ZWAAR VERZILYER.DE ROTTERDAM. AHerweg'e bekroond! DRIESSEN. Atom verkrijgbaar. CACAO SABSTEXi. i BRONUEMCLSTllEBLFiMMll I1LS1FI Ko. 1.10, I Ko. r 0.37-1, Red. 0ns f 0.24. 8 Gez. SCHRAMM, KINDER-CONFECTIES AU BON GENIE]] HANG 45/47, Rotterdam. MASAZIJN OF AFBETALING.j Meubelen eis Redden. Npiegels en Schilderijen. Karpetten en VloerzeiS. Heeren- en Hames-Kleederen. ALGEMEENE iil Oostyestplein 39 Mannfacturen en Japonstoffen. 'ATJ BON GE N Ie|| Rotterdam. 45/4-7' HANG. Jg VAN DER TAR^Ca Amerikaansche en andere Orgels. i 49 Koordblaak. Noordblaak 49. ■xax»*mte«e*axe#BiiexBxei*exa#e*B«exj REISGELEGEIIHEDEH. W in mime keus voorhanden, t (•lMM9HiB9lil€lil0i9B9B9BM01il®l Hoogstraat 66 en Huis den Arend", Steiger, bij de Vlasmarkt, Rotterdam- Rotterdam- jfWBMWBB Hi——BIB—W 7 Dr- Retail's "el fbe waring. 85^ g^'re«t Hang 7, ROTTERDAM, nabij de MA.RKT. LUIEKMAHDES, UITZETTEN LUIEEMANDGOED, per El. IwBXBXBXBXBXBXBIMXBXBXBXBXaXBXWW Hooge BoezemRotterdam. !P8F" Geillnstreerde Prijscouranten gratis verkrijgbaar. HET POSTKANTOOR HET TELEGRAAFKANTOOR EN VERDERE BIJ Resultaat der controle door het Bureau voor Chemisch en microscopisch onderzoek U' Amsterdam gedureide Decem ber en Januari jl. Op grond van verschillende expertises verklaren onderge- teekenden, dat in de cacaosoorten merk Kartel Co. geenerlei abnormale bestanddeelen geconstateerd zijn, en dat de samenstelling voldoet aan de eis "hen, welke aan het onvervalschte en deusdeliike fabrikaat gesteld kunnen worden. (w g.) Dr. P. F. v. HAMEL ROOS. (w. g.) A. HARM ENS Wzn. 3kE^.G-^.Z«XJ'I»'JE33Nr: GROOTE SORTEERING IN rmm* voor Ware SChilt Z^eWei^^^ehtoffers der 2 Gulden ?et 27 afb vorschrikteli,^Jf ?r' die aan de ondeugd lijdt, mwt Z J*™ deze Magazin Verfe '"del jggjjj. en in elken boot-' BERICHTEN de ONTVANGST der nieuwste en I* a VAN TE PER SPOOR: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. 7.41 8.53 9.20 10.2 11.11 11.29 12.58 1.34 3.15 4.27 5.5 6.50 8.1 9.9 10.40 11.44. Van SCHIEDAM naar AMSTERDAM. 6.17 8.6 9.57* 10.47 11.41 12.324 2.59 3.44 5.26 7.38 8.59 10.9§ 1I.35§. Loopt tot Leiden. In aansluiting met den le en 2e kl. trein die te 11.2 van Leiden naar Amsterdam vertrekt. t Loopt tot 's-IIage. In aapsluiting met den trein, die te 1.45 uit's-Hage naar Amsterdam vertrekt. Loopt tot Leiden. De treinen van 8.6, 10.47, 11.41, 2.59 en 7.38 staan in verbinding met de lijn Helder. PER STOOMTRAM: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrekt ten 8 u. vm., tweede tram ten 8 u. 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10.30 min. nm. Maandag en Diusdag 6 u. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede irara ten 8 n. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u en 11 u. 30 min. nm. nog eeu tram naar Schiedam. PER OMNIBUS. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN. Vm. 8.6 8.53 10.2 11.11 11.41 Nm. 3.15 5.26 7.38 9.9. Extra ritten op Zon- en feestdagen 10.40 en 11.44 's avonds. Van VLAARDINGEN naar SCHIEDAM. Vm. 7 8.10 9.15 10.10 10.45 Nm. 2.15 4.20 6.50 8.15. Extra ritten op Zon- en feestdagen: 9.15 en 10.30 's avonds. PER STOOMBOOT. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. vice versa. Zondag vm. 7.30, 10.45, nm. 2.30 en 5.30 u. Zaterdag vm. 7, 8,15, 10.45, nm. 2.30 en 5 u. Overige dagen vm. 6, 7, 8.15, 10.45, nm. 1, 2.30, 3.30 en 5 u. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN en verder gelegen plaat.sen. Zondag vm. 8.45, 12.30, nm. 4 en 7 u. Dinsdag vm. 8, 8,45, 11, nm. 1, 2.30, 4, 6 en 7 u. Zaterdag vm. 8.45, 11, nm. 2.15, 5.30 en 7 u. Overige dagen vm. 8, 8.45, 11, nm. 1.45, 3, 4, 6 en 7 u. VAN is geopend Van 6.30 "s morgens tot 4 's namiddags en van 58.30 's avonds. Zondags van 6.308.30 's morgens, van 10—1 en van 45 's namiddags. Tot het afgeven en uitbetalen van Postwissels en Kwitantien, alle werkdagen 's voormiddags 93 's namiddags. is geopend Van 's morgens 8 tot 's avonds 10 uren. 's Zondags van 'sm. 89, 's midd. van 12. 'sav. van 78 uur. •7'; V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 4