Koepokinenting'. Iii den Boek-, Inziek- en Kantoorboekhandel, Leesbibliotlieek C. J. BLOMMENDAL Hoogere Burgerschool Gymnasium. Burgerlijke Stand. R ECHTZAKEN. BUITENLAND. MARKTBEFICHTEN. PRUZEN D1R IFFICTiN. AD VERTEN TIE N. WAHMl'E! WlimiE! OOIEVAARSTEEG. Olir. ROTTERDAM. Zeer billijke prijzen. zijn te bekomen alle boeken, atlassenwoordenboeken enz. enz., in gebruik aan de en het Intusschen is ditmaal de verkiezing een lastige affaire voor het ,/Dagblad van Zaidholland en 's Grave nhage", welk blad tot nu toe steeds <je- woon was de candidaturen van //V aderland en Ko- ning" over te nemen, want den heer I bins VV lelandt zal het blad niet kunnen aanbevelen, omdat het zich, naar men zegt, (en men schijnt hierin nogal goed i- gelicht) tegenover de maatschappij Zeebad Schevemngen verbonden heeft om, gelijk het tot hiertoe trouw heeft gedaan, tegen de spuiing te ageeren. En de positie van het blad is te moeilijker, omdat h en beweert (en 't schijnt alweder een goed ingelichte men te zijn), dat tot de keuze van Dr. Prins Wielandt in de vergadering van ,/Vader- land en Koning" werd medegewerkt door echte Dagblad-vrienden Toch verwacht ik niet-, dat ditmaal de strijd aan de stembus hevig zal zijn. Er zijn heel wat kiezers van huis en 't is geen tijd van 't jaar, waariu men hard loopt zeker niet zoo hard als de dra- vers, die deze week deelnamen aan den wedstrijd, welke, evenals elk jaar, werd gehouden door de Ilaagsche afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. 't Was prachtig weer en de bezoekers, vooral degenen die zonder betaling om t omrasterd ter- rein langs de Maliebaau hadden post gevat, waren zeer talrijk. Vooral de W estlandsche boerinnetjes, met haar beste kleeren aan, in gezelschap van vaders, echtgenooten en vrijers, waren weer vrij sterk vertegenwoordigd. Van dezen tak van sport, het harddraven, schijnen de bewoners van het Westland de ware liefhebbers te zijn. En goede kenners ook, dat hoort men aan menige opmer- king, die zij tijdens den wedstrijd zoo nu en dan onomwonden uitspreken. Jan Van dkn Haag. Ingesclueven van 18 Aug. tot 21 Aug. 1890. SCHIEDAM. GEHUWD: 20, H. Van Leeuwen, 24 j., N. H. en D. Maltha, 20 j., N. H. C. J. Van Koppen, 28 j., ft. C. en C. E. Leusing, 23 j., R. C. J. W. Drumel, 22 j., R. C. en E. Kleinekoort, 23 i., R. C. A. J. Middendorp, 25 j., R. C. en E. Van Loenhoud, 25 j., R. C. H. Van den Bout, 23 j., N. H. en E. Denkelaar, 22 j., N. H. H. J. Kreuger, 63 j., R. G. en J. C. Pruijmers, 57 j., R. C. W. Van Riet, 26 j., N. H. en A. W. Van 't floff, 27 j., N. H. G. Van Ophem, 20 j., R. C. en P. Hartman, 22 j., R. C. ONDERTROUWD 21, 8. Veldhoven, 20 j., R. C. en C. Van Asten, 23 j., R. C. A. Ver- bokkem, 25 j., Chr. G. en J. Kruithof, 23 j., N. H. A. Van Woerkom, 21 j., N. H. en 1). J. Liih- ring, 21 j., E. L. H. Van Ravens, 26 j Chr. G. en C. de Vlaming, 26 j., Chr. G. H. Tombrink, 25 j., R. C. en E. Van Gerven, 32 j., R. C. T. Van de Sande, 24 j., R. C. en A. C. Van Lingen, 21 j., R. C. GEBOREN19, Antonius Marinus, R. O., z. v. B. V. Heinink en H. P. Van iter Lee. Groene- laan. 20, Marius Theodorus, R. C., z. v. A. Hoogweit en J. M. Minke. Kethelstr. fheodora Johanna, R. C., d. v. A. Heggers en E. C. Van Harmelen. Br. veld. Jacob Arie Pieter, N. H., z. v. J. Tieleman en E. Boender. Achtersingel.. Willem Bernardus, N. H., z. v. W. Scholten en J. M. Brouwer. Oude Kerkhof. OVERLEDEN 18, Adriana den Houting, 8 m., N. H. Frank'el. laan. 19, Dirkje Neeltje Van der Gang, 3 in., N. H. Oostsingel. Ludewiua Machtilda Johanna Degenkamp, 1 in., R. C. Vis- schersstr. 20, Joost Zuidgeest, 2 m., N. H. Baan. Arij Verboom, 75 j. en 9 in., N. H. wedr. van C. M. Weber. Br. veld. OIIWERSC1IIE. GEBOREN: 18, Steven, z. van Gerhardus Tammerus Steenhuisen en Hinderika Jansina Mei- huizen. OVERLEDEN 21, Adrianus de Koster, oud 3 j. Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam. Zitting van 19 Aug. 1890. Keizer Wilhelm is met zijn premier Caprivi de gast van den Czaar van De Russische couranten liebben nu stof genoeg. Zij vertellen vau de bartelijke outvangst, van den goeden indruk, dien Duitschland's gebieder maakt, van bet cereinonieel en de plicbtplegingen, waarmede zoo'n bezoek gepaarcl gaat, enz. De militaire manoeuvres begonnen, en nu was er weer stof om te schrijven over de marschen en contra-marscben der legercorpsen, die met elkander in spiegelgevecht gewikkeld waren. Men vertelde, hoe dapper er met los kruit geschoten werd, tengevolge waarvan een der partijen het moest verliezen en terug trok, waarop de winnende partij tot vervolging overging. Hoe .of den Czarin daarna den verliezer hielp, door op een electrischen contactknop te drukken, waardoor de stroom in een onderinijnde brug ge- stuurd werd, en er een ontploffing plants vond, waarbij de stukken en brokken lioog de lucht in gingen, hoe of de bulp van den Czarin van weinig baat was, doordat de vervolger in de rivier sprong, en die evenals in den tijd van de Romeinen met- pak en zak overzwom, om zijn tegenstander den nekslag te geven, enz. De geiillustreerde tijdscbriften en couranten hebben nu wat, om hunne iezers in deze tijd van stilte op politiek gebied aan te bieden. Het vriend- schappelijke karakter van het bezoek is het onderwerp van alle artikelen, die, gelezen en herlezen, som- migen doen uitroepenu De vrede is voor goed verzekerd en bet verbond tusschen Rusland en Erankrijk, om Duitschland te beoorlogen, is onmo- gelijk, want de beide potentaten zijn de grootste vrienden der wereld." Het kan zijn, dat men gelijk heeft. Welk een schoone gelegenheid voor die machtige gebieders, om eens te spreken over eene geleidelijke ontwapening, teneinde aan dien toestand van ge- wapende vrede een einde te maken. Zij kunnen van hun hoog standpunt, waardoor hen op de ge- makkelijkste wijze alle inlichtingen verschaft wor- den, waarnaar een ander met moeite moet zoeken, het beste beoordeelen, hoeveel goeds die toestand tegenboudt, en hoe de volkeren, die onder hun onmiddellijke en zijdelingsche heerschappij staan, daaronder gebukt gaan. Nog meer, tal van inter- nationale belangen, verhoudingen en toestanden zouden langs vriendschappelijke weg zeer verbeterd kunnen worden, en daardoor vrede en voorspoed in Europa bevorderen. Misschien dat keizer Wilhelm, die ridderlijke en humane begrippen heeft, en, evenals Hendrik de IV, den burger in voorspoed en vrede wil doen leven, den Czar op een en ander wijst. Of de Czar er toe geneigd is, valt moeielijk te zeggenals menscb waarschijnlijk weldoch men moet in het oog houden, dat alle macht maar schijnbaar is, en dat de gebieder van het uitgestrekte Russische rijk aan invloeden is onderworpen en rekenschap met toe standen moet houden, waardoor hij hoe schijnbaar machtig ook, weinig aan den loop der dingen kan veranderen. Juist die neiging om zich tegen den loop der dingen te verzetten is oorzaak, dat de verdeeldheid onder de socialisten in De andere partij wil de menschenschool dwingen dezelfde richting uit te gaan, door middel van de wet. Alles moet, volgens socialistische leer, gere- geld worden door de wet, dit is de eenige band, (volgens hun), waardoor alles gelijk wordt. Om die wet te maken en uittevoeren is een hoofd noodig, vraaraan men gehoorzamen moet. Nu denkt de mensch even machlig te zijn als de geheimzinnige kracht, die de kudde schapen den ram doet volgen alsof met het in het leven roepen van die wet tevens die ondoorgrondelijke natuurkracht optrad, van beide zijdeu heeft men geen genoegzame studie ge maakt van het wezen van den mensch en zoo stelt elk der partijen dingen voor, die, als niet met den natuur van den mensch in overeenstemming zijnde, natuurlijk botsingen moeten veroorzaken. Aan de eene zijde moet het werkelijk bestaande zedelijke overwicht gebruikt worden om een onzedelijken wet- telijken dwang op te leggen, aan de audere zijde cijfert men bet bestaan van het zedelijk overwicht geheel weg. Wat is het wezen van dat oVerwicht. Dat weten wij niet, want met al onze weten- schap weten wij o nog zoo weinig. BEURS VAN AMSTERDAM, Per Telepaaf. Bevallen van een ZOOIN H. J. STEENHUISEN— Meihuizen. Oveischie, 18 Augustus 1890. INGEENT met stof van het KALF za! er worden op Woensdas den 22 Augustus e.k., in den Stadsiioelen, 's namiddags van halftwee tot twee uur voor betalenden en van twee tot drie uur voor minvermogenden. Nergens driukt men met de warmte een frisscher glas ijskoud LAGER voor 2 Centen en een dito GERST voor 6 Centen, dan in het Koftiehuis op den hoek van de ONOVERTHOFF SN. Men overlulge zich Oppert 148, GROOTE VERBETERING H.H. ROOKERS Vraagt voortaan niet.s aiulers dan de Gezond- heids-Tabak, uit de Stoom-Tabaks- en Sigaren- eabriek van w. J. V A IN E R B O O R, te laardingen. ,/Blijkens chemisch onderzoek is in deze Tabak- „soort minder dan 1 nicotine geconstateerd, vterwijl verschillende Amer. Rooktabakken circa „5 nicotine bevatten. w. Dr. P. E. VAN HAMEL ROOS. w. (j. A. HARMENS Wzn. Directeuren van het Bureau voor Cliem. en Micrvsc. onderzoekAmsterdam." N.B. De Tabak staat onder voortdurende contrdle van bovengeuoemd Bureau. VAN maar moest er ook op wijzen, dat het groote vertronwen, hetwelk bekl. by do familie gonoot, het misdryf verzwaurde. Z.Ed. Achtb. eischte 8 maanden gevangenisstraf. De advoc. verd. wees op eenige verzachtende omstandighe- den en de lange preventieve hechtenis, die bekl. reeds on- dergaan had. Bij breed gemotiveerd vonnis werden de beide bekl. die al- hier hun iiibrekeiskunst kwainen uitoefenen, schuldig ver- klaard aan poging tot diefstal, door middel van braak en ge- brnik makeu van valsche slentels, en een der beklaagden te- vens nog aan bedrieging, en alzoo veroordeeld tot 6 jaar cn tot 4 jaar gevangenisstraf. In de bedelaarskolonte schijnen de menschen het zoo heel kwaad niet te hebben. Velen, die er uit komen, maken het geld, dat zy daar te goed hebben gemaakt, spoedig op, doen dan geen poging om weer in de maatschappij terecht te komen, maar gaan liefst bedelen op plaatsen waar het van politie- igenten wemelt. Zoo is het nn geen vreemd verschynsel, als een landiooper, met zijn Uoofddeksel in de hand, by een politieagent komt, en hem heel nederig vraagt, Mynheer, neem my als het u belieft mede." Hierop volgt natunrlijk het antwoord, dat men slech's tot dit gelnk kan komen door de wet te overtreden. F. V. een 39-jarige landiooper kwam op 26 Jnli by de po litieagent Meyer met een dergelyke smeekbode, daar zyn ge- bed niet vorhoord werd, ging hy in den winkel vaniMaarten Zonneveld bedelen, waarop hy tot zijn onbeschryfelijken blyd- scbap dadelijk ingerekend werd. Dergelnke arrestanten zyn voor een politieagent de gemak- kelijkste, zy zyn eerder bevreesd, dat de agent zal wegloopen dan dat deze bang behoeft te zyn, dat zij een poging zullen doen om te ontkomen. Geen hond kan zyn baas trouwer volgen dan zy de agent achterna loopen. F. V. zal nn voor de derde maal met de kolonie kenms maken. De offlcier van jnstitie heeit. 3 dagen hechtenis en opzending naar een Rykswerkinrichting voor den tyd van 3 jaar voor hem geeischt. Heeabeen stond in Juli albier op de kermis. Zyn knecht verkeerde als kind onder de familie. 12 Juli krygt de knee ruzie met een ander kermisreiziger en wil daarmede gaan vechten, dock de baas zeide, „hy de tent blyven of je krygt je cntslag Dit gezegde schynt de knecht zich aangetrokken te hebben, tenminste hy ging er een borrel op zetten en be- stal in een opgewonden toestand de kermisfamilie. in den morgen van den 13en wordt de diefstal ontdekt en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Men heeft bekl. met een pak onder den arm den weg naar Rotterdam zien opgaan. De in spected I C. Norenburg reist daarop met den baas van de tent naar Rotterdam en vindt bekl. by J. Prins in de Zan straat, terwyl hy bezig was het gestolene ter verkoop aan te bieden. Ter terochtzitting legt de familie Heesbeen de gnnstigste getnigenis van hnn knecht af. Het O. M. wilde wel notitie van die getuigemssen nemen, R U S L A N D. DUITSCHLAND hoe langer hoe grooter verhoudingen aanneemt. Het gehoorzamen aan een aanvoerder, waardoor een staatkundige vereeniging van personen met hetzelfde doel ontstaat, blijft den heeren een doom in het oog. Zoo doet het redelooze vee ook, zeggen zij. Het is waar, het gedierte voegt zich in de natuur- staat bij elkander. Wat of daar de oorzaak van is, weten wij niet, wij zien, dat het gebeurt, maar het hoe, dat kunnen wij niet verklaren. De buffels vormen in de prairie kudden, de schandere olifanten doen dikwerf hetzelfde, de Russische wolven, die, als zij te erge honger hebben, elkander aanvallen, vormen een troep. De visschen zwemmen in een school. De zwaluwen en spreeuwen vormen een vlucht, enz. Hoe beschaafder de mensch wordt, hoe meer neiging hij schijnt te krijgen, om evenals het gedierte zich in massa te vereenigingen, getuige de snelle aanwas van de bevolking der groote steden. Tegen die menschenophooping v erzet men zich niet, trouwens men zou daartegen onmachtig zijn. Men wil echter, dat elk individu uit die menschenmassa een politiek op zijn eigen houtje heeft, en maar gaat werken of staakt, al naar hem dit in het hoofd komt, zonder zich aan anderen te storen, kortom, dat iedereen maar doet wat hem goed dunkt. Het doordrijven van dit beginsel leidt tot anarchie. Nemen wij eens even weer de natuur tot voorbeeld. De spinnen willen elk op hun eigen houtje vliegen vangen, en wanneer men ze bij elkander zet, vechten zij zich dood. Nu op vergaderingen van anarchisten gaat het zelden zoet- sappig toe, de heeren hebben nogal eens ruzie met elkander en werpen elkander er nog al eens uit. Krek de spinnen. 334e STAATSLOTER1J 3e klasse Prijeen van f 100 en daarboven. Trekking van 19 Aug. No 15381, f 5000. No. 3853, f 1500. No. 6525, 102'. 5 en 13003 ieder f 400. No. 4542, 11871 en 15276 ieder f 200. No. 917, 1716, 2906, 7507 en 19306 ieder f 100. Trekking van 20 Aug. No. 7004, f 25000. No. 12421 f 2000, No. 439, 2072, 3039 en 16657 ieder f 1000. No. 6669, f 200. No. 1752, 6298, 13753 en 16073 ieder f 100. Trekking van 21 Aug. No. 14360 f 1500. SCHIEDAM, 22 Aug. 1890. Datum. Spoeling Moutwyn Uenever. Amst. Vcreen. Rears Makelaars Vereen. proef. 20 0.50 0.60 10.— 10.— 15.50 16.75. 21 0.50 0.60 10.— 10.— 15.50 16 75. 22 0.50 0.60 10.— 10.— 15.50 16.75. DELFT, 21 Aug. 1890. Graanmaekt.. Tarwe, nienwe wintergerst, koolzaad en nienwe kookerwten tot 25 cts. verhor.giug wederom goed gevraagd. N. Rogge 25 cts. lager en overige artikelen prijshondend. Mixed Mais willig en veel verhandeld. Zeeuwscbe en Overmaasche Tarwe f 6.75 i 9.—. West- landsehe roode Ristarwe f 7.50. a 8 75. Nieuwe Zeenwsche en Westl. Rogge f 6.25 a 6 25. Nieuwe Wintergerst f 4 50 a 5.50. Zomergerst f 4.00 a 5.00. Chevaliergerst t 4.75 i f 6 00. 2ware Haver f 4 50 a 5,26. Lichte d.to f 2.75 a f 3 75. Spelt niet getoond. Paardenboonen f5 50 a 6.25. Duiven- boonen t 6.25 i 7.00. Nieuwe Groene Kookerwten f 8.25 a f 9.25 Dito Voererwten f6 00 k 6.50. Buitenlindsche Voererwten f 6.25 a 6.75. Buitenlandsche Voerrogge f 4.75 a 5.25. Bruine B onen f 7 75 a 1 9.75. Canariezaad f 5.75 k 7.26 Inlandsch Hennepzaad f6.50 a 7.Buitenlandsch Hennep- zaad f 5.25 i 5.75. Nieuw Koolzaad f 8.75 k 10.-. Mixed Mais- f4.75, Odessa Mais 5.Cicquantino 5.60, per 75 kilo. Bo'termarkt. Aan Stads Waag gewogen van 15 Aug tot 21 Aug.0 vierden 863 achtsten en 83 zestienden vaten Boter, wegende te zamen 18090 kilogrammen. Prys: Prima qualiUit f62.—Goede qualiteit f64— Mindere f 41.per 40 Kilo. Vette Koeienle kw. f 225—260 2e kw. f 175-210 Ka'.fkoeien230 —270 170—206 Vaarkoeien n n 180—225 125 160 Vette Kalveren57—67 40^46 Schapen25—30 Lamschapen- - Vette Lammeren van 16—27 Weilammeren Mag ere Varkens 26-34 Biggen 7-14 Nnchtere Kalveren f 9—26 Paarden 40—90 Stieren 70—190 Vette Ossen Rundvleesch per kilo f 0.64 k f 0.68 k f 0.73 Vet Kalfsvleescb per kilo0.70 0.76 k 0,82 Sobapenvleesch per kilo0,66 0 65 Lamsvleftscb per kilo no GOUDA, 21 Aug. Granen Wilte poldertarwe jarige f af—., nieuwe f 7,50 k f 7.75, roode dito f 0.00 a 0.00, angel dito f 0.—a 0.00 iange Zeenwsche dito f 8 75 a 9.00, nieuwe dito f 0 00 a f 0.00, mindere soort Zeeuwsche f8.25 a 8.50. afwykende id. fQo polderrogge f 5.25. a 5.75 Zeeuwsche dito, f 6a 6 60, voer dito (p. 70 k) f 6.30 a f 5 50, winter gerst f 4 50 a 5.—, zomer dito 0.00 k 0.00, jarige chevilier- aita a-.-.nieuwe dito f 6.25 a 6.50. Haver f 4 25 a 5.00 per hect., dito f 8.80 a 9.50 per 100 kilo. Kookerwten 0.00 k 0.00, inlandscbe mesting dito f 0.00 k 0.00 bniteul. voer erwten 1 0 00 kf 0 00 per 80 k., witte Iroonen f 0,00 k 0,00 bruine dito f 0.00 k f 0.00, ditivebuoiien I 0 00 1 0.00 paardebnonen f 0.00 a 0 00. Mais -. Ainerik. i 6 00 k f 6_10 Odessa fO.OO a 0 OO.Ciuynantine 1 6.25 k f 6.50 p. 100 k. Hen nepzaad, inluiidscb f 6.40 k 6.50 en buiteblaudsch f 5 50 i 6.75, spelt t 0.00 a 0.00, kanariezaad f6.75 a 7 50,k'-olzaad 9.30 a f 9 60 karwijzaad f 8 50 k 9.— per 50 kilo. Boter met goeden aanvoer, prys der goe- t 1.35 k 1.45 wei- f 1.10 k 1.25 en der gresboter f 0 00 per kilo. Handel redelijk. Melkvee met tamelijken aauvoer, bandel minder, prijzen stationair. Vette varkens uiel goeden aanvoer, hand<d vlng, 23 a 26 c. per i kilo. Big> a voiEngeiaud met weinig aanvoer, handel gewoou, 19 k 20 e. per i kilo. Magere big gen met goeden aanvoer, handel vlugf 0.90 a 1.50 per week. Vette schapen met redelijken aanvoer, handel flauw, f 24 k 30. Zoog-lammeren met redelijken aanvoer, handel vrji wel, f 12 k 20. Nnchtere kalveren met tamely ken aauvoer, handel flauw, f 7 k 13. Graskalveren f 32 a 50. Fokkalveren f k AMSTERDAM, 20 Aug. Ter veemarkt van heden waren aangevoerd 3 rnnd., lste qualiteit 00 c., 2de qual. 00 c., 3e qual. 00 c 141 vette kalveren, lste qual. 00 k c 2de qual 59 c. per kilo 17 nuchtere kalveren, f 8 k 13, 124 vette varkens, 48 a 51 c. per kilo. AMSTERDAM, 21 Aug. Pryzeu der aardappelen op heden: Geldersohe blauwe f 1.70 a 1.90, idem kralen f a muisen f .-k Katwijker zand t 3.k 5.Andyker muisjesl t k 0.00, idem blauwe f 0.00 k 0.00, Hillegoiumer zand f 1.50 k 4.60, Haarlemmer zand f 1.00 a 1.50, Er. Saayers f 1.60 k 1.65, Dokkummer jammen f 2.75 k 3.20, alles per hect., LONDEN, 21 Aug. Ter veemarkt werden aangevoerd 200 Runderen, 4000 Schapen, 70 Kalveren en 30 Varkens. Prijzen der Runderen 2/4 k 4/9, Schapen 4 8k 6/ Kal veren 3/4 k 5/6 en Varkens 2,6 k 4,4 per steen. pCt. 20 Aug. 21 Aug. 22 Aug. Ned 1. Certiflc. Werk. ctefc-ld Obi Hongarye, Goudleening 1881 0 t nryk, Obi. in p»<. Mei. r vitv. law,/Juli. Portugal, Oblig. 1888/89 Rusland, Oblig. 2e Oost. Leaning 1360 Juice: f 100 4v 1875 G. A 50-100 1880 goeons. a 1889 1837/1869 Spanje, Perpetueele Schuld. Turkije, Gepriv Douane Oblig. Egypte, Obi. 18764 Mixieo Obi6 Brazilie 1889 4 Paru, Obi. 1870 ger6 a 1872 6 Venezuela, Obi. 18814 Amarika, »Hxw'L I v. t gest. B lnti mb. Gtstemp. Rusland, Gr. Sp. My. A5 Zweden, Zw.-Noorw C. v. 0. 6 Amerika, Atckisons T. 0. v. A. Central Pacific. Aand C v A Denver Rio Gr. Flor. Centr.P.C. v.gew.A. Louisv. Nas. C. v. A. Miss. Kanas T. C. Aand. r Rec. v. bevoorr.A N.-Y. L. Erie a West A Ontario Cert. v. A. U. Pac. Hool'dl. Cert. v. A. Wab St. L. C. v. A gestemp. Western N. Y. P. Ct. v. Aand. Obi. 2e Hyp. Canada South. C. v. A Pacific. A Niet officieele. 3 pCt. Obi. Panama Eerste Tranvaalsche Goudmyn Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 West. Stoomtr. My Zeebad Loosduinen SOU 95i ioi H 89 J 77 79H 90i 73A 101# 101# 93 96J 78^ 865 935 795 125 525 10tf 1235 16f 435 32# 19| 75 875 19 27i 19A 59J 85^ 80*5 80| 955 101# 1015 895 89 f 77# 77J 79f 795 91 935 73*b 73 101A ioii 1015 1015 935 935 935 965 72** 725 78A 78* 875 86*5 965 965 96 795 795 125 525 £0*f 10*5 105 123** 1235 165 165 425 415 32A 32ft 195 19ft 75 875 86| 19A 195 27# 26 19ft 195 695 685 265 265 105 105 355 34J 53| 535 855 84*5 6*5 55 8*1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3