Het Dynamiet-Complot N°. 57. Eerste Jaargang. Woensdag 2 Jul! 180O. BINNEMLAND. Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Uitgever: C. J. BLOMMENDAL, Abonnementsprijs: Per drie rciaandenf .80 franco per post. 1. voor h.et Buiten- land1.55 Afzonderlijke .05 Boterstraat, E, 342, SCHIEDAM. Prrjs der Advertentien Van 1—5 regels —.50. Iedere regel meer. .10 Groote letters naar plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tegen tweemaal berekend. Familieberichtenper annonce f—AO -.35 Dienst AANB1EDINQEN AANVRAGBN De Eerste Kamer zal den lOn Juli hare zittingen hervatten. De Staaiscommissie tot onderzoek naar den toestand van den landbouw is uiteengegaan. Zij zal in den loop van Augustus weder bijeenkomen. De orde van werkzaamheden in de Tweede Kamer is thans als volgtmilitair onderwijs, ont- eigening Avereest, veiklaring in zake grensscheiding Suriname, dading gymnasium Emmerik, domeinbe- grooting 1890, bepalingeu rijkswaterstaatswerken, onteigening voor kunstwegen in Limburg, verkoop van grond aau Zwijndrecht, marine-verstrekkingen 1890, Indische rekening 1870. Gedeputeerde Staten dezer provincie stellen voor weder een subsidie van f 2000 toe te kennen aan de Ambachtschool te Rotterdam van f 1000 voor de practische Ambachtschool te Leiden van f 150 voor de Ambachtschool te Noordwijk en van f 1000 voor het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. De minister van oorlog heeft in overleg met zijn ambtgenoot voor justitie vastgesteld, dat in den loop van dit jaar in de noordelijke provincien nog elf brigades marechaussees zullen worden uit- gezet. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heb- ben de besturen der gemeenten, waar huwelijken enkel op Zondag worden voltrokken, uitgenoodigd daarvoor ook eenige uren van een anderen dag beschikbaar te stellen. Het verslag van hetgeen werd verricht ter uitvoering van het werk tot verbetering der water- gemeenschap tusschen Rijn en Schie vermeldt In het geheel werd tot heden voor onteigening gemandateerd een bedrag van f 616,552.50. De verbreeding en verdiepiug der vaart tusschen het Galgenwater en den Leidschendam, met den bouw eener keersluis en brug in den Rijksweg nabij Leiden en verder tot dit werk behoorende kunst- werken, werd met kracht aangevangen en wel door te Leidschendam, voor het baggerwerk, twee bag- germachines in dienst te stellen, door ontgraving van den sluisput op de doorsnijding van den Rijks weg nabij Leiden en door de verbreeding, aanvan- gende bij jaagbrug no. 5. Het geheele werk moet voltooid zijn op het einde van 1891. Het laat zich aanzien, dat aan dezen eisch gemakkelijk zal kunnen worden voldaan. Op het einde van dit jaar zal eene aanbesteding kunnen plaats hebhen van de werken tusschen den Leidschendam en de Schie. Voor de uitvoering dezer werken is eene tijd- ruimte van omstreeks twee jaren te stellen. De 9e vergadering van het Nederlandsch landbouw-comitd zal te Utrecht plaats hebben den 5 Juli. FHUIIjIjHTON. of het hypnotisme in de hand van een sa menz w eer der. De kamer van koophandel to Utrecht heeft aan de Tweede Kamer verzocht in de nieuwe Postwet te bepalen, dat voor brie- venvervoer binnen dezelfde gemeente slechts half port zal worden geheven, en hektografiscke stukken met drukwerk gelijk te stellen. Op het eiland Tien-Gemeten zal door de marine een magazijn worden gebouwd, bestemd tot berging van nat schietkatoen, benoodigd voor het vullen van de torpedo's van de torpedobooten in de directie Hellevoetsluis. Op Woensdag 16 en Donderdag 17 Juli aanstaande, aanvangende des namiddags te drie uren, zullen door de artillerie-schutterij practische oefe- ningen met geschut worden gehouden op het strand te Scheveningen. Gedurende de oefeningen is het zeestrand in de richting van Wassenaar en Katwijk onveilig. Te Nijmegen heeft een weezenvriend een tribune opgericht, waarop 700 weezen en het helpend per- soneel van de weesinrichting te Neerbosch plaats voDden en op een der schoonste punten van de stad den optocht der Leidsche studenten op heden van nabij in oogensckouw konden nemen. In eene door de Handelsvereeniging te Delft gehouden openbare vergadering over den ouhoud- baren toestand der grachten werd besloten een adres te zenden aan Z. M. den Koning. Het adres ligt op vele plaatsen ter teekening. De heer Lisman te 's-Hage heeft de herbe- noeming tot wetkouder aangenomen. In verband hiermede liep het gerucht, dat er in het college van B. en W. aldaar meerovereen- stemming was verkregen omtrent de noodzakelijk- heid van zomerspuiing, met het oog op den on- dragelijken toestand van de grachten. Men meldt uit Oostmahorn van 25 Juni aan het Hblad: Sedert eenige dagen worden hier met twee sche- pen, vanwege het technisch onderzoek der Zuiderzee- vereeniging, peilingen en boringeu verricht in de Lauwerzee, onder leiding van den civiel-ingenieur, den heer Joosting. De aanslibbing in de Lauwerzee neemt op som- mige plaatsen sterk toe, en zal ten laatste zeker tot droogmaking leiden. Men kan de aanslibbing zeer goed waarnemen uit de jaarlijksche verplaatsing der bakens (kleine boomen), die langs het vaarwater (geulen) staan. Door die geulen varende, ziet men op enkele meters van den wal nog de oude stukken van vorige bakens in het slijk staan. Volgens eeri bericht der Ass. Ct. is door de marechaussees te Winschoten Zondag 1.1. tegen verschillende personen proces-verbaal opgemaakt wegens het verrichten van veldarbeid en alzoo over- treding der Zondagswet. De meesten van hen, zoo voegt men er aan toe, waren de vaste meening toegedaan, dat ze althans in het vroege morgenuur riog wel bun vrijen tijd mochten besteden aan het btarbeiden van bun grond, zonder iemand te k wet- sen, aangezien bun dagelijksche bezigheden het hun niet toelieteu den grond op werkdagen te bearbeiden. Omtrent de aanvaring tusschen de stoom- schepen Prins Frederik en Marpessa worden de volgeude bijzonderheden gemeld. Beide schepen stoomden onder mistig weder met halve kracht in de golf van Biscaye. Des avonds van 25eu Juni te 10 u. 25 in., op 47° NB. en 6° 30' WL. had de botsing plaats. De Marpessa liep de Prins Frederik midscheeps aan bakboords- zijde in, makende een groot gat, waar eene over- stelpende watermassa door binnendrong, tenge/olge waarvan de Prins Frederik binnen acht minuten zonk. Gelukkig was het weder kalm en werd de orde op het aangevaren schip nauwelijks een oogenblik gestoord. Vooral de voorbeeldige tucht der mili- tairen gaf een uitstekend voorbeeld aan de passagiers en schej elingen. Op kommando snelden alle soldaten hunne hangmatten uit en schaarden zich op het dek in gelid als op eene parade. Ook de hetuanning gedroeg zich voortreffelijk. Zij liet snel en ordelijk de booten te water, waarmede de op- varenden achtereenvolgens naar de zwaar beschadigde, half zinkende Marpessa werden overgebracht. Het eenige opouthoud dat ondervonden werd, kwam door de zeer natuurlijke begeerte van eenige pas sagiers om een deel hunner bezitting te redden. Eene dame wilde niet weg zonder haar geldtrom- rneltje eene andere werd met moeite teruggehouden van naar hare hut te gaau, die vol water stond en waar zij 1200 pond sterling had liggen. De naineu der verdronken militairen zijn, behalve de 2e luitenaut Van Wijk, oud 23 jaren en den 18en November 1889 tot officier benoemd de korporaal Kurtz en de soldaten Rumund, Fliiry, Marty, Roelviuk en Schijnen. Het voorste gedeelte van de Marpessa werd ver- brijzeld en stroomde vol wateralleen de waler- dichte schotten hebben belet, dat zij zonk. Naar wij vernemen liep de stoomvaartmaatschappij Nederland op het casco van de Prins Frederik f 300,000 eigen risico. De luitenant Van Wijk zou aanvankelijk eerst in November van dit jaar naar Indie vertrekken. Hij ruilde echter met den luitenant Velde, die wilde huwen en gaarne een huwelijksreisje deed. Deze was voor dien vrieudendienst zod erkentelijk, dat hij 11. Zaterdag nog te IJmuiden was met zijne vrouw, om van luitenant Van Wijk afscheid te nemen. Van Wijk was ongehuwd en maakte reeds bij zijne komst aan boord door zijne opgeruimdheid op alien e.en recht prettigen indruk. Onder liet opschrift de eerste llollandsche haringknoeierij of Cagliostra en Bamberg, klaagt een inzender in het N. v. d. D. er over, dat in weerwil dat de eerste haringjager eerst Maandag- avond arriveerde, de haring Dinsdag werd verkocht en eerst te dien dag te 6 uur nam. werd afgele- verd, tocli leeds Z.iridag in een der grootste res taurants te An sterdam den liefhebber een proefje van deze haringen werd gegund voor een piijsje van 50 cent. Maandag en Dinsdag waren er han- delaren, die liunne clienteele aan huis eerste Hoi- landsche maaijes haringen ten geschenke aanbo- den (natuurlijk voor een fooilje, dat duurder te staan komt dan de prijs der haring), terwijl zij nog niet te Vlaardingen waren afgeleverd. Overbodig te zeggen, dat de inmenging van zulke handige goochelaars doodend is voor den roem van onze oude Hollandsche haring, dat hij, die eenmaal voor primeur gegeten heeft, wat geeu primeur en lang niet lekker is, al wat haring en des barings is verfoeit, en dat ten slotte het bedrijf op het spel staat, waaraan ons land vroeger veel voorspoed te danken heeft gehad. Bij een eventueele liquidatie der „Ned. Rijn- spoorwegmaatschappij" zal het ondersteuningsfonds der ambtenaren en werklieden van die Maitschappij naar men verneemt, aan ieder van hen, in ver- houding tot het aantal dienstjareu worden uitgekeerd. De Nederlandsche Vereeniging van liefhebbers en fokkers van rashonden zal eene nationale hon- dententoonstelling organiseeren, die te 's-Hage ge houden zal worden in het begin van September aanstaande. Alle uit Spanje komende brieven zijn door- boord en bevatten het spoor van den spijker, waarmede zij in de ontsmettingskamer worden op- gehangen. In de duinen onder Egmond-Binnen was een 18-jarig jongeling bezig met het delven van konijnen. Het gat stortte in, en in een oogenblik was hij geheel onder het zand bedolven, waaruit hij geruimen tijd daarna na veel moeite leveuloos is te voorschiju gehaald. Men voorziet dit jaar een prachtig vlasge- was. Ondanks de lage prijzen van het bewerkte vlas, wordt het te veld staande weder voor f 150 h f 180 per gemet (40 aren) verkocht. Het Badhuis te Rockanje zal Zondag a.s. geopend worden. Bij het slopen van eene oude boe enwoning zijn dezer dagen te Gasselte verschillende glasruiten gevonden, waarop verschillende inscription en figuur- lijke voorstellingen staan. Blijkens de jaartallen zijn alle van de jaren 1660 tot 1725 afkomstig. Bij de invoering van de Drankwet waren er in de gemeente Borger 8 tappers, die de 800 Borgers van sterken drank voorzagen. Nu is hun getal ingekrompen tot 1 (bij wien, willen we hopen, nu niet 8 maal zooveel borreltjes worden gedronken als vroeger.) 32) O'Donovan schetste zich als zoo'n martelaar, en verklaarde, dat zijn vurigste streven steeds was ge- weest, om in de gelederen der martelaren te ster- ven, opdat door zijn bloed het zaad der vrijheid zou ontkiemen en een boom worden, die Ierland overschaduwde. Onderwijl hij aldus stond te preeken, moest Martin het hoofd omdraaien, om zijn lachen voor den magistraat te verbergen, want hij wist maar al te goed, hoeveel geld de Ier er mede dacht te verdienen, door of te zijner tijd het geheele gelid martelaars aan de onderdrukkers over te leveren, of zich voor zijn stilzwijgen te laten betalen, en dan zoo spoedig mogelijk maar te deserteeren uit het martelaarsgelid. Men liet den Ier naar hartelust leuteren. Een bode van de zaal overhandigde een klein gevouwen papiertje, dat Wenlock hem gegeven had, aan Rhoda. Zij lasDavid wordt zoo dadelijk ondervraagd, laat hem eerst vrij spreken, breng hem dan ondtr uw invloed, en laat den commissaris hooren, wat of hij in zulk een geval zegt." W. Rhoda gaf het briefje aan den geneiaal overf deze scheurde een blad uit zijn zakboekje, schreef er een paar woorden met potlood op, gaf het aan den bode, die het den commissaris overhandigde, welke toen op zachten toon zeide //zoo dadelijk." Nadat de Ier genoeg geleuterd had, zeide de commissaris, //inaar wat heeft dit alles nu te maken met miju vraag, wat gij er tegen kunt hebben, om uw zaak nader te onderzoeken P Wat gaau mij uwe staatkundige gevoeleus aan. Beklaagde, uw zaak zal aankomende week nader onderzocht worden." De Ier wilde nog eens gaan leuteren, maar men nam hem met twee man bij de armen en eeD derde duwde hem, ofschoon hij tegenspartelde, met zoo veel kracht van achteren op, dat hij de zaal uitliep. ^Plaats David Acland nu in de bank der be- schuldigden," klonk het, en nadat dit gedaan was, vroeg de hoofdeommissaris,/Beschuldigde, wat hebt gij in te brengen tegen een nader onderzoek uwer zaak Tot op dit oogenblik had David, die van schaamte lettsrlijk wegkromp, zijn oogen maar neergeslagen en van geen der aanwezigen eenige notitie genomen toen hij nu gevoelde, dat hij spreken moest, om zich te rechtvaardigen, keek hij den hoofdeommis saris met een open blik aan en zeide het navol- gende, op zulk een vasten en overtuigenden toon, dat al de toehoorders er niet aau twijfelden, of hij sprak de waarheid „Ik heb," zeide hij, ,de getuigenis van den politie- ambteuaar gehoord met afschuw en verbazing met afschuw, omdat ik het niet mogelijk achtte, dat een menschelijk wezen zulk een valsche ge tuigenis kan afleggen, en met verbazing, omdat ik mij op een plaats en in een toestand bevonden heb, welke een flauwen schijn van waarheid geven aan een verklaring, die geen ander doel heeft, dan mij in het ongeluk te storten." Beklaagde," zeide de hoofdc immissaris ernstig, z/ik kan u niet veroorloven, op die beleedigende manier verder voort te gaan, het past u niet., u aldus uit te laten over een man, die slechts zijn voorgeschreven plicht vervulde." David boog het hoofd, ten teeken van onder- werping en zeide z/Ik kan mij geen denkbeeld vormen, hoe ik in de kamer kwam, alwaar ik gearresteerd werd, ik wist ook niet eens in welke wijk der stad ik was geweest, tot dat ik de getuigenis van den de tective hoorde. Het scheen mij toe, dat ik plot- seling uit een diepen slaap ontwaakte en toen in een kamer stond, alwaar een man mij een revolver op de borst zette met bedreiging mij te zullen neerschieten als ik hem geen banknoten gaf, die hij dacht, dat in mijn bezit waren. Ik was zoo verbaasd over dit zonderlinge voorval, dat ik geen woord kon uiten, en het was eerst toen hij ver klaarde, dat hij mij na vijf tellen zou neerschieten, en hij reeds de woorden een twee uitsprak, dat ik eenig begrip kreeg van het gevaarvolle van mijn toestand en ik op hem toesprong en de hand pakte, waarin hij zijn wapen hield. Wij worstelden, vie- leii over een armstoel, sprongen weer overeind en meteen stond de politie voor ons en nam ons in arrest. Ik verklaar u plechtig, dat ik niet weet, hoe ik daar kwam, noch waarom ik daar gebracht ben, en dat ik den man, die zoo even voor mij in de bank der beschuldigden zat, nog nimmer heb gezien Hij hield een oogenblik op, en zag toen voor het eerst Rhoda, die recht overeind stond en uit wier oogen en houding zooveel gebiedends en zoo veel wilskracht straalden, dat de hoofdeommissaris er zelf over verbaasd stond. Onraiddellijk veranderden de gelaatstrekken van den beklaagde, de wilde blik verdween en een on- beschrijflijke uitdrukking van kalmte vertoonde zich op zijn gelaat. Craddock, die op de tribune stond, had zich reeds in de handen gewreven en gedacht, zoo gaat het goed, wie zal geloof slaan aan zoo'n onwaarschijn- lijk verhaal. Hij, die zijn onschuld met zulke praatjes wil bewijzen, is reeds door ieder, die hern hoort, als schuldig geoordeeld. David Acland, mijn beste vriend, gij gaat levenslang in de gevangenis, de mooie Rhoda verliest haar beschermer en zoo wordt aan mijn dorst naar wraak reeds gedeeltelijk voldaan. De plotselinge verandering, die op David's ge laat kwam, ontsnapte echter niet aan het scherp- ziend oog van den complotmaker. ,/De drommel," mompelde hij, //wat is er nu gaande Dat duivelsche meisje heeft hem onder haar invloed, en nu zal hij alles verklappen, tenzij ik het beletteu kannu voor het laatst al mijn krachten beproefd, en indien ik verslagen word, dan vluchten. Gelukkig ben ik op alles voorbereid." //Beklaagde," vervolgde de hoofdeommissaris ern stig, ik ben verplicht u te waarschuwen, dat uwe verdediging zoo dwaas mogelijk is. Wie zal deze I kunnen aannemen Men heeft u uit eigen be-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 1