woning wilden bezoeken, wenschte Westerveld lien niet te ontvangen op grond dat ander bezoek te zijnen huize aanwezig was. De pakjesdragers verwijderden zich echter niet, waarop Westerveld een schop greep en Jan Zuidema daarmede hevige slagen toebracht, totdat de steel van de schop brak. Daarop haalde hij een mes uit zijne woning en sneed en stak zijn slachtoffer waar hij maar kon. Plotseling zakte Zuidema onder het uiten van een gil ineen, en de inmiddels toegesnelde agenten van politie bemerkten dat hij vreeselijk verwond was. Zij vervoerden hem daarom naar het politiebureel, alwaar de politiedokter, de heer J. Reijenga, de eerste hulp verleende. Deze geneesheer consta- teerde dat 2 ribben gebroken waren nabij den ruggewervel, die ook beschadigd wasvoorts dat zich eene diepe woud vertoonde tusschen de 7de en de 8ste rib, welke wond tot in de borslholte was doorgedrongen, terwijl alle rugspieren waren doorgesneden. Op het hoofd had Zuidema twee wonden van 8 en 5 centimeter lengte, terwijl twee slagaders waren doorgesneden. Vermoedelijk zal Zuidema, die in het acade- misch ziekenhuis is opgenomen, er het leven niet afbreugen. Westerveld werd nog dienzelfden nacht gearresteerd. Te Leeuwarden werden Vrijdag ongeveer 4000 kievitseieren aangevoerd, uit alle deelen der provincie afkomstig, waarvau een groot deel naar het buitenland, inzonderheid naar Engeland, werd verzonden. De gemiddelde prijs per stukwas32£ cent, tegen 70 cent de week te voren. Nachtvorsten en guur weder zijn oorzaak, dat die eieren nog zoo betrekkelijk weinig worden gevonden en niet lager in prijs zijn. Op 1 Januari dezes jaars waren er te Amsterdam 46.926 kinderen van 6 A 12jaar;van deze gingen 43.142 op school, en 883 op bewaar- scholen, terwijl 126 huisonderwijs genoten; 1177 jongens en 1613 meisjes van bovengenoemden leeftijd genoten in 't geheel geen onderwijs. En aantal dames uit verschillende plaatsen des lands hebben een beroep gedaan op de mild- dadigheid van ons volk, ter verwezenlijking van wijlen prof. Donders' lievelingsdenkbeeldeen te Utrecht op te richten, naar de eischeu van den tegenwoordigen tijd ingericht, Nederlandsch gast- huis voor ooglijders. Nog ongeveer f 80.000 raoeten worden bijeengebracht, en dan kan het, met behulp van het reeds beschikbare kapitaal, tot stand komen. In Eriesland is het hooi zoo goedkoop, dat men daarvoor niet meer kan maken dan de opbrengst der mest. Een hoeveelheid, die ten vorigen jare f 150 kon opbrengen, werd dezer dagen verkocht voor f 42,50. Dinsdagavond heeft op de poel tusschen Koog aan de Zaan en't Kalf een vreeselijk ongeluk plaats gehad. Zeven molenmakers en hun patroon, de heer Honig, alien te Koog a/d. Zaan woon- achtig, hadden zich na afloop der werkzaamheden aan den molen ,/Het Windei," staande aan den Kalverdijk, in een schuitje begeven om daarin huiswaarts te keeren. Door een windvlaag sloeg het vaartuig om en zonkzes der molenmakers en de patroon verdronkeneen hunner laat een vrouw met 10 kinderen achter. Bij het nuttigen van beenderensoep kan men niet te voorzichtig zijn. Onlangs overkwam aan een bewoner van Kla- rendal een wijk van Arnhem het volgende Hij was bezig met soep te eten, toen hij door een kennis werd afgehaald, 't geen hem wat haas- tiger deed toehappen. Dientengevolge kreeg hij een beentje in de keel, dat hij onderweg al slik- kende en door 't gebruiken van stukjes droog brood naar beneden wist te werken. Den daaropvolgenden nacht overvielen hem hevige hoestbuien, die hij aan een opgedane verkoudheid toeschreef. De hoest werd van dag tot dag heviger en ging met toe- nemende pijn gepaard, zoodat hij, onlangs op het land aan 't werk zijnde, aan het braken geraakte en bewusteloos neerviel. Weer bijgekomen, bleek hem, dat hij het drie weken te voren ingeslikte beentje had uitgebraakt. Dit had, volgens den geraadpleegden medicus, met een scherpen kant tegen de long vasigezeten en was de oorzaak ge- weest van zijn denkbeeldige verkoudheid. Thans is de aan de long toegebrachte verwonding her- steld en de man weer gezond. Geen voorlezers meer in de kerk Een commissie bestaande uit leden der Ned. Herv. gemeente in den Haag heeft aan den ker- keraad aldaar voorgesteld het afscliaffen der voor lezers, ouidat daardoor tusschen de f 1000 en f 1500 zou worden bespaard, dat voor godsdienstonder- wijs zou kunnen worden besteed. De commissie is tevens van oordeel, dat het voorlezersambt verouderd is en alleen uit gewoonte wordt ge- handhaafd. Een voortreffelijk middel om de wasch zuiver wit te maken, is gezuiverde borax, waarvan men op ongeveer 30 liters water een handvol gebruikt; bij fijne wasch, gordijnen, kant, kan men nog meer nemen. De borax moet in heet water gekookt en dan met het wasch water vermeugd worden. Het grijpt de wasch in het geheel niet aan, maakt het hardste water zacht en bespaart veel zeep. Schiedam, 11 April. Hebben wij in ons vorig numiner den alge- meenen indruk medegedeehl, die de tentoonstelling op den bezoeker maakt en een oppervlakkige be- schrijving daarvan gegeven, thans zullen wij die wat nader beschouwen. Gaan wij de inzendingen der verschillende vakken na, dan komen wij tot de slotsom, dat aan een eigenlijken wedstrijd, een dingen om den prijs, geen sprake is. Immers werden vertegenwoordigd 15 diverse vakken, elk door 1 inzender 6 if i, 2 inzenders 3 h u u n 1 vak H 5 1 n u 6 1 i/ u 12 16 Dames hebben handwerken ingezonden en 12 jongelui, teekeningen. Hoewel dus het aantal inzendingen der vaklui niet z<5o groot was, als men had kunnen verwachten, toch mag men zeggen, dat de moeite, die de leden der Schiedamsche Kunst zich getroost hebben, ruim- schoots beloond is. Hetgeen is ingezonden, kan over het algemeen zedr goed genoemd worden. De toegekeude bekroningen, zijn dan ook verdiend. Wij laten ze hieronder volgen BEKRONINGEN. A. Ilaudwerkslieilen en Leerlingen. B. Vrouwelijke fraaie Handwerken. Particuliere inzendingen ter opluistering. Eervolle vermelding door de //Schiedamsche Kunstvereeniging". Over gebrek aan belangstelling, van de zijde van het publiek, behoeft ook niet geklaagd te worden. Gisteren avond was de zaal letterlijk vol. Een geregeld beschouwen der voorwerpen was eenvou- dig niet doenlijk. Soms stroomden de men- schen naar binnen. Laat dit den leden der Schie damsche Kunstclub tot belooning zijn. Het is een bewijs, dat ieder zijne zorgen waardeert en dat de belangstelling algemeen is. Sedert Donderdagavond is de tentoonstelling ook 's avonds voor het publiek opengesteld. Hiermede heeft het bestuur het publiek stellig wel aan zich verplicht. Immers dan hebben de werklieden meer tijd om de geexposeerde voorwerpen te beschouwen, dan overdag. Trouwens is het groote bezoek's avonds, daarvan het beste bewijs. Vele voorwerpen komen met gaslicht ook beter uit, vooral die, welke met schitterende kleuren, of goud en zilver bewerkt zijn. Anderen daarentegen voldoen dan niet zoo goed. In de eerste plaats oui dat menige kleurschakeering door het gele gaslicht verloren gaat, en in de tweede plaats, omdat daar door zware schaduwen ontstaan. Toch moeten wij erkennen, dat het gezellige, het feestelijke, in een woord het aantrekkelijke, er door verhoogd wordt. Bij de gisteren ten raadhuize alhier gehouden openbare aanbesteding van het leveren en stellen van een Cornwall-stoomketel, met een verwarmend oppervlak van 21 M3, ten behoeve van het stoom- gemaal aan de Broersvest, alhier, werd iugeschreven door Hardy Dispas en Philippart, te Tilburg, voor f 1700 II. E. Oving jr., (te vervaardigen in de fabriek van de Societe anonymeLes Ateliers du Brabant, te Brussel), voor f 1999; A. J. Jacobs, firma W. II. Jacobs, te Haarlem, voor f 2144; firma G. J. Vincent Co., alhier, voor f 3265. De toewijzing werd aangehouden. Men moet niet heiroepen, voor dat men over de brug is. De waarheid van dit spreek- woord moest Pieter Van den Bijl, van het tjalk- schip, genaamd vEben Haezer," op een treurige wijze ondervinden. Toen hij Vrijdagmiddag, onge veer 63/4 uur, de haven alhier zou binnen varen, liep zijn schip zoo hevig tegen het Ooster-havenhoofd, dat het onmiddellijk water maakte. Om te voor- komen, dat het ook op die plaats zonk, is het door eenige lieden binnen de haven gesleept, waar het weldra bij den walkant, tegenover de houtwerf van de firma Plant Co., in de diepte verdween. Daar de lading uit rogge bestoud, en men vreesde dat die door het water zou gaan zwellen en zoo- doende het schip uit elkander bersten, begon men reeds den zelfden avond met het uitbaggeren daarvan. Zondag daarop is de verdere lading door de ber- ging-maatschappij te Maassluis er geheel uitgehaald en het schip gelicht. Van der Bijl woonde met zijn gezin aan boord, doch alien zijn er gelukkig bijtijds afgekomen. Naar wij vernemen, is het schip niet verzekerd, doch de lading wel. Ouwerschie, 13 April. A.s. Zondag, vra. 9£ uur zal ds. Leenmans optreden, waarbij nieuwe lidmaten zullen bevestigd worden, terwijl des na- middags ten 2 uur door hem de voorbereiding van het Heilige Avondmaal zal worden gehouden. Men schrijft ons uit Rotterdam dd. 9 April Het Hogendorpsplein was Dinsdag in een groot bloemperk herechapen, waaraan de vlag, die uit het museum Boymans ter eere van den verjaardag van Prinses Sophia was uitgestoken, een feestelijk voorkomen gaf. Al worden onze lentemaanden al guurder en guurder, de bloemenmarkt op den zoogenaamden derden Paaschdag, gaat niet achteruit, maar pronkt van jaar tot jaar met meer bloemen. Dit is stel lig een gevolg van het feit, dat het kweeken in de kas, hoe lauger hoe meer toeneemt. Die arme bloemenMisleid door de warmte van de kas, nemen zij weldra den zomerdos aan, om dan met ,/Paschen drie" uren laug aan den guren Noordwesten wind blootgesteld te worden. Een zonderling gezicht dien bloementooi, dien wij ons zonder lichte zomercostumes en paiasols niet kunnen denken, en die wij nu door een rillende menigte, in peijekkers met opgezette kragen, en wintermantels met boas, vluchtig even in beschou- wing zien nemen, omdat het te koud is. Toch, als die snijdende wind er maar niet was, zouden wij ons waarlijk kunnen verbeelden, dat het reeds zoraer was, want de ijswagentjes, met hun tentdak om de zonnestralen te keeren, en het bel- letje, zijn reeds present. Dat de ijsventers stellig zelf niet veel trek in hun waar hebben en meer naar een warm kop koffie snakken, bewijst hun kleedinghet witte kokscostuum, de onmisbare uniform voor ijsve- koopers was maar stil te huis gelaten en een dikke peijekker bewees, dat de menschen het even koud bij, om al dit afschuwwekkende nog te verhoogen. David Acland belde weer aan het zelfde huis, de deur ging weer open, hij kwam boven bij den Amerikaan en Rhoda ging ongezien mede. Daar zat de woestaard weer zoo als vroeger, met zijn onmisbare sigaar in den mond. Hij luisterde kalm naar de boodschap, dat de dag van uitvoering vervroegd was, en dat de chef hem beval, ten ein- de politie te misleiden, om op wat grooter voet te gaan leven. Doch toen Acland daarmede klaar was, begon het gevloek en sloeg hij met zijn vuist op tafel. //Voor den dit en dat", riep hij, ,/ik had wel gedacht, dat den een of ander zijn nek nog wel met die gekheid gemoeid zou worden. Mijn rol is uitgespeeld, ik zal maken, dat ik weg kom. Ik heb maling aan de politie, ik ben een Amerikaan, die hier eens komt kijkeu en die in deze buurt gaat wonen, omdat hij geen lust heeft zijn dollars in de hotels weg te werpen. Ik bedank je om rijker te gaan wonen. Wil de chef we'en, waarom, wel, laat hij dan maar zelf bij mij komen, wat ik hem te vertellen heb, zeg ik hem liefst zelf. Ik ben overtuigd, dat gij door hem gezonden wordt, want je hebt het wachtwoord en het her- kenningsteeken, maar overigens ken ik u niet, en evenzoo is het met den chefwil die niet bij mij komen, dan moet hij maar zien, dat de boel zonder mij springt. Zoo zeg ik het nu, en dat is net zooals ik het meen." z/Moet ik die woorden als uw boodschap aan Revolver overbrengen vroeg David kalm. ,/Voor mijn part," riep de Amerikaan, ,/hangen ze Revolver op, of schieten ze hem dood, dat alles is mij het zelfde. Denk je, dat ik de oogen in mijn zak heb, en niet weet, dat hij de eenigste niet is, die in die zaak betrokkeu is. Revolver is weer een stroopop in handen van anderen. Revol ver is maar een aangenomen naam, denk je, dat wij niet weten, dat het Craddock Lipthwaite van Great Grillstraat is, de hemel weet, wie er nog meer in zitten. Nu, het kan mij ook niet veel schelen, want ik weet, dat hij hart en ziel voor het zaakje is. Zeg hem nu, dat hij bij mij komt, of ik zal hem onverwachts op zijn dak vallen, en dan zal hij raar opkijken. Terwijl ik hem wacht, zal ik zorgen, dat die Ier niet meer voor gek op de planken speelt. Ik ben er altijd tegen geweest, ik zie er het nut niet van in, maar ik zal nu wel zorgen, dat hij zijn kwastenstreken binneD houdt." z/Goeden avond," antwoordde David kortaf, en eenige seconden later was hij weer op straat. Zijn onzichtbare beschermengel volgde hem, over de glibberige, beslijkte straat, die daarenboven nog met allerlei afval bestrooid was. Zoo waren zij bijna aan het eiud van de steeg en moesten zij nog een afzicbtelijk slop, dat daarin uitkwam, passeeren. Op de hoek van dat slop stond een breed ge- schouderde vageboud met een wreed uitzienden bloedhond, dicht bij zich. Een glans van verge- noegen vloog over zijn gelaat, toen hij den wel- gekleeden vreemdeling, met een glinsterende gou den horlogeketting, zijn schuilplaats zag naderen. Argeloos kwam David naderbij, toen klonk het zzpak hem jNero tsatsa pak hem I" Het beest vloog met een rauwen, woesten kreet op, en de man wilde den aanval van zijn hond ondersteu- nen, maar juist op het oogenblik dat het beest David naar den keel wilde springen, gaf het alle teekenen van doodelijken schrikhet haar rees overeind, de staart ging tusschen de beenen, en met den kop omlaag, liep het dier al jankende weg. De fijnere zintuigen van den hond, hadden een menschelijken geest tusschen hem en zijn slacht offer ontdekt, de grovere zintuigen van zijn baas waren tot die ontdekking niet dadelijk in staat. Op het zien van de voor hem zonderlinge angst van het dier, dat tusschen zijn beenen wegkroop, schopte hij er naar, maar op hetzelfde oogenblik was het, alsof er een koude rilling hem door merg en been drong en of alles aan zijn lijf begon te beven. Dit noopte hem, om tegen de smerige muur een steun voor zijn rug te zoeken en zijn slachtoffer omgemoeid te laten gaan. z/Het is alsof er iets op je lijf gegooid wordt," zeide hij in zich zelve, en kroop weder in het ellendige, vuile hok, dat hij zijn woning noemde. Ondertusschen, vervolgde Acland, steeds verge- zeld door Rhoda's geest, zijn weg naar huis, ging de trap op naar het saloD, en gaf verslag van zijn reis aan hem, in wiens macht hij was. Rhoda gevoelde dat hier niets meer te doen was, maar voor dat zij wegtrok, nam zij nog even de kamer op, zag een brief op tafel liggen, waarvan het envelloppe voorzien was van het adres: Craddock Lipthwaite Great Grill straat 49, Londen (West Einde) Dat adres nam zij voor te onthouden, en trok af. De geest was in minder dan geen tijd in zijn aardsch verblijf, haar lichaam, terug. Terwijl Rhoda wegtrok, sprongen beide maunen op, zonder te kunnen verklaren waarom. Toen Rhoda den volgeuden morgen uit een die- pen slaap ontwaakte, stond de zon hoog aan den hemel, en alles wat des nachts gebeurd was, scheen haar een droom toe. „Toch is het geen droom geweest", zeide zij in zich zelve, toen zij haastig haar toi let maakte. ,/Ik heb duidelijk elke hoek, elk meubelstuk in die duistere salon gezien, en even- zoo die verschrikkelijke straat in het Oosten van de stad, met zijn vreeselijke bewoners en afschu- welijke taal. Neen, neen, dat was geen droom, mijn ziel ontvlood mijn lichaam en was bij den man, dien ik zoo lief heb." Zij rilde toen zij dachthoe zij zich zelve bleek en voor dood op bed had zien liggen, terwijl de geest buiten's huis ging dwalen. Alles is werkelijk- heid", zuchtte zij, //laat ons dus beproeven of David zich zoo naar mijn wil buigt, als naar dien van den man in Great Grillstraat. Zal mijn wils- kracht sterker dan de zijne wezen, en kan ik, arm, zwak meisje, den strijd met goed gevolg aan- vaarden tegen een bejaard man van beproefde on- dervinding Doch ik wil het goede, terwijl hij ongetwijfeld booze plannen in zijn schild voert, maar een Hoogere macht zal wel zorgen, dat het goede zegepraalt, en de booze zijn doel niet bereikt. Ik zal volharden in de taak, die ik mij opgelegd heb, en een zeker onverklaarbaar iets zegt mij, dat ik zal slagen." En met dit besluit trippelde Rhoda naar beneden, terwijl tante Dorothea er zich over verwonderde, hoe of het toch kwam, dat zij dien morgen zoo laat op was. Wordt vervolgd.) 1 u 14 H le prijs zilveren medaille. leerlingenprijzen 2e i, bronzen le pr. bronzen med. 3e n diploma. 2e diploma. Beeldhouwers. No. 1. Pilasterkapiteel le prijs en f 5, prijs van de Redactie der Schiedamsche Conrant, A. Kok. lvoor- en Kunstdraaiers. No. 2. Een Ivoren breibakje, zes dito plaatjes voor schilderwerk, een dito waaier, een dito broche, een dito hand met zilver, een dito medaillon, een dito servet- ring, een dito schilderpalet, een dito groote broche met knoppen, een dito kleine broche met knoppen, eenige dito gesneden beestjes, twee dito manchetknoopen, 2e prijs G. Schiebaan. Meuhelmakers. No. 3. Eenige kinderspeelmeubelen, 2e prijs M. P. Eeltzer, no. 7. een dames-schrijfbureau, 2e leerlingenprijs, L. Cappetti. Steenhouwers. No. 8. Een naamsteen, 2e prijs P. Van den Berg, no. 9 een grafmonument, 2e prijs K. Doesburg, no. 10 een twaalfvlak met diversen steenslag, 3e prijs A. C. Verdijssel- donck, no. 12 een grafmonument, 3e prijs B. II. Heijster, no. 15 een (kantoor)-naambord, le leerlingen-prijs J. J. Doesburg. Kuipers. No. 16. Een buffetstel, 2e prijs J. De Vos, no. 17 een buffetvaatje, le prijs van denzelfde, no. 18 een bodemloos vat, inhoud 1 liter, 3e prijs J. A. Ritman. Timmerlieden. No. 19. Een bloemenstandaard, 2e prijs P. Slavenburg, no. 21 een turfbak, 3e prijs M. Westervold, no. 22 een dito, le prijs en f2.50 A. Wensvoort, no. 24. een afsluit- hek, 2e leerlingen-prijs J. Van Riet, no. 25. een naaidoosje, le leerlingen-prijs Pieter Kool, no. 26. een krulslede, 3e prijs J. Plooij, no 29. een wandbetimmering met teekening, 2e prijs Adolf Van der Kleij Jr. no. 30 een landhek, 3e prijs J. A. Wesbeek. Koperslagers. No. 35. Een beker geheel gedreven, le prijs Herm. Tons, no. 36. een Kruisstuk uit een stuk, bestuursprijs f 5, J. A. Stieber. Wagenmakers. No. 38. een bokkenwagen, le prijs en f 10, A. Jordaans Jr. Scheepmakers. No. 39. een haringlogger met teekening (onvol- tooid), 1/44 ware grootte, le prijs J. S. Van der Ster, no. 40 een vischlogger (Schiedam I), 1/50 ware grootte, le prijs W. Tak, no. 41 een barkschip (onvoltooid), 1/94 ware grootte, le prijs A. A. Van Leeuwen. Mandenmakers. No. 44. een slagersmand, no. 46. een spoor- mand, van denzelfde lc leerlingen-prijs J. Nieberg. iSchoen- en Laarzenmakers. No. 47 een paar dames-molieres. 2e leerlingen-prijs W. Van Deursen, no. 48. een paar kinder- Bchoentjes, 2e leerlingen-prijs Jan van der Most. Bekangers. No. 49. een kamerschot, 2e leerlingen-prijs D. Van Meurs. Huisschilders. No. 50. Een teekening parketvloer, le leer lingen-prijs Jan Van der Most, no. 51. een pilaster met mar- meren tegelversiering, 2e prijs Theod. Rovers, no. 53. plafond- decoratie, 2e prijs J. A. Meijer, no. 54. inlegwerk van denzelfde, 2e prijs, no. 59. inlegwerk 3e prijs G. Van Meurs Gz., no. 60. Tegelversiering, 3e prijs L. De Vogel, no. 64. eikenhout. 2e prijs Joh. Plooij Jz., no. 65. wit marmer van denzelfde, 2e prijs no. 67. e n tafeltje (inlegwerk), van denzelfue, le prijs en f 5, no. 68 een dito dito van denzelfde, le prijs en f 5, no. 73. Eikenhout, le prijs Jan De Vos, no. 74. Marmer, le prijs en f 5, prijs van de Redactie der Schiedamsche Courant van den zelfde, no. 76. marmer, 2e prijs N. J. Marks, no. 77. eikenhout van denzelfde, 2e prijs, no. 82. tegelbeschildering, le leerlingen- prijs C. Plooij, no. 84. vijf aquarcllen (vogels), van denzelfde, lc leerlingen-prijs, no. 87. tegelwerk, le leerlingen-prijs Jan Tulleners. Tijpografen. No. 90 Een programma muziekuitvoering, 2e prijs C. L. Moerman. Beoefenaars van Pennekunst. No. 91. Drie diploma's, 3c prijs J. Koorengevel. Graveurs. No. 93. Een Houtgravure met afdruk, le leerlin genprijs W. de Goederen. Boekbinders en Kartonwerkers. No. 94. een grootboek le prijs S. J. A. Boekhout, no. 95. een grootboek, 2e prijs C. Hom- mel. no. 96. een kantoordoos met indeelingen van denzelfde, 2e prijs. Machinerieen. No. 100. Landmachine, 2e prijs R. Ritmeester, no. 101. labriekstoommachine, 2e leerlingen-prijs II. A. M. Roe- lants J.Jz., no. 102. stoommachinc met ketel, le leerlingen-prijs A. W. Van den Berg, no. 103. boot-stooinmaclune, le prijs P. K. Prins, no. 104. Een lubricator zelfsmeering voorstoom- cylinders, 2e prijs D. C. lngelse. Kurkensnijders. No. 105. Kurken veranda, diploma met f 15. Ii. Van den Toorn. Teekeningen. No. 107. plan van een villa en voorgevel woon- huis, aanmoedigings-diploma J. Bos. Leerlingen van den heer C. Gips Az. no. 108«. Achilles, P. M. Sneijders de Vogel, b. fragment arm, van denzelfde, J. Pruimentak, van denzelfde, le leerlingenprijs g. Eikeltak, 2e leerlingen-prijs M. P. Feltzer. Afdeeling Burgeravondschool. j. Socrates, 2e leerlingen-prijs J. Plooij. Ledersnijwerk. No. 109. Proeven van ledersnijwerk, 2c leer lingen-prijs R. Drektraan. Electriciteit. No. 111. Groote Rhumkorf, kleine dito, dito dito, electrische rotatie-machine, geheel open electrische schel, electrisch hek. electrische motor, electrische roos voor dames, electrische heerenspeld op das, drie electrische lampjes, een electrisch lampje (klein), twee magneten, flesch elementen, twee accumulators, een Geislersche buis, diploma van het bestuur, G. Schiebaan. No. 113. Canape-tafeltje (blad van postzegels), le prijs G. Schiebaan. Bloemisten. No. 115. Een bloemenmand met bloemen, le prijs C. B. van Vooren. No. 166. Een krans, le prijs denzelfde. No. 1. Een pronkhanddoek, borduursel, le prijs mej. Th. Broekhals. No. 3. Een tafellooper, macrame, 2e prijs mej. de wed. H. Mak. No. 4, Een canape-kussen, geknoopte guipure, 2e prijs mej. H. Mak. No. 7- Een theebladkleedje, le prijs mej. M. Rijnten. No. 8. Een courantendrager, lederen bloemen, 2e prijs mej. W. van Waas. No. 9. Een anti-macasser, geknoopte guipure, le prijs mevr. KimmijserBoogaard. No. 13. Een werkmand, schilderwerk op fluweel, le prijs mej. E. Yisser en f 10, prijs van de redactie der Schiedamsche Courant. No. 15. Een nachtzak, 2e prijs mej. A. Stolk. No. 16. Een theeblad kleedje, 8e prijs jongejuffr. M. B. v. Beekum. No. 17. Een nachtzak (Holbeinwerk), le prijs mej. M. v. d. Sman. No. 18. Een tafellooper-macrame, le prijs mej. J. Berkelaar. No. 2. Huiskamer- en slaapkamer-inriehting. Draaiende thee- talel. Firma R. Schnabel. No. 5. Een dubbel draaihek met pilasters. Geexposeerd geweest op de tentoonstelling te 's-Hage in 1888, buiten mede- dinging. No. 6. Een cirkel-draaihek met twee zij vakken. Bekroond te Antwerpen in 1885 met de gouden medaille. No. 7. Een bloemenstandaard. Bekroond door de maatschappij tot bevordering van bouwkuust te Amsterdam. No. 8. Een vuur- scherm. No. 9. Verschillend gesmede en gedreven ijzeren voorwerpen. No. 10. Vier tuinstoelen en twee dichtslaande tuintafels. G. J. Vincent Co. No. 12. Divers fantaisie-mandenwerk. Diverse wandbeklee- ding. Japansche broderie. Diverse serre-stoelen en tuinmeubelen. Mevr. W. Broekhals-Volkert.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 2