HEERENHUIS. Gemengd Nieu vs. Burgerlijke Sta id. STATEN-GENEB/sAL. BUITENLAMD. MARKTBERICHTEN. I - mum DiR iFFKcim ADVERTENTIEN. Openbare Vrjjwillige Verkoop, grooten kring jonge meisjes (schenksters van het cadeau) er pla,ts genomen. Dat -it allea rijkeiijk was getoc 1 met groen en bloemei;, waar loor een heerlijke geu werd verspreid, behoef ik nauwelijks te vermelden. 't Geheel met zijn eenvoudige grijze en bruine kleuren, terwijl toch hi t zonlicht, dat door de r men drong, en de schilden van groen, rood, blauw fluweel met de letters C. It. I. (Carolus rex impei ita, d. i. Karel, koning en keizer) in monogram, dn noodige vroo- lijkheid veroorzaakten, maakte een alleraangenaamst effect. Zelden zal, dunkt ons, een feestzaal zoo weinig druk en toch zoo smaakvol ingericht ge- weest zijn als deze. Aan beide zii ;en wordt tevens een wonderschoon tooneel uitgem ;akt door aller- hande ruiterhainassen, die aan de wanden zijn opgehangen. Zoo was dan de omgeving, waarin heden middag ongeveer kwartier over twee een talrijk publiek (alien genoodigden)zic i verzameld had. De corps-praeses riep allereerst ten hartelijk wel- kom toe aan de oud-leden an 't Leidsch studen- tencorps, maar verheugde zich ev tevens in, dat ook de vier zustervereeuigingen b'ijk hunner be- langstelling in den 315den verjaardag der Alma Mater hadden getoond, door zich hier officieel te doen vertegenwoordigen. Daarna voerde Mr. Vlie- lander Hein het woord namens de reunisten dankbetuiging door den heer Pleyte, voor de tegen- woordigo studenten, volgde. Thans heerschte doodsche stilte, want een jonge dame zou spreken. Mej. Cosier was de tolk van de Leidsche meisjeswereld, toen zij in schoone en flink gekozen bewoordingen een vijftal kostbare, gebeeldhouwde zetels den senaat van 't studenten- corps aanbood, daarbij de hoop uitende, dat menig verstandig overlegd plan daarop zon worden be- raamd, menig kloek besluit genomen! Dat luid applaus hierop volgde, spreekt van zelf. Hartelijk zeide de praeses dankde Leidscht meisjes hadden getoond nog steeds veel van het corps en de stu denten te houdenEindelijk verzocht Prof. C. P. Tiele een oogenblik aandacht. Namens den voor- zitter van het opgerichte Universileitsfonds kwam hij de blijde tijding brengen, dat deze stichting, dank zij de aanzienlijke bijdragen van zeer be- middelde oud studenten, gebleken was levensvat- baarheid te hebben. Hiermede was deze plechtigheid afgeloopen. Men begaf zich daarna in optocht na r de societeit Minerva waar een alleraangenaamste d ukte heerschte. De corp praeses wijdde hier een ha-telijke rede tot de Association generale des etudia its de Paris in het Er-nsch, daar deze vereeniging, met haar drapeau, gehoor had gegeven aan de uitnoodiging om de feesten te komen bijwonea. Van avond bijeenkomst voor studenten en reunisten op de societeit. Dinsdagmiddag 8 uur. De res. en van heden- morgen dreigde veel te bederven. Later was het heerlijk, frisch weder. De deelnt mers aan den optocht, wier costumes een schitter nd voorkomen hebben, zijn aan de Academie sa< tengekomen en hebben daar een prachtigen sti :t geformeerd. Duizend n menschen bewegen zicl door Leiden's strateu, veral heerscht een allervrooli kste stemming. Ieder kent wel het liedje van het meisje 1 jos Dat wilde varen als jo g matroos" Woensdag-avond viel de lichtmatrros Hans Brandt in het ruim van de bark //Ida,' van Pensecola en stierf dieniengevolge. Op de egraafplaats te West Hartlepool bleek het een meisje te zijn. E ne dure kersepit. - Bij t me verkooping te Keulen van oudlieden uit Ne iremberg, ging eene kersepit voor 6700 Mark. I s de pit waren door Peter Fliitner 13 portretkoppeu gesneden Ingeschreven van 20 tot 23 Juni 1890. SCHIEDAM. GEBOREN20. Willem, N. H., z. v. H. Verveen en J. Bijloo, Hendrik Gabalstr. 21. Jo hannes Valentin, N. H., z. v. W?* itissema en A. J. Ploog, Noordvest. Wilhelmina Adriana, C. G., d. v. K. Nauman en M. Harteadorp, Gasstr. Cornells, N. H., z. v. A. Sleek-loot en E. A. Noordzij. Laan. 23. Mels, N. H,, z. v. M. Bijl en M. C. Weel, Hoofdstr. Lude /ina Machtilda Johanna, R. C., d. v. G. Degenkamp en L. Hil- gerson, Visscherstr. Geertruida Maria, R. C., d. v. J. Planken en C. Kerklaan, Ac! tersingel. OVERLEDEN20. Geertruida Mephina Voogd 61 j. en 6 m., N. H., Korte Haven. Leendert Hoogenboezem 17 m., N. H., Da nmelaan. 21. Willemina v. d. Berg 11 in., N. II., Dwarsstr. Anna Theodora v. Rhijn, 31 j. en 9 m., N. H., echtg. v. J. F. G. Dulfer, Hoofdstr. 23. Martha Mathilda Maria Weber 11 m., R. C'., Oostmolen- plein. Frederik Johannes Hentscbel 11 dagen, R. C., Br. vest. Petronella Boogerd 14 j., N. H., St. Jorisgang. OlIWERSCHIE. GEBOREN19.. Theodorns, z. v. Leonardus Bak en Adriana Boer. 20. Jan, z. v. Pieter Lan- geveld en Elizabeth Hartkoom. 21. Trijntje, d. v. Gerrit. Willems en Maria Pijper. Per Telegraaf. 's-Hage, 24 Juni 1890. In de heden gehouden zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingekomen het ont werp tot regeling van den krijgsdienst. Het debat over het militair onderwijs is voortgezet. De Minister verklaarde, dat de laatste toelating tot de scholen te Delft en te Haarlem zou geschieden in 1890 en de eerste toelating tot de cadettenschool in 1892. Het algemeen debat is gesloten. Art. 1 (academie en hoofdcursus, bestemd voor opleiding van officieren) is aangenomen. Krupp te Essen in is een fabrikant, die opperbeste kanonnen maakt. Zoo kwam er deze week een telegram, dat de keizer, bij een bezoek aan dien industrieel, dapper hoch! voor den kanonkoning geroepen heeft; en dat Z, M. het gemeend heeft, bewees een ander telegram, waarin vermeld werd, dat er, buiten al het geld, hetwelk reeds voor krijgstoerustiDgen noodig is, nu nog voor een waarde van ruim 44 millioen aan ander oorlogstuig moet komen. Dat Krupp beste vrienden blijft met de menschen, die zoo zijn schoorsteenen doen rooken, is wel aan te nemen, maar hoe het met de vriendschap der vol- keren en hunne regeeringen zal afloopen, is nog duister. Als men het vredeswiegeliedje zingt, terwijl de schoorsteenen van Krupp duchtig rooken, dan heeft het er veel van weg of Reintje de passie preektwelke predicatie altijd gevolgd werd door den uitroep van vBoer, pas op je ganzen." Het was een groote blijdschap in Duitschland, toen men hoorde, dat er weer een stuk land of liever een rots bij het vaderland kwam. Dat vader- land is groot, maar het moet nog grooter zijn, zegt men daar, evenals de straatjongens, die doellous over en door elkander rollen en dan roepen„et kan nog meer op." Dat Helgoland-met zijn loodsen, die daar altijd mijmerend naar den horizon staan te turen, kreeg men zoo maar present, zonder dat- er een sabelhak voor gedaan moest worden; wat zijn die Engelschen toch goed, dacht men. Nu duurt de vreugde over het grooter worden van het vaderland niet tot in het oneindige, en zoo begon men zich spoedig af te vragen, wat zullen wij daar- voor moeten betalen. Engeland als uitstekend handelsman, wist heel goed, dat een eiland in de Duitsche wateren een scbaarsch artikel was, en moest daarvoor hebben 'den sleutel van het land der zwartjes (Afrika.) En nu men daarover door- denkt, trekt men in Duitschland lange gezichten en de dagbladschrijvers helpen trouw, om die ge zichten nog langer te maken. Nu zou men meeneD, dat men in ENGELAND met luider stemme zon nitroepen, wat hebben wij goed verkocht. Evenals de inhalige handelaar altijd bij zijn rekening opmaken zooveel zegt als, nul, ik houd het witgeld, zoo roept men in Engeland, wat je hebt, moet je houden. Had nog wat ge- wacht, riep er een. Op een goeden dag slokt Duitschland dat waterachtige landje, dat zij Holland noemen, in een hap met kolonien en al op, en dan verschacher je het tegen het rijke Java; waarom nu al den koop toegeslagen. Helgoland verinterest in dien tijd niet, er is toch niets aan te bederven. „Drommels," zal men zeggen, „is dat nn taal van vrienden." Neem het toch zoo nauw niet alles is in deze eenw kunst geworden, even zoo ,/de kunst om geld te maken," en dat is een rare kunst. Op de heiligheid der belofte, door een traktaat in zichtbare of liever leesbare teekens op het papier gebracht, om iemands memorie te hulp te komen, als hij wat vergeetachtig is, daar geeft de bakkei nu geen broodje van 2£ cent meer op. Als het maar in de kraam te pas komt, dan wordt het lonter voor scheurpapier verklaard. Wat kan het de Engelsche kapitalist schelen, of zijn inler- nationale vrienden naar de eischen der billijkheid behandeld worden, als het goud bij hem maar bij stapels in de brandkast komt, dan heeft hij het doel van zijn streven bereikt. Of Portugal's zede- lijk streven om de leer der liefde aan Afrika's wilden te verkondigen onmogelijk wordt gemaakt, of een Nederlandsche Oranje eenmaal de reddende engel van den onverschilligen Brit was, of dat land, dat toonbeeld van waarachtige vrijheid en orde, er onder gaat, dat komt er niet op aan, als de En gelsche geldzak maar voortdurend dikker wordt. Maar de wiekende Nemesis vertoont zich reeds, loontje komt om zijn boontje. Het Kabinet, dat zoo aan den leiband van den geldman loopt, viel bijna ?elf over den geldzak. De wet op de plaat- selijke belastingen kon er maar met moeite door- gesleept worden, met 228 stemmen voor en 224 stemmen tegen werd zij aangenomenen mogelijk zal uit de discussien over dat Helgoland, dat, naar het oordeel van velen, nog te goedkoop verkocht is, wel meer volgen. De pers begint nu wel tt zeggen, wij hebben goede zaken gedaan, maar men kan ecliter toch niet weten, wat er nog gebeuren kan. En de chef van de politie, die de ageuten op bun ouden dag een kommerloos leven wilde bezirgen, is ontslagen. Toen Jack (lie Ripper met kon gevonden worden, nam het ministerie dien politiechef in bescherming tegen de aantijgingen van een opgewonden menigte, maar als hij een aandeellje uit den geldzak voor zijn volk vraagt, moet hij weg en de politie beantwoordt dat ontslag met een bedreiging van te zullen slaken. De Newfoundlandsche visschers, die een voor- beeld aan de Engelsche geldmannen hebben genomen, roepen nu ook, ,/alles voor mij, niets voor een ander." Elke kreeft, die een Fransche visscher vangt, schijnt een gedeelte van huu lichaain te wezen, dat de vreemdiling wegvoert, en zoo roept men daar nu luide, //jaag de Fransche visschers weg, of wij scheuren ons van Engeland los." Nogmaals, boontje komt om zijn loontje en bezorgt bergen van laBt, als men recht en billijkheid lager schat dan den intrigeerenden steun der geldschrokken. Het spreekwoord plaag je mij, ik plaag je weer, wordt nu bewaarheid door Oostenrijk voerde daar een wagon met leer aan. ,/Terug met dat leelijke goed," riepen de Serviers. (r/Hoe heb ik het nu riepen de Oostenrijkers. Wel," was het antwoord, „gij lieden zegt, dat onze varkens ziek zijn, en dat is een leugen, maar wij weten al sedert lang, dat uw koeien ziek zijn en nu wi'len wij onze koeien niet laten aansteken door de uwe." 7/Laat ons," riep men verder, //de geweven goederen uit Oostenrijk onderzoeken, zij kleuren dien boel daar wel eens met vergiftige stoffen; die viesneuzen, die onze varkentjes niet willen laten eten, wat iemand nooit kwaad bekomen zou hebben, zouden er geen been in vinden, om ons vergift toe te sturen. Terwijl de toestand tusschen dit land en Oostenrijk nog al gespannen was, dacht men in wij zullen het ijzer smeden terwijl het heet is. Nog voor dat de varkenskwestie in de wereld kwam, werd er bij den sullan aangeklopt, om prins Ferdinand te erkennen. Zie zoo, dacht men daar, goed voorgaan, doet goed volgen. Begint papa de Sultan, dan volgt Oostenrijk van zelf, want het heeft dan een heerlijke gelegenheid, om de Serviers daarmede een hak te zetten. Maar papa de Sultan zeide niets, rekte zich op de divan uit, deed een flinken haal aan zijn pijp, en dacht, een zwijger overwint hier den spreker, zoodra ik maar een woord in zulke kwesties zeg, is er eer ik driemaal geniesd heb, al een stuk van mijn land af. Majoor Panitza en zijn bende hebben geappelleerd tegen hun vonnis, met dat gevolg, dat het opnieuw bevestigd is. Datum. BEURS VAN AM8TEBDAM. Per Telegraaf. 1 "A "A De Notaris P. F. J. VAN DER 1IEIJDE, te Schiedam, zal in het openbaar verkoopen Een op een der beste standen !van de Lange Haven te Schiedam geleg n en net onderhouden met overdekten Gang daarnevens, overdekte Bin- nenplaats en Tuintje, wijk C. 13, kadaster Sectie C No. 129 en ged. van No. 128. Bevattende beneden Suite, Tuinkamer, Binnen- plaats met lantaarn, Keuken, Bergplaats met pomp, Provisiekast en Kelder. Boven ruime Voorkamer, 2 Slaapkamers, Badkamer, Zolder met Dieustbode- kamer en 2 Vlieringen. Voorzien van gas- en waterleiding en verdere gemakken. Aanvaarding 15 Augustus eerslkomende en te bezichtigen Dinsdag en Woensdag v66r de veiling, van elf tot vier nre, op vertoon van toegangs- biljet, afgegeven door voornoemden Notaris, ten wiens kan tore inmiddels inlichtingen te bekomen zijn. VEILING op VRIJDAG 27 JUNI 1890, 's morgeus elf ure en AFSLAG daags daarna, 's avonds a ',ht uur, in het Verkooplokaal aan de Korte Haven te Schiedam. TWEEDE K A M E R Het algemeen debat over het wetsontwerp, regelende het militair onderwps is Vrpdag aangevangen. IJaarby wordt tot vakschool gemaakt de ilitaire-Academie te Breda, terwpl een cadettenschool als vocrbereidende school wordt voc jesteld. De heer Van Vlijoien de noodzakelpkhei van hetontwerp erkennendc kenrde de oprichting van eene c- 'ettenschool af, en de voc keur, v sor opleiding van offlcier, i by de infanterie, om de leeriingen der Academie gednrende et geheele eerste stndiejaar practiscb als soldaat en korporaal te vormen, door detacheering te Haarlem. Da heer Seyffindt wenschte eenige wijzigingen in hetont werp gebracht te zien, en maakte zijne stem daaraan afhan- kelpk. Hoofdbezwaren waren bp hem de cadettenschool en het gemis aan waarborgen voor de krijgstncht aan de Academie. Met kracht en op geestige wijze bestreed hp de overheersching van de wiskunde aan de Militaire-Academie. De heer Seret zon liever een driejarig leerplan aan de Academie gewenscht hebben, met eenjarige voorbereiding aan een militaire school. De cadettenschool bestrydt hp uit een paedagogiek en principieel oogpnnt, dit laatste wegens haar verplicht neutraal karakter. Hp behoudt zich zpne stem voor. De heer Schimmelpennink van der Oye verdedigde het ont- werp in zpn geheel. De heer Vermeulen was nog niet overtuigd, dat de voordee- len van dit ontwerp de nadeelen zonden overtreffeu. Ook hij hield zich zpne stem voor. De beer Rooseboom had in het algemeen geen overwegende bezwaren, doch wegens de kosten daarmede gemoeid, zou hp de cadettenschool aohterwege willen laten. De heer Zaayer bestreed, dat het toelatingsexamen van de Academie niet gelijk zon zpn aan het eindexamen der Hoogere hnrgerschool. Hij drong sterk am op nauwe aansluitiog van militair- en middelbaar onderwps, door voor toelating tot de Akademie het afgelegd eindexamen der H. B. S. verplichtend te verklaren. Heden (Dinsdag) is de Minister aan het woord. DUITSCHLAND S E R V I BULGARIJE, ;l 23 84 SCHIEDAM, 24 Juni 1890. Spoeling Moutwpn Qenever. Amst- Vereen. Beurs Makelaars Vereen. proef. 0.70 0.30 10.— 10.— 15.50 16.75. 0.80 0.30 10.— 10.— 16.50 16.75. 0.70 0.30 10.— 10.— 15.50 16.75. ROTTERDAM, 23 Juni. ORAANMARKT. Binnenlandsche Granen. Er was heden een matige aanvoer van Granen, welke tot nagenoeg onveranderde prpzen plaatsing vond. Tarwe als voren. Vlaamsche, Zeeuwsche, Elakkeesche en Overmaasehe, de beste f 7.60 k 8, goede en mindere qnaliteit r 7.50 tot 5.80. Per 100 kilo werd goede soort verkocht van f 9.25 tot 9.50, betere qual., tot f 9.50, en mindere van f 8.60 tot 9 naar dengd. Canada Tarwe onveranderd f 6 a 6.50. Rogqe weinig ter markt en door schaarschte 10 i 20 cents hooger betaald; vooral voor pnike qual. bestaat genegen koop- Itast. De beste qual. f 6.20 6.40, goede en mindere soort I 6 k 5.70. Gerst. Alleen van Winter- is een verkoop te vermelden k f 9 per 100 kilo. Haver, als voren. De beste f 3.90 k 4.10goede en mindere qual. f 3.80 k 3.00. Per 100 kilo werd verkocht Van f 7.75 tot 9. Paardenboonen onveranderd. f 5.20 5.60, naar dengd. Bruine boonen als voren. De beste f 8.75 i 9.25, goede en mindere qual. f 8.50 k f 7.50. Witte boonen met onbeduidenden aanvoer prpshondend. De beste qnaliteit f 9 k 9.25, goede en mindere soort f8.75 4 8.25. Blauwe Erwten als voren. De beste f 8 4 8.25, goede en mindere qual. f 7.75 4 7.25. Niet kokende f 5.75 tot 6.20. Kanariezaad stil. De beste qual. f 6.50 4 6.75, mindere soort f 6.50 4 6.25. MEELBERICHT. Gednrende de afgeloopen week was de omzet niet zoo groot als vorige weken, doch er werd niet lager aangeboden en sluit de markt zelf met iets vastere prpzen. Heden was de markt slechts weinig bezocbt. Noteeringen onveranderd en waren sommige fabrikanten minder genegen op langen termpn te verkoopen. NOTEERINGEN. Eerste qnaliteit Inlandsch1 11.50 a f 12.— Tweed« 8.50 10.— Eerste qnaliteit Duitsch 11.50 12.50 TWeede n Extra puike qual. Hongaarsch16.17.50 Eerste Ordinaire Prima Amerikaansch Tweede qual. 7.25 Derde v n n Zeeuwsche Tarwebloem13. Zeeuwsch Tarwemeel n 10. Fransche Roggebloem Duitsche Waadsch 12.— 13.— alles per 100 kilogr. netto. Zeeuwsche eieren f 3.50 4 3.70, Overmaassche dito f 3.90 4 4.00 de 100 stuks. Bchepkaas per 50 kilo f 8.60 4 10.50 Aanvoer 5 partptjes. Zoetemelksche kaas f 24 4 28.25 per 60 kilo. Aanvoer 33 partptjes. Handel traag. ROTTERDAM, 24 Juni. Op de veemarkt vi n gisteren en heden waren aangevoerd 17 paarden, veulens, ezels, 695 magere runderen, 625 vette runderen, 285 vette-en graskalveren, 94 nnchtere kalveren, 772 schapen of lammeren, 388 varkens94 biggen, 0 bokken of geiten. De prpssen van het vee, besteed ter markt van heden, waren a>s volgt: Runderen le qnaliteit 82 ct., 2e qual. 76 ct., 3e qual. 70 ot.Kalveren le qual. 1.00 2e qual. 85 4 90 c. Schapen, le qualiteit 70 ct2e qual. 60 ct., alles per kilo. i) n u B B B B B 8.26 13.50 10.50 Varkens le qualiteit 23i ct2e qual, 22J ct., 3e qual 21J ot., lichl soort 19 4 20 ct per I Kg. Prpzen Melkkoeien f 170 4 f 290. Kalfkoeien f 180 4 f 325 Stieren fl60 4 2J0. Pinken f50 4 90. Graskalveren f 4 Vaarzen f 150 4 200. F tarden f60 a 90. Op de Botermarkt werrt.in aangevoerd: 148/8 en 86/16 ton en 1260 stukken 4 i kilo. De prpzen vail boter war«n heden als volgt: lite qual. f50. 2de qual. 46, 3de qual. 40 Voor stukken van 4 kilo werd 50 4 65 cent betaald. Vlasbenrs 2309 steen Blauw en 700 sleen Wit. ROTTERDAM, 24 Juni. De prpzen der aardappelen zijn Spnischo Jammen f 2.26 4 3.50. Gelderscbe blanwe f 0.00 4 0.00. Zeeuwsche Jammen f 0.00 a 00.0. Flakkeesche jammen f 0.00 4 0.00. Champi ons f 0.00 a 0.00 Westlandsche klei 3.50 4 4.50 Duitsche roode f 1.60 4 f 2 00. Brabantsche Jammen f 0.00 f 0,00. Magnum bonum, f 0,00 a f 0.00. Jammen Poters f 0.00 a 0.00. N. Westl. zand, f 6.a f 6.50. DELFT, 21 Jnni. De prpzen der Kaas waren op heden 20 4 26 cts. per Kilo, geregelde han.lel. Aangevoerd 80 stapels Kaas, wegende te zamen 27512 Kilo. LEIDEN, 20 Juni. ,33 Op de heden gehouden veemarkt waren aanvoeren en prij- zen als volgt5 paarden f 30 4 110, 0 veulens f 4 16 stie ren f 70 4 195, 110 kalf- en melkkoeien f 105 4 275, 40 vare dito f 96 4 240, 72 vette ossen en koeien f 128 4 320 76 4 82 c. per kilo, - graskalveren f488 vette dito f 38 4 80, 60 a 85 e. per kilo, 190 nnchtere dito f 8. 4 25.—, 460 vette schapeu f 22 4 35.—, 60 4 70 c. per kilo, 80 weide dito f 18 4 31.1688 lammeren f 10,25 4 22. 84 magere varkens f 17 4 39, 202 biggen f 9,— 4 15.—.' Kaas. Heden waren aangevoerd 66 partijen. Goudsche baas f 22 a 30,00, Derby f 00.00 4 Edammer f per 50 kilo, en Leidsche f 4 per 150 kilo. AMSTERDAM, 23 Jnni. Op de veemarkt waren aangevoerd 359 runderen, van welke de prpzen waren vette lste qual. f 0.82 4 dito 2de qual, f 0.72, dito 3e qnal. f 0.62 per kilo; melk- en kalfkoeien, fl55 4 275, vette kalveren le qual. f2equal.f per kg., 5 graskalveren f a f 45 nnchtere kalveren f 8 a 14, schapen f a 210 lammeren f 10 4 14 294 vette varkens 40 4 45 c. per kilo. AMSTERDAM, 23 Juni. Prpzen der aardappelen op heden: FriescheDokkummer jammen f 1.80 4 f 2.20, Katwijker zand i 4.— 4 5.30, muis- jes f 3.60 Andijker muisjes f 3.60 4 4.50, Westlandsche klei mmsjes 2.70 a 3.50, idem zand f 2.50 a 3.— idem losse f 2.70 4 2.80 per hect., idem klei in manden f 2.60 a 2 80 nieuwe Malta 7 4 8 c. per kilo. LONDEN, 23 Juni. Ter veemarkt werden aangevoerd 2600 Ruuderen, 13000 Schapen, 210 Kalveren en 10 Varkens. Prijzen der Runderen 2/4 4 4/6, Schapen 4/- 4 6'-, K»l- veren 3/4 4 5/8 en Varkens 2/6 4 4,- per steen. Nedarl. Certiflo. Wark. Koanld. 24 TT 71 VI VM!, <J 5 Hongarye, Goudleening 1881 4 Oistenrpk, OM. in pup. Mei. 6 zilv. Jaa /Juli. 6 Portugal, Oblig. 1888/89 4j Rnsland, Oblig. 2e Oost. L-oning 5 1860 2e leor S. 100 1875 G. t 60-100 4 1880gecons. 4 b 1889 4 1867/1869. 4 Spanje, Perpetueele Schuld. 4 Turkpe, Gepriv5 Douane Oblig5 Egypte, Obi. 18764 M/xico Obig Brazilie 1889 4 Pe 1, Obi. 1870 gar6 b b 1872 6 Venezuela, Obi. 18814 Ataerikt, MaxwMi C. v. A. gest. Incomb. Oestemp. Rnsland, Gr. Sp. Mp. A. 6 Zweden, Zw.-Noorw C. v. 0. 5 Amerika, Atckisons T. C. v. A. Central Pacific. Aand C v A Denver Rio Gr n Flor. Centr. P.C. v.gew. A. Lonisv. Nas. C. A. Miss. Kanas T. C. Aand. Rec. v. bevoorr. A N.-Y. L. Erie a West A Ontario Cert. v. A. U. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. Wab St. L. C. v. A gestemp. Western N. Y. P. Ct. v. Aand. b b b Obi. 2e Hyp. Canada South. 0. v. A Pacific. A Niet officieele. 3 pCt. Obi. Panama Eerste Tranvaalsche Gondmpn Aand. Pen. Koper Mp. le Serie 7 West. Stoomtr. My Zeebad Loosdninen pCt. 21 Juni. 23 Juni. 11 - 82 4 97| 1024 1024 88A 884 754 754 7541 75A 894 684 1014 101 i lOlpf 924 92 93 9544 9544 724 98 97 4 87 864 qua 98 uOJ 984 8O4 814 144 144 1244 12| 534 534 1044 114 164 164 1214 1214 1641 164 4444 334 334 174 874 874 294 284 264 264 19| 194 63J 63| 304 114 374 374 584 584 81 804 64 6A 124 24 Juni. 82* 102A 884 754 764 1014 101J 91{ 93 9514 72 88A 97| 81 144 12A 63 Hi 164 1214 164 46 334 17f 87 294 194 634 11A 584 80 4 6 104

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3