TELEGRAPHISCHE BERI&TEN' VIJFDE KLASSE. - N°. 3846 f 1000. N°. 4999 100. 6821 - 1000. 6829 100. 11629 - 1000. 6961 - 100. 17498 - 1000. 7371 - 100. 17660 - 1000. 8626 100. 17363 - 400. 10373 100. 19831 - 400. 12696 - 100. 776 - 200. 16028 - 100. 6099 - 200. 16142 - 100. 16899 - 200. 17911 100. 18131 - 200. 18421 100. 738 - 100. 18865 100. 1611 - 100. 19800 100. 4021 - 100. Er is gisteren vergeten te plaatsen n°. 18679 IE (_EA. r r.su: runixGrx. iSi3inciilan«]«c8&e SSeisrsbersgtcsi. StiiiU'iiiiuulisciie lleui^liengtcn. 955 22| 33 43i 5de reg. inf.in zijn' rang overgeplaatst bij het gemeld depot alhier. Zwolle 13 Jan. In de zitting van het Prov. Ge- regtshof van gisteren werden ter civiele rolle van dat Hof, door den proc.-gen. zijne beschonwingen en con- clnsien voorgedragen in eene zaak welke regtsknndig niet vanbelang is ontbloot. Het betrof de vordering van achterstallige buur van een woonhuis ten bedrage van /140. Dekantonregler teOmmen had zich onbevoegd ver- klaard daar de mondelinge overeenkomst van buur, loopende over zes jaren door den gedaagde was ont- kend. Uithoofde alzoo de regtstitel werd betwistbragt de eischer zijne vordering voor de regtbauk te Deventer; de gedaagde voerde de exceptie van onbevoegdheid aan vermits de vordering beneden de 200 was. En dewijl nlet van het vonnis van den kantonregter geappelleerd was, en de regtb. overigens naar de wet zich ongeroepen memde om kennis te ncmen zoo verklaarde ook de regtbank te Deventer zich onbevoegd. Van dit vonnis werd bij het Hof appel aangeteekend. De proc-generaal oordeelde bij zijn regtskundig betoog, hoofdzakelijk het volgende: dat de regtbank, in het afgetrokkene, daarom niet bevoegd raoet worden geacht, omdat de kanton regter zichwat de zaak zelve betreftonbevoegd had verklaardte minder omdat het hier noch een appelnoch eene verwijzing golddat volgens de wet evenwelddn der regters noodwendig ter zake bevoegd moest zijn; dat hier een jurisdictie-geschil be- stond (een zoogenaamd confiit ne'gatidoch dat het Hof, des ongeroepen, daarover nit eigen beweging niet kan oordeelen dat het vonnis van den kantonregter eene acte van openbaar gezag was; dat daaruit het bewijs mogt worden ontleend, wat de ontkentenis betreft van de geheele overeenkomst van hnur voor zes jaren, vooral nu in hooger beroep het vonnis van den kanton regter was gegaan in kracht van gewijsdedat in die ontkentenis juist lag het betwisten van den regtstitel, ea deze omstandigheid wat ook het bedrag der vor dering ware, den kantonregter onbevoegd maakte; dat de Regtbank als gewoon regter, nu geroepen was, omj daarover te oordeelen, hoe uiteenloopend overigens het gevoelen der regtsgeleerden ook ware over het juist verstand van art. 38, n°. 2, der wet op de regterlijke organisatiewelke reeds zoo vecl hoof'dbrekens en striids had gekosten als een voetangel der regts geleerden te beschouwen is. In deze omstandigheden achtte de procureur-generaal de regtbank te Deventer bevoegd om van de zaak kennis te nemen ten ware het Hof het raadzaam mogt oordeelen de zaak naar de regtbank te Almelo te verwijzen, terwijlzoo het Hof dit zijn gevoelen niet deeldeen het vonnis van de regtbank moest worden bekrachtigddan het Hof niet bij magte was, om het bestaandejurisdictie- geschil zonder nadere vordering daartoe door ddne der partijen uit te maken. Het Hof zal over vier weker, over deze belangrijke regtsvragen uitspraak doen. MABKT- EN DANDELSBERIRTEN. Amsterdam 18 Jan. Granen prijshoudend. Rogge lager. Koolzaadf 62 i Koolzaad voorjaar- 65 Raapolie- 35f 36£ Id. najaar- 37J Lijnolie najaar- 30 30J Id. Mei-32 240ste S T A A T 8 - L T E K I.J. - DERTIENDE LUST. n M a n a n n n n n a Parljs17 Jan. Lord Cowley is heden morgen hier aangekomen. De heer Tliouvenel wordt tegen het einde dezer week in deze hoofdstad gewacht. De Pays zegt, dat men zich bij ieder ministerie beijverd om het programma, vervat in den brief des Keizers, te verwezenlijken. Aan den Staatsraad zullen worden onderworpen die gedeelten van het programma, welke de medewerking vereischen van de Wetgevende Magt. Bern, 17 Jan. De national® liaad heeft kennis en acte genomen van het rapport van den Bondsraad over de quaestie der Dappen-vallei. Overwegende den ge- vorderden stand der onderhandelingen de tegenwoor- dige staatkundige verwikkelingen en overtuigd dat de Bondsraad de waardigheid en de belangen van Zwitserland zal weten te beschermen heeft de ver- gadering besloten zich met rapport te vereenigen. De aankoop der Oostenrijksche stoombooten op het Lago Magiore isna eenigen tegenstand te hebben ontmoet, goedgekeurd. Rfttlrid, 17 Jan. Gisteren is de divisie Rios op den oever der rivier van Tetouan ontscheept. De forten hadden het vuur van het escader onbeantwoord gelaten. Koine, 17 Jan. Het officieel dagblad behelst eene virklaring aan de Katholijken die belang hebben bij I bet behoud van den Kerkelijken Staat, dat de Pau3 zich volgens zijn geweten verplijt heeli. gezien om met ontwikkeling der gronden welke hem daartoe be- wegen den raad van Keizer Napoleonom de op- roerige gewesten af te staanniet op te volgen. Batavia 23 December. Vrachten. Naar Nederland 57^, naar het Kanaal 2.10/. Wisselkoers. Op Nederland 103|. Op Londen 11 32. Aangekomen schepenEconomist, S. C. J. Olivier; CortgeneD. Dunlop; Diligentia, D. van Bentveld; Johannes Lodewijk, A. H. van der Waal; Paul Johan, A. Kooy; Postiljon, J. C. van de PollHendrik Jan, J. van der MeydenMaria Elizabeth, W. van der Valk; Graaf van Heiden ReinesteinJ. Wamsteker BatavierA. de Yoogd van der StraatenThetis, J. Visser, Ez.Koninklijke Nederlandschc Yachtclub, F. L. Zack; Elizabeth, H. A. HarmsCeres, F. Maromes Stad Assen II. J. HaverbultAlcor F. J. van Oppen Diligence, L. SmitDoggersbankP. J. Kerkhoven. Het Ned. schip Agatha Mariakapt. W. B. van Zijp, van Soerabaija naar Nederland, heeft op eene klip gestooten bij den ingang van Straat Bali. AMSTERDAM!18 January. NeDerland. Werk. Sch. 2^ pet. 6464# 64| Dito dito3 76# Dito dito4 i) 98^ 98# Syndicaat3£ Handel-Maatschappij. 4| 126 Belgie. Bij Rothschild 2| Rusland. Bij Hope en C°. 1798 en 1816. 5 104£ Dito 1828-1829. 5 102^ Dito 1831/33. 5 81 Stieglitz4 i) Dito 18545 n 90| Dito 18555 100 100£ Engelsche4£ SPAXJE.Nieuw3°/0thans. 1J 33# Buitenlandsche 3 Binnenlandsche. 3 42f 42| 42| Portugal. Te Londen 3 43| Oostenrijk. Metalliek 1816-18525 51J 52 Dito Zilv. Nation 5 56# 57£ 56J Dito Zilver 1849-1854. 5 731 73| Dito 1847-1852. 2£ 27# 28| Slotkoersen. FRANKFORT, 18 January. Metallieken Nat. Id Crediet Actien Wissel Amsterdam. 53 591 181. - 99£ LONDEN 18 January. Consols3 Mexico3 Spanje1| id3 id. Coup. Cert PARIJtt, 18 January. Fransche Rente. Fransche Crediet Mobiiier Binnenland Spanje3 id. id1J Russische Spoorwegen 68.75 787 43 32f 497 ANTWERPEN, 18 January. 554 60j 43^ 33 225 Metalliek 5 id. National Binnenland. Spanje3 id. idH Crediet Prost WEEN EN, 18 January. Metalliek5 id. National5 Wissel Londen 72.30 79.30 128.75 Frankrijk vervnldein 't afgeloopen jaarwe hebben het reeds bij het Itaiiaansch vraagstuk kunnen gadeslaaneene veelbeteekenende rolin den krijg en daarna in de onderhandelingen, die tot de zamenroeping van het Congres voerden welks zamenkomst ecliter tlians voor het minst verschoven is. De Fransche krijgsroem steeg weder, en dit vervulde blijkbanr Duitschland en inzon- derheid Engeland met bezorgdheid. Maar, terwijl Keizer Napoldon voor Europa's gevoelen, te midden zijner zege, terugtrad en zich dus voor de fail hoedde zijnen 00m vaak verweten dat hij te doldriftig den oorlog voortzette was het ook zeker uit overtui- ging, dat het tegenwoordige Frankrijk niet meer dat van het eerste Keizerrijk is. Wei had het volk in de buitengewone leening boven verwachting veel inge- scbreven wel had de Keizer den aanvankelijk ge- bleken we6rzin van een deel der bevolking door de oorlogsverklaring en daardoor opgewekte geestdrift maar vooral door de schitterende overwinningen, weten te boven te komen. Doch de handelde nijverheid begonnen de gevolgen van den krijg te gevoelenwat zou het zijn indien deze van meer uitgestrekten aard wierd, hoe zou dan het Staats- en het bijzonder credietdoor zoo vele leeningen en ondernemingen van allerlei aard er me6 verbonden zich staande houden Ook die overwegingen klemden zeker tot het aangaan van den vrede, door's Keizers persoonlijke optreding te Vil- lafranca.Dit mogt in Sardinie, in Italie worden afgekeurd, in het overige van Europa werd het herstel des vredes doorgaans met ingenosaenheid vernonen, en in Frank- rijk vooral met uitbundige geestdrift. Keizer N apoleon meende, dat de beschuldingingen van alle zijden tegen zijne staatkunde als eerzuchtig en veo/erziek opge- gaan niet beter konden weSrsproken worden. Dock de tweede helft des jaars wikkelde hem nog voort- durend in allerlei moeijelijkheden met het buitenland eer we er nader vangewagen, herinneren wij dat hij binnen 's lands na den vrede, eene staatkunde van verzoening wilde huldigen. llij vaardigde het besluit tot kwijtschelding uit voor de staatkundige ballingen en voor de dagbladen die door waarschuwingen ge- troffen waren. Invloedrijke vrienden des Keizers gaven te verstaan dat die staatkunde verder zou gaan dat een tijdperk van meerdere vrijheid zou aanbreken daarbij 's volks algemeene ondersleurring van da tegenwoordige orde van zaken ook onder de ieiding van de Keizerin, bij de aftvezigbeid haars gemaals geble- ken geen sterk bedwang meer noodig was. Wat er van die verzekeringen geweest zij, of wel dat de heviger wor- dende redekavelingen over verschillende onderwerpen de regering tot andere gedachten bragtzeker is bet, dat weldra verkondigd werd dat de bestaande bepalingen nopens de drukpers moesten worden in stand gehouden dat zij als 't ware van organieken aard waren en er voor redelijke vrijheid van beschouwing genoegzame ruimte bestond als men ten minste niet door vijandigen hartstogt gedreven wierd. Geachte stemmen verhieven zich daartegendoch de zaak onderging geene ver- andering. Op binnenlandsch gebied valt nog voor- eerst te wijzen op de betere sluiting der Staats- begrootingop de voortdurende uitbreiding van do groote middelen van gemeenschapop de ontwikkeling der nijverheid, uit onderscheiden tentoonstellingen zigtbaar. De pogingen der vrienden van vrijen handel leden bier te lande meer dan ooit schipbreuk en zelfs las men nog onlangs in een geacht biad eene jammerklagt deswege welke veel naar een wanhoopskreet zweemde. Vooral in het noorden van Frankrijk bevinden zicli volgens de uitdrukking van de Debats de citadellen van de beschermende regten naar wier tempering de regering vruchteloos eenige jaren geleden getracht had. Inmiddels wil de Keizer hierinblijkens zijn dezer dagen openbaar gemaakten briefeene algeheele ver- andering brengen eerst den landbouw en de nijverheid verbeteren en dan, op eene doortastende wijze, de vrije handelsbeginselen meer huldigen. Men ziet eerlang voordragten deswege te gemoet. In Engeland wordt dit natuurlijk met hooge ingenomenheid vernomen. Na den vrede werd eene vermindering van de magt te land en te water verordend wij hebben reeds gezien dat dit niet genoeg was om Engelands wreve! na het sluiten van den vrede als van ouds tegen Frankrijk losgebarstente verzwakken. Regerings- en andere bladen waren gedurig in de weer om de verwijten van geene zijde des Kanaals af te wenden en straks met tegen verwijten te vergelden. Nog eenigermate verbonden aan het Italiaansche vraagstuk was de intogt van den Keizer te Parijs op den 15 Augustus (den Napoleonsdag) aan 't hoofd der troepen dat wapengekietterdat vertoon van de zegeteekenen op de Oostenrijkers behaaldmaakte in Engeland een ongunstigen indruken nog meer het biieenbrengen van twee legerkampen. Dat alles diendc tot verleven- diging van den pennestrijd, waarvan men het karakter het best kan beoordeelen, als men een gematigd Fransch schrijver, in October jl.hoort uitroepen: wij Iaten ons niet ligt door vrees bevangen het is onze gewoonte niet die aan, te jagen. Maar zoo wij den staat van zaken in Europa (in 't bijzonder de betrekkingen met Enge land) nagaandan kunnen wij ons niet weerhouden ernstige bezorgdheid te gevoelenals wij het geheel van de buiteniandsche quaestien over/.ien die sedert eenigen tijd het algemeen bezig houden, en die in delaatste dagen vooral, zich hebben vermenigvuldi"d 1 0 en als tware met eene ongevvone spanning zijn opeen- gestapeld. Na de aanstipping van eenige diervraag- punten verklaarde de schrijver als slotsoin: Wij zijn sedert een jaar eene phase ingetrcden waarvan het allesoverheerschende en alle aandacht innemende de buitenlandsche politick is, en de volksgeest, die, om zijn evenwigt te behouden integendeel behoefte zou hebben om zich te ontwikkelen binnen den kring der binnen landsche staatkunde, schijntdoor zijne verwarring en bekommeringen beide, zich al meer en meer naar de eerste te wenden. Dat is het algemeen gevaardat boven de. gebeurtenissen zweeft, die zich heden ten dage voor onze blikken opdoen en de zwarigheden vergrooten die reeds eigenaardig daaraan verbonden zijn dien invloed op de gemoederen mogen wij niet over't hoofd zien. a Wat hiervan zijn moge, het is ook een feit, dat de opgewekte volksgeest in Engeland de buitenlandsche staatkunde van der Franschen Keizer zeer mistrouwend volgde, en, zonder groote behoedzaamheid van Napoldon te dien opzigte de nu en dan opwellende oude veeten gereedelijk tot eene vredebreuk hadden kunnen leiden. Wat in Engeland in het geheele jaar en inzonderheid de laatste maanden een steen des aanstoots was, is het vraagstuk van Suez. Aanvankelijk had de Fransche regering de bijzondere onderneming van den heer de Lesseps zich laten vestigen, maar zich die niet regtstreeks aangetrokken doch de betrekkingen der Fransche en Britsche gezanten daaromtrentwaren van cen onaan- genamen aard en toen de Britsche invloed te Kon- stantinopel zoo verre den boventoon had geslagen, dat het verbod tot voortzetting van de werkzaamheden in Egypte was uitgevaardigdzat de Fransche rege ring ook niet stil, en wist eene soort van schikking bjj de Porte te bewerkenhierop nedei komende dat de Europesche Mogendheden de onschendbaar- heid van Turkye's gebied ook op dat punt waar- borgen en in onderling overleg treden zoudenal- vorens de zaak bepaaldelijk geregeld wierd. Naast dit puntwaren het ook gestadige klagten van Engeland over Frankrijks zucht om zich ter zee uit te breidenen Frankrijk won zeker in dat opzig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 3