OPRUIMING VAN LAPPEN PIANINO TE KOOP. TSHUUR MAATSCHAPPIJde Toeleomst M&ATSCHAPPIJ DILIGENTIA. V 0 C A A L EN INSTRUMENTAAL MVATSCHVPI'IJTot M van *t Algemeen. DEPARTEMENT VAN FINANTIEN. HOUTVERHOOPIIG IUlkKY, EIKEN- en IJPEN BOOMEN, ALHIER FRANSCHE ROMANS. ongemeubeleerde Manners Maatscliappeli j k Mapitaal: KEN MILLIOLN GI LDEN. ttosa de t ries Ferdinand Laub Orctieststukken De SPREEKBEURT, op Vrijdag, 6 Januarij 1860, zal worden vervuld door den WelEdel Zeergel. Heer Dr. J. Gunning Lector aan 's Rijks Hoogeschool te Utrecht. Jtcpartement ,t Gravenhage, VIERDE VOLKSVOORLEZING (de eerste over NatuurkundeHeden, 5 Januarij 1860, des avonds ten acht ure, in miigentia. Toegangsbiljetten zyn alsnog kosteloos voor het publiek verkrijgbaar bij den Heer SXRICKER, Schoolstraat Namens Bestuurderen, Mr. B. L. RASCH, Secretaris. De 'S GRAVENHAAGSCHE SUB-COMMISSIE der KWEEKSCHOL voor Zeevaart te Leiden, betuigt" haren opregten dank voor de milde onder- sleuning haar te beurt gevallen. Daardoor in staat gesteld om een aantal onver- mogende Knapen van den leeftijd van 13 18 jaren geheel kosteloos op genoemde School voor de Zee- dienst te doen opleidenzoo maakt zijbij deze ouders en voogden op deze hoogst nuttige InrigtiDg opmerkzaam, hen tevens uitnoodigendewanneer zij hunne kinderen of pupillen door tusschenkomst of voor rekening der Sub-Commissie op de Kweekschool wenschen te plaatsen zich tot een der ondergeteekenden te vervoegen. De Sub-Commissie voornoemd Jhr. A. KLERCK. Da. J. HERMAN de RIDDER. Jhr. Mr. J. J. de la BASSECOUR CAAN. Mr. C. A. van der KEMP. Administrate der Domeinen. "x^het 'SGRAVENHAAGSCHE BOSCH. Op Dondcrdag, den 13 Januarij I860, des voormiddags ten 10 ure, zal de Ontvanger der Domeinen te 's Gravenhageals daartoe behoorlijk gemagtigd, in het Haagsche Bosch, ten overstaan van den Notaris C. J. SCHIEFBAAN, publiek, bij opbod en afslag, verkoopenzoo noodigmet voorbehoud van goed- keuring van den Directeur der Registratie en Domeinen voor Zuidholland alsmedc eenlg HAKHOUT is HET 'S GRAVENHAAGSCHE BOSCH. De Voorwaarden waarop deze Verkooping zal plaats hebbenliggen ter lezing op de gebruikelijke plaatsen. Een ieder die gading hebbekorae ten voorschreven dage aan het Huis van den Boschwachter van der Zalm. De Ontvanger voornoemd, H. COLLOT D'ESCURY. DONDERDAG, VRIJDAG en ZATURDAG, tot 13 uur, en DIVERSE ARTIKELEN, bit W. FOtrMS-jlfllHiEJEH. Men vraagtmet 1°. February, eene WERKHEID die tevens een Bur- gerpot'"koken kan. Die goede getuigen kan voort- brengen, adressere zich met brieven onder de letter Dbij den Boekhandelaar A. H. Bakhuijzen. worden IN HUUR aangeboden bijzondere goede LOC1LEM tot berging van GranenHooi Stroo enz.in een pand aan het Water gelegen waarbij tevens eene rulmtc Vorstvrijvan 8 bij 22 Ellen op den beganen grond, uitmuntend geschikt voor een Entrepot van Wijnen. Gefadi"den gelieven zich franco te adresseren, onder letter"H ,°bij den Boekverkooper F. Overhoff, Hofspui. Men vraagttegen 1°. February 1860 eene WERK- MEID, van de P. G.tusschen de 30 en 40 jaren. voorzien van de noodige getuigen van bekwaamheid en goed gedrag. Adres franco brieven letter P bij den Boekhandelaar J. Andriessen Jr., Hofstraat alhier. Te»en 1 Mei wordt te 's Gravenhage gevraagd eene bekwamo KAMENIEK LINNE^MKID van de Protestanlsche Godsdienst, tusschen de 2o en 30jaren, die verscheidene achtereenvolgende jaren in dezellde betrekking is geweest en goede getuigschrilten kan °ver le<*«en. Adres met franco brieven, onder de letters O O aan de Boekhandelaars A. van Hoogstraten en Zoon te 's Gravenhage. Te"en 1°. February aanstaande wordt gevraagd voor eene Weduwe uit den fatsoenlijken Burgerstand in een stil ordentelijk Gezin, HOST en INWONING en verdere verzorglng met vrije Slaeipleamer Antwoord met opgave en prijs aan hot Bureau van dit Dagbladonder letter G. Brieven franco. Door GEBROEBERS BELINEAMTE zijn uit Londen ontvangen: Moral Emblems with Aphorisms, Adages, and Pro verbs, of all Ages and Nations, from Jacob Cats and Robert Farlie. With illustrations freely rendered, from designs found in their works by John Leightox F. S. A. The whole translated and edited with additions, by Richard PigOt. (In prachtband.) Prijs f 22. Bowrixg. A visit to the Philippine Isles, f 12.60. Through Norway with a Knapsack, f 8.40. Mary Gillies. The voyage of the Constance, f 3.50. Hain Frisweli.. Out and About, f 3.50. Harriet Myrtle. A visit to the new forest, f 3.50. Nog o. a. voorhanden de volgende Aiiedee Achard: La robe de NessusBrunes et blondesLes Petlts fils de Lovelace. AlbiSric Second: Contes sans pretention; A quoi tient [amour. Alle 60 cts. Aixsworth (Harrison.) Abigail ou la Cour dt la reine Anne, f 1.10. Arxould (Arthur) Contes humoristiques. f 1.90. d'Aunet (Mme. Li£onie) Une vengeanceUn Mariage en province. Balzac. (H. de) Le lys dans la vallte. Alle 60 cts. Bij fatsoenlijke lieden, in een gesloten Huis aan den ZuidwalTE HUUR liefst voor een' Heer of Dametwee OSiGEMEU- BELEERDE ROVENKAMERS. Adres bij den Boekhandelaar A. H. Bakhuijzen te 's Gravenhage. Men vraagt IN HUUR1°. Mei2 ii 3 ruime waarvan ddn geschikt voor Schilders-Atelier Opgave van stand en prijs, onder lett. B, aan 't Bureau van dit Dagblad. Door toevallige omstandigheden TE KOOP een© Octaaf PIANINO, in mahonyhouten kast. Adres, letters C R, aan 't Bureau van dit Dagblad. De Ondergeteekende, gedurende de laatste jaren EERSTE SECONDANT aan het Instituut van Dr. F. C. Le Comte, aan de Geestbrug, heeft de eer, zich aan te bevelen, tot het geven van LESSEN in de NederlandscheFransche, Hoogduitsche en Engel- sche Talen, benevens het Italiaansch Boekhouden. 'sGravenhage P- G. LUITJES. 4 January 1860. ZiekenN°. 35. TE HUUR gevraagd, tegen I Mei aanstaande, een BOVEN-BENEDEN of wel GEHEEL HUIS, bevattende 5 k 6 Kamers, Keuken, Kelder, Tuin enz., Hierop reflecterenden, adresseren zich, onder letter U, aan 't Bureau van dit Dagblad. j^|T^rjMen verlangtmet 1°. Mei e. k.voor een eenig HEERdrle gemeubelde Hamersbij voorkeur in een gesloten huisin het oostelijk gedeelte der stad. Adresonder letter Xby den Boekverkooper J. M. van 't Haaff, Dennenweg, bij 't Voorhout. Hip TffTfTD om D A D E L IJ K te kunnen Jj H11 Uli f aanvaardendrie net GEMEU- BELEERDE KAMERS, waarvan twee en suite, op een' fatsoenlijken stand in het midden der stad. Nadere informatien zijn te bekomen bij Gebroeders BelinfanteBoekhandelaars alhier. SCHOUWBURGENCONCERTEN, enz. Tta6&tre-Royal Fran^ais de la Haye. Direction de Mr. d'HOOGHE. Jeudi5 Janvier 1860. JOSEPH EN fiGYPTE, Drame Lyrique en 4 actes. premihre representation (reprise) de Mlle. DANGEVILLE, Vaudeville en 1 acte. Premibre representation (reprise) de: LES PET1TES MISfSRES, Vaudeville en 1 acte. Ordre 1. Les petites misbres. 2. Joseph. 3. Mile. Dangeville. On commencera a 6); heures. Kontnklljk-Hollandsche Scliouwburg. Directie: BREEDfi en VALOIS. Vrijdag6 Januarij 1860. Eene tweede voorstelling van HET LOGEMENT DE GOUDEN ZON Blijspel in 4 bedrijven. Daarna: Eene tweede voorstelling van DE BRUILOFT VAN KLORIS EN ROOSJE, Oud-Hollandsch Kluchtspel. Aanvang ten 6^ ure. op het fraaiste gedeelte der stad een HUIS met vijf kamers twee kabinetjes, keuken kelder en zolder met dienstbodenkamervoor f 800. Te bevragen aan 't Bureau van dit Dagblad. ONDER BESCHERMING VAN Z. M. DEN KONING. Mederland. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP VAN VERZEKERING OP HET LEVEN. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 Julij 1858 N°. o7. n« nn Mr T R PORVER HOOFTLid van den Gemeenteraad van Amsterdam Cmmissarissen e jus[it;e bij de Arrondissements-Regtbank te Amsterdam A. LANGRAND r ^!I'h RAHUSEN Lid van de Provinciate Staten van Noordholland en van WOLTFRBEEK Lid'van de ^orincialeVtaten vaii Noordholland en ran den Gemeenteraad van Amsterdam. F. J BaJon van WIJKERSLOOTH van WEERDESTEYN, Grondeigenaar, Kamerheer van Z.M.den Komng. Directedren De HH. P. L. DUBOURQ en J. BOS. Agent te s Gravenhage P. J. FUNCKE, Lange Pot en NEGENDE BU1TENGEWOON GROOT L SARLUIS ZOON VEENESTRAAT, berigten dat zij steeds voortgaan met den ver- koop der Nleuwste Fransche Modellen van Mantels. Zij zyn J tevens nog ruim voorzien van 4/4 en 5/4 Fransche Zwarte Zijde, van af f 1 tot fi de el. Gekleurde Zijden Stoffen in alle qualiteiten en pryzen. Mooi gewerkte Doeken en Longshawls Tapis van /8 tot f 100. Nieuwe buitengewoon goedkoope Cachenez van at 50 Cts. Nieuwe Winterstoffen en afgepaste Robes van fb en hooger. 8/4 Geruit Flanel 90 cts. h yn r. 11 -pommnt pn I ustre 22A cts. Zwaar Zwart Merinos 271 cts. Beste Lama s 17£ cts. Stalen Veren 3J cts. en 5/4 Param Cissa 20 cts. Haarlemmer 15 cts. Beddentyk 15 cts. Neteldoek voor Gordij'nen ^21 cts. Flanel 25 cts. 12/4 tot 4/4 ongebleekt en wit Katoen van af 8^ cts. Meubelchits8£ cts. Over- hemden f 1 8/4 en 5/4 Witte, Blaauwe en Roode Baai van af 55 cts. en hooger, Groote Chitsen en Wollen Sens 3.25 Molten Dekens, 87i cts. Buitengewoon goedkoopeFRANSCHE "NTEN ,n aHe quahteBen en breedten. Eene partij CRINOLINES k f l.OOen PORTE- JUPES POMPADOUR, zeer geschikt bij morslg weder. Op nieuw ontvangen Zware Geribde en Eflfen Lakens van af f 1.20. WD ©VERZEESCHE UITRUSTINGEN worden in den kortst mogelijken tijdzeer solide en Allli net bewerkt, afgeleverd op WoensdagJIM- January MSOO in het Locaal van den Koninklijken Schouwburg met belanglooze medewerking van Mevrouw life Zangeres aan de Italiaansche Opera te Amsterdam, en den Heer Kamer-Virtuoos van Z. M. den Koning van Pruissen. SYMPHONIE van Joh. J. H. Verhulst. OUVERTURE Manfred, van Robert SchuMan. OU VERT URE Rienzi, van Richard Wagner. Het Programma zal nader worden bekend gemaakt. Pryzen der Plaatsen als naar gevroonte. VEKTKEH DER SPOORTREINEN. Hollandsche Ipoorweg. Winterdienst. Van Have naar Rotterdam8.30, 10.41 1.33, 3.40, 6.43, 9.43. Van 'sHaee naar Amsterdam: 8.23, 12.31, 4.23, 7.23. Van Rotterdam naar 'sHage: 7.30 9.45 11.40 3.30,6.30, 9.35. Van Amsterdam naar 'silage: 8.30, 11.30 4.30, 7.30. Nederlandsch-Belgische Spoorweg. Van Rotterdam: 10 u. 15 m.j 3 u.j 8 u. 40 m.(het laatste alleen naar Dordrecht.) ..on™ Dordrecht naar Rotterdam: 7 u.; 10 u. 40 m.du. 20m. Breda naar Antwerpen en Rotterdam: 6 u. 50 m.12 u. 35 m. 5 u. 20 m.(het laatste alleen tot Moerdijk.) Antwerpen naar Breda en Rotterdam7 u. 45 m.12 u. 20 m. 5 u. 25 m.; (het laatste alleen tot Breda en Moerdijk. Te 'a Gravenhage, bij P. E. van ST ADEN en ZOON, Drukkers en Uitgevers van het Dagblad, Torenstraat wijk Dn°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 4