Vrijwillige Oienstneming. ISrfMir 'elffcew g£ja Jfe,* Or. IIEIIil, ftrts, BOLDOOT's All l>E COLOGNE- KEF Hoogst Gewichtig EFFECTEN BEZ 8 TTE IIS!!! DE BEURS m „«IU> 11 fSRDIMBItf J. VAN I iER TAR A* Co. Amerikaanscheen andere Orgels. r CACAO KABSTEX.. I Ho. f 1.10, 1 Ho. f 0,571, Rod. Ons 10.24. ALGEMEENE Oostvestplein 39 Maghinale R4HDM TURF, I I REISGELEGEMHEDEN. Ytacht u voor namaak. Ctir. KLUIJH., ROTTERDAM. Zeer billijke prijzen. Dr. airing. is bijzonder verfrisschend. Elk stukje is gestempeld J. C. B 0 L D 0 0 T. M, WIEISTER, Bureau Heerengracht 268 te AMSTERDAM. Hooge Boezem—Rotterdam, HET POSTKANTOOR HET TELEGRAAFKANTOOR GROOTE VERBETERING H.H, ROOKERS Vraagt voortaan niets amlers dan de Gezoiul- heids-Tabak, uit de Stoom-Tabaks- en Sigaren- fabriek van W. J. V AN DER BOOK, te V laardingen. n Blijkens chemisch onderzoek is in deze Tabak- /r/soort minder dan 1 °/0 nicotine geconstateerd, ,/terwijl verscliillende Amer. Rooktabak ken circa ,/5 nicotine bevatten. to. y. Dr. P. F. "VAN HAMEL ROOS. w. g. A. HARMENS Wzs. Directevren van het Bureau voir Chem<n Microsc. onderzoekAmsterdam." N.B. De Tahak staat under voortdurende eoiitrole van bovengeiioemd Bureau. Opnieuw Ontvangen de eerste qualiteit Zwitsersche Hor- loges, alsook de goedkoopste soorten. Zilveren Dames Ilorloges 10 Zilveren Ileeren 10 Gouden Dames 17 Gonden Heeren Eene van de beste Inrichtingen van ons land van Horloges. Garantie van twee tot vijf jaar. Passage No 13, Rotterdam. B. J. A. VAN DIJK. Bij eene verbiulcnis voor 6 jaren Voor PERSONEN, niet jonger dan 18 en niet ouder dan 34 jaren f I6'0 Handgeld. Bij eene verbintenis voor 8 jaren: 1°. Voor JONGELINGEN boven de 17 en beneden de 18 jaren f 90 Handgeld. 2°. Voor JONGELINGEN boven de 16 en beneden de 17 jaren f 73 Handgeld. Alle inlichtingen verstrekken de Plaat- selijke- en Garnizoens-Commandanten, en waar die niet aanwezig zijnhet Ge- meentebestuur. Zie verder de in alle Geniecntcn aange- plaktc Oproepingen tot VrijwiHige Dienst- neining bij het „Korps Mariniers." is zoo versterkend als het merk lloofd-Agtnt te RotterdamJ. A. VAN OLFFEN Ilaringvliet 69. Oppert 148, EenWare achat le Gedempte Glashaven 22, ROTTERDAM, is te consulteeren, nitsluitend voor Iluidziekten enz. en Neurasthenia Sexualis alle werkdagen van 13 en 6£—8 uur des namiddags. •i€, L - -I VOOR Hot onallianliolljli. Hnanoiool tolad stelt door bevattelijke toelicbtingen den lezer in staat zich een zelfstandig en noot falend oordeel omtrent alle vraagstukken met betrekking tot den fondsenhandel te vormen. Inhoud en strekking zijn geheel verschillend van hetgeen anders op financieel gebied wordt gepnbliceerd. De daarin verstrekte adviezen wijzen deD weg aan Proefnummers worden op aanvrage gratis en franco door het geheele Rijk verzonden door den Redacteur VAN PIP Geillustreerde Prijsconranten gratis vsrkrijgbaar. Resultaat der controle door het Bureau voor Cliemisch en microscopisch onderzoek te Amsterdam gedure.ide Decem ber en Januari jl. Op grond van verschillende expertises verklaren onderge- teekenden, dat in de cacaosoorten merk Karstel Co. geenerlei abnormale bestanddeelen geconstateerd zijn, eo dat de samenstelling voldoet aan de eischen, welke aan het onvervalschte en deugdelijke fabrikaat gesteld kunnen worden. (w. g.) Dr. P. F. v. HAMEL ROOS. (w. g.) A. HARMENS Wzn. B VAN Spiegel- en Ljjstenfabriek. Oppert 117, S. VAN DEN BERG, Oppert 117,Rotterdam. Spiegels met Fransch gins en fronton, zwart met goud, of goud Schilderijen, zwart met goud, of goud, van af f 1.50 per paar. TE puik voorhanden bij de bekende Agenten en nader te bevragen bij firma I. C. RAIIDER. te Hoogeveen. Aannemer? Materialen. Carbolineum, Black-Varnish, Houlwol en Houtproducten, Ohen, Lakke.1, Vernissen, Fijne bereide Olieverwen, Blachinerieen op elk gebied, Asphalt en asbest fabrikaten, Nieuwste haud- en stoom-brandspuiten, Pijpen en hulpstukken, Zuivere Machineolien en Vetten, Drijfriemen in soorten, Otomatische Smeertoestellen, Roodkoperen pijpen met en zonder naad. Draagbaar Spoorwegmaterieel, Ronde blank gedraaide stalen Assen, Emmers en putsen van gegalvaniseerd ijzer, Caoutchouc slangen en zuigbuizen, Heetwater-verwarmingstoestellen. Tectorium in plaats van glas. PER SPOOR: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. 7.41 8.53 9.20 10.2 11.11 11.29 12.58 1.34 3.15 4.27 5.5 6.50 8.1 9.9 10.40 11.44. Van SCIIIEDAM naar AMSTERDAM. 6.17 8.6 9.57* 10.47 11.41 12.32f 2.59 3.44 5.26 7.38 8.59 10.9§ 11.35§. Loopt tot Leiden. In aansluiting met den le en 2e kl. trein die te 11.2 van Leiden naar Amsterdam vertrekt. f Loopt tot 's-IIage. In aansluiting met den trein, de te 1.45 uit's-Hage naar Amsterdam vertrekt. Loopt tot Leiden. De treinen van 8.6, 10.47, 11.41, 2.59 en 7.38 staan in verbinding met de lijn Helder. PER STOOMTRAM: Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. Eerste tram vertrekt ten 8 u. vm., tweede tram ten 8 u. 30 min. vm. en verdar ieder half uur tot 10.30 min. nm. Maandag en Dinsdag 6 11. 15 m. vm. Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. Eerste tram vertrekt ten 7 u. 45 min. vm., tweede tram ten 8 u. 15 min. vm. en verder ieder half uur tot 10 u. 15 min. nm. Bovendien vertrekt ten 11 u. en 11 u. 30 min. nm. nog een tram naar Schiedam. PER OMNIBUS. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN. Vm. 8.6 8.53 10.2 11.11 11.41 Nm. 3.15 5.26 7.38 9.9. Extra ritten op Z011- en feestdagen 10.40 en 11.44 'savonds. Van VLAARDINGEN naar SCHIEDAM. Vm. 7 8.10 9.15 10.10 10.45 Nm. 2.15 4.20 6.50 8,15. Extra ritten op Zon- en feestdagen: 9.15 en 10.30 'savonds. PER STOOMBOOT. Van SCHIEDAM naar ROTTERDAM. vice versa. Zondag vm. 7.30, 10.45, nm. 2.30 en 6.30 u. Zaterdag vm. 7, 8,15, 10.45, nm. 2.30 en 5 u. Overige dagen vm. 6, 7, 8.15, 10.45, nm. 1, 2.30, 3.30 en 5 u. Van SCHIEDAM naar VLAARDINGEN en verder geleaen plaatsen. Zondag vm. 8.45, 12.30, nm. 4 en 7 u. Dinsdag vm. 8, 8,45, 11, nm. 1, 2.30, 4, 6 en 7 u. Zaterdag vm. 8.45, 11, nm. 2.15, 5.30 en 7 u. Overige dagen vm. 8, 8.45, 11, nm. 1.45, 3, 4, 6 en 7 u. is geopend: Van 6.30 's morgens tot 4 's namiddags en van 58.30 'savonds. Zondags van 6.808.30 's morgens, van 101 en van 45 's namiddags. Tot het afgeven en uitbetalen van Postwissels en Kwitantien, alle werkdagen 's voormiddags 93 's namiddags. is geopend Van 's morgens 8 tot 'savonds 10 uren. 's Zondags van 's m. 89, 'smidd. van 12. 'sav. van 7—8 uur. a a 35 I JOLLIHOM". Z«^vL^®Iu^0aJachtoffars "dtipattgeh fc.de lezo ,de redt te E v- i w. v m -V**-, Concordia I hoog 140 bij 68 cM. breed f 14.50 140 63 cM. v 13.50 123 60 cM. u 11 123 55 cM. 10.50 m ROTTERDAM. Belangrijk voor Ziekei A1 is de geest nedergedrukt en het lichaam verzwakt di or voortdurende ongesteidhe.d, toch moet de Ijjder in dit ji argetyde eene laatste j-oging doen oni zijne gezondheid te herwinnendoor Holloway's rniver rente pit I en in te nemen, die terwijl zy hflt bloed reinigen de verborgen oorsprong van het kwaad zullen opzoeken en de zaden van de meeste k wab o nitroeien. Geen lyder kan te veei verzwakt zyn on deze zaihte behan- deling veilig en metgofd gevolg teondergaan; jongnoch ond behoeft bevreesd te zijn ("at zij eenig nadeel zullen ondervinden door het gebrnik dezer pillen. Zy zyn onfeilbaar in maag- ziekten, galaandoeninger, misselykheid, gebrek aan eetlnst ongesteIdheid der ingewi nden, verstopping er de ongemakken, welke voortspruiten nit eene ongeregeldbeid der spyaverte- ringsorganen. (710) Doosjes pillen en potjis zalf j'0,80, 1,85, f-'fiO /6,75, f 13,60, /"20,50zyn op fi anco aanvraagk contf nt te bjkomen by alle apothekers in Holland, alsmode in Holb way's Etablis- sement te Louden, Oxfordstreet633, vroeger Strand 244.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 4