Cu sus in Handteekenen. CURSUS TE OPENEN. Cafe MIJZEN. Hoek Ooievaarsteeg, In den Boek-, Muziek- en Kantoorboekhandel, C. J BLOMMENDAL, CACAO KABSTEL. IKo. f 1.10, 1 Ko. f 0.371, fled. Ons f 0.24. J. VAN DER TAR A Co Amerikaansche en andere Orgels. B n I T E N L A N D, PKIJZEN DER BmCTEY MARKTBERICHTEN. AD VERTENTIElV. A. EISBERG, Teekeiionderwijs. Schiedam. Beveelt zich bij voortduring beleefdelijk aan. Goede comsumptie. Nette bediening. Billijke prijzen. Ontvangen s Vraagt Amsterdamsch St. Nicolaas. to Zieriltze© levert prima Tafel-, Yisch- en Kerrymostcrd worden bestellingen aangenomen op alle Binnen- en Buitenlandsche Tijdschriften, Modeplaten, Boekwerken enz. enz. Hooge Boezem—Rotterdam. Geillustreerde Prij scouranten gratis verkrijgbaar. Er zijn eenige menschen, die zoo scherp en hoe- kig in bun redevoeringen kunnen zijn, dat het den schijn heeft, of zij het liefst hun aantal vijanden inaar zoo groot mogelijk maken. Tot deze behoort ook min of meer Crispi, de premier van I T A L I E, die een vurige, welsprekende redenaar is, doch de gave mist zijn tegenstanders zoo niet te overtuigen, dan toch gunstiger jegens hem testemmen. lnte- gendeel, het is als of elke speech, die Crispi houdt, ten doel heeft de partij, die niet met hem mede- gaat, nag meer tegen hem in het harnas tejagen. Het optreden van Italic, als derde in het drievou- dig verbond, is door den verhoogden staat van weerbaaiheid, waarin het land daardoor gehouden moet worden, een dure liefhebberij, die financieele moeielijkheden aan den staat geeft en daardoor uog al oppositie tegen Crispi's best uur uitlokt. Het was bekend, dat de premier op een politiek- banket te Florence zou spreken, en men beloofde zich al gouden bergen van de bezuinigingen in de staatshuishouding, die Crispi zou beloven. In plaats van dit, krijgt men een pleidooi voor het deelge- nootschap in den drievoudigen bond te hooren. Niemand kan het den premier euvel duiden, dat hij zijn politiek verdedigd, maar wel, dat hij daarbij allerlei hatelijkheden naar het hoofd gooit van die- genen, welke niet met hem medegaan. Hij, die geen voorstander van het drievoudig verbond is, is een ultra-radicaal of liever, zoo als nit de vol- zinnen is op te maken, een verrader des vaderlands, volgens Crispi. En al ware dit nn nog niet genoeg, om zich tal van vijanden op den hals te halen, zoo sleept de premier er nog de kerk bij de haren in, hetgeen natnurlijk een probaat middel is, om niet alleen het grootste getal vijanden te krijgen, maar ook zijn eigen landgeuooten tegen elkander in het harnas te jagen. Of Crispi nu van oordeel is, dat de spanning in het land nog een weinigje grooler moet worden, opdat de onderlinge rnzie wat aanwakkere en het water nog troebeler worde dan thans om beter gelegenheid tot visschen te hebben, is best mogelijk. Met het oog op het vreeselijk geharrewar, met de aankleve van heftige tooneelen en vechtrommels waarvan Italie, vooral in de eerste helft van dit jaar, zoo dikwijls getuige was, waardoor warboelen ontstonden, waarbij men zich dikwerf moest afvragen, ,wat willen de men- schen toch," kan men het water in Italie toch waarlijk wel troebel (genoeg noemen, tenzij Crispi er heelemaal modder van wil maken. Ook in is het te Fessino oogenschijnlijk rnstig, doch het vooruitzicht blijft bestaan, dat aan de burgertwisten toch geen einde komt, omdat de partijen elkander daar niet kunnen verstaan. De stembus heeft uit- spraak gedaan, met een kleine meerderheid werd de grondwetsherziening aangenomen. Nu dit uitge- maakt is, zou de verjaagde regeering weer op het kussen moeten komen, om af te treden als haar mandaat vervalt, Dit is ook de meening van den bondsraad, doch de bondscommissaris, voorloopig hoofd der regeering, durft hier toe niet over te gaan, want de oude regeering, in plaats van zich bij die grondwetsherziening neer te leggen, erkent den uit- slag van de stemming niet als van bindende kracht te zijn, omdat de volstrekte meerderheid niet is verkregen. Dit gevoegd bij het feit, dat men el kander niet verdragen kan, geeft aanleiding tot hat vermoeden, dat als de oude regeering geinstalleerd werd, de burgeroorlog weer op nieuw zou beginnen. Dat de Bondsraad, die en deze netelige kwesties de eindbeslissing heeft, voor een lastig geval staat, behoeft geen betoog. Wat het geharrewar over de Boulangistische knoeierijen in FRANKRIJK betreft, de onthullingen zouden het noodig maken, om menigeen voor de rechtbank te dagen, wegens misdrijf tegen de veiligheid van den staat. Daar er tal van personen aan het gekonkel debet zijn, en gedane diugen toch geen keer nemen, gelooft men, dat de regeering de zaak maar stil zal laten rusten, even als of zij een vieze stof ware, waarin het roeren tot nergens toe dienstig is, dan een ander en zich zelfs een onaangeDame gewaarwording te bezorgen. Alsof al die kwesties nu reeds niet genoeg waren, zoo is de toestand in PORTUGAL ook verre van rooskleurig. Men schijnt er maar geen ministerie bijeen te kunnen krijgen. Het schijnt, alsof men alles voorbereidt omeerstdaagseeurepubliek uit te roepen. De koning schijnt zelf te gevoelen, dat hij de zondeubok zal moeten wezen. Als laatste redmiddel moet Z. M. een particulier gezant naar Engeland hebben gezonden om de koningin te be- wegen, het traktaat met Portugal in milderen zin te wijzigen. Als de koningin van nu al wil toetreden, en haar premier Salisbury als eckte Eugelschruan op zijn stuk wil blijven staan om vast te houden, hetgeen hij heeft, geeft dit verzoek toch niets. Engeland wordt voor zijn egoisme genoeg gestraft met altoos durende stakingen. Er is daar altijd een staking in vollen gang, of er wordt een nieuwe op touw gezet. Wat de dokwerkeis betreft, deze willen met al die stakingen hoe langer hoe meer geld hebben, om naarmate zij meer verdienen des te luier te worden. BEUB8 VAN AMSTERDAM. Per Telefraaf. 99+i 6i 79* 161 241 22# 171 50+ 191 91 311 62* 761 11 334e STAATSLOTERIJ 5a klaaae. Ondergeteekende, ONDERWIJZER met hoofdakte en akte handteekenen L. 0., wenscht' bij genoegzame deelneming, een Billijke condition. Adres LELI&STRAAT G 346. Schiedam, 27 September 1890. Ondergeteekende beveelt met alien ernst den heer EISBERG aan tot het geven van E. v. d. WOUDE. LELRAAR, Schiedam, 27 September 1890. Sardines 30, 35, 50 en 80 ct. p blikje. Paling in Gelei per flesch. f 1 25 Zalm per blik-0.75 Kreeften 0.75 Augurkjes per 1/1 flesch -0.60 1/2 i> -040 Uitjes (Onions) p. 1/1 -0 60 1/2 j> -0.45 Vruchten op brandewijn p. flesch - 1 a eigennat n -1.25 Cibels per flesch- 0.90 Men gelieve in aanmerking te nemen, dat alle artikelen van de lste kwaliteit zijn. Hoogachtend en aanbevelend, VEd. dw. dn., J. C. SCHILP. DE ZEEUWSOHE in fleschjes met glazen stoppen, en VISCHMOSTERD in vaatjes leg en concurreerende prijzen. VAN Resultaat der contrule door het Bureau voor Chemisch en microscopiach onderzoek te Amsterdam gedure.ide Decem ber en Januari jl. Op grond van verschillende expertises verklaren onderge- teekenden, dat in de cacaosoorten merk Karstel Co. geenerlei abnormale bestanddeelen geconstateerd zijn, en dat de samenstelling voldoet aan de eischen, welke aan hetonvervalschte en deugdelijke fabrikaat gesteld kunnen worden. (w. g.) Dr. P. F. v. HAMEL ROOS. (w. g.) A. HARMENS Wzn. VAN Jaui's avouds ten 10 uur. Den 2isten waren zjj's morgens te 6 uur al weg. Zjj stonden op een plaats, die te bereiken was door een gang met dear, welke laatste niet op slot werd gedaan. H. D. J. Maastenburg, hnisvrouw van C. Va« Krniningen, verklaart den emmer gekocht te hebben Tan vrouw Van Oeer voor f 0.20 H. Van Stricht, wed. Tan H. Van Geer, waschTronw, ver- klaart, dat zy Tan bekl. een emmer en broek heeft gekocht Toor f 0.50. B. Blom, huisTrouw Tan C. Van Haaften, constateert het Termissen Tan haar yzeren pot. De kekl. geeft op, dat ay dit nit armoede gedaan heeft. De efflcier Tan Jnstitie aegt, dat het TOorgeTen, dat de Tronw het zoo arm zou hebben, ongegrond is. Zy zegt ook, dat ay twee kin leren tot haar laet heeft. Deze kinderen brengen integenderl f 7.60 per week te hnis. De Tronw maakt miebrnik ran sterkendrank en dit is ooraaak Tan haar diefst alien. Z.Ed. Achtb. zal daarom een strengen straf Toor haar reqnireeren, acht haar schnldig aan diefstallen, 2 maal gepleegd, en eischt voor haar 6 maanden gevanee- nisstraf. De Tronw hondt toI geen misbrnik Tan sterkendrank te maken. Vrouw Blom, door den president ondermagd, kent de bekl. te kort, om de president Toor te lichten, maar Tronw Van Stricht bednidt den president met dnim en Tinger en daarna door middel Tan maaien met haar armen, hoe men in Schiedam iemand, die maar even proeft, Toor een groren dronkaard kan uitmaken. M. J. G., kniper alhier, heeft rnaie gehad met dengraan- controlenr JSchiedansy, hetgeen op slaag met de graanschop is nitgeloopen. Schiedansy Tertelt, in heel gebroken Hollandsch, hoe of by na een kwestie over het meten, met de schop slaag op het hoofd heeft gehad. De bekl. aegt van niets af te weten, het kan mogelyk ayn, dat hy get. even met de schop per ongeluk geraakt heeft. De Groot graancontrolenr, verklaart, hoe of de slaagnit* deeling met opaet en niet by ongelnk is geschied. De bekl hondt vol, dat, hy per ongelnk Schiedansy heeft geraakt. De officier van Jnstitie verklaart, dat er in de instrnctie nog een derde persoon gehoord is, die mede getnigt van opsettelyk staan. Niettegenstaande de ontkentenis van bekl. is dns het feit van misbandeling wettig en overtnigend be- wezen en wordt er voor bekl. 2 maanden gevangenisstraf geeischt, B. M. t. D., oud 12 jaar, werd veroordeeld, wegena op- zettelyke en wederrecbtelyke beschadiging, gepleegd door een kind, boven de tien en beneden de 16 jaar, met oordeel des onderscheids, tot f 5.00 boete snbsid. 3 dagen hechtenis. ZWITSERLAND ENGELAND pCt.8 Oct. 9 Oct. Nedarl. O.rt fl W.rk S bald 24 p 3 Obi. 31 Hongarye, Goudleening 1881 4 O-t.nryk, Obi. in pap. Mei. 6 nil*. Jan./Juli. 6 Portugal, Oblig. 1888/89 41 Rualand, Oblig. 2e Oost. Leening 5 1S60 2e lasn. 100 41 1875 G. 60-100 41 1880gecon«. 4 1889 4 1867/1869. 4 Spanje, Perpetneele Schnld. 4 Tnrkye, Gepriv6 Douane Oblig5 Gee serie C en D Egypte, Obi. 18764 Mixion Obifi Brazilie 1889 4 Pern, Obi. 1870 ger6 1872 fi Venezuela, Obi. 18814 Atierika, Maxwell C. v. A. gset. Incomb. Gestemp. England, Gr. 8p. My. A6 Zweden, Zw.-Noorw C. v. 0. 6 Amerika, Atckisons T. C. t. A. a Central Pacific. Aand C t A Denver Bio Gr Flor. Centr. P. C. t. gew. A. Loo int. Na«. C. v. A. p Mies. Sanaa T. 0. Aaud. p p Bee. t. beroorr. A a N.-Y. L. Erie a West A Ontario Cert. v. A. a U. Pac. Hoofdl. Cert. t. A. a Wab St. L. C. T. A geatemp. Western N. Y. P. Ct. v. Aand. a a a Obi. 2e Hyp. Canada South. C. t. A a Pacific. A Niet officieele. 3 pCt. Obi. Panama Eerste Tranvaalsche Gondmyn Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 West. Stoomtr. My Zeebad Loosdninen 79f 941 100} 891 76# 77f 871 76+# 1011 1011 921 931 97* 721 781 87J 181 941 82+f 511 91 141 1221 151 36} 301 18 7* 801 161 241 231 181 521 21 91 32 621 77 791 93} 1001 89 76+} 77* 87+1 76+ 101* 92f 931 961 731 781 87f 181 96 941 821 9 51} 91 141 1221 16+ 341 301 17* 7 791 16# 241 221 171 49+1 20 91 52 76 51 10 Oct. 78* 93 76# 771 76 1011 100+1 921 93} 96( 711 771 86# 95# 82# 51 122# 15* 34* 29} 171 Pryzen van f 100 en daarboTen. Trekking van 7 Oct. No. 10571 f 25000. No. 324 f 10000. No. 12710 fl500. No. 3843, 4062, 6911, 13231, 14087 en 16871 ieder f 1000. No. 689 en 12896 ieder f 409. No. 7393, 10676, 14807, 16208, 16905 en 18057 ieder f 200. No. 18, 632, 1080, 5541, 11906, 14435, 18395, 18628, 18753 en 18798 ieder f 100 Trekking van 8 Oct. No. 12568 f 100000. Ne. 1483, 2649, 3439,7646,12016, 14936 en 18218 ieder f 1000. No. 85, 2716, 8316, 13402 en 18467 ieder f 400 No. 3106, 8695, 15159, 16709 en 18247 ieder f 200. No. 2025, 3776, 6331, 6437, 7657, 9560. 10748, 12864, 13098, 14539, 17789 en 20370 ieder f 100. Trekking Tan 9 Oct. No. 8364 f 60000. No. 773, 1939, 3679, 6249 en 12526 ieder f 400. No. 3368, 6551, 9487, 10459, 15942, 18731, 19196 en 20229 ieder f 200. No. 80, 4621, 6293, 6415, 6599, 7168, 8368, 8767, 12039, 14302, 14623, 18942 en en 20631 ieder f 100. SCHIEDAM, 10 Oct. 1890. [latum. Spoeling Montwyn Genever. Amst. Vereen. Benrs Makelaar* Yereen. proef. 8 0.80 1.00 11.00 11.00 16.60 17.75. 9 0.80 1.00 11.25 11.25 16.76 18 00 10 0.70 1.00 11.60 11.50 17.00 18.26. DELFT, 9 Oct. 1890. Gbaanuarxt. Goede vraag en flinken omzet in de meeste artikelen tot ongeveer vorige pryzen, pnike tzrwesoorten zelfs 25 cts. hooger, doch koolzaad stil. Daaigranen boven noteering ver- handeld. Jarige Zeenwache en OTermaasche Tarwe f 8.4 10.50. Nienwe dito f 7.25 4 9.50. Jarige Westlandsche roods Bis- tarwe f 8.— 9.25. Nienwe dito f 8.— 4 8.75 Zeenwscbt en Westl. Bogge f 6.25 4 6.25. Wintergerst f 4 25 4 6.25. Zomergerst f 4.00 a 6.00. Chevaliergerst f 6.— 4 f 6 25. Zware Haver f 4 25 a 4,76. Licbte dito f 2.75 4 f 3.60. Spelt f 2.75 4 f 3.50. Paardenboonen f5.50 a 6.26. Driven- boonen f 6.26 4 7.25. Groene Kookerwten f 8.a f 9.25. Dito Vo8rerwten f6 76 4 7.25. Buitenlindsche Yoererwten f 6.25 4 6.76. Bnitenlandsche Yoerrogge f 4.76 4 5.25. N. Brutne Boonen f 10 50 at 13.50. Canariezaad f 6.25 4 8.— Inlandsch Hennepzaad f 6.75 a 7.25 Bnitenlandsch Hennep- zaad f 5.75 4 6.75. Koolzaad f 8.76 4 9.75. Mixed Maia- 16.Odessa Mais 5.26, Cinqnantino 6.76, per 75 kilo. Botermarkt. Aan Stads Waag gewogen Tan 3 Oct. tot 9 Oct.: 0 vierden 615 achtsten en 84 sestiendan vaten Boter, wegende te zamen 13140 kilogrammes. Prjjsi: Prima qualif. it f 76.Goede qualiteit f 6P. Mindere f 55.per 40 Kilo. Vette Koeienle kw f 240—274 2e kw. f 160—210 Kalfkoeien225-260 176—200 Yairkoeien 180- 230 134-164 Vette Kalveren70—102 44-68 Schapenp 20-30 Lac lecbapen V.»tte Lammeren ran 1420 Weilammeren Mftfere Varkens... 22—28 Biggen... 6—12 Nmhtere Kalveren f 1023 Paarden 35140 8tie ren80—140 Vette Ossen Bnndrleesch per kilof 0.62 4 f 0 66 4 f 0.70 Vat KalfsTleesch per kilo0.70 0.78 4 0,86 8rliapenTleescb per kilo0,54 0 60 Latngvlaasch per kilo GOUDA, 9 Oct. Granen, Wilte poldertarwe jarige f afnieuwe f 7.60 4 f 8.-, roods dito f 0.00 a 0.00,angel dito f 0. a 0.00 jarige Zeeuwscbe dito f 9 80 a 10.40, nienwe dito f 8 76 4 t 9.30, mindare soort Zeenwsc.ha f 7.90 a 8.40 afwykende id. f 6.75 4 7. polderrogge 1 6.a 6.40 Zeenwsche dito, f 6.10 a 6.50, Toer dito (p. 70 k) f 6.30 a f 6.60, winter gerst f 4 80 a 6 25, zomer dito f4.50 4 4 90, jarige chevilier- dito a nienwe dito f 6 26 a 6.26. Haver f 3.10 a 4.00 per beet., dito f 7.25 a 8.per 100 kilo. Kookerwten 0.00 4 0.00, inlandsche meeting dito f 0.00 4 0.00 bnitenl. voer erwten 1 0.00 4 f 0.00 per 80 k., witte boonen f 0,00 4 0.00 bruine dito f 10.00 4 f 12.00, dniveboonen f 0.00 4 0.00 paardeboouen f 0.00 a 0.00. Mais Amerik. f 6.40 4 f 6 50 Odessa f 0.00 a 0.00.Cinqnantine f 6.26 4 f 6.60 p. 100 k. Hen nepzaad, inlandsch f 5.75 4 6.— en bnitenlandsch f 6.80 4 6.00, spelt f 0.00 4 0.00, kanariezaad f 7.60 4 8.50, koolzaad 0.00 a f 0.00 karwyzaad f 0.00 4 0.per 50 kilo. Aangevoerd 82 partyen. Baas te gnat, f 27.— 4 29.—, 2e qanl. f 23,00 4 f 26,00 zwaardere f 4 graskaas f -.Noordhollandsche f23.4f27.Handel vry wel. Boter met goeden aanvoer, prys der goe- f 1.46 4* 1.55 wei- f 1.20 4 1.36 en der grasboter f 0.00 per kilo. Handel vlng. Melkvee met gewonen aanvoer, handel en prijzen flauwer. Vette varkens met tamelyken aanvoer, handel vry wel, 22 4 25 c. per 4 kilo. Riggen voor Engeland met weinig aanvoer, handel gewoon, 19 4 21 c. per 4 kilo. Magere biggen met goeden aanvoer, handel traag, f 0.80 a 1.25 per week. Vette schapen met goeden aanvoer, handel traag, f 18 4 25. Weilammeren met goeden aanvoer, hauiKl traag, f 10 4 18. Nnchtere kalveren met eenigen aanvoer en vlng- gen handel. Graskalveren met grooten aanvoer, bandel zeer vlng, f 30 4 75. AMSTERDAM, 8 Oct. Ter veemarkt van heden waren aangevoerd 3 uuJ., Iste qualiteit 00 c., 2de qual. 00 c., 3e qual. 00 c 178 vette kalveren, lste qual. 80 4 c 2de qual 60 c. per kilo, 16 nnchtere kalveren, f 8 4 10, 0 schapen en lammeren, 129 vette varkens, 44 4 48 c. per kilo. AMSTERDAM, 9 Oct. Pryzen der aardappelen op heden: Fr. Dokkummer jam- men f 2.10 4 3.00, dito saayers 1 60 4 1.70 Geldersche blanwe f 2.75 4 3.00, Prnisische Hamburgers f 3 20 4 3.60, Katwyker aand t -.— 4 Hillegommer zand f 0 00 4 0.00 Haar- lemmer zand f -.a -.Zeeuwscbe Spnische jammen, f 3.00 4 4.00, dito Flakk. f 2.60 4 3.26, dito blanwe f 2.60 4 f 2.90 alles per beet. LONDEN, 9 Oct. Ter veemarkt warden aangevoerd 200 Bnnderen, 1000 Schapen, 40 Kalveren en Varkens. Pryzen der Runderm 2 4 4 4/8, Schapen 4'8,4 6'-, Kal veren 3/4 4 6,8 en Varkens 4 - - per steen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3