Vrijwillige Verkoop. Host, {nwofling en Bewassching HrH. METZLY7 V01LERH0VEN. Chocolade en Caoao. CACAO KABSTEIi. wwiaenBuwal BOLDOOT's AU DE COLOG1VJE EEP mum dir irmim Let vooral op het Etiket. IKo. f 1.10, J Ho, f 0.57J, Hed. Ons f 0,24, j j GEEN GebrS: Btollwerck's MARRTBERICHTEN. 0 AD VBHTEN TIEN Openbare HOUTKOOPERIJ en ZAGERIJ voldoet zoo goe I als het Merk jDE zeeuwsche to Zi©rils.5ae© lcverl prima Tafel-, Viscli- en Kerrymostcrd Eenig Depot te SCHIEDAM: nfrS&SJBt/ H OOGSTR A A T 102 over den Afrol. StofSwerck's Chocolade en Cacao 2 1 Brevets als Uofleverancier, 44 Eere-Biploma's, goiiden enz. Medaillen; is bij zonder verfrisschend Elk stukje is gestempeldJ. G. B 0 L I) 0 0 T. zitteride in een glazen huis of koepel, waarvoor cle Europeesche vorsteu staan te kijken. Die voor- zichtige Stambouleff heeft cle kroon zoo even nit de doos gehaald, niettegenstaande de potentaten hem op de viugers kijken. Ferdinand kijkt heel begeerig naar het mooie voorwerp. De voorzichtige Stambouleff geneert zich niets voor de kijkers, hij heeft de kroon in de hand, evenals de hoeden- maker den hoed, dien hij aanbeveelt. Een heer in reismantel, met een Engelschen matroos op zijn schouders, kijkt Ferdinand zoo ernstig aan, dat hij de kroon niet durft opzetten. Die heer in reis mantel is, zooals men begrijpt, niemand anders dan de apostel des vredes. Best mogelijk, dat om de vriendschap met den heer in reismantel te bewaren, de gevolgen van de benoeming der Macedonische bisschoppen door de Porte, zoo ernstig niet zijn, als men eerst wel vermoedde. Iedereen had gedacht, dat II u si and ten hoogste gebeten op prins Ferdinand, niets anders dan zeer verbolgen moest zijn, op elk, die doorde minste daad te kennen gaf, dat er iemand bestond, die tegen den zin van het machtige rijk op een troon dorst blijven zitteu. Men verwachtte dan ook dadelijk weer de verschijning van den deurwaarder om de achterstallige dubbeltjes, die Turkije aan ftusland schuldig was. Deze kwam niet. Alleen werd tegen de Porte heel kalm zooveel gezegd als: Die benoeming is nu wel zoohi gewichtige zaak niet, maar gij hadt toch beter gedaan, het bij de tegenwoordige toestanden niet te doen, waarop de Porte te kennen gaf, dat die benoeming niet ge- schied was ter wille van prins Ferdinand, maar om daar den boel niet in het honderd te laten loopen. Vroeger had de Turksche regeering zich ook eens weinig van die zaak aangetrokken, en toen een berisping van Rusland gehad. Hiermede was de kwestie uit de wereld. Ook de verdere verdeeling van Afrika gaat kalm in zijn werk. Frankrijk moet ook wat hebben; of de zwartjes er mede tevreden zijn, dat zij onder de plak van Engeland, Frankrijk of Duitschland komen f Het heet natuurlijk, dat het om hun bestwil is, en daar voor moeten alle zwartjes- motieven zwijgen. Of die menschen vrijheids- gevoel hebben, of het later zullen krijgen, als zij meer ontwikkeld zijn, vraagt men niet. Nu, //de geschiedenis is het wereldgericht," het is wel eens meer gebleken, dat menschen, die men als een koppel vee aan dezen of genen potentaat toewees, zoo lastig werden, dat men blijde was ze kwijt te zijn. Yoor het oogenblik is het wel een bewijs voor de goede harmonie der volkeren, dat Engeland en Frankrijk heel kalm over de verdeeling der zwartjes kunnen onderhandelen zonder dat er een natie voor stokebrand speelt. Zijdelings heeft Engeland te kennen gegeven, dat het Frankrijk had moeten erkennen bij de Engelsch-Duitsche conventie. Hier mede is aan de nationale beleefdheid voldaan en de zoo prikkelbare Franschman heel handelbaar gemaakt. Zoo gaan de onderhandelingen tot dusver van een leien dakje. Het komt trouwens in Afrika op eenige honderden kilometers grond niet aan. Engeland zal Frankrijks rechten op Madagascar erkennen. 2500 kilometer langs den Niger worden Fransch verklaard. Totaal is er 800 kilometer grondbezit in Afrika gewonnen. Als de Tunische bezitting nog niet groot genoeg is, mag er nog een stuk bij genomen worden. //Mijn liefje, wat wilt gij nog meer." Zijn de potentaten in hun schik, de kinderen uit het volk zijn echter niet tevreden. De socia- listenwet eindigt weldra in Duitschland en de socialisten maken daarvan gebruik, om algemeene vergadoringen te beleggen en krachtiger op te tre- den. In Belgie wil men algemeen stemrecht heb ben en zal daartoe een groote betooging in Brus- sel houden. In Zwitserland zijn weer nihilisten gearresteerd. Onder het geheele Engelsche leger openbaart zich een geest van verzet en muiterij. Van de spoorweglijnen, die de communicatie met Cardif moeten onderhouden, staakte in eens al het personeel, zoodat de stad van de buitenwereld geisoleerd was. Mogelijk is het Argentijnsche volk tevreden, daar, zooals zij zeggen, nu de bandieten-regeering is afgetreden, omdat de president weg is. BEUBS VAN AMSTERDAM, Per Telegruf. M 0 4 SI P 0 p 0 26ft n P no r in een klein gezin in de nabijheid van het spoor. Brieven met opgave van prijs, onder letter G, bij den Boekhaudelaar W. WENK te Rotterdam. aan de ScJums, tusschen ROTTERDAM en OVERSCIIIE. HANDEL in gezaagd en ongezaagil Ypen-, Esschen-, Vuren- en Grenenhout, ena. Opnieu w Ontvangen de eerste quail tit Zwitsersche Hor- log'CS, alsook de <u><>dkoopri e soorten. Zilveren »ames4llorloges 10 Zilveren Eleemi Goud. ii Banns Goudeu Heeren 25 Eene van de bes'.e Inrichtingen van ons land van Horloges. Garan! van twee tot vijl'jaar. Passage No 12, Rotterdam. B. .J. A. VAN RIJK. tO ig n m if lioofd-Agent le RotterdamJ. A. VAN OLE FEN Haringvliet 69. in fleschjes met glazen sloppen, en VISCIIMOSTERD in vaatjes tegen concurreerende prijzen. Koopt geene NAAIMACHINE alvorens eene ECHTE SINGES (fabrikaat der SINGER-MAATSCHAPPIJ te New-Ior/c). op proef ontboden te hebben. Doelmatige, door der nieuwste uitviudingen op machinaal gebied, verbeterde fabri- t catio en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandeeren den verbruiker van een aanbevelenswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp. Etiketten. De Firma behaalde: een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat. Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paris: Nous vous ddcernons une Hedaille il'or premiere elasse en consideration de votre excellent© fabrication de Chocolat, bonbons varids etc. etc. Stoliwerck's fabrikaat is verkrijgbaar bij H. H. Confiseurs, Banketbakkers enz. enz. Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt, Amsterdam, Kalverstraat 103. Resultaat der controle door het Bureau voor Cliemisch M en microscopisch onderzoek te Amsterdam gedurende Decem ber en Januari jl. Op grond van verschillende expertises verklaren onrlerge- teekenden, dat in de cacaosoorten merk Karstcl Co. geenerlei abnormale bestanddeelen geconstateerd zijn, en dat de samenstelling voldoet aan de eischen, welke aan het onvervalscbte en deugdelijke fabrikaat gesteld kunnen worden. (w. g.) Dr. P. F. v. HAMEL ROOS. (w. g.) A. HARMENS Wzn. SCHIEDAM, 12 Aug. 1890. Datum. Spoeliug Moutwjjn Genever. Amst. Vereen. Beurs Makelaars Vereen. proef. 9 0.50 0.80 10.— 10.— 15.50 16.75. 11 0.50 0.40 10.— 10.— 15.50 16.75. 12 0.50 0.40 10.— 10.— 15.50 16.75. ROTTERDAM, 11 Augustus. GRAANMARKT. Binnenlandsche Granen. Tarwe, welke heden slechts matig aangevoerd was, vond tot onveranderde prijzen plaatsing. Vlaamsche, Zeeuwscbe, Flakkeesche en Overmaasche, de beste f 8.40 a 8.70, goede fen mindere qual. f 8.30 a 6.75. Afwjjkende qual. werd per 100 kilo verliaudeld van f 8.90 tot f 9.50. Canada Tarwe 10 ct. hooger verkocht, f 6.75 k 7.35. Bogge. Jarige wordt nageuoeg niet meer getoond en der- halve ook niet meer genoteerd. Van bet nieuwe gewas waren verscheidene partjjtjes ter markt, docb meerendeels niet van voldoende droogte, slecbte enkele partijtjes voldeden aan den eisch. Naar qual. werd de aanvoer opgeruimd van f 5. tot f 6.25. Gebst. Nieuwe winter- met grooter aanvoer onveranderd. Men bedong naar qual. van f 3.75 tot f 5; voor betcre qual. werd 20 cts. boven de hoogste noteering bedongen. Per 100 kilo werd verkocht van f 7.60 tot 8. Haver onveranderd. De beste f 4 a 4.30 goede en min dere qual. f 3.90 k 3.25. Blauwe Eewten. Yan het nieuwe gewas waren heden enkele partijtjes ter markt van uiteenloopende qual.enkele waren zeer goed, doch het meerendeel onvoldoende droog. Men bedong f 8 tot f 9. Koolzaad met vrjj goeden aanvoer, ging tot onveranderde prijzen van de hand. Naar qual. werd betaald van f 8.75 tot 9.60. Kanaeiezaat) als voren. De beste soort f 6.75 k 7, min dere soort f 5.75 k 6.50. MEELBEBICHT. De stemming voor Meel bleef gednrende de afgeloopen week i onveranderd vast bij matigen kooplust, doch warm de aianbie- dingen zoo uit het buitenland als van binuenlandsche meel- fabrieken beperkt. Sommige fabrieken zijn niet genegen tot de tegenwoordige noteeringen te verkoopen. Heden stemming vast met redeljjken handel en werden verschillende partijen tot iets hooger prijzen geaccepteerd. NOTEEBINGBN, Eerste qualiteit Inlandsthf 12.kf 12.50 Tweede 9.- 10.50 Eerste qualiteit Duitsch Tweede Extra puike qual. Hongaarsch17.15.75 Eerste 15.25 14.— Ordinaire 11.75 14.- 7.75 10- n n 12.50 14.- 10,50 10.50 It.— 11.25 Prima Amerikaansch Tweede qual. Derde Zeeuwsche Tarwebloem Zeeuwsch Tarwemeel Fransche Eoggebloem Duitsche Inlandsch 14.14.50 alles per 100 kilogr. netto. Zeeuwsche eieren f 3.80 k 4.00, Overmaassche dito f 4.20 k 4.30 de 100 stuks. Schepkaas per 50 kilo I 11.k 13.Aanvoer 4 partijtjes. Zoetemelksche kaas f 24 a 26per 50 kilo. Aanvoer 38 partijtjes. ROTTERDAM, 12 Aug. Op de veemarkt van gisteren en heden waren aangevoerd 23 paarden, 0 veulens, 0 ezels, 1200 magere rundcren, 520 vette runderen, 378 vette- en graskalveren, 53 nuchtere kalveren, 1500 schapen of lammeren, 535 varkens, 125 biggen, 2 bokken of geiten. De prjjzen van het vee, besteed ter markt van heden, waren ais volgt: Runderen le qualiteit 76 ct., 2e qual. 72 ct., 3e qual. 68 ct.Kalveren le qual. 92} 2e qual. 85 k 80 c. Schapen, le qualiteit 65 ct2e qual. 55 ct., alios per kilo. Varkens le qualiteit 26 ct2e qual, 25 ct., 3e qual 24 ct., licht soort 19 k 20 ct. per 1 Kg. Prjjzen Melkkoeien f 170 kf 290. Kalfkoeien f 170 kf 330 Stieren f 70 a 200. Pinken f k Graskalveren f 30 k 60, Vaarzen f 160 a 200. Paarden f 60 a 85. Op de Botermarkt werden aangevoerd: 111/8 en 90/16 ton en 1220 stukken k j kilo. De prjjzen van boter waren heden als volgt: lste qual. f 52. 2de qual. 48, 3de qual. 44. Voor stukken van kilo weed 50 k 05 cent betaald. Vlasbeurs 000 steen Blauw en 000 steen Wit. ROTTERDAM, 12 Aug. De prijzen der aardappelen zjjnGeldersche kralen f2.50 k 2.80. Westl. zand f 4.00 k 5.00. Westl. Muisjes f 2,00 k 2.25. Westl. klei 1.60 k f 1.80, Brielsche witte f 0.00 k 0.00. Westl. Poters f 0.90 k 1.10. DELFT, 9 Aug. De prjjzen der Kaas waren op heden 22 k 29 cts. per Kilo, Handel stil. Aangevoerd 117 stapels Kaas, wegende te zamen 37618 Kilo. 's-GRAVENHAGE, 11 Aug. Boter. Per vat van 40 kilo: le qual. f 45 k 47, 2e dito f 40 a 44 alzoo per kilo: le qual. f 1.12$ k 1.17$, 2e dito f 1.- k 1.10. LEIDEN, 8 Aug. Op de heden gehouden veemarkt waren aan voeren en prjj zen als volgtpaarden f k veulens f k ,56 stie ren f 72 k 220, 85 kalf- en melkkoeien f 110 a 268, 48 vare dito f 95 k 236, 146 vette ossen en koeien f 142 k 2 0 64 k 78 c. per kilo, 10 graskalveren f 19 k 32 51 vette dito f 38 k 80, 60 a 85 c. per kilo, 29 nuchtere dito 9. k 24.720 vette schapen f 22 k 32.50 k 60 per kilo, 882 weide dito f 14 k 28.352lammeren f 15. k 23. 116 magere varkens f 18 k 38, 312 biggen f 9.50 k 15. Kaas. Heden waren aangevoerd 70 partjjen. Goudsche kaas f 20 k 28,Derby f 25.k Edammer f per 50 kilo en Leidsche f 45.k per 150 kilo. LEIDEN, 9 Aug. Boter per vat le qual. f 50 a 56, 2e qual. f 40 a 48. Aanvoer en handel middelmatig. AMSTERDAM, 10 Aug. Prjjzen der aardappelen op hedenGeldersche blauwe, f 1.70 k 1.90, idem kralen f 2.40 k 2.70, muisen f 3.00 k 3.25, Katwjjker zand f 3.00 k 5.00, Andjjker muisjes f 0. 0.00, idem blauwe f 0.00 k 0.00, Hillegommer zand f 1.50 j 4.50, Haarlemmer zand f 1.00 k 0.00, Fr. Saayers f 1.20 4 1.50, Dokkummer jammen f 2.75 k 3.alles per hect. AMSTERDAM, 11 Aug. Op de veemarkt waren aangevoerd 449 runderen, van welke de prjjzen waren: vette lste qual. f 0.78 k-.dito 2de qual. f 0.68, dito 3e qual. f 0.58 per kilo; melk- en kalfkoeien f 000 k 000, 0 vette kalveren le qual. f2e qual. f per kg., graskalveren f a f ,32 nuchtere kalveren f 7 a 12, 12 schapen f a lammeren f k 310 vette varkens 45 k 50 c. per kilo. LONDEN, 11 Aug. Ter veemarkt werden aangevoerd 2100 Runderen, 9000 Schapen, 150 Kalveren en Varkens. Prjjzen der Runderen 2/4 k 5/-, Schapen 4/6 k 6/2, Kal veren 3/4 k 5/2 en Varkens -/- k -/- per steen. 11 Aug. 12 Aug. Nederl. Oertiflo. Werk, dchnld. 2^ 80J 80} Q n h n n 95^ 95$ z Obl. 3$ 101} 101$} Hongarjje, Goudleening 1881 4 89} Oostamgk, Obl. in pup. Mei. 5 76} 78 76} iilv. Jau./Juli. 6 78t$t Portugal, Oblig. 1888/89 4$ 91$ Rusland, Oblig. 2« Oost. Leeuing 5 71} 1860 2e lsca. 100 4$ 101$ 1875 G. 50-100 4$ 102} r 1880gecons4 92$} 92} 1889 4 ft 93 1867/18694 96} Spanje, Perpetueele Schuld. 4 71 Turkqe, Gepriv5 78} 77$} 85} 86 Egypte, Obl. 18764 96$ 96} 96 J 79} 79} Peru, Obl. 1870 ger6 12$ z 1872 6 11 Venezuela, Obl. 18814 52} 51tV Arcerika, Maxwell C. v. A. gest. 10} 10$ Incomb. Gestemp. 15} 15$ Rusland, Gr. Sp. Mjj. A5 LJ 123} 123 Zweden, Zw.-Noorw. C. v. 0. 5 16} 16$ Amerika, Atckisons T. C. v. A. 40} 40} Central Pacific. Aand 31& 31} C. v. A. Denver Rio Gr. 17& 17} Flor. Centr.P.C. v.gew.A. ef 7} Louisv. Nas. C. v. A. 86} 86A Miss. Kauas T. C. Aand. Rec. v. bevoorr.A 27 N.-Y. L. Erie a West A 25 24} Ontario Cert. v. A. 18} 18} U. Pao. Hoofdl. Cert. v. A. 58$ 57$ WabSt. L. C. v. A gestemp. 24} Western N. Y. P. Ct. v. Aaud. 10& 9$ Obl. 2e Hyp. III 34} Canada South. C. v. A 56$ 55} Pacific. A 80} Mei officieele. 3 pCt. Obl. Panama 5$} 5} Eerste Tranvaalsche Goudmjjn 9} Aand. Pen. Koper Mjj. le Serie 7 Weet. Stoomtr. Mjj De Notaris P. F. J. VAN DER HEIJDEN, te Schiedam, zal in het openbaar verkoopen I. Een IIUIS met BOVENWONINC. en Erve, aan de Nieuicstraat te Schiedam, wijk E 277, kadaster sectie B no. 1182, ter grootte van 11 vierkante ellen. Beneden in eigen gebruik en Boven verhuurd voor fl.75 en nog een achterkamer voor f 1.50. II. Een IIUIS met BOVENWONING en Erve aan den Langen Achlerweg te S c h i e d a m, wijk 0 302, kadaster sectie B no. 1018, ter grootte van 50 vierkante ellen. Verhuurd beneden voor f 2.25 en boven voor f 1. Bezichtiging op vertoon van een toegangs- bewijs afgegeven door voornoemden Notaris, op Dinsdag en Woensilag voor de veiling. VEILING op Vrijilag 22 Augustus 1890, 's morgens elf lire en afslag daags daarna, 'savonds acht ure, in het VERKOOPLOKAAL aan de Korte Haven te Schiedam; inmiddels zijn inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris VAN DER HEIJDEN. Tijilelijk gczoeht door een Juffrouw, A* •J >5 p 17 ct? 14 fc*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3