mm\ Dift iPFicim Kniples. CaliT MLIZEN. Hoek Ooievaarsteeg, ;i- L Boterstraat, E 342. II. II. METZUY. N a j aars- en W inter stoffen j HEN El 111.SE\. Chocolade en Cacao. Het groote aantul zenuwkwalen lloiiiaii Weissmaiiii, C. J.BLOHMEKDM. GebrjL Stollwerck's Stollwerck's Chocolade en Cacao M AKK.TBERICHTEN ADVERTENTIEN. Schiedam Beveelt zich bij voortduring beleefdelijk aan. Goede comsumptie. Nette bediening. Billijke prijzen. In den HOUTKOOPERIJ en. ZAGERIJ Korte Dam, E 387 Morte Ham. „Over Zenuwlijden en Herocrte" wel eens de grieven van een vierendeelsjaar opra- kelde, afgeloopen. Is het kooltje, dat men het Fransche ministerie dacht te sloven, misiukt, in ENGELAND daarentegen is men van plan, de altoos durende stakers en mopperaars, die daarbij hoe langer hoe luier worden, een leelijker kool te stoven. Als dat lieve leven met werkstakingen, gevolgd doo het afd win gen van hooger loon en minder arbeids uren zou moet blijven aanhouden, dan is het te voorzien, dat liandel en scheepvaart toch op de flesch gaan. De groothandelareu en readers zijn uu van oor- deel, dat het beter is een enorme schade te lijden dan den teringdood te sterven en zoo heeft men voorgenomen de hekken te verhangen. Als de matrozeu, stokers, bootlieden, deksjouwers, mijn- werkers, sleepers enz. voortaan niet kalm blijven, zullen de werkgevers eens gaan staken. Dan zal er bijna geen Engelsch schip varen. Dit zal een schok geven, waarvan de gevolgen voor Engeland niet te overzien zijn, alles moet dan met vreemde schepen aangevoerd worden, waardoor de landszonen bitter weinig zullen verdienen, terwijl alles daaren- boven erg zal opslaan. Nu moet het ongeluk nog drenen, dat de heeren uit koppigheid het weinige, dat nog aangevoerd wordt, niet willen lossen, dan komt er hongersnood in het land. Het ongeluk is, dat in zoodanige gevallen de goeden het met de kwaden moeten ontgelden, zoodat iedereen er onder lijdt. Of het mogelijk is de weerspannige en balsturige menschen een dergelijke kool te stoven, valt te bezien. De straf zou wel zeer hard zijn, maar onverdiend ware zij niet te noemen. lets moet er toch gedaan worden, ora aan dien onhoud- baren toestand een einde te maken, en als aan die altoos durende ontevredenheid niet langs vredelie- venden weg een einde kan gemaakt worden, dan is het maar zaak met grof geschut uit te komen. Op een dergelijke wijze heeft men ook in OOSTENRIJK gehandeld. Te Weenen was een deel van het tram- personeel ontevieden en wilde staken. De directie van de tramwegmaatschappij wijselijk overwegende, dat als het personeel van een paar lijnen ging staken, er vechtpartijen zouden ontstaan, om de gewillige koetsiers en conducteurs ook tot staken te dwingen, en voorziende, dat men bij straatkabalen wel eens zijn gram aan de paarden en het materieel kon koelen, besloot den geheelen dienst te doen staken, zoodra als er maar een lijn staakte. Dit gebeurde en Weenen zat een paar dagen zonder tramcommunicatie. De goedwilligen moesten het hier ook met de kwaden ontgelden. Volgens een draadbericht is nu de tramstaking reeds geeindigd. BEUfiS VAN AMSTERDAM. Per Telegraaf. tool "A -- COSTUMES, MANTELS, PEIGNOIRS, enz., leert men kirppen en garncereii in 10 12 privililt- lessen. Men vervoege zich aan het bureau van dit biad. VAN is voorhanden: Een ruime collectie Papier de luxe. Piiotographieen, Pren- tenboekeu, Boekwerken voor kinderen zoowel als voor vol- wassenen enz- enz, aan de ScJams, tusscJien ROTTERDAM en OVERSCIIIE HANDEL in gezaagd en ongezaagd Ypen-, Esschen-, Vuren- en Grenenhout, enz. DE ZEEUWSCHE to lewl prima Talel-, isch- en kerrymosterd in fleschjes met glazen stopper), en VISCIIMOSTEBD in vaatjes teg en concurreerende prijzen. bee ft ontvangen een groote sorteering alsook een ruime keuze systoom JAEG-E3H). Door het toetreden van een Vennoot zal de ZAAK WORDEN UITGEBRE1D I en beveelt hij zich bij voortduring in de welwillendheid van zijne geachte clienteele aan, j terwijl hij hoopt door goede bedieuing het vertrouwen- waardig te blijven dat hij tot nog j toe ondervond. Doolmatige, door der nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fabrl- catie en uitsJuitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandeeren den verbruiker van een aanbevelens waardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp. Ltiketten. De Firm a behaalde: 2 7 Brevets als Hofleverancier, 44 Eere-Diploma's, gouflen enz. Medaillen; een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat. Reeds 1874 schreef de Accademie national de Pans: Nous vous ddcernons une Medaille d'or premiere clasge en consideration de votre excellent© fabrication de Chocolat, bonbons varies etc. etc. Stollwerck 3 fabrikaat is verkrijgbaar bij H. H. Confiseurs, Banketbakkers enz. enz. Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt, Amsterdam, Kalverstraat 103. van zenuwhoofdpijn af, tot de voorafgaan le kenteekenen van apoplexie (liersenberoerte) toe, trotseeri-n nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend. Eerst aan den nieuwen tijd komt de ee" toe, dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg, namelijk langs de buid, eene physiologische ontdekking gedaau heeft, die na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwiil zij in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt, tevens eene weldaad blijkt te din voor de aan zenuwkwalen iijdeude menschheid. Deze geneeswipe is uitgevondeu door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Wrksmann te Vi'shoren, en berust op de ondervinding opgedaan in een 50-iaritre praktijk. Door wassching van het hoofd eenniaal per dag, worden daartoe gescbikte stollen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld. Met deze geneeswijze werdep werkehjk schrtterende resultaten verkregen, en zij maakte zooteel opgang, dat van een door den uitvinder gesclireven werkje hare voorkoming en genezing binuen korten tijd reeds de 21e druk verschenen is. Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklarmgen ointrent het wezen der nieuweie therapie, en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking, maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn, zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geueeskundigen, onder welke P. Meniere, med. dr. professor aan de polvkliniek te Parijs rue Rougemont 10; Steingreber, med. dr. prakliseereud geneesheer aan het krankzinnigen geslicht to Charenton Sanitatsrath Dr. Cohn te StettinGrossmann, med. dr. arrond. arts te Johlingen Dr P Forestier, geneesheer-directeur van het hospitaal te AgenGeheimrath Dr. Schering, kasteel Gutenfels" Bad Ems; Darses, med. dr. geneesheer-directeur der gaivano therapeutische inrichting voor zenuwlijdeis te Parijs, rue St. Honore, 334 Consul von Aschenbach, med. dr. te Corfu Dr. Busbach, arrond arts te Zirkuitz; Ober-stabsarzt Jechl, med. dr. te Weenen; Dr. C. Bongavel te La Farriere (Eure) lid van den Conseil Central d'hygiene et de Sante, in Frankrijk en vele anderen. Aan alien wier zenuwgestel nieer of :ninder aangedaan is, of aan zoogenaamdc zenuwach- tigheid lijden, waarvan de kenteekenen zijn: chronische hoofdpijn, migraine, (schele hoofdpijn) bio.d- aandrang, groote prikkelbaarheid, gejaagdheid, slapeloosheid, lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerten getroffen werden, en nog lij Jen aan de gevolgen daarvan zooals ver- lammingen, onvermogen tot spreken, zware tongval, moeielijk slikken, stijfheid der gewrichteu'met voort- durende pijn, plaatselijke zwakte, verzwakking van geheugen, enz., en zij die reeds onder genceskundige behandehng geweest zijn, maar door de bekende middelen, als onthoudings- en koudwaterkuur wriiven electriseeren, stoomlooi- of zeebaden, geen genezing of leuiging hunncr kivaal g.-vonden hebben e.,i ten slotte zij, die vrees gcvoelcn voor bcroerte, en daartoe reden hebben wegeus veischijuselen'al- zich aanhoudend angstig voelen, verdooving in het hoofd, hoofdpiju met duizeligheid; flikkeriiigen en donker worden voor de oogen, drukkende pijn onder het voorhoofd, suizing in de ooren, het voelen van kriebeling in, en het slapen van handen en voeten, aan al deze drie categorien van zcnnwlijders, als ook aan jonge meisjes lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid, ook aan gezonde, zelfs aan jouge personen die veel met het hoofd werken, en geestelijke reactie willen voorkomen, wordt dringend aangeraden, zich het boven vermelde werkje aan te schaffeu, het-welk op aanvrage kosteloos en franco verzonden wordt door LEMAIRE Co. apothekers te Parijs, rue da l'Echiquier 30. Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van Oud Officier van gezondheid, eere-lid der Italiaansche ,/Saniteits orde van het Witte Kruis" en verder te Ainsterdain, door M. CLEBAN Co., Heiligeweg 42. Arnhem, r/ J. de BEYER, Agent der Sche'epvaart Courant, Rijnkade 71 Rotterdam, F. E. Van SANTEN KOLFF, Apotheker, Korte Hoofsteeg 1. Utrecht, n LOBRY PORTON, Oudegracht bij de Gaardbrug F. 160. Op de jougste hygiennisch-medicinale tentoonstelling te Gent is de WEISSMANN'sche Geneeswijze door de Medische Jurij met de Zilveren Medaille bekroond. pOt. 22 Oct. 23 Oct. 4 Oct. Nedn'l art fi Wark. S 'iniri ii 79Ar 78} 78# n 3 921 92} 92# Obi. 31 99} 99}# 99} Hongarjje, Gondleening 1881 4 88i 88} 88## 0 '*t.inrjjk, Obi. in ftp. Mei. 6 78f 76U 76} sil-v. Jac./Juli. 5 76fS 77 77 Portugal, Oblig. 1888/89 41 83 84} 86#* Rnsland, Oblig. 2e Oo8t. Leening 5 74f 74} 74} 1860 2« iesn. 1.100 41 1011 101} 1676 G. 60-100 41 1001 100# t 1880gecons4 92 92} 92} 1889 4 921 92# 1867/1869. 4 96| Spanje, Perpetneele Schuld. 4 72} 71# 71} Turkjje, Gepriv6 774 77} 77# Donane Oblig5 Gee eerie C en D 85# ISA 96 18 Egypte, Obi. 18764 95 94} Brazilie 1889 4 81f 81} 81} Peru, Obi. 1870 ger. 6 1872 6 10} Venezuela, Obi. 18814 51 51 50} Amenta, Maxwell C. v. A. geet. 10A 10#* 10} Incomb. Geetemp. 14} 16} 15} Rneland, Gr. 8p. MyA5 1211# 121## 121} Zweden, Zw.-Noorw C. v. 0. 5 15 14} 14# Amerika, Atckisons T. C. v. A. 36} 33} 35# Central Pacific. Aand 31 30} 30} C. v. A. Denver Rio Gr 17# Flor. Centr. P.O. v.gew. A. 7} 7 Lonisv. Nan. C. v. A. 78A 78# 77} Miss. Kanae T. C. Aand. 17} 17 16#* Rec. v. bevoorr.A 25} 25 24} N.-Y. L. Erie a West A 22 21} 21# Ontario Cert. v. A. 17} 17} 17} D. Pac. Hoofdl. Cert. v. A. 61* 61} 50## Wab St. L. C. v. A geetemp. 21# Western N. Y. P. Ct. v. Aand. 9} n jj Obi. 2e Hyp. Canada South. C. v. A 61# 53 Pacific. A 75} 74} 74# Niet officieele. 3 pCt. Obi. Panama 5 4} Eerste Tranvaalsche Gondmjjn 6# Aand. Pen. Koper My. le Serie 7 West. Stoomtr. My SCHIEDAM, 24 Oct. 1890. Datum. Spoeling Moutwijn Genever. Amst. Vereen. Beurs Makelaars Vereen. proef. 21 0.70 0.90 12.00 12.00 17.50 18.75. 22 0.70 0.90 12.00 12.00 17-60 18 75. 23 0.80 0.90 12.00 12.00 17.50 18.76. DELFT, 23 Oct. 1890. Geaanmarkt. Bruine boonen en kookerwten met nieer vraag 25 cts. hoo ger, doch wintergerst en inferieure soorten tarwe 25 cts. lager dringend aangeboden. Maissoorten zeer vast in pry a en 25 cts. hooger en overige artiken onveranderd. Jarige Zeeuwsche en Overmaasche Tarwe f 8.4 10.50. Nieuwe dito f 7.25 4 9.50. Jarige Westiandsche roode Ris- tarwe f 8.4 9.76. Nieuwe dito f 8.4 8.75. Zeeuwsche en Westl. Rogge f 5.50 4 6.25. Wintergerst f 4 25 4 5.25. Zomergerst f 4.00 a 5.00. Chevalieigcrst f 5.4 f 6 25. Z<rare Haver f 4 25 a 4,75. Lichte dito f 2.75 4 f 3 50. Spelt f 3.25 4 f 3 75. Paardenboonen f 5.50 a 6.25. Daiven- boonen f 6.25 4 7.Groene Kookerwten f 8.a f9.25. Dito Yoererwten f6 50 4 7.25. Buitenlandsche Voererwten f 6.25 4 6.75. Bnitenlandsche Voerrogge f 4.75 4 5.25. Brnine Bronen f 10 50 a f 13.50. Canariezaad f 6.25 4 8.60 Inland-ch Hennepzaad f6.75 a 7.50 Bnitenlandsch Hennep- zaad f 6.4 6.75. Koolzaad f 8.75 4 9.75. Mixed Mais- {6.25, Odessa Mais 5.25, Cinquantino 5.75, per 75 kilo. Botermarkt. Aan Stads Waag gewogen van 17 Oct. tot 23 Oct.: 0 vierden 568 achtste., en 98 zestienden vaten Boter, wegende te zamen 12340 kilogrammen. Prjjs: Prima qnaliteit f 76. Gotde qualiteit f66 Mindere f 54.per 40 Kilo. Vette Koeiante kw. 1 240—290 2s kw f 155 200 165—210 136 160 36-55 i n n n 1424} Weilammeren 23—27 Biggen... 4-10 823 Paarden.. 40130 90—180 Vette Ossen f 0.60 A 1 0.65 4 f 0.70 0.80 4 0,85 0 62 Ealfkcoien235-255 Varrkoeicn 180 - 215 Vette malvercc65—82 Schapen19—33 Lamschapen Vet te Lammeren van Mag ere Varkens Nut htere Kalveren f Stieren Rnndvloescb per kilo Vet Kalfsvleeseh per kilo0.75 Scliapenvleescli per kilo0,65 Lamsvleesch per kilo GOUDA, 23 Oct. Granen Witte poldertarwe jarige f alnieuwe f8.00 4 f 8.76, roode dito f 0.00 a 0.00, angel dito (0.— a 0.00 jarige Zeenwsche dito f 9 80 a 10.40, nieuwe dito 1 9 30 4 f 9.75, mindere soort Zeeuwsche 18.75 a 9.00. afwjjkende id. f 6.75 4 7.25, polderrogge f 5.a 6.40 Zeenwsche dito, f 6.25 a 6.50, voer dito (p. 70 k) 1 6.40 a f 5.60, winter gerst f 4.60 a 6.10, zomer dito f4.40 4 4.80, jarige chevilier- dito a nienwe dito f 5.60 a 6.50. Haver f 3 00 a 4.10 per heet., dito f 7.50 a 8.25 per 100 kilo. Kookerwten 9.25 4 10.00, inlandsche meeting dito f 0.00 4 0.00 buitenl. voer erwten 1 0.00 4f 0.00 per 80 k., witte boonen f 10,75 4 11.50 bruine dito f 00.00 4 f 00.00, duiveboouen f 0.00 4 0.00 paardeboonen i 0.00 a 0.00. Mais: Amerik. f 6.80 4 f 6.60 Odessa 10.00 a 0.0 0. Cinqnantine f 6.25 4 t 6.50 p. 100 k. Hen nepzaad, inlandsch f 6.25 4 6.50 en bnitenlandsch f 5.75 4 6.00, spelt f 0.00 4 0.00, kanariezaad f 7.50 4 8 50, koolzaad 0.00 a 1 0.00 karwijzaad f 0.00 4 0.per 50 kilo. Aangevoerd 105 partjjen. Kaas. le qnal. f 27.— 4 29.—, 2e qanl. f 23,00 4 f 26,00 zwaardere f 4 graskaas f -.Noordhollandscbe 124.— 4129.Handel matig Boter met redelijken aanvoer, prjjs der goe- f 1.50 4 1.60 wei- 1 1.25 4 1.40 en der grasboter f 0.00 per kilo. Handel vlug. Melkvee met goeden aanvoer, bandel vlng, prjjshoudend. Vette varkens met tameljjken aanvoer, handel gewoon, 21 a 24 c. per g kilo. Biggen voor Engeland met weinig aanvoer, handel gewoon, 19 4 21 c. per kilo. Magere biggen met goeden aanvoer, handel traag, 1 0.85 a 1.35 per week. Lammeren met grooten aanvoer, handel redelijk, 1 13 4 20. Nnchtere kalveren met eenigen aanvoer en vluggen handel Graskalveren met grooten aanvoer, handel vlug, f 40 4 90. AMSTERDAM, 22 Oct. Ter veemarkt van beden waren aangevoerd 0 run J., lste qualiteit 00 c., 2de qnal. 00 c., 3e qnal. 00 c 162 vette kalveren, lste qual. 90 4 c 2de qual 70 c. per kilo, 16 nuchtere kalveren, f 7 4 11, 0 schapen en lammeren, 135 vette varkens, 40 4 45 c. per kilo. AMSTERDAM, 23 Oct. Prjjzen der aardanpelen op heden Pr. Dokkuinmer jam- men f 2.10 4 3 00, dito saayers 1 50 4 1.70 Geldersche blauwe f 2.75 4 3.00, Pruisisehe Hamburgers f 3 20 4 3.50, Katwqkei zand t -.a Hillegouimer zand f 4 OJ/0 Haar- lemmer zand f 4 Zeeuwsche Spniscbe jammen, f 3.00 i 4.00, dito Flakk. f 2.50 4 3.25, dito blauwe f 2.63 4 f 2.90 alles per hect. Henri Hiisen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Schiedammer | 1890 | | pagina 3