Rehabilitatie. 6 W. F. G. Mcolm. Lees met Attentie. BOUW- HI WE1LM3, REVALEHTA ARABIGA. OPEN BARK VERHURING J. SMULDERS, KAPPERS-LEERLING, A n V E It T E A T I E A. Firma F. J. WII.ll.tMI 4 COMP: Henrikc Hoffman van Fallerslelien onder de Gemeenten 'sGravezaude en Maasland, PAP1EREV, COEVORDEN en NIEIW SCHOONEBEEk NIEUWE PATENT—OLIE. A A T MQUITEIT E A S AH LUIS, IB. Verzoeke vooi-al op \uam en Woonplaala te letten. gedragslijn om zicli van alle gewapende tusschenkomst in de Italiaansche zaken te onthouden z.ou willen af- wijken. Dit is zelts het geval niet nu graaf Walewski zijn ontsiag bekorat als minister en door den heer Thouvenel wordt opgevolgd. Uit Italia verneemt men dat het vlugschrift te Borne een zeer diepen indrnk heeft gemaakt in eene verklaring in het regeringsblad zoowel als in eene verklaring door den Paus op Nieuw- jaarsdag uitgesprokenwordt dat geschrift op het seherpst aljgekeurd de reis van de Pauselijke ge- magtigden naar het Congres in de Fransche hooldstad werd onmiddellijk uitgesteld en maatregelen van ver- dediging bevolen. Men kent de verdere gevolgen die zich in de jongste dagen openbaarden nieuwe ver- klaringen der geestelijkheid in Frankrijk, wegens het ongeschonden behoud van het wereldlijk gezag des Pausen nieuw twistgeschrijf en kenbaarmaking in het Kogeringsblad van een brief van 31 Dec. door den Keizer aan den Paus geschreven waarin o. a. gezegd wordtdatzoo de Paus aan's Vorsteu verlangen had gehoor gegeven om het bestuur over de Romagna afzonderlijk in te rigten dit land onder zijn gezag zou zijn teruggebragtdat dit eehter ongelukkiglijk niet gebeurd iszoodat de zamenstelling van een nieuw bestuur niet is kunnen worden verhoed. Voorts wordt verkondigd dat het Congres zal bijeenkomen dat de Mogendheden 's Pausen regten op de Legatien wel niet zullen miskennen maar zich niet verklaren voor de aanwending van dwangmaatregelen om ze weder onder zijn gezag te brengen, zoodat een langdurige staat van wrevel en onrust onder de bevolkingen hieruit is te voorzien dat de Keizer daarom een vrijwllligen afstand van deze gewesten aanraadtdie gedurende eene halve eeuw zoo veel bekommering aan 's Pausen regering hebben veroorzaakt. Men ziet in deze verklaring de bevestiging der staatkunde van opgemeld vlugschrift, en het is nu de vraag, ofbij deze inzigten.de Pauselijke regering en welligt ook andere Kabinetten aan het Congres zullen willen deelnemen. Men heeft dan ook reeds gesproken van eene afzonderlijke handeling van Frankrijk en Engeland doch laatstgenoemde Mogendheid zal, naar ile meest invloed hebbende organen te oordeelen bij haar gevoelen blijven, namelijk dat van niet-tusschen- komst. Nu hoort men ook van een protest der Pau selijke regering tegen do Fransche staatkunde. In dezen nog altijd ingewikkelden toestand vertoont zich thans het Italiaansche vraagstuk ook na den vrede, on vele vroegere voorstanders van het Congre* be- toogendat het beter is dat hetzelve niet te zamen komt, wanneer er zoo veel verscliil van meeningover hoofdpunten bestaat. Op den 12 Januarij 1860 is te 's Gravenhage overleden, de WelEdele Gestrenge Heer Mr. BAVIUS GIJSBERTUS RINIA van NAUTA, in leven ge- pensioneerd ommegaand Regter in dc Eerste Afdeeling op Java, Ridder der Militaire Willemsorde derde klasse, enz., hartelijk geliefde Echtgenoot van Vrou we Johanna Madritsz Laxge. Eenige kennisgeving. Op begeerte van den Overledenezullen geene uiter- lijke teekenen van ronw worden aangenomen. Heden overleed, in den ouderdom van 71 jaren Vrou we M. PERRIN, Weduwe den Heer P. G. Mess, in leven Secretaris van het Hoogheemraadschap van Rhijnland. 's Gravenhage 14 Januarij 1860. Eenige kennisgeving. Op den 15 Januarij 1860 overleed, te Utrecht, mijn Breeder G. J. van MANSVELT, Oud- Gemeente-Ontvanger aldaar. J. P. van MANSVELT. Eenige en algemeene kennisgeving. Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming bij de bevalling mijner Echtgenoote, betuig ik ook namens haar en mjjne Behuwdmoederonzen welmeenenden dank. Delft, 16 Januarij 1860. J. J. J. MILDERS. DIAKENEN der NEDERDUITSCHE-IIER- VORMDE GEMEENTE te 's GRAVENHAGE verzoeken bij dezealien die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan hunne Administratie zoowel der beiden Gestichten als der buiten-Armen en de Diaconale Bakkerij over het jaar 1859 daarvan opgave of betaling te doen vdor of op den eersten Februarij aanstaande. P. M. VERHOEVEN Pz., Groot-Boekhouder. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank alhier, op heden gewezen is ©PCfEOEVEN de staat van FAILLISSEMENT, waarin Josephus Chris tians* Wilhelznus ten B(jhWinkelier en Chirugicale Instrumentmakerbij vonnis van den 15 Februarij 1859 was verklaarden hij alzoo (iCKKllABIUTEGKD. 's Gravenhage 17 Januarij 1860. De Curator in voorz. Faillissement. Mr. B. L. RASCH. Een HEER zoekt bij Burgerlieden HOSTINWONINCi BE1VAS- SCHEHf en H(TIS§EEIJK VERHEER, tegen f 5.50 per week: 's middags 12 ure eten. Adres, onder letter M, aan't Bureau van dit Dagblad. VAN DE PERS GEKOMEN, J BIJ DE Loverkens. LIEDEREN VOOR MIDDELSTEM. Wool den ©UDHOL.EATVBSCHE TEKST VAN IN MVZIJK. GEBRACHT DOOR Prijs f 1.80. VAN DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van DELFLAND zijn vap meening, op Bonder dagden 26 Januarij 1860des voormiddags ten 10 urein het Gemeenlandshuis van Delflandte Delft, openbaar voor den tij.d van vier jaren TE VERIIUREN 1°. Eene partij TEEL- of KOl UlilAO. gelegen in Kostverloren onder Zamlambachtstrekkende van het Nieuwewater tot aan den Maasdijknabij de Oranjesluis, genaamd het Driehoekje, onder de Geraeente 'sGravezande, kadastraal bekend sectieD, n°. 423, groot 75 roeden, 70 ellen. 2°. Eenige percelen VVEILAlfD, gelegen in den Zuid-Nieuvvlandschen of Capellepoldergenaamd de Cingel- of Spuikade, nabij Maassluis, onder deGemeente Maasland kadastraal bekend sectie F n0'. 189, 190, 204 en 269, groot 1 bunder, 48 roeden, 40 ellen. Kunnende deze percelen dadelijk worden aanvaard. De voorwaarden der verhuring zullen acht dagen te voren ter lezing liggen ter Secretarie van Delfland te Delft. LITHOGRAAFVEENESTRAAT Handelaar in Binnen- en Buitenlandsche BUREAU en LITHOGRAPHISCHE BEHOEFTEN, VERKllIJOBAAK de heden nieuw uitgekomen BLADEN der groote Topogr. Kaart der Nederlanden te zamen a f 4, zijnde met de reeds uitgekoraene 23 bladen elk blad is afzonderlijk verkrijgbaar ook gekleurd en op linnen geplakt in Etuis. Berigt tevens aan Heeron Lithographen Architecten en Teekenaars, ontvangen te hebben eene uiimuntende partij LilTil. STEEPEN in alle formaten Calqueer Papier groot 106/72 Ned. maat a 35 cts. 't vel, ook satis Jin; Calqueer-Linnen 1°. qual., Papier voor Architecture met de verdeeling van Duimen, Streepen en Halve Streepenvan 6040 en 25 cts. 't vel Porselein Carton Rollen Inkten Vernissen enz. enz. Deze ©LIE en LAMPEK zijn te bekomen bij P. van KempenKazerneslraatSack en Comp.School straatvan der ListLampenmaker, Korte Molenstraat, en de Weduwe BoonLeidschendam. Deze Olie geeft het beste en goedkoopst bekende licht in helderheid en vermogen het krachtigst kolengas-licht overtreffendedriemalen zooveel licht verspreidende als de gewone Patent-Olie, met minder kosten. Men kan zich hiervan overtuigen door de proef te nemen met een Lamp, bij genoemde Depothouders te verkrijgen voor 5© cents per avond. RIDDELBAAR EX 1IOOGER OXDERWIJI. Privaat Ondbrrigt en Repetitie. Een Doctor in de letteren en regten, te's Gra venhage, heeft wederom eenige uren ter beschikking. Belanghebbenden vervoegen zich bij den Boekh. MARTINUS NIJHOFFRaamstraat. De ondergeteekende maakt zijnen geeerden Stad- genooten bekend, dat hij weder door zijne Fransche en Engelsche Correspondenten gelast is tegen de Hoogste Prijzen IN TE KOOPEN de navolgende als: Japansch Oostindisch en Saksiscli Porcelein Waaijers, Kanten Gebloeinde en Damaste Kleederen, Geemailleerde Horologien, Antique Wapens Goud- leder- en Trijpte Kamerbeliangsels en Ouderwetsche Meubelen. Alle bovengemelde Goederen worden tegen buitengewoon hooge prijzen gekocht. Laat zich aan huis ontbieden. SPU I STRAAT, N°. 1. PERS ON EN geschikt voor de betrekking van BAKER in het Burger-Gasthuis te'sGravenhage, kunnen zich dadelijk nanmelden bij den Gasthuis- meester aldaar. Buiten Kost en Inwoning en Genees- kundige hulpis aan die betrekking verbonden eene jaarwedde van f IOO. MEN VRAAGT EEN' die reeds met het Vak bekend is. Adres in persoon of met brieven bij den Boek- handelaar J. AndriessenJr.Hofstraatalhier. EeneJufvrouw te Groningen die door deilEVA- liEAl'A gelukkig van eene slepende ziekte genezen aan de beterhand was. nam, ter besparing, zoo zij meende, en daar zij zich vrij wel gevoelde, Linzen- meelom langzamerhand naar gelang hare krachten zouden aanwinnentot de gewone voeding terng te keeren zij kreeg echter spotdig door het gebruik van dit Linzenmeelzoo geweldige obstructiesdat men voor het ergste beducht zijn moestgelukkig nam zij dadelijk weder hare toevlugt tot de BEVALEXTA die ook den tweeden keer gezegend op haar gestel werkte, en geniet zij nu de beste gezondheid. De heer C. RIIvKERS, te Groningen, van wien wij dit berigt ontvingen, heeft de vergunning aan belangstel- lenden haar adres te geven. De R E V A LENTA AliABICA is een Meel uit den wortel eener uitheemsche plant op eene eigenaar- dige, alleen aan de HH. DU BARRY bekende wijze toebereid dat eene bijzondore geneeskracht bezit. Het werkt zoo gunstig op de spijs verterings-organen dat maagkwalen oprispingen spanningwinderigheid on- d rbuikskwalen langdurige onpasselijkheden alle sle pende ziekten hoofdpijnen ongeregelde functien hart- kloppingen, branderigheid, huirluitslagscheurbuikkoorts, klierziekte waterzuchtzwaktevitputting verlamming teringduizeling en nog vele andere kwalen zeker en spoedig er door genezen worden. Het is een zacht inwikkelend voedseleen voortreffelijk middel tegen verouderde hoestaamborstigheid en alle andere borst- lijdeneen gezond en sraakelijk eten dat iedereen bevalt en in de meeste gevallen ook dan hulp aan- brengtals men het alleen als ontbijt nuttigtzonder zijn gewonen leefregel te veranderen. Het is zeer versterkend, verwijdert de bij zwakke gestellen dikwijls opkomende vermoeidheid en luste- loosheidreinigt en verfrischt het bloedgeeft een opgeruimd humeur, geneest en wekt tot levensgenot. De prijs der REVAEEIXTA is: Kleine Bussen 87| ct., 1 ffi f'2, 2ffi/3.50, 5ffi/8, 121D/ 16. Eene Brochure, die over dit heilmiddel handelt wordt gratis afgegeven. Men lette er vooral op, dat elke Bus, tot waarborg der echtheiddoor F. VON WINDHEIM <j C0., VERKOBPIIIJIS geteekend is. Amsterdam, I EII HO OP It IIIS 's Gravenhage SACK en COMP. En in de bekende Dep6ts in de andere Steden. Bij GEBBOEBERS BEEIXEAATTE te 's Gravenhage ziet het licht: I. A. D. van der Gon Netscher. De quaestie van vrij en arbeid en immigratie in de Westindie. f 1. II. Jhr. Mr. J. J. de la Bassecodr Caan. Wet op het Lager Onderwijs, met eene aanteekening. /1.20. Van dezelfde Schrijvers zijn vroeger uitgegeven I. A. D. van der Gon Netscher. Bijdrage ter aanwijzing van de grondslagenivaarop de afschafjing der slavernij in Suriname dient gevestigd te worden. f 0.50. II. Idem. Beschouwingen van het laatst voorgesteld ontwerp van wet der afschafjing der slavernij in Suriname. f 0.50. III. Jhr. Mr. J. J. de la Bassecodr Caan. Hand- leiding tot de kennis van het administratief Regt in Nederland. Eerste deelSlaatsregt f 5.60. Tweede en derde deel, de Provinciate en Plaatselijke Besturen. f 4. Zijnde deze deelen ook afzonderlijk verkrijgbaar. Ook wordt door hen uitgegeven Verzameling van Regtsgeleerde adviezen Eerste tot vierde verzameling, 184318524 deelen gr. 8°.1 per deel. Vijfde verzameling, 1857, groot 8°., f 1.50. VERTREK BER HFOORTREINEA. Rollandsche ipoorwcg. Winterdienst. Van 's Hage naar Rotterdam 8.30 10.41 1.33 3.40, 6.43, 9.43. Van 'sHage naar Amsterdam: 8.23, 12.31, 4.23, 7 23. Van Rotterdam naar 'sHage: 7.30, 9.45 11.40 3.30, 6.30, 9.35. Van Amsterdam naar 'sHage: 8.30, 11.30, 4.30, 7.30. Aederlandsch-Belgische Spoortveg. Van Rotterdam: 10 u. 15 m.3 u.8 u. 40 m.(het laatste alleen naar Dordrecht.) Dordrecht naar Rotterdam: 7 u.10 u. 40 m. 3 u. 20 m. Breda naa: Antwerpen en Rotterdam6 u. 50 m. 12 u. 35 ra. 5 u. 20 m.(het laatste alleen tot Moerdijk.) Antwerpen naar Breda en Rotterdam7 u. 45 m.12 u. 20 m. 5 u. 25 m.(het laatste alleen tot Breda en Moerdijk. Te 's Gravenhage, bij P. E. van ST ADEN en ZOONDrukkers en Uitgevers van het Dagblad, Torenstraat, wijk D, n°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 4