEZENVEEN voormalige Magazijnen van de Heeren AUFN' ORTE ZOON. De nog voorhanden Goederen in het Magazijn GROOTE MARKT 13, wordeu tot spot- prijzen ti coutant UITVERKOOHT, te beginnen GROOTE SORTEERING IN naar het Fransch VAN Onder de weinige schrijvers van onzen tijd, die zich in een wereldberoemden naam niogen verbeugen neemt voorzeker Emile Zola een eerste plaats in. Men weet niet, wat ineer in zijn werken te bewonderen, zijn groote kennis van het menschelijk karakter of de meesterlijke wijze, waarop hij de Hedendaagsche en Maatschappellijke toestandeu weet te besehrijven. Ook zijn laatste roman, „IIet Dierlijke ill ilen Mensch," levert ten voile het bewijs van Zola's Meesterschap in het besehrijven van de hartstochten der Menschen, met hunne vaak zoo noodlottige gevolgen. Naast de schildering van natuurtafereelen, die den lezer als met photografische juistheid worden weergegeven, deinst de Fransche schrijver niet terug, om de meest verborgen roerselen van het mensche lijk hart bloot te leggen, om aan te toonen, hoe in elk menschelijk wezen nog de kiem van het dierlijke slnimert, dat, eenroaal opgewekt, hem bandeloos meesleept en hem ten verderve voert. Van dezen nieuwsten roman van Emile Zola, welke zelfs in Frankrijk nog niet volledig is versche nen, bieden wij het Nederlandsche publiek een welgeslaagde vertaling aan en werd daarbij de prijs dezer uitgave zoo laag gesteld, dat niemand zich daardoor kan laten weerhouden, met dit meesterwerk van den groolen realistischen schrijver kennis te maken. De Vertaling van EMILE ZOLA, zal uitgegeveu worden in Afleveringen in Groot 80 formaat van 3 vel van 16 pagina's groot, tegen den geringen prijs van 30 Cent per Aflevering. Alle Boekhandelaren nemen bestellingen aan, alsmede de TJitgevers Het werk zal denkelijk compleet zijn in 25 vel of 10 afleveringen. is zoo versterhend als hetmerk Roofd-Agmtte RotterdamJ. A. VAN OLFFEN Haringvliet 69. PER SPOOR: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. 7.41 8.53 9.20 10.2 11.11 11.29 12.58 1.34 3.15 4.27 5.5 6.50 8.1 9.9 10.40 11.44. Van SCHIEDAM naar AMSTERDAM. 6.17 8.6 9.57* 10.47 11.41 12. »t 2.59 3.44 5.26 7.38 8.59 10.9§ 11.35§. Loopt tot Leiden. In aansluiting met den le en £e kl. trein die te 11.2 van Leiden naar Amsterdam verlrekt. t Loopt tot 's-Hage. In aansluiting n et den trein, die te 1.45 uit's-Hage naar Amsterdam vertrekt. Loopt tot Leiden. De treinen van 8 6, 10.47, 11.41, 2.59 en 7.38 staan in verbinding met de lijn Helder. PER STOOMTRAM: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrekt ten 8 u. vm., tweede tram ten 8 u. 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10.30 min. nm. Maandag en Dinsdag 6 u. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram ten 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar Schiedam. PER OMNIBUS. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN. Vm. 8.6 8.53 10.2 11.11— 11.41 Nm. 3.15 5.26 7.38 9.9. Extra ritten op Z011- en feestdagen 10.40 en 11.44 's avonds. Van VLAARDINGEN naar SCHIEDAM. Vm. 7 8.10 9.15 10.10 10.45 Nm. 2.15 4.20 6.50 8.15. Extra ritten op Zon- en feestdagen: 9.15 en 10.30 's avonds. PER STOOMBOOT. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. vice versa. Van 's morgens 7 uur tot 's mirldags 4 uur. Omstreeks ieder uur. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN en verder gelegen plaatsen. Tusschen 's morgens 8 u. tot's middags 5.30 u. Omstreeks ieder uur. is geopend Van 6.30 'smorgens tot 4 's namiddags en van 58.30 's avonds. Zondags van 6 308.30 'smorgens, van 101 en van 45 's namiddags. Tot het afgeven en uitbetalen van Postwissels en Kwitantieu, alle werkdagen 's voorraiddags 93 's namiddags. is geopend Van 'smorgens 8 lot 'savonds 10 uren. 's Zondags van 's m. 89, 's midd. van 1 'sav. van 78 unr. Oppert 117, S. VAN DEN BERG, 0ppert117, Rotterdam. 1 der ^chnkfeeliite „t aan dn in Holland' M eIten WWW—v.1- 1 Allen fieeite (Mi. z M^L.O-^.2JXJ3\rDEENr lujuniiivivniiniin HOVEN". Belangrijk voor Ziekep. Al is de geest nedergedrukt en het lichaam verzwakt d(or voortdnrende ongesteidheid toch moet de lijder in dit ji argetyde eene laatste poging doen, om njjne geaondheid te herwinnendoor Holloway's znive- renle pilien in te nemen, die terwyi ag het bloed reinigen- de verborgen oorsprong van het kwaad vtillen opaoeken en de aadenvan de meeste kwalon nitroeien. Seen 1 jder kan te vee) verawakt aijn 010 deae asthte behan deling veilig en met goed gevolg to ondergaan; jong norh ond behoeft bevreesd te zjjnr at zp eenig nadeel znllen ondervinden door het gebruik dezer pilien. Zi) zjjn onfeilbaar in maag- aiekten, galaandoeningeimisselpkheid, gebrek aan eetlnst ongeste Idheid der ingewi nden, verstopping er de ongemakken, welke voortspmiten uit eene ongeregeldheid der spyaverte- ringsorganen. Doosjes pilien en potjis zalff 0,801,85, ft,00, /6,75 f 13,60, ^20,50zjjn op h anco aanvraagi contf nt te bekome- bg alle apothekers in Holland, alsmede in Holt way's Etablis- sement te Louden, 533, Ovfordatreet, rroe-- er 244 Strand. 2.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 4