Het Dynamiet-Complot Eerste Jaargang. Woensdag 0 -J nli 1R0O. BINNENLAND. Abonnementsprys: Vepschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Uitgever: C. J. BLOMMENDAL, Boterstpaat, E, 342, SCHIEDAM. Prijs der AdvertentLSn of het hypnotisme in de hand van een samenzweerder. Per drie maanden franco per post. voor h.et Bu-iten- Afzonderlijke nummers. .00 1.- 1.55 —.05 Van 1—6 regels —.50. Iedere regel meer.10 Groote letters naar plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tegen tweemaal berekend. Famii.ieberichtenper annonce .40 A AM BI EDI NO EN OE »5 Dienst JlANYRAQBN De leden \an de Eerste Kamer der Staten- Generaal zijn ter vergadering bijeengeroepen tegeu Donderdag den lOden Juli a s., des avonds om half negen uur. Zaterdag j.l. herdacht H. K. H. Prinses von Wied haar 49en geboortedag. De Regeering heeft besloten eerlang wandel- leeraars uit te zendeu, die aan de lagere onderwijzers onderricht hebben te geven in de methode voor het teeken-onderwijs, gelijk die door het schooltoezicht wordt noodig en doelmaiig geacht. Aan de districts- schoolopzieners is reeds de opdracht verstrekt, out in de voomaamste plaatsen van hun gebied de noodige lokalen te bespreken of te huren. De Raad van State, afdeeling voor de ge- schillen van bestuur, zal eene openbare vergadering houdeu op 9 dezer, des voormiddags te elf uren. De landbouwcommissie zal in den loop van Augustus te 's Hage wederom in vergadering bij- eenkomen. Aan het verslag over het jaar 1889 der provincie Zuid Holland wordt het volgende ontleend: Door de wijzigingen, welke het provinciaal regle- ment op de wegen en voetpaden heeft ondergaan, is het gebruik van hondenkarren als middel van vervoer in de provincie Zuid-Holland, dat door sominige gemeenteverordeuingen werd beperkt en zelfs belet, behoudens de noodige waarborgen voor de veiligheid van het gewone verkeer, verzekerd. Van hoeveel beleekenis het gebruik van honden- karren als middel van vervoer bij de uitvoering van bedrijf of koophandel in deze provincie is, blijkt uit den staat, houdende opgave van het getal hon denkarren, welke het totaal eijfer van 4665 aanwijst. Het getal der scholen voor lager onderwijs was in 1889 431 openbare, 5 gesubsidieerde bijzondere, 263 niet gesubsidieerde bijzondere scholento taal 699. Het getal der vergunningen tot drankverkoop in het klein in 1889 verleend boven het maximum na machtiging van Gedep. Staten bedroeg 24, waar- van voor 's-Gravenhage 12. Het getal der inrichtingen waar krachtens ver- gunning sterke drank wordt verkocht, bedroeg op het einde van 1889 4344 en in 1882 5223. Het bedrag van het vergunningsrecht was in 1889 f 200,917.624 in 1882 f 217,978.41. H. M. de Koningin heeft den burgemeester van Nijmegen een schrijven doen toekomen, waarin Zij Haar oprechten dank betuigt aan de inwoners van Nijmegen en omstreken, die hebben mede- gewerkt Haar en de Prinses eene schitterende ontvangst te bereiden. De Nijmeegsche Courant bevatte op den dag van het feest een fraai gedicht van den heer B. ter Haar Bz. getiteld „Het feestvierend Nijmegen aan H. M. koningin Emma en H. K. H. prinses tFi'be'mina", dat met de volgende strophe eindigt: Zoo roept Kcizer Karel een schitt'rend V e r 1 e d e n Ons klaar weer voor T oog als van gist'ren den dag; Zoo spreekt Gij, Vorstin, van een zegenrijk H e d e n, Zoo doet Gij, Prinsesje, Gij Kind der gebeden, De Toekomst ons beiden met hoop- vollen lach De groote menigte raenschen, die in het begin der vorige week naar Nijmegen was getogen ter gelegenheid der feest en aldaar, bestond niet enkel uit pleizierreizigerser waren er ook eenigen heengetrokken ,/om zaken te doen," n.l. handige zakkenrollers. Blijkbaar vondeu zij vooral bij het station hun arbeidsveld, uant zij die bestoleu zijn en uit Arnhein verkeeren er zeker vier in die onaangename zekerheid inisten gouden horloge, ketting, beurs of brieventasch toen zij na veel moeite in den trein een plaatsje hadden veroverd. Een bezoeker uit Den Haag en zes uit Venloo, deelen door gemis van hun horloge en ketting in hetzelfde lot. Den bode bij de Tweede Kamer M. De Fooij is op de meest eervolle wijze ontslag verleend met ingang van 1 September a.s. Hij mocbt zich ver- heugen in een bijzondere verrassing, hem toege- dacht voor zijn veeljarige,ijverige en gelrouwe plichts- betrachting. De Kamer toch schonk hem een prachtigen fauteuil, beneveus een kostbaar gouden remontoir-horloge met gouden ketting. Dit gescheuk werd hem na de zitting uitgereikt door den Voor- zitter der Kamer in de Huishoudelijke Commiesie, ouder het houden eener hartelijke toespraak. De heeren P. W. J. te Amsterdam en J. T. C. te Scheveningen hebben elk eene gift, groot f 1000, geschonken voor de verpleging in de in- richting van lijders aan vallende ziekte te Haarlem. De tentoonstelling, to Buenos-Ayres gehouden en waaraan ook is deelgenomen door de afdeeling Hollands Noorderkwartier van de Holl. Maatschappij van Landbouw, moet voor die afdeeling als geheel mislukt beschouwd worden. Uit de dezer dagen ontvangen lijsten van bekroningen toch is gebleken, dat aan geen der vee-inzendingen een eerste prijs is toegekend. Yolgens geloofwaardige mededeelin- gen moet de jury op die tentoonstelling al zeer zonderling in haar uitspraken zijn geweest. Den 23 Mei jl. werd op het tentoonstellings- terrein een publieke veiling van vee gehouden. Het Hollandsche vee kon toen geen redelijk bod verkrijgen en moest worden opgehouden. Uit een en ander kan gemakkelijk het besluit worden ge- trokken, dat de inzeuding te Buenos-Ayres als een dure mislukking zeer zal doen. Naar men verneemt, is door den garnizoens- commandant te Delft aan de manschappen verbo- den zich aldaar in het stink, nde water te baden. De burgemeester had reeds vroeger den ingezetenen verzocht de slraten er niet mee te schrobben. Het aan den Koning te zenden adres is aldaar door bijna 4000 personen onderteekend. De commissie heeft besloten, een gehoor bij Z. M. den Koning aan te vragen, teneinde dat adres aan te bieden. Wordt deze audientie verleend, dan zullen drie leden met de overhandiging daar- van worden belast. Naar men verneemt, heeft een hooggeplaatst ingezeten van Den Haag zich tot den Koning ge- weud, en de aandacht van Zijue Majesteit gevestigd op het feit, dat, ten gevolge van het niet-spuien, de Koninklijke Residentie door een afschuwelijken stank is verpest, hpogst gevaarlijk met het oog op het uitbreken van besmettelijke ziekte, zooals de cholera, welke thans in Spanje heerscht, De waarde der huizen in de nabijheid der grachten is zeer verminderdvreemdelingen verlaten de residentie of komen er niet, om den stank te vermijden. De Koning heeft dadelijk een bewijs gegeven Zijner groote belangstelling in den treurigen toestand der residentie en zich hierover tot het ministerie gewend. Een bierhandelaar te Harlingen zond on- langs een adres aan den minister van justitie, waarin hij er over klaagde, dat ten gevolge van de arbeidswet zijn bediende, een jongen van 14 jaar des Zondagmorgens geen bier bij zijne klan- ten mocht brengen. Hij leed daardoor schade en zijn bediende zou daardoor zijne betrekking moeten verliezen. Op dit adres kwam een paar dagen daarna reeds een gunstig antwoord. Adressant werd ten gemeen- tehuize ontboden en hem daar medegedeeld, dat de minister boodschappen doen niet onder arbeid rangschikte en dus het rondbrengen van bier in strijd met hetgeen de plaatselijke autoriteit van de zaak dacht mocht geschieden. De ziekte onder de vroege aardappelen heeft zich reeds in de provincie Groningen vertoond. Sedert een paar dagen loopt de electrische tram op gezette tijdstippen van Scheveningen naar Den Haag en terug en wordt aan het publiek vergund kosteloos daarin plaats te nemen, van welke vrijgevigheid ruimschoots gebruik wordt gemaakt. De wagens zien er zeer netjes uit en het traject wordt in korten tijd gedaan. Eenige ritten werden zelfs in 13 minuten volbracht. Vrij zeker is het, dat de dienst den 15n dezer alz kunnen worden geopend. Voorloopig zal echter nog slechts om de 20 minuten worden gereden. Als een bewijs van 't onbeperkt vertrouwen, dat de firraa Van Gend Loos geniet, kan dienen, dat door haar Woensdag j.l. van Amsterdam ver- voerd werden zes pakketten, ter aangegeven waarde van 1,971,620 gulden. Te Wirdum hebben ee i 50-tal arbeiders eene vergadering gehouden en besloten, (het vol- gend jaar aan Ic vangen), niet vroeg r dan 4 uur 's morgeus op te slaan, om dan met het gewone werk om 5 uur te beginnen. Van de Drentsche ongescheiden marken, die in sominige dorpen of gehuchten meestal de twistappel der dorpsgenooten zijn, is de eerste thans gescheiden, n.l. die te Tmaarloo, waarvan de vcrkoop dezer dagen bij gedeelten heeft plaats gehad. Een hoogst curieus geval doet zich te Wee ct voor Ongeveer vijf jiren geleden verklaa:den zich twee personen, J. H. W. en H. H. W., zijnde neven, bereid om als plaatsvervanger in dienst te gaan, en teekenden als zoodanig bij een Maatschappij te Utrecht. De eerste kreeg echter berouw en be- dankte, de tweede nam dienst. Het blijkt echter nu, dat de tweede gedurende vijf jareu heeft ge- diend ten name en met papieren van den eerste, zoodat, toen deze zich onlangs ten huwelijk aan- meldde, hij als militieplichtige was geboekt. De justitie te Roermond hoorde in deze zaak reeds verscheiden getuigen. In de Betuwe en vooral in de Neder-Betuwe met name de dorpen Ecliteld, IJzendoorn en Ochten hebben de rupsen ontzaglijke schade aangericht. Vele boomgaarden zijn geheel blader- loos; de populieren zijn zelfs zoo goed als geheel kaal gevreten. Aan de hoofden van scholen in de gemeente Vianen is door den districtsschoolopziener mede- werking verzocht, om een proef te nemen met het houden van „vroegschool". Het schoolverzuim zou hierdoor dan weder aanmerkelijk verminderd worden, want het onderwijs zou dan aan de kinderen, welke des zomers verzuimen, des morgens \66t 8 uur gegeven worden. De inspecteur van het lager onderwijs in de 2e inspectie en de districtsschool opziener geven daarom aan gemeentebtsturen en hoofden van scholen in overweging, om nog dezen zomer en ook gedurende de herfstmaanden een proef te nemen met het houden van ,/vroegschool." Bij de school te Appingadam heeft men bij het graven van een kuil om een regenbak te met- selen eene bewaarplaats van vele menschenbeende- ren gevonden. Behalve eenige rijen doodkisten, liggen daar vele menschen dooreen. Men vermoedt, dat ze afkomstig zijn van de kozakken, die daar in 1812 gelegerd waren en waarvan de dooden in een kuil werden begraveu. In den 150 Gemeenten Polder, onder Tholen, zijn, bij het uitdiepen van den watergang, over- blijfselen van een scliip gevonden, dat waarschijnlijk afkomstig is uit de 12e eeuw. Die overb'ijfselen zijn nog in zeer goeden staat. Te Heer, nabij Maastricht, was een 19-jarige jongeling met een geladen geweer door de opening van een heg gedrongen. Het geweer ging af, en de ongelukkige kreeg de voile lading in de zijde. De dood door verbloeding volgde onmiddellijk. FBUIEjIjEJTOW. 34) Hij liep in gedachten verzonken voort, doch kwam spoedig tot de overtuiging, dat hij zoodoende een onderwerp van de algemeene opmerkzaamheid werd; daarom schoot hij in de dichtst bijzijnde herberg en bestelde een pint ale. Craddock slurpte juist het vocht op, dat hij be- taald had, toen er een man met haast binnen kwam en hem bijna met stoel en al het onderste boven liep; hierdoor viel de tinnen maat op den grond. „Ik kan het niet helpen, kameraad" zei de man, die nog al beleefd was. ffIk heb het er niet om ge daan, ik geef een versche pot bier en dan is alles in orde/' ,/Iiet komt er niet op aan," zeide Craddock. ,/Het was een ongeluk, en nu moet gij mij bewij- zen, dat gij mij geen kwaad hart toedraagt, door een pot bier van mij aan te nemen." De man keek gek op, toen hij dien armoedig gekleeden man zoo'n beschaafde taal hoorde spreken. Hij nam echter de pot bier aan met een knik, en toen bewaarden beiden het stilzwijgen. ,/Misschien kunt gij mij terecht wijzen," aldus begon Craddock weer, „maar ik ben hier vreemde- ling, zoudt gij mij niet kunnen zeggen, waar ik onder dak kan komen om te slapen Op het hooren van het woord vreemde- ling, was het alsof de man een electrieken schok kreeg, hij keek hem verdacht aan, en zeide „Zijt gij een vreemdeling, als ik dan mag vragen, wat komt gij hier doen Wat ik hier kom doen?" zei Craddock, die deze vraag wel verwacht had, „ik doe tegenwoor- dig niet veel meer. Ik hield er vroeger een courant op na, maar die is bankroet gegaau." „0!" zeide de man, „iK dacht dadelijk wel, dat er zoo iets met u inoest gnande wezen, want uwe handen zijn veel te fijn, om er grof werk mede gedaan te hebben. Maar neem mij niet kwalijk, wij hooren dag in dag uit van niets dan van moord, en de menschen worden hier zoo maar in stukken gesneden alsof het niets is het is dus heel natuur- lijk, dat iedereen hier met den schrik in het hart loopt, zoodat, als wij een vreemdeling zien, wij hem onwillekeurig allerlei vragen doen. Er is me dan hier ook in den laatsten tijd nog al een dingetje gebeurd." ,/Dat is wel waar," zeide Craddock. //Nu, ik wil je de waarheid wel zeggen. Ik dacht hier een kameraad te ontinoeten, die zijn neus te diep in zaken had gestoken, welke later vermist werden en die zich meende schuil te moeten houden. Ik wilde hem vertellen, dat de fainilie de zaak al voor hem in orde heeft gebracht. Ik ben hem mis ge- loopen, en heb toen den geheelen avond naar hem gezocht. Nu ben ik doodmoe van het zoeken en wou gaan slapen." „0 is het anders niet," zei de man blijkbaar gerust gesteld, dat zijn metgezel slechts met een dief te doen moest hebben, „welnu, dan ben je hier welkom. Gij weet wel, dat wij den duivel in menschengedaante onder ons hebben, maar zoo slim hij wezen moge, wij zullen aan zijn barbaarsche moorden wel een einde maken. Wanneer wij onzen Jack the Rippir te pakken krijgen, dan komt hij niet levend uit onze handen. Zoekt gij een goed logies? Ga naar Barker, voor vier stuivers zijt gij daar onder dak. Je hebt daar ook geen last van de politie, die in andere slaaps:eden zich erg nieuws- gierig betoontmisschien logeert daar ook wel de man, dien gij zoekt." „Dat is juist iets voor mij," zeide Craddock, „kom- aau 1 drink je bier uit, drink dan nog een pot met mij en als die leeg is, zal je mij een groot genoegen doen, als je mij bij Barker brengt, name- lijk als je den tijd hebt." „0ik heb geen haast," antwoordde de man, en toen het bier op nieuw uitgedronken was, gin- gen zij op weg. Nadat zij een paar strateo door- gegaan waren, kwamen zij aan een steeg en hid den stil voor een zeer vervallen huis, dat drie verdiepingen hoog was. Het was zeer onoogelijk, en de stoep en de straat waren daar in den hoog- sten graad morsig. „Nu, goeden nacht kameraad," zeide de man, toen hij afscheid nam, „vergeet niet, eerst een briefje aan het loket te nemen." „Goeden nacht," antwoordde Craddock, terwijl hij den donkeren gang door ging, waar zijne voeteu door de morsigheid uitgleden. ,/Wat mot je?" vroeg op eens een barsche stem aan zijn rechterkant, terwijl een soort luik open- geschoven werd. Craddock zag nu het hoofd van een neger, die stellig de administrateur en portier van dat hotel was. z/Een bed," zei de vluchteling kortaf. z/Al klaar, geef op vier stuivers," zeide de neger. ,/Moet je met een leege maag naar bed, of moet je nog iets zieden of braden, of eerst een pijpje rooken, voor dat je slapen gaa- Toen kwam hij uit zijn schuilplaats, deed een deur open, waardoor Craddock een groot vertrek zag, waarin een groot vuur was aangelegd. ,/Dat is de keuken," zeide de neger, ffen daarin kan je naar hartelust je eigen potje koken," en dit zeggende, wees hij op de vlammen, die een rooster lekten. Craddock had in eens genoeg van die keuken. Het licht, dat uit een gaspit aan den wand kwam, werd verduisterd door dikke wolken muf stinkende tabaksrook, die uit de pijpen van een dozijn schooiers kwam, die kaart speelden en ruw schertsten met drie of vier armoedig gekleede vrouwen, blijkbaar lorrezoeksters, die op een bank bij het vuur zaten. De geheele kamer was met een onbeschrijvelijke lucht gevuld, die naar alle onaangename geuren rook, en waarin lucht vau ongewasschen menschen, uien en bokking, die erg rood op de graat was, de overhand had. z/Wilt gij niet binnengaan vroeg de ne- Ser" //Dank je," zeide Craddock met een gnezeling, terwijl hij zoo hard mogelijk wegliep. //Ik ga maar in eens naar bed." //Zoo als je wilt," zeide de neger, zijn loge met een verachtelijken blik aanziendewiens gebaar van afschuw hem niet ontgaan was. ,/Ga de trap maar op, en breek je hals maar niet, oude jongen, tweede bed rechts, zoodra je door de deur bent. Toen ging hij weer in zijn porlierskastje zitten,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 1