Het Dynamiet-Complot Nci. £52. Eerste Jaargang. Zaterdag 14 Juni 1B0O. B I N N E N L A N D. Venschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Uitgever: C. J. BLOMMEHDAL, 2!ij, die zich met het vol- gend kwartaal, aanvangeiidc 1 Juli a. s.op dit blad wenschen te abonneeren, ontvang en de nog tot dien datum verschijnende Hummers GRATIS. H. K. H. de Groothertogin van Saksen Weimar heeft aan het diaconessenhuis te Breda eene gift geschonken van f 100. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de Gedep. Staten der provincien de volgende aanschrijving gericht Het heeft mijne aandacht getrokken, dat in som- mige gemeenten alleen des Zondags gelegenheid hestaat tot kostelooze huwelijksvoltrekking. Dit geeft mij aanleiding U te verzoeken in uwe provincie daarnaar een onderzoek in te stellen en i het geval dat er gemeenten mochten zijn, alwaar deze regeling hestaat, de besturen daarvan uit te noodigen bovendien eenige uren van een anderen dag der week voor kostelooze huwelijksvoltrekking beschikbaar te stellen. Van het aan een en ander te geven gevolg zal ik gaarne bericht ontvangen. Bij de regeering bestaat het voorntmen te Breda eene kazerne of inrichting te bouwen, tot opleiding voor het korps marechaussee. Dit Londen wordt aan de Nieuwe Rotterdam- sche Courant gemeld, dat de onderhandeling tus- schen de Britsche en de Nederlandsche Begeering over de grensregeling in Oostelijk Borneo thans te Londen hervat wordt op den grondslag van een scheidsrechtelijke uitspraak. De bij deze zaak belang- hebbende Sultan van Balangan neemt, als vazal der Indische Begeering, daarmede genoegen. LAN DBOU WP A AB DEN. De regeering heeft een wetsontwerp inge- diend van den volgenden inhoud Art. 1. Aan artikel 22 der wet van 29 Maart 1833 Slaatsblad no. 4) wordt toegevoegd„e. Hengsten, wier laatste <melktand nog niet vervaugen is door een snijtand, en hengsten, die als dekheng- sten gehouden worden." Art. 2. De bepaling, bij art. 14 der wet van 24 April 1843 Slaatsblad no. 15) aan 4 van art. 27 van voormelde wet toegevoegd, wordt ver- vangen door het volgende: „Landbouwers, die krachtens 4 van artikel 20 dezer wet een of twee paarden in de derde klasse hebben aangegeven, zijn geen verhooging van recht verschuldigd wegens afwisselend gebruik van die paarden voor den landbouw bestemd „b. wegens paarden, wier laatste melktand nog niet vervangen is door een snijtand en die tot africhting onder den zadel worden gereden, of wel alleen, gezamenlijk of met een ander psard worden FHUILXjEITOIV, of het hypnotisine in de hand van een sa menz w eer der. 27) Alles was doodstil in huis. Aha I" zeide de luistervink, //geen onraad, dan het tweede bedrijf afgespeeld." Hij ging weer naar Davids kamer, vond hem nog steeds slapende, stak toen de enveloppe nu met het blad wit papier er in alsmede de rol scheurpapier in zijn borstzak. ,/Zie zoo," zeide de luistervink, vnu zullen wij rapport uitbrengen aan den heer Wenlock, en die zal tevreden over mij zijn." Hij ging de deur uit en floot onderwijl een vroolijk deuntje, want nu had hij er geen belang meer bij om zijn doen en laten te verbergen. Hij was nauwelijks een paar huizen verder, of hij kwam een courantenjongen tegen, die uit alle macht schreeuwde,/Avondpost en Echo." Martin hield hem aan, kocht een courant en zeide, terwijl hij hem geld gaf,/Gij kent den heer Acland, die u al eens meer aangewezen is." t/Ja, mijnheer," zeide de jongen. z/Welnu," zeide de luistervink, //hij gaat van avond uit, houd hem in de peiling, en zie wat hij doet." z/Moet ik dadelijk verslag brengen vroeg hij. z/Bapporteer, zooals gij gewend zijt te doen," zeide Martin. gespannen voor rijtuigen, mit« niet voor zoodanige rijtuigen als bedoeld bij het laatste lid van boven- gemelde 4. /Onder landbouwers worden voor de toepassing dezer bepaling uitsluiteud verstaan zij, die voor zich zelf of voor een ander het land bewerken of gewoonlijk de werkzaamheden van het landbouw- bedrijf gedurende het geheele jaar op de plaats, waar het gevestigd is, dagelijks leiden en wier dienst- en werkboden geen livrei-teekenen dragen." Art. 3. Deze wet treedt in werking met den dag harer afkondiging. De plechtige opening der hygiene- en veiligheids- tentoonstelling te Amsterdam is bepaald op Maan- dag 16 dezer, om 2 uur. Bij de opening zal de Begeering door verscheidene ministers vertegenwoor- digd worden. De provincie Noord-Holland telt ruim 800.000 zielen, waarvan Amsterdam alleen de helft. Voor de verkiezing van een lid der Provinci ate Staten te Gorinchem (vacature wegens het over- lijden van den heer Begram van Jaarsveld) zijn uitgebracht 2234 stemmen. Gekozen is de heer mr. A. C. Visser (lib.) met 1119 stemmen. De heer A. Blankers (ant.-rev.) verkreeg 1089 stemmen. De gelederen van de ridders der Militaire Willemsorde en van het Metalen Kruis zijn opnieuw gedund door het overlijden van den heer P. W. Van Nieuwland, gepensionneerd referendaris aan het departement van oorlog. Hij was ridder der Mili taire Willemsorde en van het Metalen Kruis en bereikte den ouderdom van ruim 76 jaren. De hoofddirectie van het Instituut voor doof- stommen te Groningen ontvangt voortdurend milde bijdragen en hartelijke bewijzen van deelneming in het op 17 Juni a.s. te vieren honderdjarig jubi- leum. Yele giften van f 1000, f 2000 en meer zijn ingekomen. Door de echtgenoote van den Com- missaris des Konings zijn 40 rijtuigen voor een rijtoer naar Assen, benevens de kosten voor een maaltijd aldaar, beschikbaar gesteld. De in Amerika vertoevende doofstommen, afkomstig van deze inrichting, zullen het feest meemaken. Door den heer Guyot zal een diner van f 2000 worden aan- geboden. Het vaarwater in de rivier de Oude Maas nabij Dordrecht heeft in den laatsten tijd eene belang- rijke ve. betering ondergaan. Terwijl bij het veer- hoofd aan de Lindt voorheen de diepte in de rivier zooveel te wenschen overliet, dat bij lage waterstanden de doortocht met groote moeite werd verkregen, is de daar geweest zijnde zandplaat door baggering verwijderd en de rivier zelf door middel van kribben uitgebouwd, zoodat men met recht mag verwachten, dat deze verbetering van blijven- den aard zal zijn. Staking van den stoombooten- dienst of het aan den grond varen der booten zal thans wel tot het verledene behooren. De courantenjongen knikte veelbeteekenend en liet de straat opnieuw weergalmen van den kreet ,zAvondpost, Echo." Aan den hoek van de straat liep de luistervink juist mijnheer Craddock bijna tegen het lijf, waarop hij heel beleefd den hoed afnam, en Craddock verwonderd liet staan over het feit, dat iemand, dien hij volstrekt niet kende, zoo beleefd jegens hem kon wezen. De generaal had er een dubbel doel mede, om Bhoda in zijn rijtuig te huis te brengen. Hij wilde haar eerst uitleggen, al wat er reeds door de politie in het belang van haar David ge- daan was, waartoe hij in het bijzijn' van hem niet in de gelegenheid was geweest. En ten tweede wilde hij haar bekend maken met het plan, dat tusschen hem en Wenlock was afgesproken, om die zaak tot een goed einde te brengen. Voor een en ander was tijd noodig en daarom beval hij den koetsier, Bhoda langs een omweg naar huis te rijden. Zoodra Bhoda tegenover hem in het rijtuig zat, was zij haar gevoel niet meer meester, en begon zij als een kind te huilen. De generaal poogde haar tot bedaren te brengen, en toen al zijn pogen vruchteloos bleek, zat hij wel eenigszins met de handen in 't haar. ,/Lieve Bhoda," zei hij, ,/denk toch eens even na, wij zijn nu in het drukste deel van Londen, als een van mijn bekenden mij ziet, dan loopt morgen het praatje, dat ik in een rijtuig heb gezeten, met een jonge dame, die aan de hevigste gemoedsbe- Om te trachten tot lotsverbetering te komen, is voor eenige dagen te Utrecht eene vergadering gehouden van Staatsspoorweg-ambtenaren. Men besloot den directeur-generaal der maat- schappij te verzoeken, de winst voortaan volgens een anderen maalstaf te verdeelen. Men achtte het raadzaam, te trachten de noodige verbeteringen langs dezen, en niet langs den veg van werkstaking te verkrijgen. De afgevaardigde, met de overbrenging van dit besluit belast, en de leider der vergadering zijn geene ambtenaren. In het jaarverslag van de vereeniging //Ne- derlandsch Mettray" wordt verklaard, dat de toe- stand bevredigend iswel toonde de contributie eenige vermindering aan, maar verscheidene legaten werden aan de vereeniging vermaakt. Het jaar 1889 begon met 148 en eindigde met 145 kweekelingen. Hun gedrag en gezondheids- toestand waren over 't algemeen zeer goed. - Den 14n dezer zal te Heerenveen eene ver gadering worden gehouden, waartoe alle verveners in de lage venen van Eriesland zijn uitgenoodigd, ter bespreking van de zaken, in verband met de telkens terugkeerecde werkstakingen in die venen. Waarschijnlijk zullen er dit jaar een groot aantal Engelsche reizigers in ons land komen. Op alle spoorwegstations te Londen is men nl. druk bezig met het aanplakken van groote biljet- ten, waarop buitengewoon lage prijzen voor toeris- teubiljetten naar Amsterdam, Botterdam, Den Haag, Leiden, Dt echt en utke dead cities on the Zuider zee" worden aangekondigd. De rechtbank te Breda heeft iemand, wiens minderjarige zoon een anderen knaap, onder 't spelen kalk in de oogen had geworpen, waardoor deze het rechter oog verloor, veroordeeld om, als zijnde aansprakelijk voor de handelingen van zijne minderjarige kinderen, aan den vader van den anderen knaap te betalen al de kosten, op de behandeling van diens kind gevallen, alsmede de kosten van het proces ad f 295.58. Een Haagsch medewerker van de Arnh. Cl. meent, dat Nederland weinig dagen geleden op het nippertje van eene ministerieele crisis heeft gestaan. De ongunstige ontvangst van de spoorwegovereen- komsten in de Tweede Kamer en in de pers, zelfs nadat de Memorie van Antwoord was uitgekomen, heeft bijna aanleiding gegeven, dat de Begeering eenvoudig zou opstappen en het liberaal Kamer- lid, aan wiens iuvloed al die tegenstand toege- schreven wordt, moreel te dwingen het bewind te aanvaarden en te zien of hij de zaken vddr de verkiezingen van 1891 in 't reine zou kunnen brengen. Te Leiden is aanbesteed de herbouw van de Stadsgehoorzaal. Ingekomen waren 23 bilj. Het minst was ingeschreven door de heeren Van der Kamp en Van Leeuwen, aldaar, voor f 115.900. wegingen ten prooi was. Bleef het nog maar daarbij, maar dan worden er schandalen uit gedis- tilleerd, en als ik in mijn club kom, word ik uitgelachen en bespot." De generaal zette een zoo komisch benauwd gezicht, dat Bhoda verplicht was te glimlachen. Zij droogde haar tranen af, en erkende, dat zij dwaas handelde, ,/maar," voegde zij er bij, ,/als u wist, wat ik vandaag ondergaan heb, zou u het mij vergeven." z/Ik begrijp heel goed, kind, dat gij erg zenuw- achtig zijt," zeide de generaal, //maar maak u niet ongerust, het zaakje zal nog al kalm afloopen." z/Ja," zeide Bhoda, //maar ik heb zoo'n vreese- lijke ontmoeting gehad," en nu vertelde zij de onbeschoftheden, die zij van Craddock had moeten verdragen. De generaal werd (rood van kwaadheid, en zeide, dat, als hij niet wist, dat de vlegel weldra in de handen der politie zou zijn, hij hem wel eens trakteeren zou. Over het gedrag van David, die haar zoo tijdig te hulp kwam en den aanrander neersloeg, liet hij zich heel vleiend uit, hij vond hem een flinken jongen, en dat hij Bhoda nog kon te hulp komen, niettegenstaande zijn kweldui- vel er bij was, bewees glashelder, dat zij meer en meer invloed op hem kreeg en Craddock zijn invloed verloor. Bhoda antwoordde niet, maar loosde een diepen zucht, want zij wist, dat David dit slechts had kunnen doen, omdat Craddock uitgeput was van inspanning, om haar onder zijn invloed te brengen. z/En nu," zeide de generaal, //laat ik u den toestand verklaren. Wenlock is naar den hoofd- In den Haag wordt verwacht de doohter van //generaal" Booth, Eva Booth. Zij zal aldaar de oefeningen van het Leger des Heils op 15 en 17 dezer leiden. Te Botterdam treedt zij Vrijdag a.s. op. De heer Dutoit, uit Transvaal, is Donderdag- namiddag te Amsterdam aangekomen en zal in de volgende week de voorgenomene reeks lezingen al daar aanvangen. - Een vesting-artillerist sloeg Dinsdag moed- willig in het Achterom te 's-tlage een voorbijgan- ger den hoed van het hoofa. De beleedigde gaf daarvan kennis aan de hoofdwacht, vanwaar een korporaal en een paar manschappen werden uitge- zonden ter opsporing van den delinquent. De artil lerist bevond zich in een huis, vluchtte op de komst der patrouille naar den zolder, klom op het dak en verder over de daken van belendende huizen, totdat hij in een onbewoond bovenhuis te land kwam. Toen men hem daar dacht te vinden, was de vogel gevlogen. Te Meppel doet zich bij een 40 h 50jarige vrouw een geval van slaapziekte (nona) voor. J.1. Maandagochtend vertrok uit de residentie de eerste gezondheidskolonie van dit jaar, ten einde gedurende 3 weken in de omstreken van Prinsenhage van het versterkende klimaat te genieten. De kolonie bestond ditmaaal uit 23 kinderen. De gemeenteraad van Dordrecht heeft alle voorstellen tot wijziging van het schoolgeld met groote meerderheid verworpen. Te Iloorn is een man krankzinnig geworden als slachtoffer van godsdienstwaanzin. Hij was een trouwe strijder in het Leger des Heils, waarin hij voor korten tijd als //Soldaat" was opgenomen. Dinsdag zijn te Kesteren de kersen uit de boomgaarden van vijftien eigenaars publiek verkocht. Ofschoon het gewas nog geen half gewas genoemd kan worden en het vooruitzicht der kersbazen niet rooskleurig is, durfden zij nog van 5 tot 7 ct. per kg. op den boom besteden. Te Bergen-op Zoom is tegen een pottenbakker proces-verbaal opgemaakt, wegens het laten arbei- den van een jongen beneden 16 jaar na den bij de arbeidswet toegestanen tijd. Terwijl de wet bepaalt, dat die arbeid te 7 uur 's avonds moet geeindigd zijn, werd de jongen des nachts te den uur nog bezig gevonden. Beeds vcordat het bericht in de pers de ronde deed, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken het afbrekeu van het historische Waterpoortje te Maastricht verboden had, was het onder de slagen van den moker gevallen en afgebroken. Er komen kwade berichten voor bange men- schen. Niet alleen begint de influenza zich weer hier en daar in ons laud te vertoonen, o. a. te Leiden commissaris gegaan, hij heeft bij dezen een witten voet, en die heeft beloofd, dat hij alles zal doen, zonder zijn plicht te verzaken, om David te redden. Wenlock, die de meest geslepen rechercheur is, kon Craddock dadelijk in arrest nemen, hij had het al moeten doen, zegt hij, maar heeft dit nog uitgesteld, om de bewijzen in handen te krijgen, dat uw verloofde zonder bewustzijn gehandeld heeft. Hoe of hij dit nu aanlegt, daarover laat hij zich niet uithij zegt, ik ben te haastig, ik moet niet meer weten dan noodig is, als ik iets overijld doe, dan ligt alles in duigen." z/Wel," zeide Bhoda, op doffen toon, //hij heeft in die zaken meer ondervinding dan wij met ons beiden, wij zullen ons moeten onderwerpen, maar dat neemt niet weg, dat telkens, als ik de bel hoor, ik opschrik met de gedachte, daar is de tijdiug, dat David in arrest is genomen." ,yDat zal niet lang meer duren," hernam de generaal, //Wenlock zegt, dat morgen de zaak be- slist wordt, en hij wenschte dan, dat gij te mijneu huize zijt, hij denkt, dat uwe tegenwoordigheid noodig zal zijn, en wou als dit het geval ware, dade lijk over u kunnen beschikken. Bhoda maakte bedenkingen, zij had taute Dorothea heden wijs gemaakt, dat zij naar een vriendin ging, zij zou haar nu zeggen, dat zij bij die vriendin geweest was, dat de generaal haar in zijn rijtuig bij het naar huis gaan had gezien en uitgenoodigd had in te stappen. Dat zij verder wat getoerd hadden en de generaal haar nu met het rijtuig te huis bracht, maar hoe het nu verder aan te leggen, om een geschikt voorwendsel voor haar afwezigheid op morgen te zoeken, daartoe zag zij "I mj Abonnementsprijs: Prijs der Advertentien Per drie maanden -.90 Van 1—5 regels .50. Iedere regel meer. .10 franco per post. voor fret Huiten- 1- Groote letters naar plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tegen tweemaal berekend. 1.55 Boterstraat, E, 342, Familiebeeichtenper annonce —.40 Afzonderlijke ntimmers. -.05 SOHCIBDAM. Dienst.25 AANVRAGEN n n XXII. In ANGST EN SPANNING.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 1