B 1 MIT E M h A IX If. Het Journal des Debate wij'st ook op het hooge ge- wigt der korost tot de regering in Sardinie van den heer de Cavour. Men moet, zegt dat blad dit beschouwen als het equivalent, aan gene zijde der bergen van het ontslag van den heer Walewski. Het is het teeken van de aanneming eener nieuwe poli- tiek, er. van het bepaald verlaten der staatkunde, waarvan het ontslag van den heer de Cavour het gevolg geweest is. Het is eindelyk het gevolg van die toenadering tusschen Frankryk en Engeland, welke op het lot van Italie zulk een beslissenden invloed zal uitoefenen. 'S GRAI1 EBTI1ACE 20 January Z. M. deKoning heeft, by besluit van den 15 dezer, n 69 aan HD. gezant te Berlijn, baron Schimmel- penninek van der Oije, vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van Ridder groot- kruis der orde van Albrecht den Dapperehem door Z. M. den Koning van Saksen geschonken. Z. M. heeft, bij besluiten van den 17 en 18. n 72, 73 en 63, goedgevonden den Iuit.-kolonel A. Gayetvan het 3de regement vesting-artillerie, ingevolge zijne aanvrageop pensioen te stellenmet den rang van kolonel. bij het wapen der artillerie te benoemen bij het lste reg. vesting-artill.tot kapt. 3de kl. (naar ouder- dom van rang), den lsten luit. H. C. Riesz van het reg. veld-artill. bij het 2de reg. vesting-artill.tot majoorden kapt. lste kl. F. J. J. Schepernvan het corps; bij het 3de reg. vest.-artill., tot luit.-kol., den'maj. A. C. W. L. J. F. Kellner, van het reg. riidende artillerie6 J bij het reg. rijdende artill., tot kol.den luit.-kol. B. A. van Wickevoort Croramelincommandant van het corps te bepalen, dat de officieren van gezondheid 3de kl. D. J. Schneiders van GreyffenswertW. A. B. A. Strengnaerts en Jhr. L. G. de Rotteovereenkomstig de bepalingen van Zr. Ms. besl. van den 12 Nov. 1857 n°. 56, tijdelijk zullen worden gedetacheerd bij de landmagt in West-indie. Bij besluit van den 18, n°. 65, zijn bevorderd tot controleur der directe belastingen in- en uit- gaande regten en accijnsen van de eerste klassede heer F. H. Krusemanthans van de tweede klasse te Amsterdam tot controleur derzelfde middelen van de tweede klasse, de heeren: H. Houwing, te LobithH. J. Westenberg, te Leeuwarden en B. van Eck te Helle- voetsluis, thans van de derde klasse; en isbenoemd: tot controleur der directe belastingenin- en uit- gaande regten en accijnsen van de derde klasse te Oud-Beijerland de heer G. Oorthuys, thans surnu- merair derzelfde middelen in Zuidholland. Bij besl. van den 15, n°. 75, is benoemd tot kantonregter te TholenMr. C. J. Pickd, advocaat te Middelburg. Bij besl. van dezelfde dagteekeningn°. 78, is aan den heer L. Rijsterborgh op zijn daartoe ge- daan verzoek eervol ontslag verleend uit zijne betrek- king van lid der commissie van administratie over de gevangenissen te's Ilertogenboseh. Bij besl. van den 17, n°. 57, ig aan den heer J. Kuyk, op zijn daartoe gedaan verzoekeervol ont slag verleend uit zijne betrekking van plaatsvervan^end kantonregter te Wageningen. Bij besl. van dezelfde dagteek.n°. 67 is be noemd tot griffier bij het kantongeregt te Waalwijk, Mr. G. P. A. Sopers, advocaat te 's Hertogenbosch! Bij besl. van gelijke dagteek., n°. 68,° zijn be noemd tot griffier bij de Arrond.-Regtbank te Zierikzee, Mr. J. de Fremerij, thans substituut-griffler bij de Arrond.-Regtbank te Amersfoorten tot substituut- griffier by de Arrond.-Regtbank te Amersfoort, Jhr. Mr. M. A. de Savornin Lohman, advocaat te Groningen. Bij besl. van den 18, n°. 64, is benoemd tot plaatsvervangend kantonregter te Haarlem, Mr. J. F. T. van Valkenburg, lid der Gedeputeerde Staten der prov. Noordholland te Haarlem. Bij besl. van dezelfde dagt.n°. 55heeft Z. M. goedgevonden op zijn verzoek eervol ontslag te ver- leenenaan G. L. van Oosten Slingeland van Cabauw en Zevender, als polderschout en secretaris van Vlist en Bonrepas; en te benoemen, bij het polderbestuur Kersbergsche en Achthovensche Uiterwaardenge- meenten Leksmond en Ameide (Zuidholland)tot kade- graaf J. E. van den Andelen tot heemraden A. de Groot en W. B. de Jongh. aanwijzing van de hypotheken en de doorhalingen te verzekeren op dat algemeene register. Te dien einde is eene wijziging voorgedragen van al die artikelen van het Burgerlijk Wetboek welke be trekking hebben op: a. de oversclirij vingenb. de ont- binding der overeenkomstenc. de onderzetting of hypotheekd. de in beslagneming van onroerende goederen, en e. de openbaarmaking van erfstellincen over de hand. Het wets-ontwerp is gecontrasigneerd door de heeren Ministers van Justitie en van Finantien. De Eerste Kamer der Staten-Generaal is bijeenge- roepen tot behandeling van het spoorweg-ontwerp op vr oensdagden 1 Feb. aanstaaude. Den 16 February aanstaande, zal door de hoofd- administratien der hierna gemelde corpsen in hunne garnizoensplaatsen onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, worden overgegaan tot de publieke aanbesteding der leverantie van 250 remontpaarden in 1860 benoodigdwaarvan het getal voor ieder van die corpsen is bepaald als volgt, te weten voor het lste reg. dragonders te Arnhemop 30 paarden 2de reg. te Haarlem 55 3de reg. te 's Gravenhage, 90; 4de reg. te Zutphen30en 5de reg. te Deventer 45 paarden. Door de Raadkamer van het Prov.-Geregtshof in Zuidholland, is devnpefibare teregtstelling bevhlen van den persoon van Pijnacker, beschuldigd van den ver- schiikkelijken moord te Reeuwijk. DientengevoEe is die persoon herwaarts overgebragt. De behandeling dier zaak voor het Hof zal waarsehijnlijk in de vol- gende maand plaats hebben. uitgedacht toestel vervaardigd om de bodems van ljzeien schepen van dorens en aangegroeide zee^e- wassen te ontdoen, zonder dat het noodig is bet schip daartoe te doen dokken. Eene proefin de afgeloopen week met dezen toestel genomen is boven verwachting geslaagd. Het ijzeren klipperschip California aan de wei f liggende is aan de bakboordzijde in eenice uren geheel schoon geschraapt, zoodat, toen het schip tweo dagen daarna in het droogdok werd gezet, deze zijde, tot aan de kiel als geheel schoon en glad zich voordeed terwijl de stuurboordzijde, die met voordacht de bewer- king van den toestel niet had ondergaan, geheel digt met dorens, langhalzen en andere zeegewassen bedekt was. Belangrijk is deze uitvinding te noemen voor ijzeren schepen en stoombooten wantthans bestaat demo^e- lijkheid om gedurende de reiszoodra men aan het verminderen der vaart bemerkt dat het schip aan^e- groeid is, in eenigeuren de liuid weder glad en schoon als te voren te maken en aan het schip de gewono vaart te hergeven. Een der belangrijkste hinderpalen tegen het bezigen van ijzeren schepenhet zoogenaamde aangroeijenis hiermede uit den weg geruimd, en daardoor aan deze jeugdige industrie eene guns'ti<re toekomst geopend. ij vernemen dat het Comitd tot bevordering van den aanleg van een spoorweg van Scheveningen langs 's Gravenhage tot aan en in verbinding met den Neder- landschen Rijnspoorwegnabij Goudain verband met den aanleg eener zeehaven te Scheveningen, moreen eene vergadering zal houden waarin, na het doen van mededeelingen en het lezen van ingekoraen stukken, zal worden overgegaan tot het bespreken van de zaak der zeehaven te Scheveningen. Herhaaldelijk leest men in de dagbladen reclames wegens het niet te regt komen van brieven met gelds- waarde, door den post verzonden. Al dadelijk is men dan steeds geneigddaarvan de schuld toe te schrijven, minstens aan nalatigheid der post-administratievaak aan oneerlijkheid der beambten. Het is waarbet is soms gebeurddat post-beambten zich van brieven, met geldswaarde belasthebben meester gemaakt die dan ook, bij de ontdekking der misdaadhunne welverdiende straf hebben ondergaan. In de eerste plaats kan men zich eene zekere bezorging waarbor- gen, door de brieven, welke geldswaarde inhouden eenvoudig te doen aanteekenen hetgeenhoe groot ook de inhoud zij nimmer meer dan 10 cents kost. Zoodanig aangeteekende brievenwaarvoor speciale zorg wordt gedragen en welke niet aan den besteller worden medegegeven, maar waartoe de geadresseerde zelf aan het kantoor wordt opgeroepengaan niet verloren. Maar, afgescheiden van oneerlijke handelingen der postbeambten, welke dan toch tot de zeldzaamheden behooren mag het gezegd worden dat in vele geval- lende schuld der niet bezorging van brieven aan de verzenders ligthetzij tengevolge van verkeerd gestelde adressen of van nalatigheid der dienstboden. Zoodanig geval is thans wederom ter onzer kennis gekomen. Voor eenige dagen meldden wij dat een brief met gelds waarde naar Doetinchem verzondensedert den 7 dezer was vermist. In ons nommer van heden adverteert de verzenderdat die brief den 17 is te regt gekomen. Zoo als die advertentie daar staat, bfijkt niet hoe dit is geschieden zou dit evenzeer kunnen zijn dat er een diefstal ontdekt en het geld nog in het bezit van den beambte gevonden ware. En wat was nu het geval De brief is behoorlijk op Zondag te Doetichem afgegeven aan den knecht van dengeenaan wien de brief geadresseerd was. Deze niet te huis zijnde, stak de knecht den brief in den zak van zijn Zondagschen jas, en dacht er verder niet meer aan. Den volgenden Zondag den jas wederom aantrekkende, vond hij den brief I De bouw van eene vaste brug over den Rijn te Keulen heeft niet alleen een groot voordeel opgeleverd voor het verkeer over de spoorwegenmaar ook voor een groot gedeelte der bevolkingwelke in de nabijheid van die brug woonachtig is. Daarentegen is het ge- blekendatbij het wegnemen van de schipbrug tus schen de stad en Deutz groot nadeel is ontstaan voor de bewoners van het meer znidelijk gedeelte der stad. Deze hebben zich luide daarover beklaagd. Men is er op bedacht geweest, in do gemeenschap voor dat gedeelte der stad te voorzien, door middel van een stoomvaar- tuig maar dergelijk middel zoude alleen kunnen dienen voor personen, en geenszins voor rijtuigen en goederen. Buitendien zouden er belangrijke kosten moeten worden gemaakt, om den weg naar de vaste brug te verbe- teien. Men verlangt dus ook de schipbrug te behou- den maar daartegen zijn de Rijnschippers opgekoraen n elke beweren dat zij zich aan de ongelegenhe- den van de vaste brug hebben onderworpen ten einde van aile verdere belemmeringen ontslagen te zijn. Die van Keulen geven dit niet toe, en vermeenen, dat zij de schipbrug kunnen behoudenook met de vaste brug; dat de stoomvaart daardoor niet wordt be- lemmerd, en het aantal zeilschepen meer en meer af- neemt. Tevens is het stadsbestuur van Keulen in onmin met het bestuur van den spoorweg, omdat de daarstelling van een goederen-station aan den Rijn is toegezegd, en aan die toezegging niet wordt voldaan. Door de Regering is aan de Tweede Kamer aan- geboden een wetsontwerpbetreffende de wijze van overdragt van onroerende zaken en daarmede in ver band staande verbeteringen van het hypothecaire stelsel. Bij dit wetsontwerp worden de artt. 207 771 743 760, 767, 784, 807, 1006, 1115, 1167, 1654,' 1833, 1888; voorts de artt. 1217,1219,1231,1233 1235, 1236, 1239, 1240, 1265, 1266, 1267 en 1268^ voorts de artt. n°. 3 van art. 504, 561 en 1033 van het Burgerlijk Wetboek ingetrokken en door andere vervangen. Bij deze wetsvoordragt is eene uitvoerige Memorie van Toelichting gevoegdwaarin in het breede de gebreken worden ontwikkeld, die thans aanwezig zijn in het hypothecaire stelsel en daarna de beginselen opgegeven waarop de nu voorgedragen herziening rust. De wetsvoordragt strekt voornamelijk Vooreerst om een algeraeen register te verkrijgen waarop met een oogopslag zal kunnen worden ont- waard het goed volgens de kadastrale indeeling, de eigenaar, de zakelijke regten en hypotheken, die er op kleven, en de onthefflng van laatstgemelde. Ten tweede om de deugdelijkheid en zekerheid der Dingsdag 11., ten I ure, heeft de Hooggeleerde heer J. G. de Hoop Scheffer het hoogleeraarsambt bij het Seminarium der Doopsgezinde gemeente te Amsterdam aanvaardmet het houden eener sierlijke rede in de Latijnsche taal. Na de gewone toespraken tot de aan- wezigen te hebben gerigtving hij zijne inaugurele oratie aan, waarin met krachtige trekken eene schildering werd gegeven van deDoopsgezindegemeente, hoofdzakelijkhier te lande. lu het breede werden de voornaamste lot- gevallen dier gemeente vermeld welke onder de ver- schillende wisselingen, door haarjondergaan ten bewijze mogen strekken, datde bewarende hand der Voorzienig- heidzoo menigwerf uit het schijnbaar kwaad het goede doet voortspruiten. Nadat de spreker zijne rede had geeindigdrigtte hij het woord tot de curatoren van het Doopsgezinde Seminarium vervolgens sprak hij op hartelijken toon tot zijn ambtgenoot, den hooggel. heer Hoekstra, en de overige professoren van het Athenaeum Illustre. Ten slotte wekte hij de stu- derende jongelingsehap op, om het ingeslagen spoor onder zijn uitstekenden voorganger den hooggel. van Gilse, met hem te blijven volgen. Bij het eindigen der kernachtige rede en gevoelvolle toesprakengaf het groot aantal tegenwoordigen op de luidste wijze zijn bijval te kennen. Men leest in de Amsterd. CourantDoor onze ver- dienstelijke stadgenooten de heeren Gebr. Schutte werktuigfabrijkanten op den Kadijkis een vernuftig Heihaalde malen werden in het huis van militaire detentie te Leiden kleine diefstallen gepleegd zonder dat men de daders er van kon ontdekken. Laatstelijk echter werd een der bewaarders in dat huismet name M. C. Z.betraptbij zich hebbende een pakje waarin acht paren lederen zolen. Deswege ondervraagd, zeidehij, dat een dergedeti- neerden in dat huis, zekere B., hem had aangeboden Ieder te koopen en dat hij daarvan gebruik had ge maakt, om zoo doende achter de waarheid der her- haalde diefstallen te komen. Deze B.verhoord zijnde, deelde daarentegen mede, dat hij doorZ. was gelastde zolen van een der werklieden te halen dat hij aan dien last had voldaan doch de zolen den- kende dat er iets kwaads mede bedoeld werd, op eene zekere plaats had nedergeworpen. Beide personen werden hierop voor de regtbank te Leiden gedagvaard, be klaagd B. van eenvoudigen diefstal en Z. van mede- pligtigheid daaraan. Bij vonnis van 25 Nov. 11. sprak de regtbank den lste beklaagde vrij op grond dat zijne schuld niet genoegzaam bewezen was doch verklaarde den 2den bekl. M. C. Z., bewaarder 2de kl.schuldig aan diefstaliramers aan medepligtigheid daaraan door het des bewust helen van het gestolen goed en veroordeelde hem tot eene gevangenisstraf voor den'tijd van ddn jaar. Van dit vonnis kwam zoowel de officier van justitie, voor wat betreft de vrijspraak als de ver oordeelde, in hooger beroep. Heden werd deze zaak voor het Hof in Zuidh. behandeld. Door den heer adv.-gen; Francis werd gerequireerd tot vernietiging van "het vonnis, instandhouding der vrijspraak van den lsten beklaagde, en schuldigverklaring van den 2den be klaagde aan medepligtigheid aan eenvoudigen dief stal, door het des bewust hebben geheeld van gestolen goeden veroordeeling tot eene gevangenisstraf van 1—5 jaren. Nadat door den heer advocaat Mr. H. B. Weenink, voor den 2den beklaagde Z.verschillende' gronden tot verdediging waren aangevoerdis de uitspraak bepaald op aanst. Vrijdag. Bij de steeds toenemende spanning tusschen de noordelijke en zuidelijke Staten van Noord-Amerika, welke zoo ver gaatdat men in het zuiden reeds van eene splitsing der Unie hoort spreken, heeft de New- York Tribune eene berekening gemaakt, welke Staten en hoe vele inwoners ieder dier twee Republieken alsdan bevatten zou. Het blad gaat daarbij van de vooronderstelling uit, dat, in geval van splitsing, Opper- en Neder-Canada, Nieuw-Schotland, Nieuw-Found- land, Nieuw-Brunswijk en de grensstaten Missouri, Kentucky, Maryland en Virginia zich bij de noordelijke Staten zouden aansluiten en komt alzoo tot het cyfer van 29 Staten met 18,208,735 zielen voor de noordelyke en van 10 Staten met eene vrije bevolking van 8,431,726 en eene zwarte bevolking van 2,086.042 zielen voor de zuidelijke Confederatie. Deze berekening valt voor deze Iaatste des te nadeeliger uit, naardien de besturen der zuidelijke staten niet alleen geene wapenen aan die slaven kunnen toevertrouwen, maar zelfs verpli zijn hen streng te bewaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 2