Het Dynamiet-Complot N°. £51. Eerste Jaargang. Woensdag 11 Jixni 1B0O. BINNENLAND. Abonnementsprijs: drie maandenf .00 franco per post. 1. voor b.et Buiten- land1.55 Afzonderliike nummers.05 Venschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Uitgever: C. J. BLOMMENDAL, Boterstraat, E, 342, S O H I EDAM. Prijs der Advertentien Van 1—5 regels /—.SO. Iedere regel meer. 10 Groote letters naar plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tegen tweemaal berekend. Familiebeeichtenper annonce .40 Dienst —.25 Zij, die zich met bet vol- IjLpBgjjy Rend kwartaal, aanvaiigende Mi 1 Juli a. op a 4 biad wenschen te abonneeren, ontvaisgcii de nog tot dien datum verschijueude numniers GRATIS. De Commissie van rapporteurs over de post- wet is reeds bijeengekomen naar aanleiding van het onderzoek der regeeringsvoordracht in de af- deelingen. De verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Staten-Ger.eraal in het hoofdkiesdistrict Meppel zal plaats hebben op Dii.sdag 24 Juni en de herstemming, zoo die noodig is, op Dinsdag 8 Juli. De verkiezing van leden der Eerste Kamer, tengevolge van de periodieke aftreding van een derde gedeelte der leden, zal dit jaar op Dinsdag 8 Juli geschieden. In Z u i d-H ol 1 a n d treden af de heeren Hen- drik Muller Sz., mr. S. A. Veiling Meinesz, mr. J. van Gennep en mr. B. M. Vlielander Hein. Bij de regeering is in bewerking genomen een wetsontwerp, strekkende om de provinciale wet in overeenstemming te brengen met art. 136, 2e lid, der grondwet (ten aanzien der regelen voor de hefling der provinciale belastingen en der vaststel- ling van de daartoe betrekkelijke verordeningen.) De dagen, vastgesteld voor het houden der algeineene tentoonstelling van de Hollandsche Maat- schappij van Landbouw te Dordrecht, zijn gewijzigd, zoodat de opening der tentoonstelling zrl plaats hebben op Zaterdag 6 September, de algemeene vergadering op Maandag 8 September, terwijl de veetentoonstelling is vastgesteld op Woensdag, Don- derdag en Vrijdag, 10 11 en 12 September a.s. Voor het examen voor adspirant-gemeente- secretarissen of ambtenaren ter secretarie, waarvan het schriftelijk gedeelte jl. Woensdag heeft plaats gehad, hadden zich 38 candidaten aangemeld, 32 namen er aan deel, 21 zullen worden opgeroepen tot deelneming aan het mondeling gedeelte. - De minister van binnenlandsche zaken heeft het afbreken van het historische Waterpoortje te Maastricht verboden. Het huisje van Czaar Peter te Zaandam zal een belangrijke reparatie ondergaan. Het huisje zelf zal worden opgewonden en van sterker fun- deering voorzien, terwijl het gebouw, dat er om- heen staat en tot bescherming dient, maar in ver- vallen toestand verkeert, grootendeels vernieuwd wordt. De arrondisseraents-rechtbank te Assen heeft een vonnis gewezen, dat, indien de hoogste rechter het bevestigt, dreigt een geheelen omkeer te zullen teweegbrengeii in de plaatselijke politiezorg voor FHUILLBTON. of het hypnotisme in de hand van een sanienzweerder. 26) De jonkman zweeg, en hield zijn oogen strak op zijn kwelduivel gevestigd. „Als gij mij niet antwoorden wilt," hernam Lipthwaite, na een korte pauze, /,zeg mij dan eens, wat gij van de macht denkt, die ik, als gij weg zijr, op de mooie Rhoda zal uitoefenenals een trouw minnaar moet gij wel meer om haar lot, dan om het uwe denken." fMensch," riep David, „kent gij geen genade, is er geen vonk van medelijden meer in uwe ziel pEen ziel," hernam Craddock met een grijns, „de ontleedkundigen hebben het bestaan van zoo iets nog niet bij het menschelijk wezen ontdekt, gezonde hersens zijn voor mij genoeg, en in mijn binnenste voel ik geen ziel met het daarbij behoo- rend medelijden zitten." z/Luister dan naar mij, moordenaar van geest en lichaam," zei David. „Het komt mij voor, dat een deel van uw macht op dit oogenblik aan mij wordt gegeven, en het is alsof het mij vergund wordt daarmede een blik in de toekomst te slaan, en nu zie ik, dat het ellendige lot, dat gij mij toedenkt, niet voor mij bestemd is." ffInderdaad," hernam Lipthwaite met zijn gewone de openbare gezondheid. Zij overwoog, dat het in beslag neraen en begraven van voor de gezondheid schadelijk vleesch niet is aan te merken als een politiemaatregel, maar als onteigening, die niet kan worden toegelaten zonder voorafgaande schadeloos- stelling, en dat de keurmeester, die dit vleesch in beslag nam, alzoo heeft verricht een onrechtmatige daad, waarvoor de gemeente, die hem aanstelde, verantwoordelijk is. Voortaan zullen dus vleesch, visch en andere eetbare wareu, omdat zij, hoe bedorven en onbruik- baar ook, nimmer gezegd kunnen worden geheel waardeloos te zijn (voor mest b. v.), alvoreus in beslag genomen en onbruikbaar gemaakt te kunnen worden, onteigend moeten worden, na voorafgaande verklaring bij de wet, dat het algemeen nut de onteigening vordert, daar het geval, in welke die voorafgaande verklaring niet wordt vereischt (be- smetting, brand, oorlog en watersnood), hier niet aanwezig is. In de dezer dagen te Enschedd gehouden vergadering der fabrikantenvereeniging is besloten om den op 18 April genomen maatregel, dat aan de arbeiders van de firma Ter Kuile en Morsman, die het werk op 5 Mei a.s. niet hebben hervat, geen werk zou worden gegeven v66r den 5 Mei 1891" in te trekken. Door dit besluit zijn de 9 niet weder aangenomen arbeiders in de gelegenheid werk bij de anJere fabrikauten te bekomen, voor zoover zij daartoe bereid zullen zijn. In de dagbladen leest men de volgende advertentie Diep verontwaardigd en bedroefd over de laster. lijke beschuldigingen iu bijna alle bladen tegen mij gericht, weusch ik aan mijne landgenooten plechtig te verklaren, dat ik OIMSCIIULDIG ben aan de mij ten laste gelegde misdaden. Welke ook mijne gevoelens tegenover Mr. ISAAC HOEK mogf-n wezen, geef ik hierbij de heilige verzekering, dat het leven van den vader mijner twee geliefde kleinzoontjes mij heilig is en altijd heilig blijven zal. M. C. BULKLEY— Juni 1890. Bbkking. Zooals bekend is, werd mevrouw Bulkley ver- dacht een aanslag te hebben gesmeed tegen het leven van haar schoonzoon, mr. I. Hoek. Naar aanleiding van den aanstaanden 75jarigen gedenkdag van den slag bij Waterloo werden dezer dagen door den gepensioneerden generaal jhr. B. Van Merlen, te Haarlem, de nog in leven zijnde oud-strijders van Waterloo opgeroepen, zich aan hem bekend te maken. Tot dusver zijn bij den generaal de volgende op- gaven ontvangen Als onbemiddeld zijn opgegevenPetrus van Alphen, geb. 1795, wonende te Gameren, bij Zalt- BoramelJosephus de Voogd, geb. 1796, wonende Ravesteinstraat 202, Den Haag Arie de Sterke, grijns, //ik geloof, dat ik, zonder het zell te weten, een profeet gekweekt heb." ,/Gij spraakt van een menigte, die om mijn bloed brulde," vervolgde David. .Ik zie wel een razende horde, die om bloed schreeuwt, maar niet om het mijne." ,/Dat is aardig," zeide Lipthwaite, „zie je zoo maar schimmetjes. Welnu, ik zal u nog tien minu- ten geven, voor dat ik u tot uw gewouen toestand van onnoozelheid breng. In dien tijd moet gij mij eens vertellen, wat gij alzoo ziet." Met deze woorden, legde hij, ouder gewoonte weer grijnzende het horloge voor zich op de tafel. z/Grijns zoo veel gij wilt," hernam David, wrns oogen door de zinsbegoocheling begonnen te glinste- ren, tn toen vervolgde hij, even als of et gaande- weg tooneelen voorbij zijn oogen trokken, zonder de minste stembuiging z/Ik zie een breeden weg, een brullende menigte nadert, opgewonden door den drank, krankzinnig door uitgestanen angst, razend van haatalles weergalmt van hun gillende kreten, honderde zwarte handen worden omhoog geheven, om iemand met den dood te dreigen, zij grijpen naar knuppels en maken van alles wat zij vinden een wapen, mannen en knapen bukken zich, om de steenen uit den grond te breken en daarmede naar den man, dien zij verwenschente werpen. Vrouwen, die al wat vrouwelijk is verioren hebben, schijnen in tijgers veranderd, met los hangende haren en ontbloote boezems, stooten zij de vreeselijkste verwenschingen en bedreigingen uit. De politie omgeeft die groep, zij poogt tot haar midden door te dringen. De menigte biedt weerstand, men gebruikt den stok, geb. 1797, wonende te Dordrecht; Frans Lange- weg, Toulonschestraat Hofje 3; Hendrik Snijders, geb. 1793, wonende te Nijeveen, in Drenie; Walterus Hasselo, geb. 1793, wonende te Asten, bij Helmond. De eenige niet-onbemiddelde oud-strijder van Wa terloo is de heer P. Van Vliet, geb. 1797, adres den heer P. Mulder, Looiersgracht 30, Amsterdam. Wegens vermoedens van valschheid of om andere redenen zijn in 1889 onderscheidene munt- stukken aan het Muntcollege ter beoordeeling toe- gezonden. Wel was het aantal belangrijk minder dan in de voorafgaande drie jaren, maar toch werd door het Muntcollege de valschheid uitgesproken van: 42 rijksdaalders, 74 guldens, 2 halve guldens, 30 kwartjes; 24 dubbeltjes de schending van 6 rijksda ilders, 15 guldens, 3 halve guldens en 1 kwartjede schending en waardevermindering van I tienguldenstuk, 3 guldens en 3 dubbeltjes de ge- brekkige fabrikatie van 6 rijksdaalders, 56 guldens, 3 halve guldens en 2 dubbeltjes. In eene onlangs gehouden vergadering van het Leidsche studeutencorps maakte de president onder luid applaus bekend, dat bij het collegium een schrijven was ingekomen van eene breede schare dames, waarin te lezen stond, dat zij het korps bij zijn 315 jarig bestaan een geschenk wenschten aan te bieden. Tevens stelde de voorzitter voor, eene uitnoodi- ging tot bijwoniug der maskeradefeesten te zenden aan alle bevriende Nederlandsche studentenkorpsen, en ook de Association Generate des etudiants de Paris, die verleden zomer zoovelen van Leiden op de mccst gaofcrrijo -n ijao Eaddp.n nnteangftn. Het ,/Heilsleger" te VHage is Vrijdag- avond eindelijk zooals al lang te voor zien was met het publiek in botsi.ig ge- komen. Den geheelen avond had de politie reeds veel moeite gehad om het volk, dat zich op het Spui bij het vergader-lokaal verzamelde, te doen uiteengaan, maar tegen II uur brak het los; een groote menigte achtervolgde eenige mannelijke en vrouwelijke ,/heilsoldaten," en een troep van een 200tal personei, die zich aan den hoek van Haagpoort en Gedempte Gracht had verzameld, moest door de politie met gew. Id uiteen- gedreven worden, waarbij de wapenstok dienst moest doen. Gelukkig werd, voor zoover bekend is, niemand daarbij verwond. Om voortaan met gestrengheid te- gen opstootjes op straat te kunnen optreden, zal het politie-personeel aldaar worden ersterkt. Met het oog op de opening van het bad- seizoen te Scheveningen, is de zeesluis op last van het gemeentebestuur van 's-Gravenhage gesloten, zoodat zij gedurende 4 maanden niet zal worden geopend. Uit het Kanaal bij de zwemschool te 's- Hage werd dezer dagen het lijk opgehaald van eene 25-jarige dienst bode. Verdriet over de ontrouw van haren beminde, die de verkeering afbrak, bracht de on- de hoop laat zich slaan, het bloed vloeit, men kan de menschen neerslaanmaar den man die daar midden in de groep is, en duizend dooden onder de handen van de woestelingen sterft, kan men niet genaken. Nu is de man in het midden van die men- schelijke hel op den grond gevallen, hij is nu een vormelooze klomp geworden, die nu en dan al rillende nog even beweegt, het is een massa zoo bedekt met slijk en vuil, dat men er onmogelijk meer een menschelijk wezen uit kan denken, en toch dringt de woedende massa steeds op, teneinde er bij te kunnen komen om haar te schoppen en te trappen en met alle mogelijke dingen te slaan en te beuken. Hoor, een vreeselijke gil klinkt boven alle verwenschingen en vloeken uit. Nog eens schijnt die massa een wanhopige poging te doen, om op te staan, het gelukt. Het gelaat is een bloed al bloed. Hij tracht het bloed, dat hem het zien belet weg te vegen, nu zie ik zijn wezenstrekken. Craddock Lipthwaite, het is uw gelaat, gij zijt het ongelukkige slachtoffer, gij wordt gelyncht. Nog een oogenblik staat gij op uw beenen, gij valt, de menigte sluit zich over u. Alles verdwijnt, ik kan niets meer zien." Niettegenstaande zijn gewone ongevoeligheid voor alles, rilde en beefde Lipthwaite nu toch bij de beschrijving van dat tooneel. //Zal dit weldra ge- beuren vroeg hij stamelend. z/Dat kan ik niet zeggen," antwoordde David blijkbaar afgemat, ,/de kracht, die mij het visioen voor de oogen tooverde, is weg, kom mij te hulp, mijn geest kan niet meer dragen." z/Bah," hernam Lipthwaite, weer even brutaal gelukkige er toe, zich een doek voor de oogen te hinden en in het water den dood te zceken. In de vorige week waren aan de vischmarkt te Rotterdam o. a. uit Engeland aangevoerd 2 kisten, inhoudende een soort visch, bij al de op de markt aanwezigen onbekend. Ook eenige oude visschers konden ze geen naam geven. De visch is lang van 45 tot 60 cM., de kop is ongeveer gelijk aan die van leng. Aan beide zijden heeft deze visch een groote zwemvin, en aan den buik 2 zeer langwerpige vinnen. Deze vinnen zitten juist onder den kop. Verder loopt een vin van den kop over den geheelen rug tot aan den staart, en een andere van de nav 1 tot den staart. De staart is zeer klein en rond. De kleur is gelijk aan die van leng. Een brief, die op den 19n Maart 1880 van Hellevoetsluis naar Amerika werd verzonden, is na een zwerftocht van ruim 10 jaar, den 2n Junijl., voorzien van een legio buitenlandsche poststempels, aan den afzender als onbestelbaar ter hand gesteld. In de vergaderingen der werkstakers te Ap- pelscha is besloten den arbeid te hervatten. Het eens gesloten contract blijft gehandhaafd. Op 15 Juli a.s. zal de stoomtramweg van Breda naar Ant werpen geopend worden. Volgens de Echo is er een socialistische bond voor militairen opgericht, onder den naam De Voor- post. Reeds een vijftigtal personen zijn als leden toegetreden. Te 's Hage is eene socialistische jongedoch- ters-vereenigi"s r,rgoi-;r>Vi( Bij een onderzoek van monsters van ter botermarkt te Apeldoorn aangevoerde boter, zijn 4 monsters in beslag genomen, als verdacht van vervalsching. Te Wageningen zijn bij de verpachtingen van kersenboomgaarden hooge prijzen besteed, naar berekening 8 it 10 cent per half KG. op den boom. Een boomgaard bracht zelfs f 1129 op. De heer E. H., predikant bij de Chr. Geref. gemeente te Winschoten, is naar het huis van bewaring overgebracht, naar men wil, wegens ver- duistering van eene aanzienlijke som gelds, ten nadeele van een meisje, dat in familie-betrekking tot hem stond, en tevens over de treurige wijze, waarop de zendingskas enz. beheerd is. Op verschillende plaatsen in ons land ver- toont zich weder de influenza. Als een bijzonderlieid kan vermeld worden, oat voor eenigen tijd een paar kwikstaartjes hun nestje hadden gebouwd vlak onder een rail naast een dwarslegger, op de spoorbrug over het Zede- rikkanaal te Arkel. Thans bevinden zich in dat nestje vijf jongen. Zooals blijkt, schijnt het ouuer- paar zich zeer weinig te storen aan de treinen, die dagelijks met een groot geraas en snelheid over hun woning vliegen. Het is aardig om te als vroeger wordende, //wat een lot, en toch, wat zou het geven al kwam het zoo ver. Met dat al had ik gehoopt, dat een ander uiteinde mij bescho- ren zou zijn geweest. Om dood geschopt en dood geslagen te worden, als e m dolle houd, dat is toch een verschrikkelijk einde van een loopbaan als de mijne. Maar zou die voorspelling uit kun nen komen Hieraan durf ik niet te twijfelen, want in den toestand, waarin ik dien man heb gebracht, waren er wel eens .i eer, die een blik in de toekomst hebben geslagen." ,/Kom," zeide hij hard op, „de tien minuten zijn om, en voor ik u weder geheel wegmaak, zal ik u laten zien, wat er met u gebeuren zal." Hij schreef haastig eenige regels op een blad papier, en hield dit voor de oogen van David. ,/Lees dit", zeide hij barsch. David keek naar het papier, het schrift was grof en verdraaid, en de letters heel groot. Hij las nu z/Morgen, omstreeks den middag, zal een zekere heer David Acland, wonende in Great Grillstraat 49, naar een huis in Marsbgatestraat, bewoond door zekeren Farrel O' Donovan, gaan. Acland is de chef van de dynamietpartij en Farrel 0' Donovan is een berucht dynamietwerper. Acland heeft een groote som gelds in Braziliaansche banknoten bij zich, om een deel der betalingen te doen ter zake een plan, om Londen in brand te steken en in de lucht te laten vliegen. Arresteert men deze beide mannen, dan wordt het geheele plan venjdeld." z/Iemand, die zijn vaderlaud lief heeft." Deze ieugenachtige verklaring werd zoo luide door hem gelezen, dat de luistervink aan de deur, alles woord voor woord hoorde. A A Kill ED I.N GEN AANTRAGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 1