m The Defender National Assurance and Investment Association Avis Medical. HOUTVERKQOPMG, GEEN PRIJSVERH00GIN6 IB 37 73 EMGELSGHE LEVENSVERZEKERINGIAATSGHAPPIJEN HET OPMBAAR MINISTERIE PHOTOGRAPHIB. S0URABAYA 53 3 5 7?., WAARBORGEN: m: in: it i nd. A ES> *'K 11"* A T 3 K Jv/fSYJ Te BOTTERDiM igiin tadiii. WATERGEIJS, Kapitein W. \i. KRAMMM' Ad res de Cargadoors P. VA RKEVlSSfefe 'ZONTlN, aldaar en de CONINGH C°.te Amsterdam. 1 ft"oin t en Xiet. J. MENDELvan 's Gravesande 3VIEUWE PATENT-OLIE. «9MR IVRVIIK^. B IA a® B It S K Z E I, JKen liapilanl van TMVAJULF UiLLfOKA GULDEN, en Inschrijving- op liet Aedeiiandsehe C^rootboek voor IJ jfrenten. ROTTERDAM, W E.S T - N IE U W L A N D4—83. Agent: G. M. A. MACQIEL1N, 'sGravenhageKorte Houtstraat, n°. 3S, AtrUtU./fh. van Waawn LA PRESERVATION PERSONELLE DOu Itcpi'osentatioii Extraordinaire la Compagnie llalieiuic d'Amslerdam. -» f V, I i tj jVi II ede&~ overload tot mijne innige droefheidroijn geliefde Kleinzaon CORNELLS PETRUS BUTZEN, in den ouderdom van raim 20 jaren. 's Geavexhage, Wed. Hv M. ZWENNIS den 7 Januarij 1860. gob. Mch.Sr. Eenige kennisgeving. Heden overleed Vrouwe DANA CORNELIA RADERMACIIER vax 'S GRAVBNPOLDER Echtgenoot van Chs; vax, OLDEN. «j 's Geavexhage 11 January 1800. A i. NAAE t 1 igG M'tJiHK.l L Hi* voor Goederert en HET SNELZEILEND BARKSClIIP voerende een' geexarmneerden Doctor. OV LOT BlQ (U9U104 De ondergeteekende T. LKfcTR IRK,, vroeger lid der lirma €7. 3T. Eestrade en Cotnp., ver- wittigt hiermede, dat die FIRMA is ontbonden, en hij door de regthebbende met de verdere Liquidatie is belastverzoekende alzoo geene gelden aan de ont- bondene Firma verscliuldigdte betalendan op Quitantie door hem geteekend. 'e Geavexhage 12 Januarij 1860. G. T. EESTRARE. °P Je HOFSTEDE groot raese 11 RROEKonder Wassenaar, op Donderdag, -"■.-AJas, den 26 Januarij 1860, des voormiddags lOure, van eene aanzienlijke partij extra zwaar HAKHOUT en'zware Populieren BUOJIKSi, geschikt voor Werk- hout. De verkooping zal gehouden worden (en huize van den Kastelein Groenewegenaan den Deijl. Bij biljetten breeder vermeld. De ondergeteekendesedert 8 jaren alhier gevestigd en zijne geeerde Begnnstigers steeds naar genoegen bediend hebbendeberigt door deze, dat voortdurend bij hem is te verkrijgen Puik Rundvleesch ad 70 tot Centsen dito Stalfsvlecscli ad 8© Cents bet Ned. pond. Spui, N°. 81. Deze OLIE en LAMPEN zijn te bekomen bij P. van Kempen, KazernestraatSack en Comp.School- straatvan der List, Lampenmaker, Korte Molenstraat, en de Weduwe Boon, Leidschendam. Deze Olie geeft het beste en goedkoopst bekendo licht in helderheid en vermogen het krachtigst kolengas-licht overtreffendedrieinalen zooveel licht verspreidende als de gewone Patent-Olie, met minder kosten. Men kan zich hiervan overtuigen door de proel te nemen met een Lamp, bij genoemde Depothouders te verkrijgen voor 50 cents per avond. Zij die wenschen mede te ^diiigen naar de betrekking van HOOFDONDER WJUIZER qan de op te rigten BURGERSCHOOLtegen verhbogd schqolgeldworden verzocht de door do Wet gevorderde stukken voor den 20 February e. k.vrachtvrij in te genden aan het Gemeentebestuar van 'a Geavexhage. De vereischten zijn: de Hoafvndertwjzersraag tweede rang), Ijet bezit der aetcn voor het Qmierwijs in de Wis'kunde t-n -dcbeginsolen der Fransehe Taal (of van die voor bet verder'voortgezet onderwijs in die vakken) het bezit van acten voor het onderwijs in de Engelsche en HoogduHsche Taiert zal tot a-anbeveling :strekken zoodat bet vergeljkend examer. zi'ch ook voor de bezitters van die acten over die talen zal kuntien Git strekken. i rj-.i ,Po voprdeelen zijn: .1- M r Oi iUnllM) tfailfnj 1°. Eene jaarwedde van f 1100. •F. -V-ijf ten honderd van de' scfio Ageldmeii ,$lltffa&g <W0nim^v¥ur en. lialU- ,.u. De aan te stellen Hoofdonderwijzer zal verpligt zijn de iteedsijgenMwvktt :.ot:iEog tehmnkun iustructien op (e tmigen j wl- laaijaaldelijk ziclt te belasten met h.et gevep van ondjwrigt nan de Kweekolingenby.de Openbare Scholen geplaatst., De betrek^ng zal op den LMtri I860 mbeten worden d/trivdUM Y. "C ioov «i Jipllwa n« b->o <ihA ildeiUkiii luvU o-F-ii! iv'jg V (j.) bi:.w nifit sijq qtaabliwen sdiuq 106V Dag en plgats,, van, het vergelykend exaro.en zullep nader aan de belarighebbonden worden bekend gemaakt. Bij den Boekhandelaar fT.JP. VAUT STOCKUM alhier, is gelegenheid tot plaatsing van een die goed kan Votivven en Innaaijen en tevens van een knappen LOOPJO\'CiE\. Eene JUFVROUW, van de P. G.zag zicli gaarne geplaatst als GOUTERKAllTE - EXTEHNE bij e'en of twee jonge Kinderen ook is zij bekwaam de beginselen der Muzijk te onderwijzen. Adres letter G bij den Boekhandelaar 31. J. Visser, Vlamingstraatalhier. In het DIACONIE OUDE VROUWEN-en KIN- DERHUI.S der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te 's Gravenhage wordt tegen 1 February aanstaande gevraagd eene BURGER JUFVROUWniet beneden de 30 jaren oud en Lidmaat dezer Gemeente bekwaam ora de geheele besturing der NATTE en ItROtlCiE wasch op zich te nemen en er de Meisjes in te onderrigten. Belanghebbenden worden verzocht zich te adresseren, liefst in persoon ter vergadering van Vrouwen Regentessen des Vrijdags avonds ten 7 ure, aan bovengenoemd gesticht of met franco brieven aan haar Ed. adres. met 1°. Met aanstaande, een BOVENIItJISop de Plaatsn°. 12, bevattende zes kamers, kabinetje, domestiekenkamerkeuken kelder, twee zolderspomp met wel- en regenwater en verdere gemakken. Te be- vragen aldaar. AARDAPPEEEWIiANDop Ealkenhosch. Te bevragen op Zobgvliet, aan den Scheve- ningschen Weg. Men vraagt voor twee eenlge Hedentegen Mei aanstaande, TE HUUR of TE K.OOP, een HCISmet zes Kamers en verdere gemakken, op een' goeden stand in het midden der stad. Adres, onder letter D, aan 't Bureau van dit Dagblad. EN GOEDGEKEURD BIJ PARLEMENTS-ACTEN 7 8 Victoria, Cap. 11© en IE 18 Victoria, Cap. 13. OIRECTIE VOOR MED ERE AND alwaar inlichtingen en Prospectussen KOSTELOOS te verkrijgen zijn en VEnZEHESIKGEK op OVERLIJDENTOEKOMSTIGE KAPITALEN en LIJFRENTEN (met teruggave der gestorte sommen in geval van overlijden), DADELIJK INGAANDE LIJFRENTEN en van PENSIOENEN aan WEDUWEN en WEEZEN worden opgenomen. De koopsommen voor DADEEIJJfc IMCrAAMDE LIJEKEiVTEK wordenten name van de RENTENIERS voor vruchtgebruiken ten name der Maatschappij voor blooten eigendom onvervreemdbaar gedurende het leven van de Renteniers, ingesclireven op het Mederlandsche Clrootboek en de Certificaten daarvan aan de Rcntetrekkcnden zelve, tot waarborg voor de rigtige nakoming van het Contractin lianden gegeven. Bij den Beekhaf>deinar Iff, J. V I S 8 E.R VEAMiXGSTEAA-rt aShitwv zjet HEDENdiet licht L- JL mi* DOOR .;j Aj fi. Jtpj itoiiotl lioff JlJIJ Ctl.HttOtj|3<ililo SubstituutnOfjkier van Justitie te 's Grave n hag e. -ic 'EEESTE GEDEEtTE. PrijsS.IO. oi Rfoiia »Iv 111 .iiomJ it oi. J.. Voor l,©0francs een COMPLEltT TOILSTEL van de viei'de grootte, voor OEZIOTljM en POR-rRE^ffEM"; voor 20© francs i SPIEGEL- PLAAT van 13 op 18 centim. voor 300 francs };jj£ORMALE SPIEGELPLAAT" van 18 op 24 pent; in, LESSEN Avordcn voor niet gegeven bij ALEXIA tl'I!jGETgebreveteerd Gezigtkiindige, ■Strailt St. Martin, n°.TC0, te Parijs, - die zich belast mef cpraniissien en verzending naar buiten 'slands. - -it a .14 3 - A vsw 1 m l.e Dr. SAMUEL LA' MEET, (inscrit) L. S. R, MCmbre Hoborairedu London Hospital MddicftlSociety M. D. do rUnivCrsitd d'Erlangencontinue ses COnSnl- tati-ohS personell'eson par cbrrespondancesur tods les ditS dbbilltd etJ ICS infirmitds SeCr&tes de Id jeunfe'sse ce 1'age mbr, tous les jours, chez lui, 3< Bedford Square, a JLondres. Le Dr. LA' MERT vient de publier (aux prix do I franc) une nouvelle edition de son ouvrage ayant pour titre Essai sur la ddbilitd nerveuse, orne' de nombreuses gravures et d'Excmples. Cet ouvrage sera envoyd franco par la postesous Enveloppe, contre payement du port, par H. T. HENDRIKSEN, Libraire, Hoog- straat, Rotterdam. li contient le. Section. Physiologie des organes de la gdndration 2e. Section. Pubertd age viril morale de la Physiologie gdndrative vraie et fausse moralitd. 3c. Section. Le mariage dans ses rapports, physique, moral et social, ses espdrances et ses ddsappoin- tements. ie. Section. Spermatorrhde et impuissance. Stdrilitd des deux sexes. Maux que l'on se cause soi mCnio. Tristes consdquences de la ndgligence. 5e. Section. Vices des dcoles. Effets de certaines habi tudes pernicieuses sur les facultds mentale et gendrative. Importance de la discipline morale 6e. Section. Traitement de la ddbilitd nerveuse et gdndrative. Impuissance et stdrilitd. Rdsultats dangereux de divers remedes nouveaux. Principes du traitement mddical, die'tetique et gdndral de 1'auteur, basds sur vingt ans d'une pratique couronnde de succes. Les Maladies secrete qu'elles quen. soient la gravite, la forme ou l'aneien- neteles affections de la peau et les vices du sang, guerissent Ires radicalement et en peu de temps,par les BISCUITS OLL1VIER, approuves par I'Academie Imperiale de Medicine et seuls autorises. Ce medicament est agreable au gout et facile a prendre en secret et en toute saison e'est le seul pour lequel une recompense de 24,000 fr. ait ete votee a 1'auteur. a Paris, Rue Saint Ilonore, 274 au premier etage. Consultations gratuitespar lettres affranchies. On expedie directe- ment. Depots dans les pharmacies de toutes les grandes villes de l'Europe et principalement a Amsterdam Mr. H. H. ULOTH pharm.Zeedijkj sous-depots: chez M. VAN RENESSE, pharm. Boekhorststraata la Haye M. M. CLOOS et VAN SANTF.N KOLFF, pharm. a Rotterdam; M. v. d. KAMER, pharm. a a Middelbourg et M. GROOTENDORST, pharm. a Utrecht. TFSW ICUOVWBVB«G9i, COMCERTK.V, enz. Theatre-Royal Fran^ats «le la Haye. Direction de Mr. d'HOOGHE. Samedi14 Janvier 1860. Abonnements suspendus, ainsi que les Diplomes et Entrdes de Faveur.) donnde par NORMA, Grand-Opdra en 3 actes de Bellini. On comrnencera a 7 heures. VKRTKEH DER UPOORTREINEK. Hollandsche Spoorwcg.IVinterdienst. Van 's Hage naar Rotterdam8.30,10.41 1.33,3.40, 6.43, 9.43. Van 'sHage naar Amsterdam: 8.23, 12.31, 4.23, 7 23. Van Rotterdam naar 'sHage: 7.30, 9.45 11.40, 3.30,6.30, 9.35. Van Amsterdam naar 'sHage: 8.30 11.30 4.30 7.30. Nederlandsch-Rclgischc Spoorwcg. Van Rotterdam: 10 u. 15 m. j 3 u.8 u. 40 m.(het laatste alleen naar Dordrecht.) Dordrecht naar Rotterdam: 7 u.; 10 u. 40 m.3 u. 20 m. Breda naa: Antwerpen en Rotterdam6 u. 50 m.12 u. 35 m. 5 u. 20 m.(het laatste alleen tot Moerdijk.) Antwerpen naar Breda en Rotterdam7 u. 45 m.12 u. 20 m. 5 u. 25 m.(het laatste alleen tot Breda en Moerdijk. Te 's Geavexhagebij P. E. vax STADEN ex ZOONDrukkers en Uitgevers van het Dagblad, Torenstraat, wijk D, n°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 4