..VOLLENHOVEN." C. J. BLOMMENDAL, Let vooral op het Etiket, Boek-, Muziek- en Kantoorboekhandef, mnm dir cffectr!*. GEEN Burgerlijke Stand, STATEN-GENERAAL. RECHTZAKEN. BUITENLA N D. MARKTBERICHTEN, <1 P ft A D VERTENTIEN- W ARM TE! fV AH JUTE! OOIEVAARSTEEG. voldoet zoo goed als het Merk Boterstraat E 342, Men zal zich hsrinneren, dat de kastelein S. - te Oosterbeek op' Oudejaarsavond die bezoekws. die op het sluitingsuur nog iu zijn koffiehuis zaten, in zijn huiskamer noodigde om ffoud in 't nieuw" te \ieren, van oordeel dat bij, evenals ieder ander, in zijn huiskamer raoch ontvangen en onthalen, wie hij verkoos. Maar de kantonrechter teWage- ningen heeft dat anders begrepen en den kastelein tot f 10 en al de 15 gasten tot f 1 boete veroor- deeld. Haringmessen Deze zijn der huisvrouw zeer onaangenaam. De- onsmakelijke reuk blijft er lang aan en deelt zich zelfs mede aan andere voorwerpen, die in denzelf- deu bak liggen. Wanneer men ze met een papje van loog en hout- of turfas insmeert en ze ver- volgens met een wollen doekje oppoetst, is de lucht geheel verdwenen. Ingeschreven van 6 Juli tot 14 Juli 1890. SCHIEDAM. ONDERTROUWD: 10. T. J. Tijssens 24 j., N. H., en E. Vrijenhoek 23 j., N. 11, C. J. v. d. Touw 24 j., N. H., en E. Suttorp 25j.,N. H. GEBOREN6. Leendert, N. H., z. v. J. v. Wieringen en G. Koenderman, [Ioofdstr. 8. Arend, N. H., z. v. C. Meerhof en M. F. v. d. Kamp, Zalmstr. 9. Hendrikus Cornelis, R. C., z. v. H. C. C. Reijgersberg en H. v. Gulick, Singel. Cor nelia Maria Jacoba, R. C., d. v. C. G. Ziekman en W. A. M. Dikmans, Nieuwehaven. Adrianus, N. H., z. v. C. Ballijns en S. Tettelaar, Raam. 11. Catharina, R. C., d. v. J. v. Asten en M. Vaes, Baan. Maria Catharina, N. H., d. v. J. v. Waart en C. v. d. Bos, Land van Belofte. 13. Johannes Wilhelmus, R. C., z. v. E. Dob- belaere en W. J. Schalkwijk, Westerkade. Petrus, R. C., z. v. G. Vermeulen en B. L. Weidler, Houtstr. 14. Johannes Hendriku^, R, C., z. v. F. Meijer en A. De Boer, Teerstraat. Clasina, N. H., d. v. C. v, d. Kruit en N. v. Zwet, Spoorstr. OVERLEDEN8. Een levenl. aangegeven kind van G. Plooij en J. Gijtenbeek, Visscherstr. 9. Bernardus Johannes Laurens 4 in., R. C., Raam. Gerrit Ary Slavenburg 4 j. en 11 m., N. H., Hoogstr. 14. Antonius Josephus Bartholomeus Sijkens 7 in., R. C., Hagastr. OCWERSCHIE. GEBOREN: 9. Gerrit, z. v. Gabriel Gioene- wegen v. d. Weide en Dirkje Broere. 10. Jo hanna Maria, d. v. Gerardus Lelieman en Catha rina Reeuwijk. 13. Maria Theodora, d. v. Gerardus Leonardus Kerklaau en Elizabeth Catharina Bakker. 14. Leendert, z. v. Nicolaas Leeflang en Trijntje Hoogeudorp. OVERLEDEN i 11. Leendert De Bruijn 94 j., weduwnaar v. Cornelia Schoeuwaker. 13. Antje Leeflang 62 j., echtgenoote v. Pieter Neleman. Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam. Zitt'mg van 8 Juli 1890. Per Telegraaf. 's (Iage, 15 Juli 1890. In de heden gehouden zitting van de Eerste Kamer der Staten-Geueraal zijn aangenomen de volgende wetsoutwerpen verleugiug diemttijd mi- litielijst benoembaren Eerste Kamer; subsidie Ouden IJssel; verbetering geweren; uitbreiding zilveren pasmunt in Indie; pensioenen mindere geemployeerdenMorgen komen de overige ont- werpen in behandeling, het laatst de spoorweg overeenkomsten. Er zijn landen, die vroeger overstroomd werden door alleriei geboefte, dat men maar niet vangen kon. Dit was vooral het geval met Komaan, dacbt men toen, boeven moet men met boeven vangen, en zoo nam men een zekeren Vidocq, die vrij wat op zijn rekening had, in dienst der po- litie. Voor het oog van zijn kameraden bleef deze de oude schelm. Wanneer de vaugst van schoften een tijd lang mager was, uithoofde de heeren boos- doeners bang waren geworden door het voortdurend inrekenen van bun vakgenooten, zorgde Vidocq er voor, dat de politie weer wat te vangen kreeg. Dan zette hij zelf diefstallen en inbraken op touw, wierf het daarvoor noodige boosdoenerspersoneel aan, wees elks rol in het schelmstuk en gaf hei- melijk kennis aan de politie, waar en wanneer het zon plaats vinden. Deze deed niets liever dan ter bestemder tijd aanwezig te zijn, het boevenclubje met Vidocq werd ingerekend, en, o, wonder, boven wonder, deze wist zich steeds uit de handen der agenten los te rukken, of ging hij al eens mee naar de gevangenis, dan brak bij uit. Hoe Vidocq dergelijke kunststukken kon doen, begrijpt men, maar zijn kameraden-boeven begrepen het niet, en hielden hem daarom voor het puikje der boeven. Vol- gaarne sloot al wat boosdoener was zich bij Vi docq aan en dan werd er weer wat nieuws ont- worpen, hetgeen gelegenheid gaf op nieuw schoften te vangen en onschadelijk te maken. Vidocq heeft een lesje gegeven, dat helaas maar al te dikwerf nagevolgd is. In plaats van derge lijke handelingen als onzedelijk te brandmerken, heeft men zelfs nog een mooien naam voor de na- volgers .van Vidocq uitgevonden, en ze agent-pro vocateur genoemd. De Russen, die te Parijs dynamiet en andere ontplofbare stoffen gemaakt hebben, moeten door zoo'n agent-provocateur daartoe aangezet zijn. Kom, moet deze gezegd hebben, wij moesten maar eens probeeren, dat goedje te maken, een mensch weet nooit, waar het goed voor is. De agent-profocatenr moet hun zelfs het geld daarvoor gegeven hebben. Zij liepen in de val, werden ingerekend en hij, die ze daartoe verleid had, ontsnapte aan de politie, evenals Vidocq. Eenigen van die Russen zijn vrijgelatenmaar anderen veroordeeld. Waarvoor voor het feit, ontplofbare stoffen te hebben gemaakt, want van een complot is geen sprakp. Drie jaren gevange nisstraf is een veel te strenge straf voor een mis- drijf, dat niet anders gekwalificeerd kan worden dan gevaar voor een ander te doen ontstaan. Al- geraeen houdt men het er voor, dat Erankrijk juist die menscheij, zoo zwaar gestraft heeft, om dikke vrienden te Worden met Rusland. Gaat men nu na, dat het Eransche leger, zelfs al is Duitsch- land's legermacht weer uitgebreid, altijd nog sterker is dan deze laatste, dat Rusland een 5 maal hon- derdduizend nieuwe geweren in Erankrijk laat ma ken, dan is het licht te begrijpen, dat men in Helgoland zal heel plechtig van ENGELAND overgenomen worden. Een Engehch en een Duitsch eskader komen de plechtigheid opluisteren. Op een der schepen van het laatste zal zich de Duitsche keizer bevinden. Eerst gaat de Engelsche vlag neer onder saluutschoten van de Duitsche vloot. Dan gaat de Duitsche vlag naar boven en is het de beurt aan de Engelsche vloot om te schieten, waarna er door Duitsche en Engelsche officieren eens lek- ker gegeten en gedronken zal worden. Dit zal plaats hebben aan boord van het schip, dat den Duitschen keizer zal dragen. ATu, het eiland is tegen heel wat land in Afrika gekocht en men kan dien du- ren koop niet anders verklaren, dan door aan te ne- men, dat Engeland zich verbonden heeft, om inge- val Erankrijk en Rusland eens tegen Duitschland gaan oorlog voeren, geen oorlogsbehoeften aan deze sfaten te leveren. Doch dit, zijn alles gissingen, wjnt nieniaii'd weet het rechte van hetgeen.er ach- ter de Engelsch-Duitsche conventie zit. Men beleeft tegenwoordig rare dingeii; zoo is de Afrika reiziger Stanley getrouwd, terwijl hij tc zitk was, om op zijn beenen te kunneri staan. Onder- steund door twee man werd hij in de kerk ge- bracht en gedurende de plechtigheid moest hij blij- ven zitten. Een vroolijke bruiloft dus. Het is hier nu rustig, bebalve de kleine slaak- partijtjes, die bier nog veelvuldiger voorkomen dan schoorsteenbrandjes in een groote stad. De brievenbestellers hebben genoeg hun best gedaan, om een algemeene staking, niet alleen tot ongerief van den handel, maar ook tot bittere smart van de minnende harten, op touw te zetten, doch er kwamen zich dadelijk te veel plaatsvervangers aan- bieden, die ook den weg in Londen wisten. Op deze wijze is die beweging totaal mislukt. Ook de politie houdt zich nu bedaard. In BELGIE zal de koning eerstdaags zijn 25-jarig jubile vieren. Men wilde daarvan een heel feestje maken. Z. M. achtte het echter beter, de gelden, die daaraan besteed zouden worden, te bestemmen voor een fonds ter verzekering voor ongelukken bij den arbeid. Van wege het rijk zal men nu beginnen met twee millioen frank als eerste bijdrage te storten. De giften voor dit fonds van anderen zullen in dank worden aangenomen. BEUR8 VAN AMSTERDAM Per Telegraaf 0 9> 0 S3 0 S> Nergens drinkt men met de warmte een frissciier glas ijskoud LAGER voor 7 Oaten en een dito GERSTE voor 6 Centen, dan in het Kofiiehuis op den hoek van cle OKrovEnTnoFFSKr. Men overtuige zich II Iloofd-Agent te RotterdamJ. A. VAN OLFFEN, Ilaringvliet 69. heeft voorhaoden een uitgebreide sorteering Boeken- in stems.el- banden, zoowel voor volwassenen als voor kinderen, Prenten- boeken, Plakboeken, Postzegelalbums, enz enz. Op aunvrage wordt gaarne op zicht gezonden. j. A. da B., oud 20 jaar, woonaohtig alhier, -staat terecht, wegens bet ontyreemden van 3 eenden in den nacht van 2 op 3 Jnni. Uit de stukben, ter terechtzitting aanwezig, blpkt, dat bekl. reeds 10 Sept. 1880 door de rec'itbank tot 2 maanden gevangenisstraf wegens diefstal, is veroordeeld, L. Schouten, oud 22 jaar, arbbider alhier, als get. optre- dende, verklaart, dat hy met zijn breeder Michiel 97 eenden in het Spnikanaal had. Dat hp op 3 Juni een groote eend met twee jongen had vermist. Dat hp het pad was opge- gaan en gezoeht had en hp gehoord had, dat bekl. daar tegen dien tpd gevischt had. Dat hp tot de ervaring was geko- men, dat C. van Duim, branderskneeht, de eenden hud ge- kocbt, waarna het hem gelukt was deze van den kooper voor f 1.10 terug te koopen. Op de vraag van den president, of bekl. J. A. de R. dat geld, benoodigd voor het terogkoopen der eenden, al terug had gegeven, antwoordt get. ontkennend. De president brengt bekl. onder het oog, dat het terug- geven van dat geld zpn eerste plicht was geweest. De bekl. verklaart, dat het hem zoo slecht gaat, daar hp niets verdient, want bp heeft no<? geen werk. J. de Vogel is in den nacht, dat de eenden gestolen wer- den met bekl. in het Spnikanaal geweest. Hp had de eenden zien wegnemen. De president vraagt, waarom bekl. znlks deed, de eenden waren toch Diet van hi m. Get. zegt: »Hij dacht stellig, dat het wilde eenden waren." De president vraagt, of get. zulks niet zien kon. Get. zegt„Ik heb er geen verstand van, toen zp een- maal gevangen waren, merkte ik het wel," Presid.„Wat deedt gp daarna Get.: VVij zijn toen naar een branderp gegaan, en daar zpn de eenden verkocht, ik kreeg toen f 0.50. Presid.„Zoo, dan hebt gp zeker geholpen de eenden te stelen." Get. C. van Duim verklaart de eenden gekocht te hebben Hp had bekl. opgedragen, eenige tamme eenden voor hem te koopen. De Ollicier van Justitie meent, dat deze bekl. streng ge- straft moet worden. Het is een jongmensch, dat doorloopend terechtstaat voor misdrpven en overtrediugen. Eerst is hp herhaalde malen door den kantonrechter moeten veroordeeld worden, later heeft hp voor den strafrechter moeten staan. Behalve het vonnis, dat hij reeds ondergaan had en nu door den griffier wordt voorgelezen, was hp in 1887 al tot 8 dagen gevangenisstraf veroordeeld wegens diefstal. Z.Ed. Achtbare zal daarom nn voor hem zes maanden gevangenisstraf eischen. H. v. E., oud 14 jaar, P. H. B., oud 13 jaar en L. S., oud 13 jaar, alien werkzaam aan een glasfabriek, staan terecht wegens het moedwillig stnk gooien van pzeren roosters aan een openbare school alhier. W Bronwer, hoofd eener school alhii r, verklaart, dat 10 Mei de roosters nog niet stnk waren, doch dat hp den lien Mei des nam deze stnk vond en dat brokken van bazaltkeien er bp lagen. De president vroeg, of die roosters zoo zwak waren, en waartoe zp moesten dienen. „Het is gegoten werk," was het antwoord, „zij moesten dienen voor ventilatie onder den vloer." De beklaagden hebben bekend. Twee hebben er samen een stnk gebombardeerd en een heeft twee roosters voor zpn rekening genomen. H. v. d. Stoep, branderskneeht, heeft de jongens 's Zondags zien gooien, er waren er drie of vier. Bekl. L. S. herkent hp, de anderen heikent hp niet. Hp heeft den meester ge- waarsehuwd en is toen weggegaan. De Officier van Justitie kwalificeert het feit als het te zamen en in vereeniging opzettelpk scbade toebrengen aan het goed van een ander en eischt voor elk der bekl. f 2 00 boete, snbsid. 2 dagen hechtenis. EERSTE KAISER. In de zitting van gisteren is met 36 tegen 3 stemmen aaugeu imen eene nadere verklaring met Frankrpk omtrent de grensregeling in Suriname, nadat de Minister van Buiten- landsche zaken had verklaard, dat de Fransche regeering maatregelen had verordend, om eene schending der voorloo- pige regeling tegen te gaan. Heden zijn verschillende onderwerpen aan de orde en morgen de spoorwegovereenkomsten. F R A N K R M K. DUITSCHLAND. niet vrij is van bezorgdheid. De Fransche en Rus- sische bladen raelden, dat het verblijf van den Duitschen keizer in de Noorsche Staten niets an ders ten doel heeft gehad, dan Zweden, Noorwegen, en Denemarken over te halen om toe te treden tot de triple alliantie, die alzoo een vijfvoudig verbond zou worden. Wat hiervan aan is, kan niet met ze- kerheid gezegd worden, inisschien is bier het spreek- woord wel van toepassing, men noemt geen koe bont, of er is een vlekje aan. Bismarck is en blijft onuitputtelijk in de kunst om vervelend geleuter in de wereld te sturen. Voor verslaggevers van de groote bladen is hij niet rneer te spreken, doch nu en dan laat hij den een of anderen reporter van een kleine courant bij zich komen. Het resultaat is bekender wordt weer veel inkt vermorst en daarna duchtig gewauweld. SCHIEDAM, 15 Jnli 1890. Datum. Spoeling Moutwyn Genever. Amst. Vereen. Beurs Makelaars Vereen. proef. 9 0.30 0.20 10.— 10.— 15.50 16.75. 10 0.30 0.20 10.- 10.— 15.50 16.75. 11 0.30 0.20 10.— 10.— 15.50 16.75. 12 0.30 0.20 10.— 10.— 15 50 16.75. 14 0.30 0 20 10.— 10.— 15.50 16.55. 15 0.30 0.20 10— 10— 15.50 16.55. ROTTERDAM, 14 Jnli. GRAANMARKT. Binnenlandsche Granen. Tarwe was heden slechts matig aangevoerd en kon begin markt 10 a 20 cents meer opbrengen, later evenwel, toen in de eerste behoefte was voorzien, ging de verkoop trager. Ylaamsche, Zeeuwscbe, Flakkeescbe en Overmaasche, de beste f 8.20 A 8,50, goede en mindere qual. f 8 A 6.25. Per 100 kilo werd goede en mindere soort verkocht van f 10 tot 9 en betere qual. f 10.25. Canada Tarwe mede vaster, f 6.75 A 6.90. Bogge onveranderd. De beste qual. f 6.20 A 6.40, goede en mindere soort f 6 A 5.75. Gerst was heden niet aangevoerd. Haver, als voren. De beste f 3.90 a 4.10; goede en mindere qnal. f 3.80 A 3.00. Paardenboonen onveranderd. f 5.20 A 5.60, naar deugd. Bruine boonen met weinig aanvoer en daaraan evenredig de vraag, als voren genoteerd. De beste f 8.75 A 9.25, goede en mindere qnal. f 8.50 A f 7.50. Witte boonen worden nagenoeg niet meer getoond, doch ook de vraag heeft zoo goed als opgehonden. Een enkel partijtje bracht f 9 op. Bbauwe ErwteN onveranderd. De beste f 8 A 8.25; goede en mindere qual. I 7.75 A 7.25. De vraag voor mesting blijft aanhouden en is voor pnike qual., conlant f 6.50 te bedingen. Kanariezaad stil. De beste qual. f 6.50 A 6.75, mindere soort f 5.50 A 6.25. MEELBEK1CHT. De toestand der markt bleef geheel rlezelfde als de vorige week. Heden waren de noteeringen onveranderd. NOTEERINGEN, Eerste qnaliteit Inlandsobf 11.50 A f 12. Tweede 8.50 10. Eerste qnaliteit Duitsch 11.50 12 50 Tweede Extra pnike qual. Hongaarsch16.17,50 Eerste 14.75, 15 50 Ordinaire 13.— 14.25 Prima Amerikaansch 11.50 15. Tweede qnal. 7.26 8.25 Derde n R r r Zeeuwsche Tarwebloem13.13 60 Zeenwsch Tarwemeel 10.10.60 Fransche Roggebloem Duitsche 10.10.75 Inlandsch 12.13. alles per 100 kilogr. netto. Zeeuwsche eieren f 3.80 A 4.00, Overmaassche dito f 4.20 A 4.30 de 100 stuks. Schepkaas per 50 kilo f 10.All 50. Aanvoer 3 partytjes. Zoetemelkscbe kaas f 24i a 28$ per 50 kilo. Aanvoer 23 partytjes. Handel vlug. ROTTERDAM, 15 Juli. Op de veemarkt v, n gisteren en heden waren aangevoerd 23 paarden 1 veulens, 2 ezelsi 852 magere runderen, 548 vette runderen, 348 vette- en graskalveren, 92 nuchtere kalveren, 1097 scbapen of lammeren, 326 varkens, 86 biggen, 1 bok of geit. De prqzen van bet vee, besteed ter markt van heden, waren ais volgt Runderen le qnaliteit 80 ct., 2e qnal. 74 ct., 3e qnal. 68 ct. Kalveren le qual. 0.95 2e qual. 85 A 90 c Schapen, le qualiteit 70 ct2e qnal. 60 ct., alifs per kiPo Varkens le qualiteit 25 et2e qual. 24 ct., 3e qual 23 ct., lichf soort 19 A 20 ct per J Kg Pryzen Melkkoeien f 160 A f 300. Kalffcoeien f 190 At 325 Stieren f 160 A 220. Pinken f 60 A 90. Graskalveren f A Vaarzen f 170 A 210. Paarden f 50 A 110. Op de Rotermarkt werden aangevoerd: 121/8 en 79/16 ton on 1198 stukken A kilo. De pr;jsen van boter waren heden als volgt: lste qnal. f50. 2de qnal. 46 3de qual, 40. Voor stnkken van kilo werd 50 A 65 cent hetaald Vlasbeurs 400 steen Blauw en 000 steen Wit. ROTTERDAM, 15 Juli. De pryzen der aardappelen zpn Spnische Jammen f 0.00 A 0.00. Gelderscbe kralen f 2.30 A 2.60. Zeeuwsche Jammen f 0.00 A 00.0. Flakkeesche j immen f 0.00 A 0.00. Cbampi. ons f 0.00 a 0 00. Westlani'sclie klei 1.60 i 1.80 Duitsche roode f 0.00 A f 0 0.0, Rrabaxitsebe" Jammt n f n.OO'f 0,00. Magnum bontim, f 0,00 a f 0.00. -Westl. Pot.ers f 0.90 a 1.30. Westl. zand, f 3.50 a t 4 50. Westl. Muisjes f 2,50. A 3. tamelijk aanvoer weinig vraag. DELFT, 12 Jnli. De pryzen der Kaas waren op heden 22 A 28 cts. per' Kilo, Geregelde han.lel. Aangevoerd 111 stapels Kaas, wegende te zamen 40264 Kilo. LEIDEN, 11 Juli. Op do be,ten gehouden veemarkt wirtn aanvoeren en prij- zen als e0lgt paarden f A veulens f A ,14 stie ren f 60 A 240, 90 kaif- en meikkooien f 108 A "270 39 vare dito f 90 a 244, 64 vette ossen en koeien j 138 A 300 65 A 80 c. per kilo graskalvereu f A - .63 vette dito f 37 A 70, 6f a 85 c. per kilo, 44 nuchtere dito [10 A 26—, 690 vette rchapen f 22 A 34.- 55 A 60 c. per kilo, 234 weido dito f7 A 28.484 lammeren f 13 A 22.50 110 magere varkens f 18 A 34, 154 biggen f 9.60 A 15. Kaas. Heden waren aangevoerd 65 partpen. Goudsche kaas f 20 A 28,Derby f 27— a 48.Edammer f 26.50 per 50 kilo. AMSTERDAM, 14 Juli'. Op de veemarkt waren aangevoerd 378 runderen, van welke de prpzen waren: vette lste qnal. f 0.82 A-.dito 2de qual f 0.72, dito 3e qnal. f 0.62 per kilo; melk- en kallkoeien fl50 A 275, 5 vette kalveren le qnal. f2e qual. f per kg., graskalveren f a f ,48 nuchtere kalveren f 7 a 15, 4 schapen f a 59 lammeren f A 253 vette varkens 44 A 47 e. per kilo. AMSTERDAM, 14 Jnli. Prpzen der aardappelen op hedenGeldersche Kralen, f 2.30 A 2.40, Katwijker zand 13.50 A 5.Andpker muisjes f 2.60 A 3 20, Westlandsche kleimuisjes f 2.00 a 2.50, idem zand f 3.20 a 4.50 idemklei in manden f 1.60 a 1.80, idem losse f 1.50 A 2.00, blauwe f 2.20 A 2.50, alles per hect. LONDEN, 14 Jnli. Ter veemarkt werden aangevoerd 2700 Rnnderen, 12000 Schapen, 190 Kalveren en Varkens. Prijzen der Runderen 2/4 A 4/9, Schapen 4 6 A 6/-, Kal veren 3/4 A 6/8 en Varkens A per steen. Ned-si. iiCt. 12 Jnli. 14 Juli. 15 Juli. Ceri-ifio. V/isjfc. di-hald. 2$ Ob!. Spanje, Tnrkpe, Hongarpe, Goudieening 188) Oistenrpk, Obi. in pap. Mei. S «>7- Jan./Jnii Portugal, Oblig. 1888/89 Rusland, Oblig. 2e Oost. Lscning 5 I860 2e Seen. £100 4$ 1875 G. 50-100 4$ 1880 gecous. 4 1889 4 1867/18694 Perpelneele Schuld. 4 Gepriv5 Douane Oblig. 5 Obi. 18764 M tjen ObiS Brazilie 1889 4 Pirn, Obi. 1870 ger6 r, *8725 Venezuela, Obi. 18814 A :e;'ka, Visxwtl: 0. v. A gest. Incomb. Gestsmp. Rusland, Gr. Sp. Mp. A. 5 Zweden, Zw.-Noorw C. v. 0. 5 Amerika, Atckisons T. C. v. A. Central Pacific. Aand C v A Denver Rio Gr Flor. Centr. P.C. v.gew. A. Lonisv. Nas. C. v. A. Miss. Kanas T. C. Aand. Rec. v. bevoorr. A N.-Y. L. Erie a West A Ontario Cert. v. A. D. Pao. Hoofdl. Cert. v. A Wab St. L. C. v. A gestemp. Western N. Y. P. Ct. v. Aand. Obi. 2e Hyp. Canada South. C. v. A Pacific. A Niet oflicieele. 3 pCt. Obi. Panama Eerste Tranvaalsche Gondmpn Aand. Pen. Koper Mp. le Serie 7 West. Stoomtr. Mp Zeebad Loosduinen 4 ID 1 et H- 80J 96& 101±| 88 75$ 76| 90$ 69$ 101$ 91$ 93$ 93^ 86 A 94$ 94 79 15$ 13| 53J 10$ 121A 15$ 46$ 33$ 18$ 87$ 79$ 19$ 63$ 10| 37$ 58$ 80$ 80$ 95$ 101$$ 88$ 76ft 76$ 91$ 69$ 101 91$ 93 95$ 71 86$ 94$ 79$ 154 13$ 51f$ 10$ 121$ 17$ 46$ 33$ 18ft 7$ 87$ 25$ 19ft 63$ 10$ 37 80$ LiGERBIER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3