K P. WIJSBEOEK, MMMMllilT mnm dm mmm Koepokinenting. VAN HEELS3ERGEff& ZQON. Botsrhandel, Spefc, Kaas, Burgerlijke Stand. R E C H T Z A K E N. BUITENLAN D. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. van de Alg. Ned. lilitie-Maatschappij BROERSVEST. SCHIEDAM. Clir. KLUIJ K. ROTTERDAM. Zeer billijke prijzen. betalen, waarmee zult ge dan uw bestaan verbete- ren Meer zal ik er met ran zeggen bet is inder- daad al te zot om over deze utopie der sociale hervormers verder in gedachtenwisseling te treden. Toch zullen ze, ondanks de logica uwer tegen- werping, stokstijf volhouden en u bewijzen, dat 't kan, dat 't moet en dat het zal gebeuren. Nu, ik wacht dat af, maar 't lust mij niet om de onzinnigheden, die Woensdag- en Donderdagavond aan de goe-geunente zullen worden opgedischt en voor goede munt rerkocht, te gaan aanhooren. Ik ga er niet heen. Waarom ik er dan over schreef? Eenvoudig omdat het de kwestie van den dag is, die de Hagenaars meer bezig houdt dan de nieuwe katho- lieke courant, die weldra, naar men thans met zekerheid meldt, zal verschijnen, en die het getal onzer dagbladen tot zes zal opvoeren Daghlarl Vacleiland, Haagsc/ie CourantAvondpost, Rtcht voor Allen en de nieuwe)maar ook dan de vraag of we een tramomnibus-dienst krijgen, waarvoor opnieuw concessie is aangevraagdmeer dan de vraag of de asphalt-bestrating van de Veenestraat, door de winkeliers begeerd, dan wel de proef met eaoutchouc-bestrating, door een Duitscbe firma gratis aangeboden, door den gemeenteraad moet worden aangenomen meer dan de voorgenomen fancy-fair op Klein Zorgvliet," ten behoeve van ons nieuw kinderziekenhuis, waarvan de gedenksteen in de torige week met plechtigheid is geplaatst, een fancy-fair, die veel belooft, nu zich de dames gravin Van Bylandt, baronnesse VaH Brienen, baronesse de Constant Rebecque en baronesse de Stael van Piershil daartoe als commissie hebben vereenigd meer dan de politiek, met de verdeeling van Den Haag in drie distrieten incluismeer dan de groote promoties bij leger en vloot, waarbij de Ministers van Oorlog en van Marine ook van de partij zijn geweestmeer dan de opera, waar we den beroemden Parijschen tenor Due hebben be- wonderd om zijn voor ons kleine schouwburgge- bouw al te krachtig metalen geluid. Vreemd is het zeker, dat het verstandige publiek zich over niets zoo warm maakt dan over een dwaasheid, die, als ze niet samenging met den eersten Meidag, maar met 1 April, veel zou hebben van een universeele mystificatie. Jan Van den Haag. Ingeschreven van 22 April tot 28 April 1890. SCIIIEDAM. GEBOREN: 22. Dirkje, N. H. d. v. J. Burki en C. Willekes. Baan. 23. Neeltje, N. H. d. v. M. Hopman en J. J. Osephius. Rott. dijk. Catha- rina, R. C. d. v. C. Middendorp en J. C. v. Hees. Baan. 24. Johanna Maria Luduina, R. C. d. v. C. Kemp en M. W. Went. Siugel. 25. Adriana Hendrica Luduina, R. C. d. v. J. Hille en A. P. P. M. Kamp. Hoofdstraat. Albertus Adrianus. R. C. z. v. A. A. Trouwborst en A. A. A. v. Everdink. Singel. Cornelis Bastiaan, N. H. z. v. D. J. v. Vooren en C. L. Dekker. Vlaard. str. 26. Mietje Clemen!ia, R. C. d. v. J. v. Leeuwen en C. Hendriks. N. Singelstr. Jan Barend, N. H. z. v. W. Kok en A. Kleinjan. Dirkje Meesterstr. Jan, N. H. z. v. H. Stooker en C. E. Beumer. Raam. Apolonia, N. H. d. v. C. E. Leeflang en J. H. Droge. Piet Heinstr. OVERLEDEN26. Johanna Baron, N. H. 86 j. en 8 m., echtg. v. H. Bargens. Br. vest. Anna Geertruida Van Dijk, R. C. 45 j. en 7. m. Weezenbuurt. Abraham Schellevis, N. H. 1 j. en 9 m. Singel. Anna Geertruida Van Dijk, R. C. 45 j. en 7 m. Weezenbuurt. 27. Johanna Margaretha v. Doom, N. H. 55 j. wed. v. M. Bijloo. Buitenh. weg. Johanna Henderica v. Aweij- de.t,- N. H. 46 j, en 5 m., echtg. v. W. G. v. Put. Helenastr. 28. Joannes den Brinker, 91 j. en 1 m. R. C., echtg. v. T. v. Hout. Vlaard. str. Danihl Groeneweg, 75 j. en 8 m. N. H., echtg. v. M. Knoppers. Hoofdstr. Jacoba Johanna Jan- sen, 19 dagen N. H, Spoorstr. O U W E R S C II I E. GEBOREN25. Cornelia Hendrika Maria, d, v. Willebrordus Hijacinthus Verhallen en Alida Johanna Maria Koks. 26. Soetje, d. v. Jacob Dijkshoorn en Hendrika Johanna Calissendorff. 27, Jacoba, d. v. Jan den Hoedt en Cornelia Zwarts. OVERLEDEN27. Johanna Maria Vlaardiu- gerbroek, oud 2 j. 28. Apolonia van Eijk, oud 9 m. Arrondissements-RecMbank te 's-Gravenhage. Zitting van 28 April 1890. Het liedje van ,/de vrede," en nogmaals „de vrede," heeft al zoolang in Europa weerklonken. Eerst zong Napoleon I het nu en dan, als hij tijd had, later gebruikte Napoleon III het als een wiegeliedje om de Europeesche Staten in slaap te zingen. En de cafes chantants en de rondreizende kermis-komedies, gebruikten dat vredewoord van Frankrijks Keizer in het beroemde lied ,/koolsoep." Dan zong de komiek ongeveer: „Nappie zegt van- daag, mijn rijk is de vrede, de vrede alleen. En zegt morgen, gezwind, honderd duizeud manopde been." Dan wist men eerst recht wat „kooIsoep" was, en de menschen waren zoo blijde, dat zij dan zooveel wijzer waren, dat zij een daverend applaus aanhieven. Wanneer men nu den Keizer van Toen de Keizer Straatsburg bezocht, dacht men algemeen, dat, na die ontboezeming over den vrede, het passenstelsel in Elszas-Lotharingen zou afge- schaft worden, een maatregel, die niet anders dan den gunstigsten invloed op de verhouding tusschen Erankrijk en Duitschland kon hebben, doch daarvan kwam niets. Steeds schijnt Z. M. een afleiding in het reizen te zoeken de couranten maken weer van tal van voorgenomen reisjes gewag, onder andere ook van een tocht naar Noorwegen en St. Petersburg. Wat die plannen zelve betreffen, zij schijnen niet vast te wezen en steeds gewijzigd te worden. In Berlijn amuseert men zich nu met een groote bloemententoonstelling. Zij is internatioDaal en van reusachtige afmetingen, want nagenoeg 8000 vier- kante meters oppervlakte zijn daar met bloemen bedekt. Eigentlijk zou men het een Duitsch Belgische tentoonstelling kunnen noemen. De Nederl. Ind. tuinbouw-maatschappij te Zeijst heeft een fraaie verzameling Orchideen, Dracaenen, fraaie varens en Lycopodien ingezonden, maar dit alles, alsmede de inzendingen van andere landen, verdwijnt onder de Duitsche en Belgische exposities. De Duitsche en Belgische inzenders gaan dan ook met bijna alle medailles en eereprijzen weg. Wat de Berlijners betreft, deze munten uit in de expositie van rozencultuur. Emin Pacha is 25 April weer naar de wilder- nissen en negorijen vertrokken, waar hij met zooveel moeite is uitgehaald. De autoriteit neemt tegen 1 Mei een afwachtende houding aan, maar blijft toch op alle eventuali- teiten voorbereid. Zorgbarender is echter de toestand in OO STENRIJK HONGARIJE. Men is daar alles behalve gerust. De regeering heeft eerst alle werkstaking op 1 Mei willen ver- bieden, doch heeft het wijzer geacht de menschen om 's hemels wil maar te laten stakendoch besloten opstootjes dadelijk met den sterken arm te bedwingen. Na een hevige jodenvervolging te Biala, vergezeld van een half of misschien wel een geheel oproer en plundering, die door de railitairen bedwongen werd, achten de gegoede ingezetenen zich daar niet meer veilig en maken, dat zij weg komen. In de maand April heeft Weenen getuige ge weest van niet minder dan 55 werkstakingen, nu hebben de gaswerkers een nieuwe aangekondigd, en zijn misschien van plan de bewoners der hoofd- stad 's avonds in het donker te laten zitten. Men schijnt daar te lande door verbittering wegens on- oordeelkundig handelen der politie zoo wat dezelfde denkbeelden te koesteren al de anarch isten in F R A N K R IJ K. Acht uren werken en een minimum loon zeggen deze, al krijgen wij dat, het heeft nul te bedui'den. De patroons maken het dan toch weer duur en zoo worden wij dan toch weer op nieuw uitgezogen. Wil het goed worden, dan moet d< geheele maat- schappij eerst het onderste boven, alles moet kaj ot en klein, de geheele wereld moet een puinhoop wor den, en dan zullen wij op die rulne een nieuwe maatschappij stichten. Wij gaan 1 Mei manifes- teeren, in de hoop, dat een onhandige diender het vuurtje aan het branden maakt. De regeering heeft gezorgd een goede troepenmacht rond Parijs samen te trekken, want ofschoon zij, die staken willen, niet laten blijken, dat zij van zins zijn opstootjes te beginnen, zoo zijn de anarchisten gek genoeg, om dadelijk met het vernielen van alles maar een begin te maken. In Dahomey is men met de negers slaags ge weest, natuurlijk wint de Europeaan het altijd, maar of die overwinning nu zoo gemakkelijk gekocht is, valt te bezien. De agitatie, waarmede anders steeds een gemeente- raadsverkiezing gepaard gaat, is nu nauwelijks merkbaar. Het banket der oppositie in I T A L I E, waarvan men zooveel agitatie verwachtte, heeft Diet veel uitgewerkt. Er is sprake, dat Crispi tijdig voor den drang der omstandigheden zal zwichten en ernstige be- zuinigingen op de uitgaven voor marine en leger op het oog heeft. Dit zou de ware weg wezen, om de finantieele t> estand van het land in hetreine te brengen. Het verbannen van de jnurnalisten heeft tot niets dan tot verbittering geleid, en wordt na tuurlijk gevolgd door een interpellate van de ver- tegenwoordiging. Per T e 1 e g r a a f. 's-IIage, 29. April 1890. In de heden gehouden zitting van de Tweede Ku- mer der Staten-Generaal, is de heer Mr. H. A. Van de Velde beeedigd. Ingekomen is een-ontwerp tot regeling van den staat van beleg. Bij het debat over het Surinaamsche conflict, verdedigde de heer Schaepman den Gouverneur tegenover de Koloniale Staten, al keurde hij den brief van den Gouverneur minder gelukkig. De Minister van Kolonien achtte het niet geven van inlichtingen door den Gouverneur gerechtvaar- digd, maar de oordeelvellingen van den Gouverneur en de latere verhooren hadden achterwege moeten blijven. Dit heeft de Minister den Gouverneur medegedeeld. Beperking van de politieke rechten van Suriname ware zeer moeielijk. De heer Sraidt stelde eene motie voor, constateerende, dat de Regeering niet heeft goedgekeurd de handelingen van den Gouver neur, en vertrouwende, dat zij zou waken tegen inbreuk op de rechten der Koloniale Staten. De heer Schaepman stelde eene motie voor, alleen de verklaring van de Regeering constateerende, en vertrouwen uitende in haar beleid. BEURS VAN AM8TERDAM- Per Telegraaf. INGEENT van het KALF zal er worden op Maamlag den 5den Mei e. k.in den Stads- doelen, 's namiddags van halftwee tot twee uur voor betalenden en van twee tot drie uur voor rninvermogenden. AGENT Prospectussen en inlichtingen op aanvrage verkrijgbaar. Groenendaal 17, Kotterdam. Hebben weder de lijnste BOTER. Speciaal uitmuntende qualiteit. Zijn het goedkoopst voor Winkeliers. Hebben in alle soorten en prijzen. Bepaald hel beste adres. Oppert. 148, r^^£DCHEMISCHE-M^^i SPECIALS INRICIITING voor het uitstoomen en verven van alle soorten AmoutJlomontstoiYon, VITRAQE EN TULLE GORDIJNEN, worden oitgestoomd ook tltlUIE geverfd en naar de Nieuwste Methode geappreteerd. Kan het anders, of het is voor elke vertegenwoordigster der schoone sekse hoogst aangenaam, door tal van aanbidders omringd te worden. Maar een meisje, dat eenmaal aan een vurig aanbidder het ja-woord heeft gegeven, moet wel bedenken wat zij doet, eer zjj hem den zak met de banden geeft. Een Haagsch jongman, die vnrig een Haagsche roos nit de dieostbare klasse bemind heeft, en stellig nog even vurig bemint, maar haar niet meer beminnen mag, omdat het af is, zal nu voor de derde maal naar de gevangenis gaan. Sedert het af is, is de jongman wanhopig, hp komt bom- barie maken aan het huis,waar zijn gewezen geliefde dient, en wee den jongeling, die met haar loopt, deze wordt dade- lilk op een pak slaag getrakteerd. En de rechtbank, die belast is met een onderzoek naar straf- en niet naar liefdezaken, is krachtens lands wetten verplicht Cloris in de doos te stoppen, want hij slaat er maar op los. 1 f zijn gewezen geliefde nu zoo heel aangenaam gestemd zal wezen, als haar Cloris wegens wanbedryf uit wanhopige liefde in de gevangenis verzucht, valt te bezien. In deze zaak trad een vrijdenker als get. op, die geen eed wilde doen. v 6 De president gaf hem te kennen, dat wp in een land leven, waarin iedereen zoo vrij mag denken als hij wil, mits men maar niet denkt ongehoorzaam te mogen wezen aan de Wet. De wet eischt de beeedigde verklaring van getuigen. De vrijdenker bedacht zich niet lang, maar dacht dadelijk na over de gevolgen van zijn weigering, en deed wat de wet van hem vorderde. En wat het meisje betreft, al denkt zij nu niet na, de tijd komt (al is die nu nog zoo vrijden- kerig) dat zy zal denken om den jongman, die misschien in de gevangenis voor zpn geheele leveu bedorven wordt. De vrouw, die in haar werkhuis stal, en een kind, dat daar geboren was, verdonkeremaaade, werd voor den diefstal met 2 maanden gevangenisstraf en voor het verhelen van de geboorte en den doi d van het kind vrijgesproken. De vrouw had wel verklaard, dat het kind overleden was, doch daar alle nasporingen naar het lijkje vruchteloos waren geweest, was deze bekentenis een alleenstaand feit,, dat verder door niets gestaafd werd. DUITSCHLANO over den lieven vrede zoo'n hartelijke ontboezeming hoort uitenen men daarbij uit vertrouwbare bronnen verneemt, dat Z. M. van plan is, den Rijksdag met een belangrijke aanvrage voor leger- uitgaven te verrassen, is het dan wonder, dat een gewoon menschenkind aan de oude tent van Judels denkt en weer meent zijn eersten komiek, een grooten spotboef, te hooren zingen van ,/koolsoep." 333e STAATSLOTERIJ 4e klasse. Trekking van 28 April. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 17638, f 25000, No. 488 en 15787 ieder f 1500. No. 11916 en 20795 ieder 1000. No. 146 en 19492 ieder 400. No. 730 en 2179 ieder 200. No. 1480, 1756, 4313, 7695, 13955 en 20241 ieder 100. SCHIEDAM, 29 April 1890. Datum. Spoeling Moutwyn Genever. Amst. Vereen. Beurs Makelaars Vereen. proef. 26 0.50 0.60 9.— 9.— 14.50 15.75. 28 0.50 0.48 9.— 9.— 14.60 15.75. 29 0.50 0.40 9.— 9.— 14.50 16.76. GRAANMARKT. ROTTERDAM, 28 April. Binnenlandsche Gran en. Tarwe, welke heden slechts matig was aangevoerd, vond tot onveranderde prijzen gereedelijk plaatsing Nieuwe Vlaam- sche, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaasche, de beste f 7.50 k 7.75, goede en mindere soorten f 7.40 5.75. Per 100 kilo werd besteed f 8 k 9.50 naar deugd. Canada Tarwe vond, tot eene verhooging van 20 cents, genegen koopers en werd verkocht van f 5.60 A 6.25. Bogqe onveranderd. De beste qual. f 6.60 A 5.80, mindere soort f 6 A 5.60. Gerst, met weinig aanvoer, was tot vorige prijzen te plaatsen. Winter- f 3.75 tot f 5.25. Zomer- f 3.50 A 4.75. Haver, met goede vraag, pryshoudend opgeruimd. De besto f 3.80 A 4.10 goede en mindere qual. f 3.70 A 2.60. Paardenboonen met tragen kooplust, 16 ct. lager afge- geven f 5 A 5.40. Bruine boonen langzaam lot onveranderde prijzen verkocht. De beste f 7.75 A 8, goede en mindere qual. f7.50A6.50. Witte boonen in puike qual voor consumptie te plaatsen, mindere soorten weinig begeerd. De beste f 8.50 A 8.75, goede en mindere qual. f 8.25 A 7.25. Blauwe Erwten in puike kooksoort tot vorige prijzen te plaatsen. De beste f 7.75 A f 8, goede en mindere f 7.50 A f 7. Geringe en niet kokende f 6.50 A 6.—. Kanariezaad flauw met weinig handel. De beste qual. f 6.50 A 6.75, mindere soort f 6.60 A 6.25. Vlas. In de afgeloopen week bestond er op het land vry goede vraag met redely! en omzet tot onveranderde prijzen. Aan de markt bedroeg heden de aanvoer ruim 28,00 steen, welke vrij goed doch langzaam tot vaste prijzen opruimden. MEELBERICHT. De Meelprijzen werden gedurende de afgeloopen week niet alleen gehandhaafd, maar enkele inlandsche molens verhoog- den hunne limiten met gulden, zoodat tot de noteeringen der vorige week niet te koop is. Heden was de stemming vast doch de markt was weinig bezocht. NOTEERINGEN. Eerste qualiteit Inlandschf 12.a f 12.50 Tweede 8.50 10 50 Eerste qnaliteit Duitsch 11.50 - 12 50 Tweede Extra puike qual. Hongaarsch16.50 18. Eerste 15.25 16.- Ordinaire 10.25 14.50 Prima Amerikaansch n 11.75 15. Tweede qual. 7.50 8.50 Derde n n Zeeuwsche Tarwebloem13.13.50 Zeeuwsch Tarwemeel 10.— 10.60 Fransche Roggebloemn Duitsche 10.60 11.50 Inlandsch 13-.— 14.— alles per 100 kilogr. netto. Zeenwsche eieren f 2.80 A 2.90, Overmsassche dito f 3.10 A 3.20 de 100 stuks. Schepkaas per 50 kilo f—A Aanvoer party tjes. Zoetemelksche kaas f 24.— a 25} per 50 kilo. Aanvoer 7 party tjes. Handel vlug. ROTTERDAM, 29 April. Op de veemarkt v. n gisteren en heden waren aangevoerd 26 paarden, veulens, 1 ezel, 1541 magere runderen, 878 vette runderen, 291 vette- en graskalveren, 234 nuchtere kalveren, 148 schapen of lammeren, 440 varkens,255 biggen, 4 bokken of geiten. De prpzen van het vee, besteed ter markt van heden, waren ais volgt Runderen le qnaliteit 80 ct., 2e qnal. 74 ot., 3e qual. 70 ct.; Kalveren le qual. geene, 2e qual. 90 A 100 c. Schapen, le qualiteit 70 ct2e qual. 60 ct., alles per kilo. Varkens le qualiteit 24 ct., 2e qual. 23 ct., 3e qual 22 ct., licht soort 20 A 21 ct per Kg. Pryzen Melkkoeien f 170 A f 260. Kalfkoeien f 180 A t 300 Stieren f 70 A 190. Pinken 60 A 110. Graskalveren f A Vaarzen f 90 A 200. Paarden f40 a 75. Op de Botermarkt werden aangevoerd; 163/8 en 146/16 ton en 1268 stukken A kilo. De pryzen van boter waren heden als volgt; lste qual. f 0.50. 2de qual. 0.46, 3de qual. 0.42. Voor stukken van kilo werd 50 A 65 cent betaald. Vlasbeurs 28440 steen Blauw en 6500 steen Wit. ROTTERDAM, 29 April. De pryzen der aardappelen zynSpuische Jammen f 2.20 A 2.60. Geldersche blauwe f 1.90 A 2.10. Zeenwsche Blauwe f 1.60 A 2 00. Flakkeesche jammen f 1.80 A 2.00. Champi ons fl.20 a 1.40 Westlandsche zand 4.50 A 5.00 Brielsche witte f 2.50 A f 3 00. Brabantsche Jammen f 2.60 f 2,80. Magnum bonum, f 1,10 a f 1.30. Jammen Poters f 1.10 a 1.40. DELFT, 26 April 1890. De prijzen der Kaas wareu op heden 17 A 20} cts. per Kilo, vluggen handel. Aangevoerd 7 stapels Kaas, wegende te zamen 1492 Kilo. AMSTERDAM, 26 April. Pryzen der aardappelen op hedenFriesche Dokkummer jammen f 2.30 A f 2.50, dito Franeker f 2.10 A 2.25, dito Engelsche jammen f 1.60, AZeeuwsche Spuische jammen f 1.50 A 3.—. dito Flakkeesche fA f Geldersche blauwe f 2.—a 2.30. Zeeuwsche dito f 0.00 A 0.00, Hamburgers f 3.10 A 3.20, roode fA alles per beet., nieuwe Malta 10 A 11 c. per kg. LONDEN, 28 April. Ter veemarkt werden aangevoerd 1800 Rundeieu, 11000 Schapen, 250 Kalveren en Varkens. Prijzen der Runderen 2/4 A 5/-, Schapen 4/2 A 6 2, Kal veren 3/9 A 6/4 en Varkens a -/ per steea. pOt. 26 Apr. 28 Apr. 29 April Nederl. Certifk. Week Schuld. 2} 811 80A 80A n n n r 96J 95A 95§ Obi. 3} 102 A 102A Hongarye, Gondleening 1881 4 Oosteuryk, Obi. in pup. Mei. 5 86} 86} 87 74} 74}f 74} silT. Jau./Jali. 6 75,w 76} 75} Portugal, Oblig. 1888/89 4} 90 91} Rusland, Oblig. 1864 1000. 5 102} 102 A 102A 2e Cost. Laening 6 66} 66} 1860 2e leeu. E 100 4} 101} 101} 101} 1875 G, JK 50-100 4} 101} 101| 100} 1880 gecons4 90} 90A 90} V 1889 4 91} 89 A 1867/1863. 4 94} 94} 94} Spanje, Perpetueele Schuld, 4 69} 69} 69} Turkye, Gepriv5 95 94} 94} Obi. Alg. Schuld Gee. Ser.D. 18& 18A 18} Egypte, Obi. 18764 94 95 77-A 77A 76} Peru, Obi. 1870 ger6 16} 16} 16} n >8726 14 14 13} 51} 51} 51 Amenka, K ax well C. v. A. gest. 10 9} 9ff P Incomb. Gestemp. 14} 14A Rusland, Gr. Sp. My. A6 119} 120} 119ft Zweden, Zw.-Noorw C. v. 0. 5 16}4 16} 16A Amerika, Atckisous T. C. v. A. 39} 40} 39} Central Pacific. Aand 33^ 33} 34} C v A Denver Rio Gr 16tV 18} 18 Flor. Centr. P.C. v.gew. A. 7A 7} 7} Louisv. Nas. C. v. A. 88 88} 90} Miss. Kanas T. C. Aand. 4} Alg.Gec.Hyp.Obl.5 65 65 65} n N.-Y. L. Erie a West A 27 28} 28} Ontario Cert. v. A. 19} 20 A 20} U. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. 65} 66-A 65ft Wab St. L. C. v. A gestemp. 31} 33A 32} Western N. Y. P. Ct. v. Aand. 10A 10A 10} Obi. 2e Hyp. 37 37} 36} Canada South. C. v. A 55} 56} 56A Pacific. A. 74} 76 77} Niet oficieele. 3 pCt. Obi. Panama 6} 6} Eerste Tranvaalsche Goudmyn HA Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 5 6 0} West. Stoomtr. My tellNKEL Acs APELDbi^ AfleverinqVerfqoederen altijd 14daqen Wascligoederen in korter*' lija

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3