Geldmannen. N°. 85. Eerste Jaargang. Woensdag 8 October 1890. BINNENLAND. Abonnementsprjjs: Per drie maandenf —.00 franco per post. 1. m voor h.et Bniten- land1.55 Afzonderlijke nummers. .05 Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Uitgever: C. J. BLOMMEIDAL, Boterstra&t, E, 342, SOHIBDAM. Men schrijft nit Apeldoorn Vrijdagmiddag te 5 uren vertrokken de prinsjes van Bentheim, die juist eene week op het paieis het Loo hebben doorgebracht. Prinses Willielmina reed met hare ueefjes naar het station, voorafgegaan door den kamerheer baron Taets van Amerongen. In de wachtkamer aan- gekomen, ontdeed miss Winter de Prinses van haar manteltje en toen de trein aankwam, pakte en kuste de Prinses de prinsjes recht hartelijk. Het was een allerliefst, recht kinderlijk tooneeltje. H. M. de Koningin maakte op hetzelfde uur een rijtoer door het dorp. In s Konings toestand is nog weinig verandering waar te nemen, hoewel het verloop der ziekte geen ernstiger karakter aanneemt. Intusschen wordt op het Paieis in de omgeving van het slaapvertrek van den vorstelijken lijder de meest mogelijke stilte in acht genomen en worden gesprekken fluisterend gevoerd. Een kamerdienaar is nacht en dag in een aangrenzend vertrek aanwezig om op het eerste sein hulp te kunnen verleenen. Wij vernemen tot ons leedwezen, dat de toe- stand van Z. M. den Koning nog geene verbete- ring ondergaat. De zieke gebruikt niets dan melk en houdt voortdurend het bed. Dofheid en rusteloosheid wisselen elkander af. Aan het //Handelsblad" ontleenen wij het volgende z/Er is niets geheimzinnigs in den toestand des Konings. Z. M. is bejaard. Nu en dan lijdt hij erge pijnen, maar de geest is nog even sterk als de wil. Zr. M.'s zwager, de groothertog van Sak- sen-Weimar, die Z. M. een paar weken geleden bezocht, verklaarde den Koning niet onveranderd gevonden te hebbenhet oog was nog helder, de stem was nog krachtig, en Zr. M.'s. belangstelling in vele zaken groot. Wij gelooven niet onbescheiden te zijn, als wij mededeelen, wat aangaande het bezoek van den groothertog bij Z. M. bekend werd. De Koning wees op de Koningin en zeide tot zijn zwager vdat hij God dagelijks dankte, Die hem zulk eene goede, verstandige gade gegeven had, die hem tot steun en raad was." Wij weten bovendien hoe Z. M. groote belang stelling toonde en nog toont in de weldra op te richten Vereeniging, welke voor de belangen van ridders der Militaire Willemsorde wil zorgen. Z. M. las de statuten en gaf, na eenige opmer- kingen gemaakt te hebben, zijne hooge goedkeu- ring er aan. Wij hebben het grootste vertrouwen in den tact en het liefdevol gezond verstand der Koningin, in het gevoel van verantwoordelijkheid en de ken- nis van Zr. M.'s geneesheeren en in het plicht- besef onzer Kegeering." Schets uit het leven der Parijsche 24Kapitalisten. z/Tegen mijn dochter." ffNeen, tegen de vrouw van den hertog van Rivarez. Gij beschuldigt mijn echtgenoot. Ik zoa dus de vrouw van een moordenaar wezen vGij zegt zelf, dat het a voorkomt, als of dit duel slecbts door een voorwendsel was uitgelokt." z/Als het een vooraf beraamd plan is, dan is het laag, dan is het gemeen, vader, dan maakt men van mijn man een moordenaar. Maar wie bewijst het, dat dit zoo is. Wie kan er belang bij hebben, «m Raymond te Jaten ombrengen z/Ongelukkig kind," zeide Coquillard, //laten wij maar niet naar den hoofdschuldige van dit alles zoeken. Hopen wij, dat die nimmer ontdekt worde. Hoe minder men over hem spreekt, hoe beter. Onze plicht is dat tweegevecht te beletten, dat een valstrik kan wezen voor nw man en voor Raymond. Het welzijn en het leven van twee wezens, die wij beiden liefhebben, staan nu op het spel, wij moeten hier tusschenbeiden komen." Dit zeggende stond hij op, om te vertrekken. jyWaar gaat gij naar toe vroeg Blancke. //Naar Raymond." u/Weet gij dan waar hij is?" #Hij zal naar zijn hotel gegaan zijn, om zijn Prjjs der Advertentien Van 1—5 regels/—.50. Iedere regel meer. 10 Groote letters naar plaatsruimte. Driemaal plaatsing wordt tegen twsemaal berekend. Familieberichten. per aiinonce f .40 ,,-.35 Dienst - Latere berichten melden Z. M. de Koning houdt steeds het bed. Zijn toestand wordt thans zorgwekkend geacht. De instelling van een Regentschap is zeer waar- schijnlijk. fleden vertrokken drie ministers naar 't Konin- klijk paieis op 't Loo. Aan de beurs te Parijs liep Vrijdagmiddag, volgens de #Independance", het gerueht, dat onze Koning overleden was. Naar men verneemt bestaat het plan om nog in den loop dezer maand bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ^de Stedenwet" aan de orde te stellen. Het plan is, na afdoening van de in openbare vergadering te behandelen onderwerpen, de staats- begrooting voor 1891 in de afdeeliugen der Tweede Kamer te onderzoekeu, waarna de Kamer tot het begin van November op reces zal uiteeugaan. Door Ged. Staten der provincie Zuid-Holland is voor de zesde serie, groot f 200000, van de 3$ pCt. leening, in het geheel f 2,200,000 bedra- gende, de imchrijving opengesteld tot den 27 Oc tober a.s. Door eene Staatscommissie wordt een onder- zoek ingesteld omtrent de maatschappelijke toe- standen der arbeiders, de verhoudingen tnsschen de werkgevers en arbeiders in de verschillende bedrijven, en den toestand van fabrieken en werk- plaatsen met het oog op de veiligheid en de ge- zondheid der arbeiders. De commissie zal thans een aanvang maken met haar onderzoek ten aanzien van de openbare mid- delen van vervoer en in het bijzonder van de spoirwegen. Allen, die over hiermede verband houdende toe- standen uit eigen ervaring inlichtingen meenen te kunueu geven, worden verzocht u i t e r- lijk Zaterdag, II October 1890, bij o n g e- frankeerden brief, onder het adres Staatscommmie van Arboids enquete, 'sGravenhage, hunne namen en woonplaatsen mede te deelen, met beknopte opgave van de onderwerpen, waar- omtrent zij de commissie meenen te kunnen in- lichten. De //Univers" bevat een brief van kardinaal Lavigerie aan den Koning der Nederlanden, waarin deze #voor de eer van het Christendom en bet geluk zijner dochter", wordt verzocht, last te geven, de onderteekeuiug van Nederland te voegen onder de akte, op de antislavernij-conferentie te Brussel vastgesteld. De Minister van Justitie heeft bepaald, dat voortaan tot onbezoldigd Rijksveldwachter alleen zij benoembaar zijn, die den h eftijd van 23 jaren heb ben bereikt. Naar Het Vaderland van welingelichte zijde verneemt, is in Den Haag bericht uit Londen zaken te regelenik moet weg, ik mag geen mi- nuut verliezen." z/Ik zal bij Betsy blijven tot n terugkomt." z/Goed kind, maar draag zorg, dat men haar niets geeft. Vraagt zij om het een of ander, geef het zelve." //Maar vader, waartoe dat wantronwen z/Och kind, ik moet tegenwoordig iedereen wan- trouwenvraag maar geen opheldering omtrent die woorden. Ik kan ze u niet anders verklaren, dan, door te ze/gen, dat een geheimzinnige vijand, dien ik niet kan en mag noemen, ons steeds met den dood bedreigt. Het eenigste, wat wij daartegen kunnen doen, is, op onze hoede zijn." Wat kon de ongelukkige vader nu anders ant- woorden. Moest hij den man van zijn eigen doch ter aan het gerecht overleveren en haar en zijn geheele familie aan de schande prijs geven Hij was dan ook met den dokter overeengekomen, om Margot niet aan de justitie over te leveren, maar haar in huis te houden, al haar bandelingen scherp na te gaan, en haar ten slotte langs natuurlijken weg te noodzaken den persoon, die haar lot de misdaad had aangezet, aan te wijzen. Een half uur later liet Coquillard zich aan het hotel van zijn aanstaan len schoonzoon aaudieuen. z/Mijnheer heeft belet," zeide de bediende, ,/er zijn twee heeren bij hem, die hem particulier moe ten sprekf n zij gaan dadelijk weg en hij verzoekt u daarom heel beleefd wel zijn verontschuldigingen te willen aannemen en een paar minuten te wachten." z/Ik begrijp alles reeds," zeide Coquillard bij zich zelf, //ik kom misschien reeds te laat." Een oogenblik daarna kwamen twee heeren uit ontvangen, dat er dezer dagen een besluit zd ver- schijnen, wairbij wederom de invoer vin levend vee nit Nederland verboden wordt. Het getal vreemdelingen, dat zonder midde' van bestaan uit ons land is uitgeleid, in de drie afgeloopen kwartalen van dit jaar, bcdraagt 2362. Door de inspecteurs van het Siaatstoezicht op krankzinnigen zijn, naar men verneemt, vervol- gingen ingesteld tegen verschillende zg. privaat- gestichten in Gelderland en TJtrecht, wegens het opnemen en verplegen van krankzinnigen, zonder dat daarvan de bij de wet voorgeschreven aangifte had plaats gehad, zoodat zij aan hun toezicht wor- Jen onttrokken. In Friesland worden door een 7-tal direc- teuren van zuivelfabrieken pogingen aangewend, om aldaar een vereeniging te stiohten van ,/direc- teuren en bestuurders van Zuivelfab ieken," zooals die in Denemarken en Duitschland bestaan. De aanleiding hiertoe is, dat de wijze van bewerking en verzending der boter op de verschillende Eriesche fabrieken lang niet uniform is, dat tengevolge heeft, dat Eriesche boter op de wereldmarkt niet meer gezocbt is. Voorloopig vindt dit plan wel steun. Ter aanvulling van het telegrafisch bericht in ons vorig nummer over den brand te Enschede, deelen wij het volgende mede. Vrijdagochtend omstreeks half elf is de Ensche- desche katoenspinnerij, die sedert het jaar 1834 bestond en de oudste was in Twente, geheel afge- hrand. Er waren in de 18000 spindels werkzaam 130 arbeiders. De fabriek was vodr enkele weken pas voorzien van eene nieuwe stoommachine en machine kamer, welke behouden zijn. De brand is ontstaan op de derde verdieping vermoedelijk door het heetloopen eener spinmachine. De fabriek was geheel voorzien van Grindel's brandblusch systeem en verzekerd op beurspolissen voor f 210.000. De arbeiders hebben tijdig gelegenheid gehad de fabriek te verlaten. Ilet naast de fabriek staande woon- huis is behouden. Een paar andere woonhuizen nabij het gebouw zijn in brand geraakt. De wind was gelukkig voor de stad gunstig. De werklie- den zullen vermoedelijk wel werk kunnen krijgen te Gronau, waar Dieuwe spiunerijen in aanbouw zijn. De loodsen achter de fabriek zijn verbrand. De Commissaris des Konings kwam Zaterdag uit Zwolle over om zich persoonlijk van de ramp te overtuigen. In de veenkolonien der gemeenten Borger, Gasselte en omstreken bedroeg het schoolverznim in den tijd der aardappelcampagne van dit jaar 40 tot 53 Voor een gobelin behtngsel, aanwezig in een perceel aan de Oudegracht, te Utrecht, werd dezer dagen f 4000 door een liefhebber geboden. De eigenares wil echter daarvan onder de f 8000 geen afstand doen. de spreekkamer van Raymond en vertrokken dade lijk. Toen de dokter hen had uitgelaten, ging hij naar den millionair en stak dezen zijn hand toe met de woorden//Ik ga dadelijk weer met u naar huis." Dat dacbt ik wel, maar ik moest u noodzake- lijk spreken en daarom ben ik naar u toegegaan." //Is er iets gebeurd z/Neen, maar vertel mij eerst, wie die beide heeren zijn." ,/Kent gij ze niet //Ik ken er een van den Vicomte de Baral, maar den andere niet." z/Welnu, dat is een vriend van hem." z/Wat doen die heeren bij u Raymond zweeg. tfKomaan," zeide Coquillard, ,/verberg mij maar niets. Hoe laat moet dat duel plaats hebben //Zoo, men heeft u dus alles reeds verteld //Ja, en ik moet u daarbij zeggen, dat ik dat nimmer van u gedacht zou bebben, ik ben met die geschiedenis niets ingenomen." z/lk ook niet." z/Het schijnt toch van wel, want gij gaat vechten." z/Ik moet wel." z/De drommel, ik wilde wel eens zien, wie mij daartoe zou kunnen dwingen." En nu had er een gesprek plaats tnsschen beide mannen, dat alle overeenkomst had met dat, wat tusschen Blanche en Rivarez gevoerd was geworden. Zij praatten wel een uur lang, zonder dat zij het eens konden worden, tot Raymond het gesprek afbrak met de woorden,/Het wordt tijd naar Betsy te gaan kijken." De Socialistenwet in Duitschland is j.l. Woensdag buiten werking gekomen. Dit heuglijk feest wordt ook herdacht in een bijeenkomst, Woensdag in Den Haag te houden. De heer Domela Nieuwenhuis zal bij die gelegenheid een feestrede uitspreken. Aan 't hoofd van Recht voor Allen las men WoensdagDe roode vlag waait fier van de drukkerij ter eere van den val der Socialistenwet." Te Hillegersberg is een 25 centsstuk, uit lood vervaardigd, voor echte munt uitgegeven. Het stuk is niet zeer nauwkeurig nagemaakt en bij goed nazien gemakkelijk van echte munt te onder- scheiden. Na den geheelen zomer gesloten te zijn ge- weest zal het Czaar Petershuisje, te Zaandam, thans weder flink gerestaureerd worden. Op last van de Russische autoriteiten is de architect Salm, te Amsterdam, belast met de lei- ding dezer belangrijke reparatie, die onder zijn toe zicht door den heer A. Brugman Kz., te Zaandam, volbracht wordt. Het gebouw zal in den oorspron- kelijken toestand blijven, maar de fundeering, de vloer en de zijwanden zullen op soliede wijze worden gesteund en voor het instorteu behoed. Men hoopt, dat het geheel vddr Nieuwjaar voltooid zal zijn en het gebouw dan spoedig weer voor het publiek kan opengesteld worden. Na eene afwezigheid van 40 jaar is de zen- deling Ds. Verbeek in het vaderland teruggekeerd. In het kerkgebouw aan den Vriezenweg te Dord recht houdt hij thans samenkomsten, om mede- deelingen te doen aangaande de zending in Japan. Een buitenman, wien op de Martelaars- gracht, te Amsterdam, //een beetje vuur" werd gevraagd, werd een gonden horloge met ketting ontrukt. Men kan toch maar nooit genoeg op zijn hoede wezen De bekende en vroeger zoo druk bezochte uitspanning „Reineveld" bij Delft, zal 20 October a.s. geveild en 3 November publiek verkocht worden. Vrijdag j.l. zijn tnsschen den Utrechtschen Dom en den grooten toren van Gouda proeven ge nomen met optische seintoestellen. Sedert Woensdag jl. is de zeesluis van het waterververschingskanaal weder onder het beheer van het hoogheem raadschap van Delfland. Dien- tengevolge is de kunstmatige spuiing door middel van opmaling van het grachtwater gestaakt en de natuurlijke loozing hervat. Ook de commissie voor de spuiing heeft hare waarnemingen voortgezet. De zoon van den landbouwer H. J. B., te Dinteloord, die achter een hek op een blok land gezeten was, ontving van een der Belgen, die daar aan het jagen waren, een schot in het aangezicht. Op aanraden van den dokter, is de jongeling naar Onderweg poogde Coqnillaid hem nog van zijn plan af te brengen, het hielp niets. Raymond dacht trouwens ook op dit oogenblik meer aan het verloop, dat de ziekte van zijne bruid zou nemen, dan aan het tweegevecht. Toen hij bij Betsy kwam, was de koorts aan het afnemen, de onrustbarende verschijnselen, die hij krachtig bestreden had, verdwenen langzamerhand, zij was kalmer en het oogenblik was alzoo aange- broken, dat de bekwame dokter weer kon zeggen z/zij is gered." Toch bleef hij dien nacht waken. Coquillard had zich daartegen verzet, het had echter niets geholpen. //Een moet bij haar blijven," had de dokter gezegd, „en dat moet gij of ik zijn. Nu zijt gij verpletterd door onrust, schrik en smart en ik ben opgewonden. Voor u is rust een behoefte, wat mij betreft, ik kan geen rust vindeu en wat nog meer afdoende is, het is de plicht van den geneesheer, dat hij zich voor zijn zieke opoffert." Coquillard moest toegeven, hij begaf zich naar zijn kamer, bleef daar een paar uur op de canap6 liggen, maar tegen middernacht liet hij in stilte zijn coupe inspannen en reed weg. Raymond, die niet beter wist, of de oude heer was te huis gebleven en rustig sliep, haalde schrijfgereedschap en schreef verscheidene brieven, die hij onder couvert aan den heer Coquillard adresseerde. Hij had nog onderscheidene zaken af te doen, want de gevolgen van het tweegevecht waren vooraf niet te bepalen. Zoo moest hij een woord van afscheid aan zijn vrienden schrijven, wissels teekenen om zijn rekeningen te voldoen en DAMMER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 1