Vrijwillige Yerkoop. lost, inwoning en Bewasschng HAIVUI'lM-AKIllill). Zondag 17 Augustus Bij J. C. SCHILP, APPELBOLLEN In den Boek-, luziek- en Kantoorboekhandel, C. J. BLOMMENDAL Hoogere Burgerschool Gymnasium. Leesbibliotlieek Eurgerlijke Stand, BTJITENLAND. MARKTBERICHTEN. PRIJZEN HIR imCTRft DVERTENTIEN. Openbare WARMTE! WARltlTE! OOIEVAARSTEEG. Vcreeniginjj tot bevordering van het Oiiderwijs in dagelijhs versche J. C. SCHILP. Eenig Depot te SCHIE OAM: JUOO GSTR A A T 102 over den Afrol. zijn te bekomen alle boekenatlassenwoordenboeken enz enz., in gebruik aan de en het Woensdagnamiddag omsfreeks 2 uur had hier een huwelijksplechtigheid plaats. Onder gewoonte werden weder braidsuikers gestrooid voor dejeugd. Een meisje van K. Smak, had hierbij het ongeluk onder een rijtuig te geraken, zoodat een derwielen haar over een arm en been ging, zoodanig dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Zondag a.s. zullen de godsdienstoefeningen alhier te half 10 en half 6 uur geleid worden door Ds. Leenmans. Vlaardingen, 18 Aug. Hedenuamiddag te 2 uur lie]) van de scheepstimmrrwerf Darames Erve, van de bonwineesters Gebrs. van der Windt met goed gevolg te water het sloepschip Vriendschap II." Genoemd schip is besterad voor het overbren* gen van riviervisch, voornainelijk paling, van Hol land naar Engelaud, voor eenige Zaandainsche en Rottf rdamsche heeren. Het is voor dit doel voor- zien van een groote bun. De eindvergadering van de jagerij-overeen- komst over dit jaar, heeft Woensdagavond alhier plaats gehad, tevens de verdeeling van de aandee- len der door de jagers aangebrachte baring. De onkosten waren dit jaar zeer gering en hadden nog geen zes percent over het geheel bedragen. Het bestuur der ,/Vereeuiging voor Christe- lijk Onderwijs" alhier, heeft aan de school van den heer S. Van Katnpeu tot onderwijzers benoemd, de heeren A. Van der Kooij, (bans te Schiedam en J. Brinkman, van Hazerswoude. Door het aanvaarden der rijkssubsidie worden de twee scholen der vereeniging belangrijk vergroot. De school aan de Hofjesstraat, hoofd de heer S. Van Kampcn, met 470 leerlingen, wordt nu gebracht van 5 op 8 lokalen en de school aan de Koningsstraat, hoofd de heer J. Smit, met 214 leerlingen, van 2 op 4 lokalen. 1 September e.k. zal het hoofd van eersigenoemde school worden bijgestaan door 7 onderwijzers en 1 onderwijzeres het hoofd der tweede school door 3 onderwijzers, Teneinde de vergrooting te verkrijgen, worden de lokalen der 2 bewaarscholen aan de 2 Chr. scholen getrokken en 2 nieuwe Chr, bewaarscholen gebouwd. Het bestuur heeft ook het besluit genomen het salaris der onderwijzers, die de hoofdacte hebben of verkrijgen, met f 60 te verhoogen. Ingeschieven van 12 Aug. tot 14 Aug. 1890. SCIIIEDAM. GEHUWD 13, P. Van der Lee, 24 j. N. H. en H. Van Es, 25 j. N. H. P. Nesse, 26 j. N. H. en C. T. Kerdel, 25 j. N. II. H. Apon, 22 j. N. H. en J. B. Frudeger, 21 j. N. H. L. Van Til, 28 j. N. H. en A. Van 't Wout, 33 j. Geen. ONDERTROUWD 14, A. Van Dijk, 21 j. N. H. en M. M. Nederveen, 20 j. N. H. P. Van Oosterhoudt, 23 j. N. H. en A. Jansen, 20 i. N. H. G. Bakker, 24 j. R. C. en J. G. M. Albers, 19 j. R. C. P. Poulus, 23 j. H. en J. C. Goudswaard, 24 j. N. H. B. Hinten, 24 j. R. C. en A. Van Steenoven, 21 j. R. C. P. Bijlo, 28 j. N. H. en A. Zeilstra, 22 j. N. H. A. Van Maaren, 22 j. R. C. en T. J. Thijssen, 20 j. R. C. GEBOREN12, Pieternella, C. G., d. van P. Van Doom en K. C. Nijs. Nieuwsticht. Pe- tronella, N. H., d. van P. Van der Marel en J. Van der Mott Br. vest. Neeltje, N. H., d. van J. Visser en C. Van Ravens. Br. veld. Petrus Jacobus, R. C., z. van L. Hoenderop en W. Van Kessel. vaartuig. Jacoba Louisa, N. H., d. van W. F. Van der Beek en W. J. Muller. Singel. 13, Johannes, N. H., z. van W. Van Vooren en K. M. Klaasse. Br. veld. 14, Maarten, N. H., z. van J. A. Blok en J. Van Noortwijk. Heerenstr. Jansje, N. H., d. van J. A. Blok en J. Van Noortwijk. Heeienstr. Maria, N. H., d. van A. Den Ouden en C. E. Bijloo. Hoofdstr. OVERLEDEN12, Maria Hillegonda Groe- nendijk, 14 j. en 3 m. R. C. Buitenh. weg. 13, Cornelia Van der Most, 57 j. en 3 in. N. H., wed. van M. Oranje. Schie. OUWERSCHIE. GEHUWD: 13, Hendrik Maatje, jm. oud 18 j. en Dirkje Van Dam, jd. oud 20 j. GEBOREN 8, Jacoba, d, van Cornelia Snout- horst, weduwe Eelco Hensens. 12, Martina Wil- helmina, d. van Nicolaas Veenman en Maria Kerpel. 13, Maria Jacoba, d. van Georgius Van Rijn en Elisabeth Van der Harg. Margaretha, d. van Arie Klapwijk eD Ludia Opschoor. 14, Grietje, d. van Leendert Vogelezaug en Jannetje Doom. OVERLEDEN: 13, JohannesWilhelmusLand man, oud 4 m. 15, Hendrik Van den Berg, oud 7 m. Het is stil op het gebied van de politiek, en de groote vraag is, of het niet heilzaam voor de menschheid ware, als het altijd zoo stil bleef. De volksvertegenwoordigers zijn naar huis, of liever naar de plaatsen van amusement en ontspanning, de ministers zijn overal, behalve in hun respectieve kabinetten, en de souvereinen nemen, terwijl zij aan hun onderhebbenden rust gunnen, ook rust. Zelfs papa Bismarck, die anders onvermoeid is, en er zoo den slag van heeft, om anderen in de functie van een ouden brombeer te laten optreden, om onderwijl zelf met een vriendelijk gezicht een pijp te gaan zitten rooken, schijnt rust te hebben gecommandeerd. De talrijke pennen, die hem ten dienste staan, rusten, en doen net, alsof zij aan den loop der dingen niets veranderen kunnen. De joumalisten, die van hun patroon den last hebben de courant vol te maken, moeten, nu er geen Bismarck-geleuter meer verschijnt, hun toevlucht nemeji tot het beschrijyen van zeden en gewoonfen der volkeren en tot het leveren van biographieen van personen, die in het een of ander vak uit - munten. Zoo gelijken de couranten geen nieuws- bladen meer, maar wel afleveringen van het perio- dieke werk „de aarde en haar volken." Vandaar, dat het lioofdnieuws altijd betrekking heeft op de reisavonturen van den keizer van Van daar is Z. M. weer naar Berlijn vertrokken, van waar de reis aangevangen wordt naar Het is voor ons Hollanders een aangename ge- waarwording, dat een onzer oorlogschepen, de z/Koningiu Emma," die op de Newa is verschenen, daar een uitstekenden indruk heeft gemaakt, en de equipage er allerhartelijkst is ontvangen. De St. Petersburgers waren er over uit, zoo kranig als onze jantjes er uitzagen, en kominandant en offi- cieren zijn ook hartelijk door den Czar ontvangen, Schande genoeg, in geen vijftig jaar hadden wij, zeevarende mogendheid, daar een oorlogechip ge- stuurd, om te laten zien, dat wij als goed geor- ganiseerde natie nog bestonden. De keizerlijke tamilie vertoefde op Peterhof. De keizer, vernomen hebbende, dat verscheidene onzer marine-officieren, (die een jacht van de Russische officieren in bruik- leen hadden gekregen om hier en daar een kijkje te gaan nemen) te Peterhof waren, rustte niet of zij moesten hem voorgesteld worden, en na afloop van een en ander werd de commandant van de ffEmrna" met den keizerlijken trein naar St. Pe tersburg gebracht, een eer, die menig Europeesch vorst den Hollandschen commandant zou benijden. Gelukkig, dat vreemde vermakelijkheden, zooals opstootjes, waaraan duizenden deelnemen, om een hersenschim te verwezenlijken, werkstakiugen, die een burgeroorlog gelijken, met charges van de militaire macht, waarbij tal van dooden en ge- kwetsten vallen, of lawaai "fen bombarie tegenover vreemde gezanten, hier te lande nooit voorvall n, en dit is juist de oorzaak, dat men ons in den vreemde zoo hoogacht. Het algemeen of liever een meer uitgebreid stemrecht wordt ook wel in den lande verlangd, maar om er hier een 50.000 tal manifestanten voor te krijgen, zoo als 1.1. Zondag in B E L G I E te Brussel wilden optreden, zou nog al moeite kosten, omdat de praktische Hollander heel goed inziet, dat het doel er toch niet mede bereikt wordt. Nu, van dien optocht kwam niets, want de regen deed de optochtmakers als kaf uiteen- stuiven. Nu was er nog wel een bord in den op tocht, waarop stond„De laatste waarschuwing." (Paljas zegt het zelfde) en nu volgde niet, „de muzikanten gaan naar binnen en de geregeleerde voorstelling neemt een aanvang," maar wel, „wat wij niet wettiglijk verkrijgen, zullen wij door revo- lutie verwerven." Bijgevolg, als de heeren hun zin niet kregen, zou de ^geregeleerde" voorstelling, die altijd op de laatste waarschuwing volgt, ^revo- lutie'' wezen. De heeren schenen echter zoo kwaad niet te wezen, als hun muts wel stond, en veel overeenkomst te hebben met de kat, die erg bang voor nat is, want, toen de stortbui losbrak, liepen zij weg als hazen. Zoo ziet men, dat een stoombrandspuit goede diensten kan doen bij op stootjes. BEUR8 VAN AMSTERDAM. Per Telegruf soa lOltf ioia 5t ABONNEME1VTE1V op doze courant worden dagelijks aangenomen. De Notaris P. F. J. VAN DER HEIJDEN, te Schiedam, zal in het openbaar verkoopeu 1. Een IIUIS met BOVEIVWOINING en Erve, aan de Nieuwslrail te Schiedam, wijk E 277, kadaster sectie B do. 1182, ter grootte van 37 vierkante ellen. Beneden in eigen gebruik en Boven verhuurd voor f 1.75 en nog een achterkamer voor fl.50. II. Een IIUIS met BOVENWONING en Erve aan den Lanpen AcUerwegiz Schiedam, wijk C 302, kadaster sectie B 110. 1018, ter grootte van 56 vierkante ellen. Verhuurd beneden voor f 2.25 en boven voor f 1. Bezichtiging op vertoon van een toegangs- bewijs afgegeven door voornoemden Notaris, op Dinsdag en Woensdag vodr de veiling. VEILING op Vrijdag 22 Augustus 1890, 's morgens elf ure en afslag daags daarna, 'savonds acht ure, in het VEBKOOI'LOKAAL aan de Korte Haven te Schiedam; inmiddels zijn inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris VAN DER HEIJDEN. Nergens drinkt men met de warmte een frisscher glas ijskoud LAGER voor 7 Centen en een dito GERST voor 6 Centen, dan in het KofOchuis op den hoek van de ONOVERTROFFSN. Men overluige zich III I ijdelijk gezocht door een Juffrouw, in een klein gezin in de nabijheid van het spoor. Brieven met opgave van prtjs, onder letter G, bij den Boekhandelaar W. WENK te Rotterdam. De serie ocfeningeii „SPEELGOED", welke Zaterdag 16 Augustus voor de Leden van bovengenoemde Vereeniging wordt tentoongesteld, b'ijft van 2 tot 4 uur en van 5 tot 7 uur ter bezich tiging voor de Leden van den Tain. Namens het Bestuur A. VAN WAART. Confiseur, Cuisinier, zijn van af heden verkrijgbaar. Hoogachtend en aanbevelend, UEd. du>. dienaar, Koopt geene NAAIMACH.INE alvorens eene ECHTE SINGER (fabrikaat der SINGER-MAATSCHAPPIJ te New-York). op proef ontboden te hebben. VAN DUITSCHLAND, die zijn nieuw verkregen grondgebied Helgoland heeft bezocht. 9 Augustus, des namiddags te half vyf veranderde dit eiland van nationaliteit en werd van Engelsch, Duitsch. Later kwam de keizer van Duilschland, vergezeld van zijn broeder Prins Hendrik, deed zich daar van een zeer beminnelijke zijde kennen, en beloofde, dat het daar in gebruik zijnde belastingsielsel (weinig opbrengen) geltand- iiaafd zou blijven. Daar iedereen een hroerlje dood heeft aan vecl opbrengen, werd keizcrs belofte, vervat in een proclamatie, met geesdrift begroet. RUSLAND, om de manoeuvres bij te wonen, die, naar men zegt, zeer belangrijk zullen zijn, omdat alle nieuwe uitvindingen, om in den korlsten tijd het grootst raogelijk aantal menschen dood te schieten, beproefd zullen worden. Caprivi, die anders den keizer maar liet reizen, evenals Bismarck, is in het gevolg. Dit meet, zoo men zegt, gebeuren op verzoek van den Czar, omdat het bezoek zoo amicaal mogelijk moet zijn. De leider van de Duitsche politiek moet maar eens kennis maken met den Czar en zijn raadgevers, wie weet waar het nog eens goed voor is. SCHIEDAM, 15 Aug. 1890. Datum. Spooling Moutwijn (ienever. Amst. Vereen. Bears Makelaars Vereen. proef. 12 0.50 0.60 10.— 10.— 15.50 16.75. 13 0.50 0.60 10.— 10.— 16.50 16 76. 14 0.60 0.60 10.— 10.— 15.60 16.75. DELFT, 14 Aug. 1890. Graanmarkt. Tarwe, koolzaad en Mixed Mais tot iets hooger prys ge- vraagd, paardenboonen 25 cts. hooger, doch overige artikelen onveranderd. Zeeuwsche en Overmaasche Tarwe f 6.50 k 8.75. West- landsche roode Ristarwe f 7.25 A 8.50. Nieuwe Zeeuwsche eu WestL Rogge f 5.50 a 6 60. Nieuwe Wintergerst f 4.76 a 5.50 Zomergerst f 4.00 a 5.00. Chevaliergerst f 4.75 A f 6 00. Zware Haver f 4.50 a 5,26. Lichte dito f 2.75 A f 3.75. Spelt niet getoond. Paardenboonen f5.60 a 6.26. Duiven- boonen f 6.25 A 7.00. Groene Kookerwten f 7.25 a f 8.60 Dito Voarerwten f6 00 A 6.50. Buitenlandscbe Voererwten f 6.25 A 6.76. Bnitenlandsche Voerrogge f 4.75 A 5.25. Bruine Bronen f 7 75 a f 9.75. Canarieeaad f 5.75 A 7.25 Inlandsch Hennepzaad f6.50 a 7.— Buitenlandsch Hennep zaad f 5.25 A 5.75. Nieuw Koolzaad f 8.75 A 9,76. Mixed Mais- f4.75, Odessa Mais 5.—, Cinqnantino 5.50, per 75 kilo. Botermarkt. Aan Stads Waag gewogen van 8 Aug tot 14 Aug.0 vierden 883 achtsten en 83 eestienden vaten Boter, wegende te zamen 18490 kilogrammeD. Prys: Prima qnaliteit £56.—, Goede qualiteit f48.— Mindere f 40.per 40 Kilo. Vette Koeienle kw. f 230—270 2e kw. f 170-200 £»lftoeien240-280 160-215 Vaarkoeien190-220 136-170 Vette Kalveren.... 55-65 34-45 24-32 - L&mschapen- - Vette Lamroeren van 17—24 Wnilammeren - Migere yarkens... 34-^7 Biggeu 6.50-14 Nuehtere Kalveren f 8—23 Paarden 60—140 Stferen80—200 Vette Ossen Rundvleescb per kilo f 0.66 A I 0.70 A f 0.76 Vet Kalfevleesch per kilo. 0.70 0 80 A 0,84 Schapenvleesob per kilo0,57 r 0 66 Lamsvleescb per kilo GOUDA, 14 Aug. Grauen. Witte poldertarwo jarige f a f—nieuwe f 7.50 A f 7.75, roode dito f 0.00 a 0.00, an gel dito £0.— a 0 00 jarige Zeeawsobe dito f 0.00 a 0.00, nieuwe dito 1 8.60 a f 8.90, mindere soort Zeeuwsobe £8 10 a 8.40. afwjjkcnde id. f0.— A 0.-, polderrogge f 0.00. a 0 00 Zeeuwsche dito! f0.— a 0.00, voer dito (p. 70 k) f 6.30 a f 5 50, winter gerst f a zomer dito fO.OO A 0.C0, jarige chevilier- dito a nieuwe dito f 5.25 a 6.60. Haver f 4 25 a 5.00 per he,!., dito I 880 a 9.50 per 100 kilo. Kookerwton- 0.00 A 0.00, iulandsche mesiing dito f 0.00 A 0.00 buitenl. voer erwten I 0.00 A f 0 00 per 80 k., witte boonen f 0,00 A 0.00 bruine dito f 0.00 A f 0 00, duiveb.ionen f 0.00 A 0.00 paardeboonon f 0.00 a 0 00. Mais Amerik. f 6 00 A £6 10 Odessa fO.OO a 0.00. Cinqnantino f 6.26 A 1 6.50 p. 100k. Hen- nepzaad, inlandsch f 6.40 A 6.50 en buitenlandsch f 5 50 A 6.60, spelt f 0.00 A 0.00, kanariezaad £6.75 A 7.60, koolzaad 9.— a f 9.40 karwijzaad f 8.50 A 9.— per 50 kilo. Aangevoerd 101 partjjen. Kaas. le qnal. 1 26.— A 28.50 2e qnal. f 23,00 A f 26,00 zwaardere fA graskaasf A Noordhollandsche f 22.— A f 25.Handel matig. Woensdag e. k. groote kaasmarkt. Boter met matigen aanvoer, pry's der goe- f 1.40 A 1.50, wei- f 1.15 A 1.30 en der grasboter f 0.00 per kilo. Handel vlug. Melkvee met weinig aanvoer, handel vlng en prjjzen gewoon. Vette varkens met tamelijken aanvoer, handel vlng, 22 A 25 c. per j kilo. Biftren v .or Engeland met tamelijken asnvoer handel gewoon, 19 A 20 c. per k:!«. Magere biggen met goedea aanvoer, handel vlug 0.90 a 1.50 per week. Vette schapen met goeden aanvoer, handel matig, f 20 A 32.—. Zoog-lammeren met tamely ken aanvoer, handel flauw, f 12 A 20. Graskalveren f 35 A 55. Fokkalveren f A AM8TERDAM, 14 Aug. Pryzen der aardappelen op hedenGeldersche blauwe, f 1.80 a 2.—, idem kralen f 2.40 A 2.60, muisen f 3.20 A 3.40, Katwyker zand 1 3.A 5.Andyker muisjee f 0. A 0.00, idem blauwe f 0.00 A 0.00, Hillegommer zand f 1.50 A 4.50, Haarlemmer zand f 0.00 A 0.00, Fr. Saayers f 1.10 A 1.40, Dokknmmer jammen f 2.25 A 2.60, alles per beet. LONDEN, 14 Aug. Ter veemarkt werden aangevoerd 700 Runderen, 6000 Schapen, 170 Kalveren en 100 Varkens. Pryzen der Runderen 24 A 4/9, Schapen 4'- A 6'-, Kal veren 3/4 A 6/4 en Varkens 2/4 A 4/2 per steen. Ned-n. Ortifio. r. a n p o it Obi. :ij Hougarye, noudleening 16S1 4 Ojntenryk, Obi. in pap. Mei. wil-a. Ji'H/Jul. Portugal, Ublig. 1888/89 Rnsland, Oblig. 2e (lost, i.nenins,' I860 2c ro. (tie n !876 C 60-100 4J n lsrtOgetonn. 4 a 1889 4 1867/18694 Spanje, Perpetueele Sehnld 4 Turkye, Hepriv5 a D.inane Oblig5 Egypte, Obi. 18764 M nioo Obi.f Brazilio 1889 4 Pira, Obi. 1870 ger6 a a 1872 r 6 Venezuela, Obi. 18814 Aub'ikt, Maxwell 0. v. A gest. a a Incomb. (iustenn,. Rnsland, Gr. Sp. My. A6 Zweden, Zw.-Noorw C. v. 0. 5 Amerika, Atckisons T. C. v. A.. Centra) Pacific. Aand a C v. A Denver Rio Gr Flor. Centr. P.C. v.gew.A. I.onisv. Nae. C. v. A Miss. Kauns T. C. Aand. a a r Bee. v. bovoorr. A a N.-Y. L. Erie a West A a Ontario Cert. v. A. a U. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. a Wab St. L. C. v. A gestemp. Western N. Y. P. Ct. v. Aand. n n 7! Obi. 2c Hyp. Canada South. 0. v. A a Pacific. A Niet officieele, 3 pCt. Obi. Panama Eerste Tranvaalsche Goudmyn Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 West. Stoomtr. My Zeebad Loosdninen 3 Aug. 14 Aug. 15 Aug 81 80f} 95| 95} 95} 101| 101} 88A 89 89A 76j 76} 78A 78 A 78} 89 i 91A 73 72} 72} lilt} 101} - 101} 92 i 93 92} 94 96} 96} 72 71} 77} 78 78 86} 86A 86} 93 79 79} 12 10} 10} 51} 51} 53 10} 10}# 11 161 16 123^ 12 3^ 123} 16} 16} 16} 42} 42} 43 32A 32} 32 A 18} ISA 16} 7} 7} 88} 87A 85A •z7} 27} 27A 26 19 19} 19} 59} 58} 69} 25 26 26 10} 10} 56} 55} 56 81} 83 84 6} 9}

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3