Nationale Militie. Or. RIETEMI, Iris, ..voilenhoven: L ROTTERDAM. Het groote aantal J. VAN DER TAR SC Co. Amerikaansclie en andere Orgels. ALGEMEENE ii Oostvestplein 39 Dr* A* YAK SSLHST Keel-, Neus- en Oor-Arts. i GEEN Let vooral op het Etiket. ^feiSe ZWAAB VBRZIZVERDS 49 ffeordblaak Noordbiaak P j REISGELEGENHEDEN. Plaatsvervangers gevraagd H. M. M. SLOOS. Wjjnhaven 116, bij de Leuvehaven, ROTTERDAM. voldoet zoo goed als het Merk ^°ifbewu ring in ruime keus voorhanden, hare voor homing en genezing HOMANXT WEXSSiaA.ilXT, Hooge BoezemRotterdam. Geillustreerde Prij scour an ten gratis verkrijgbaar, HET POSTKANTOOE HET TELEG RAAFKANTOOR «m direct in diciist tc treden. Iloog loon cn f 25.aanbrenggcld. AdresKaasmarkt 12 te Rotterdam. (664) Spreekuren alle werkdagen van 8—9, 2—3 en G7. Gedempte Glashaven 22, ROTTERDAM, is te consultcereii, uitsluitend voor Ilnidziekten enz. en Neurasthenia Sexualis alle werkdagen van 13 en 8 uur des namiddags. Aannemen Materialen. Carbolineum, Black-Varnish, Houtwol en Houtproducten, Olien, Lakke,1, Vernissen, Fijue bereide Olieverwen, Machinerieen op elk gebied, Asphalt en asbest fabrikaten, Nieuwste hand- en stoom-brandspuiten, Pijpen en hulpstukken, Zuivere Machineolien en Vetten, Drijfriemen in soorteD, Otomatische Smeertoestellen, Roodkoperen pijpen met en zonder naad. Draagbaar Spoorwegmaterieel, Ronde blank gedraaide stalen Assen, Emmers en putsen van gegalvaniseerd ijzer, Caoutchouc slangen en zuigbuizen, Heetwater-verwarmingstoestellen. Tectorium in plaats van glas. Iloofd-Agent te Rotterdam: J. A. VAN OLFFEN, Haringvliet 69. voor d, Ware sciiar i8 beCdf ^r' Retail's "ft*. - 27 a*,' I leit'gT C; d: doJ Teduui;a<l'e» vweteeneef,tr<-'<lt EN VERDERE BIJ binnen korten tijd reeds de 21e druk verschenen is. Bit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie, en de daarmedezelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking, maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de me dische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn, zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen, onder welke P. Meniere, med. dr. profesor aan de polykliniek te Parijs, rue Rougemont 10; Steingreber, med. dr. praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te CharentonSanitiitsratli Dr. Colin te StettinGrossman, med. dr. arrond. arts te Joliliugen Dr P. Forestier, geneesheer-direetenr van het hospitaal te AgenGeheimrath Dr. Schering, kas- teel Gutenfels, Had Ems; Darses, med. dr. geneesheer-direetenr der galvano-therapeutische inrich- ting voor zenuwlijders te Parijs rne St. Honore, 334 Consul von Aschenbach, med. dr. te Corfu Dr. Busbach, arrond. arts te ZirknitzOber-stabsarzt Jeclil, med. dr. te Weenen Dr. C. Bongavel te La Farri£re (Eure) lid vm den Conseil Central d'hygiene et de Sante, in Frankrijk en" vele anderen. Aan alien wier zennwgestel meer of minder aangedaan is, of aan zoogenaamde zenuwaclitlgbeid lijden, waarvan de kenteekenen zijn: ehronische hoofdpijn, migraine (schcle hoofdpijn), bloedaandrang, groote prikkelbaarheid, gejaagdheid, slapeloosheid, lichamelijke onrust en onbehagclijke toestandverder alle zieken die door beroerte getroffen werden, en nog lijden aan de gevolgen daarvan, zooals verlammingen, onvermogen tot spreken zvvare tongval, moeielijk slikken, stijtheid der gevvriehten met voortdurende pijn, plaat- selijke zwakte, verzwakking van geheugen, enz., en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn, maar door de bekende middelen, als onthoudings- en koudwaferkuur, wrijven, electriseeren, stoomlooi- of zeebaden, geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben, en ten slotte zij, die vreos gevoelen voor hcroei'te, en daartoe reden hebben wegens verschijnselen alszich aanhomlend angstig voelen, verdooving in het lioofd, hoofdpijn met duizeligheid, flikkeringen en donker worden voor de oogen, drukkende pijn onder het voorhoofd, suizlng in de ooren, het voelen van kriebeling In, en het slapen van handen en voeten, aan al deze drie categorien van zenuwlijders, als ook aan jonge meisjes lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid, ook aan gezonde, zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken, en geeste ijke reactie willen v or- komen, wordt driugend aangeraden, zich het boven vermelde werkje aan te schaffen, hetwelk op aanvrage kosteloos en franco verzonden wordt door LEMAIRE Co. apothekers te Parijs, rue de l'Echiquier 30. Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van Oud-Officier van Gezondheid, eere-lid der Italiaansche „Saniteits-orde van het Witte Kruis," en verder te Amsterdam, door M. CLEBAN Co., Heiligeweg 42. Arnhem, J. DE BEYER, Agent der Scheepvaart Courant, Rijnkade 71. Rotterdam, E. E. VAN SANTEN KOLEE, Apotbeker, Korte Hoofsteeg 1. Utrecht, LOBRY PORTON, Oudegracht bij de Gaardbrug F. 160. Op de jongste hygiennisch-medicinale tentoonstelling te Gent is de Weissmann'sche Geneeswijze door de Medische Jury met de Zilveren Medaille hekroond. VAN GROOTE VERBETERING H.H. R00KERS Vraagt voortaan niets anders dan de Gezond- heids-Tabak, nit de Stoom-Tabaks- en Sigaren- pabriek van W. J. VAN DER BOOR, te Tlaardingen. ,/Blijkens chemisch onderzoek is in deze Tabak- ,/Soort minder dan 1 nicotine geconstateerd, //terwijl verschillende Amer. Rooklabakken circa z/5 °/0 nicotine bevatten. w. g. Dr. P. E. VAN HAMEL ROOS. w. g. A. HARMENS Wzn. Directeuren van het Bureau voor Chem. en Microsc. onderzoek, Amsterdam N.B. De Tabak staat onder voortdurende contrble van bovengenoemd Bureau. VAN TE PER SPOOR: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. 7.41 8.53 9.20 10.2 11 11 11.29 12.58 1.34 3.15 4.27 5.5 6.50 8.1 9.9 10.40 11.44 Van SCHIEDAM naar AMSTERDAM. 6.17 8.6 9.57* 10.47 11.41 12.32f 2.59 3.44 5.26 7.38 8.59 10.9§ 11.35§. Loopt tot Leiden. In aansluiting met den le en 2e kl. trein die te 11.2 van Leiden naar Amsterdam vertrekt. t Loopt tot 's-IIage. In aansluiting n et den trein, de te 1.45 uit's-Hage naar Amsterdam vertrekt. Loopt tot Leiden. De treinen van 8.6, 10.47, 11.41, 2.59 en 7.38 staan in verbinding met de lijn Helder. PER STOOMTRAM: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrekt ten 8 u. vm., tweede tram ten 8 u. 30 min. vm. en verder ieder half uur tot 10.30 min. nm. Maandag en Diusdag 6 u. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram ten 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar Schiedam. PER OMNIBUS. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN. Vm. 8.6 8.53 10.2 11.11— 11.41 Nm. 3.15 5.26 7.38 9.9. Extra ritten op Zon- en feestdagen10.40 en 11.44 'savonds. Van VLAARDINGEN naar SCHIEDAM. Vm. 7 8.10 9.15 10.10 10.45 Nm. 2.15 4.20 6.50 8.15. Extra ritten op Zon- en feestdagen: 9.15 en 10.30 'savonds. PER STOOMBOOT. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. vice versa. Zondag vm. 7.30, 10.45, nm. 2.30 en 5.30 u. Zaterdag vm. 7, 8,15, 10.45, nm. 2.30 en 5 u. Overige dagen vm. 6, 7, 8.15, 10.45, nm. 1, 2.30, 3.30 en 5 u. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN en verder gelegen plaatsen. Zondag vm. 8.45, 12.30, nm. 4 en 7 u. Dinsdag vm. 8, 8,45, 11, nm. 1, 2.30, 4, 6 en 7 u. Zaterdag vm. 8.45, 11, nm. 2.15, 5.30 en 7 u. Overige dagen vm. 8, 8.45, 11, nm. 1.45, 3, 4, 6 en 7 u. is geopend Van 6.30 'smorgens tot 4 's namiddags en van 58.30 's avonds. Zondags van 6.808.30 's morgens, van 10—1 en van 45 's namiddags. Tot bet afgeven en uitbetalen van Postwissels en Kwitantien, alle werkdagen 's voormiddags 93 's namiddags. is geopend Van 'smorgens 8 tot 'savonds 10 uren. 's Zondags van 'sm. 89, 's midd. van 1—2. 'sav. van 7—8 unr. BB LA6EBBIER Lepels Vorken F.W. A. ZENUWKWALEN van zenuwhoofdpijn af, tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie (hersenberoerte) toe, trotseeren rog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend. Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe° dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg, namelijk langs de huid, eene physiologische ontdekking gedaan heeft, die na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is, en terwijl zij in wetenschappelijke kringen de hoogste belangslelling wekt, tevens eene weldaad blijkt te zij voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid. Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondht-id Roman Weissmann te Vilshofen, en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50-jarige praktijk. Iloor wassching van het hooFd eenmaal per dag, word en daartoe geschikte stoffen door de huid onniiddellijk aan het zennwgestel mode gedeeid. Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen, en zij maakte zooveel opgang, dat van een door den uitvinder geschreven werkje JVER ZEIWLIJDEN i» BE Concordia. L ROTTERDAM. V'/IX". Belangrijk voor Zieken. Al is de geest nedergedrukt en het lichaam verzwakt d< or voortdurende ongesteldheid, toch moet de lijder in dit ji argetjjde eene laatste poging doen om z(jne gezondheid te herwinnen, door Holloway's zuive- renle pillen in te nemen, die terw(jl zjj het bloed reinigen, de verborgen oorsprong van het kwaad sullen opzoeken en de zaden van de meeste kwal^n nitroeien. Geen ljjder kan te veel verzwakt zjjn oin deze zeihte behan deling veilig en met goed gevolg te ondergaan; jong nocb oud behoeft bevreesd tezjjndatzjj eenignadeel zullen ondervinden door het gebrnik dezer pillen. Zjj z(jn onfeilbaar in maag- ziekten, galaandoeninger, misselpkheid, gebrek aan eetlnst ongeste ldheid der ingewi nden, verstopping en de ongemakkon, welke voortspruiten nit eene ongeregeldheid der spjjsverte- ringsorganen. (359) Doosjes pillen en potjes zalfY0,80, 1,85, ft,00/6,75, ^13,60, Z'20,60, ipn op A«*eo aanvraag,i content te bakomen b(j alle apothekers in Hoi landals me de in Holb way's Etablis. sement te Londn, Oxfordstreet638, vroeger Strand 244j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 4