BKNTK (iltOi;\Ti;\ Snij boonen, Prinsesseboonen, Doperwten, Wortelen, enz., J. C. SCHILP. Dr. T. I0ES M BOUT, ]r L I. C. BLOMHEHOftL Botorstraat, II342. HENRI Hi IN aj aar s- en W interstoffen It-Pg^no nil Hfipptpnlrhnl HENRI HUSEN BlIiDOO21 tiu io Cilug®,® Levensverzekering-Maatschappij ..OORDRECHT", enz., MHBHHnMBnBHia PR1JZEN DEK IFFICim Burgerlijke Stand, 11 Huid- en Sexuaalziekten. An Englishman gives th trough instruction in English Conver sation and Correspondence. In den "to Zierilizee KLorte Dam, E 337, Korte Dam. (Met den Heer A, VAN DER ZEE, mijn vroegeren Coupeur, ben ik niet meer in connectie.) VertegentvooTrdiger voor SCHIEDA.M. W. J. VAN WAGTENDONK, Schie F. 34. die landen ook hnn producteD hebben, is et kans, dat hnn handel en scheepvaart ten koste van de Vereenigde Staten zal bloeien. Ook in ENGELAND ondervindt men, dat als men eeu ander benadeelt, men dikwerf zijn eigen huishouden schade doet. In Thameshaven waren door een spoorwegmaat- schappij enorme sommen besteed voor inrichtingen tot vervoeren en landen van levend vee uit Neder- landnu de invoer vetbodeu is, brengen die in richtingen geen rente op. Er wordt nu nog wel vee uit andere landen aaugevoerd, maar om daar- voor alleen te dienen is alles op te ruime schaal ingericht. Reeds hoopte men goed geld te ver- dienen met den invoer van melkkoeien uit Holland over Thameshaven. De koeien stonden al op het punt, om te Amsterdam ingescheept te worden, toeu de maatschappij onverwacht de jobstijding moest telegrafeeren, dat zij niet ingevoerd mochten worden. Er zal nu wel.geslacht vee uit Holland en land- en tuinbouwproducten etc. daar arriveeren, welke binnen vier uur na aankomst aan de markt kunnen wezen, (er zullen vier booten in de vaart gebracht worden, om een en ander uit Holland over te brengen,) maar dit neemt niet weg, dat vooreerst de groote onkosten, die aan de inrich tingen te Thameshaven besteed zijn, niet datgene zullen opbrengen, wat men er van verwachten kon. De dubbeltjeskwestie regeert de geheele wereld, en als het geld er wezen moet, gaat het net als bij den kleermaker, die maar krap zijn ellemaat heeft, het moet uit de lengte of uit de breedte gehaald worden. Zoo dacht het ministerie in BEUBS VAN AMSTERDAM. Per Telegraaf. "A "ft Ingeschreven van 16 tot 21 October 1890. SCHIEDAM. GEBOREN 16. Franciscus Maria, R. C., d. v. Q. J. J. Mulder en B. C. Zondag. Singel. Cor nelia Elisabeth, E. L., d. v. J. H. C. v. Waart en M. Vogel. Hoogstraat. 17 Mechlina Cornelia, N. H., d. v. G. Wagemaker en J. v. Waardenberg. N. Sluisstraat. Adrianus, R. C., z. v. P. H. Brouns en M. E. Moltha. Steenstraat. 18. Cornelia Jacoba Leduina, R. C., d. v. G. J. A. Mulder en J. Denies. Kortlandstraat. Adrianus, N. H., z. v. A. J. Bijloo en D. Meijer. Singel. 19. Marinus, N. H., z. v. L. C. Klaasse en J. Bezemer. Buitenweg. Jannetje, N. H., d. v. A. v. Grootveld en M. J. Eijsberg. Eilandschebrug. Johanna Elizabeth Dorothea, R. C., d. v. W. v. der Heiden en E. Rijke. Schie. Hendrik, N. H., z. v. H. Fillekes en M. Bram- kamp. N. Singelstraat. Johannes Jacobus Maria, R. C.. z. v. A. H. Landsbergen en J. M. Berghout. H. Gabelstraat. 20. Gerardus Antonius, R. C., z. v. P. Vermeulen en M. M. Baams. Baan. Geer- truida, R. C., d. v. H. F. Verhaaff en G. Meijer. Steenstraat. 21. Johannes Simon Josephus, R. C., z. v. H. S. Braak en J. M. Govaart. Kortlandstr. OVERLEDEN 17. Gijsbertje Hermina Vendelo, 18 j. 5 m., N. H., Gasstraat. Leendert v. Wie- ringen, 3 m., N. H. Hoofdstraat. 21 Johannes Lodewijk Wetsteijn, N. H., 55 j. 8 m. L. Acht- terweg. OUWERSCIIIE. ONDERTROUWD17. Carl. Ludwig Wese- mann (j. m.) oud 28 jaar en Maggeltje Horeweg (j. d.) oud 21 jaar. MARRTBERICHTEN. ADVEBTENTIEN. per 7i blik 40 cent. 5 st. 7i blikken h 31l/2 ct. 10 v u u 35 n n l/s blik n 22j/2 ii a 5 u blikken u 20 n Hoogaclitend en aanbevelend, UEd. Dw. Dr., It O T T E Ji D A M, Stationsweg 29 alle weikdagen van 10—1 en van 2—8 te consulteeren voor (1061) Spiegel- en Listenfabriek. Oppert 117, S. VAN DEN BERG, Oppert 117,Rotterdam. Spiegels met Franscli glas en fronton, zwart me t jfoud, of goud hoog 140 bij 68 cM. breed f 14.50 140 63 cM. 13.50 n 123 60 cM. u 11.— 123 55 cM. a h 10.50 Sckilderijen, zwart met goud, of goud, van af f 1.50 per paar. Address lett. A office of this paper. VAN is voorhanden Een ruime collectie Papier de luxe, Photographieen, Pren- tenhoeken, Boekwerken voor kinderen zoowel als voor vol- wassenen. enz. enz, Opnleuw Ontvangeu de eerste qualiteit Zwitserscke Hor- loges, alsook de goedkoopste soorten. Zilveren Dames Ilorloges 10 Zilveren lleeren d 10 Gouden Dames 17 Gonden lleeren 25 DE ZEEUWSCHE Icverl prima Tai'el-, Visch- en Kerrymosterd in fleschjes met glazen stoppen, en VISCHMOSTERD in vaatjes leg en concurreerende prijzen. heeft ontvangen een groote sorteering alsook een ruime keaze (systeem JAEGER). Door het toetreden van een Vennoot zal de ZAAK WORDEN UITGEBREID en beveelt bij zich bij voortduring in de welwillendheid van zijne geachte clienteele aan, I terwijl hij hoopt door goede bediening het vertrouwen waardig te blijvendat hij tot nog toe ondervond. De heele en halve wtjnflesschen, waarin verkocht wordt, zijn steeds verzegeld met Cachet Jf. C. BOLIIOOT. govostigd to DORDRECHT. Omtrent het sluiten van Contracten van LevensverzekeriDg en Lijfrenten, zijn inlichtingen te ver- krijgen bij den E C U n 1 T A govostigd. to Antworpon. Kapitaalf 6 300 OOO. Woonhuizen en gebouwen, waarin geen gevaarlijk bedrijf noch Landbouw wordt uitgeoefend0.50 p. mille Mobilair 0.60 Verdere inlichtingen te bekomen bij den HOOFD-AGENT W. J. VAN WAGTENDONK, Schie F. 34, FRANKRIJK ook, waar het eveneens op en te kort is. Bezuini- gen dacht het ministerie, dat kan niet meer. Dan moeten er verscheidene personen, die postjes be- kleeden, afgedankt worden en dat maakt maar vij- andeu. De apothekerswaar was nog niet belast, dus fluks daar een belastingkje opgelegd. Dat gaat niet, zeide de begrootingscoinmissie, en probeerde of er niet bezuinigd kon worden, doch moest haar onmacht erkenneu. De zieken zullen alzoo het gelag betalen. pOt. 18 Oct. 20 Oct. 21 Oct. Nederl. Cert'h:. Werk. Sohuld. 2} 78} 78} 78}} n in* 92} 92} v Obi. 3} 100 100 99}} Hongarye, Gondleening 1881 4 89 89 Oostenrjjk, Obi. in pup. Mei. 5 76| 76& 76} B zilr. Jan./Juli. 5 77 76} 77 Portugal, Oblig. 1888/89 4} 87* Rusland, Oblig. 2e Oost. Leening 5 75} 74} 73} 1860 2a lues. 100 4} 101} 101 1876 G. 60-100 4} 100} n 1880gecone4 92} 92} 92 1889 4 92 J 92} 92} 1867/18694 96A 96* Spanje, Perpetueele Schuld. 4 Turkye, Gepriv5 71} 72 77} 77} 77} B Douane Oblig5 85} Gee serie C en D 18} Egypte, Obi. 18764 - 95} 93} 81} 81} 81} Paru, Obi. 1870 ger6 1872 6 Venezuela, Obi. 18814 50} 51 50}} Amerika, Maxwell C. v. A. geet. 91 9} 9} Incomb. Geetemp. 13} 13} 14* Rusland, Gr. Sp. My. A5 Zweden, Zw.-Noorw. C. v. 0. 6 121} 121} 121} 15} 15A 14} Amerika, Atckisons T. C. v. A. 36} 36} 35}} Central Pacific. Aand 30} 31 31 C. t. A Denver Rio Gr 17} 17} Flor. Centr.P.C. v.gew.A. 7 7 7 B Louisv. Nae. C. v. A. 77}} 79 77} Miss. Kauas T. C. Aand. 16} 17* 16}} Rec. v. bevoorr. A 24} 25} 24} N.-Y. L. Erie a West A 22} 22} 21} Ontario Cert. v. A. 17} 17} 17} D. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. 51} 62 50}} WabSt. L. C. v. Agestemp. 20 20}} Western N. Y. P. Ct. v. Aand. 9} 9} 9} 1, a r Obi. 2e Hyp. 32 32} 33 Canada South. C. v. A 62-^, 53 52} Pacific. A 76} 75} 74} Niet officieele. 3 pCt. Obi. Panama Eerste Tranvaalsche Goudmyn 7} Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 West. Stoomtr. My Zeebad Loosdninen SCHIEDAM, 21 Oct. 1890. Datum. Spoeling Moutwyn Qenever. Amst. Vereen. Beurs Makelaars Vereen. proef. 18 0.80 0.90 12.00 12.00 17.60 18.76. 20 0.70 0.90 12.00 12.00 17-60 18.75. 21 0.70 0.90 12.00 12.00 17.50 18.75. ROTTERDAM, 20 October. GRAANMARKT. Binnenlandsche G r a n e n. De meeste artikelen wareu Ueden slechts matig aangevoerd, uitgeaonderd Witte boonen, welke ruim ter markt waren, doch in gedrnkte stemming verkeerden. Tarwe. De kooplnst voor jarige was heden weinig geani- meerd zoodat honders in enkele gevallen eene verlaging moesten inwilligen. Vlaamsclie, Zeeuwsche, Flakkeesche en Overmaascke, de beste f 10.25 4 f 10.75; goede en mindere qual. f 9.75 4 f 9. Nieuwe, kon in de beste soorten vorige pryzen opbrengen, doch in mindere qual. moest, wegens flauwen kooplnst 30 4 40 cts. lager worden afgegeven De beste f 9 a 9.76, goede en mindere f 8.50 4 f 6.25. Mid- delbare en mindere qual. ging van f 9 tot f 9.75 per 100 kilo van de hand. Canada Tarwe onveranderd f 6.50 a f 7. Roqoe als voren. De beste f 6 a f 6.26, goede en min dere qual. f 5.75 a f 4.75. Gerst zonder verandering. Winter- f 4 a f 5.20 per hect. voorts werd voor een gedeelte f 8.50 per 101* kilo bedongen. Zomer- f 4 i f 4.75. Chevaliergerst f 5 4 f 6. Haver iets flanwer en 10 ct. lager verkocht, f 2.40 i f 3,80. Paakdenboonen beter gevraagd en 10 ct. duurder be- taald, f 5.75 4 6 26 Bruine Boonen kouden leugevolge van goede vraag 25 ct. meer opbrengen, zoodat de aangeboden partytjes van f 9.50 tot f 12.25 flink opruimden. Witte Boonen, waarvan een ruime aanvoer was, vonden daarentegen weinig kooplnst en moesten derhalve 50 cts. lager worden afgeven. Afwykende qual. bleef onbegeerd. Naar dengd verkocht van f 9.50 tot f 11.26. Ditgezochte partijtjes nog daarboven. Blauwe Erwten met goeden kooplnst, 25 cent hooger, f 8.60 a f 9.75. Mestingsoort f 6.75 4 f 7.25. Kanariezaad, onveranderd. De beste qnal. f 7.75 4 f 8, goede en mindere qual. f 7.50 f 6.60. Voas. Op het land is de omzet nog van weinig beteeke- nis. Aan de markt bedroeg heden de aanvoer ruim 10,000 steen, grootendeels van inferieure qualiteit, en waarvan slechts een derde gedeelte tot ongeregelde prjjzen koopers vond. MEELBERICHT. De stemming voor Meel bleef gednrende de afgeloopen week onveranderd vast, by matigen kooplnst. Heden was de markt weinig bezocht, waardoor er niet veel omging; pryzen vast. NOTEERINGEN. Eerste qualiteit InlandschI 12.50 4 f 13. T*9838 9-60 11— Eerste qualiteit Duitsch Tweede Extra puike qual. Hongaarsch17.75 16.25 Eerste a a 15.50 14— Ordinaire n 13.50 9.- Prima Amerikaansch 12.25 14. Tweede qual. 9— 11.26 Derde B B Zeeuwsche Tarwebloem13.50 15. Zeeuwsch Tarwemeel 11.25 12. Fransche RoggebloemB B P»it8che 11- - a 11.76 Inlandsch n 13.60 B B 14— alles per 100 kilogr. netto. ROTTERDAM, 21 Oct. Op de veemarkt van gisteren en heden waren aangevoerd 32 paarden, 0 veulens, 0 ezels, 1302 magere rnnderen, 732 vette runderen, 666 vette- en graskalveren, 25 nuchtere kalveren, 1358 schapen of lammeren, 602 varkens, 476 biggen, 1 boh ken of geiten. De pryzen van het vee, besteed ter markt van heden, waren als volgt: Runderen le qualiteit 76 ct., 2e qual. 70 ct., 3e qual. 64 ct.Kalveren le qual. 95 4 ct., 2e qual. 82} 4 87} c. Schapen, le qualiteit 60 ct2e qual. 60 ct., alles per kilo. Varkens le qualiteit 25 ct., 2e qual. 24 ct., 3e qual 23 ct., licht soort 20 4 21 ct. per Kg. Pryzen Melkkoeien f 270 4 f 330. Kalfkoeien f 190 4 f 320 Stieren f 180 4 200. Pinken f 4 Graskalveren f 40 4 60, Vaarzen f 110 4 200. Paarden f 45 4 75. Op de Botermarkt werden aangevoerd: 81/8 en 81/16 ton en 1166 stukken 4 kilo. De pryzen van boter waren heden als volgt: lste qual. f 62, 2de qual. 58, 3de qual. 54. Voor stukken van kilo werd 55 4 70 cent betaald. Vlasbeura 10972 steen. ROTTERDAM, 21 Oct. De pryzen der aardappelen zijnZeeuwsche Spuissche jammen f 0. 4 f 0.00. Geldersche blauwe f 2.90 4 3.12. Zeeuwsche dito f 2.80 4 3.00. Zeeuwsche jammen f 3.30 4 3.60. Westl. Mnisjes f 1,80 4 2.30 Westl. zand f 4.10 4 5.10. Westl. klei 0.00 4 I 0.00. Brielsche witte f 3.60 4 3.80. Geldersche kralen f 3.70 4 3.90. Poters f 1.80 4 2.00. DELFT, 18 Oct. De pryzen der Kaas waren op heden 20 4 29.00 cts. per Kilo, Handel vlng. Aangevoerd 66 stapels Kaas, wegende te zamen 15141 Kilo. •s-GRAVENHAGE 20 Oct. Boter. Per vat van 40 kilo: le qual. f 62 4 66, 2e dito 56 a 61alzoo per kilo: le qual. f 1.55 4 1.65, 2e dito f 1.40 4 1.52}. LEIDEN, 17 Oct. Op de heden gehouden veemarkt waren aanvoeren en pry zen als volgt0 paarden f 00 4 00, 0 veulens f 4 48 stie ren f 58 4 210, 207 kalf- en melkkoeien f 116 4 282,186 vare dito f 100 4 238, 29." vette ossen en koeien f 144 4 296, 56 4 74 c. per kilo 356 graskalveren f 17 4 67, 32 vette dito f 43 4 88, 75 a 96 c. per kilo, 13 nuchtere dito 9.00 4 19.00, 620 vette schapen f 22 4 32—, 50 4 55 c. per kilo, 246 weide dito f 16 4 24.lammeren f4 184 magere varkens f 18 4 36, 354 biggen f 9.00 4 16.50. Kaas. Heden waren aangevoerd 47 partyen. Goudsche kaas f 20 4 26.00, Derby f 26— 4 Edammer f— .- per 50 kilo en Leidsche f 4 per 160 kilo. LEIDEN, 18 Oct. Boter per vat le qual. f 62 a 70, 2e qual. f 64 a 60, Aanvoer middelmatig en handel vlng. AMSTERDAM, 20 Oct. Op de veemarkt waren aangevoerd 585 runderen, van welke de pryzen waren vette lste qnal. f 0.73 4 dito 2de qual. f 0.63, dito 3e qual. f 0.63 per kilo, melk- en kalfkoeien f 150 4 280,vette kalveren le qual. f2e qual. f per kg., graskalveren f a f 35 nuchtere kalveren f 7 a 11, 38 schapen f a lammeren f 4 338 vette varkens 42 4 47 c. per kilo. AMSTERDAM, 20 Oct. Pryzen der aardappelen op heden: Br. Dokknmmer jam- men f 2.10 a 3.00, dito saayers 1.50 4 1.70 Geldersche blauwe f 2.75 4 3.00, Pruisische Hamburgers 13.20 4 3.50, Katwykei zand f -.4 -.Hillegommer zand f 4 0.00 Haar- lemmer zand f -.4 -.Zeeuwsche Spnische jammen, f 3.00 4 4.00, dito Flakk. f 2.50 4 3.26, dito blauwe f 2.60 4 f 2.90 alles per hect. LONDEN, 20 Oct. Ter veemarkt werden aangevoerd: 2800 Rnnderen, 11000 Schapen, 260 Kalveren en 160 Varkens. Pryzen der Runderen 2/4 4 6/0, Schapen 4/8, 4 6/1, Kal veren 3/4 4 6/6 en Varkens 2/4 4 4/2 per steen. O bo T3 .2 M 03 1 CD CD CD '•-* »-( 8-i O CD 8 0 Eene van de oeste Inrichtingen van 011s land van Horloges. Garantie van twee tot vijf jaar. Passage No 12, Rotterdam. B.J. A. VAN DMIi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3