WITTE GOEDEREN Beijersch Bierhuis h "j tr r GEW0VE JAARLWKSCHE 0PBUIMING. Springmatrassen. 1 TILI T i: I T S-A HI A A A K. Ananas Punsch. GBOOT incus, en INSTRIIENTAAL VOORJAARS OPRUIIING NR. DIPST 7AH BIJBLAD TOT HET STUIVERS-MA&AZIJN 91 SI TUCKER'S TIJDSCHRIFT VOOR IEDEREEN. VAN EENE GROOTE PARTIJ E. Biiismekamp EC BIT KITZIXGEI! BIER, Muller. m Men veiiangt te iBiiren Th. A. A. Dag. Groenmarkt38, ISeddenPaardeniiaarCrin Vegetale en Zeegras-Matrassen SPUISTRAATbij de kAPELSBRLG. M. PI/REII, UHgaven van H. AIJGII. Mo,n te Avec la troupe Italienne d'Ainsterdara. kOAIAKLIJk-ilOLLAADSCHE SCHOIWBURG. G. en (It. MIJ A ll VG waaronder bijzonder voordeelige LAPPEN, van alle soortentot zeer laag gestelde prijzenalsmcde verder vele WISTER1RTIHKLE1V, als HAND- SCHOENEN, CACHE-NEZ, FANCHON'S, BOUF- FANTEN, WOLLEN MOUWEN, van af Maandag 23 Januarij. HOOGSTRAAT, 290. YLAMINGSTRAATN°. 14. per Flesch f 0.35, 6 Fi.esschex des verkiezende te huis bezorgd) f 2 met 1°. Mei aanstaande, een BOVENHUISop de Plaats, n°. 12, bevattende zes kamers, kabinetje, domestiekenkamerkeukenkelder, twee zolders, pomp met wel- en regenwater en verdere gemakken. Te bevragen aldaar. een HUIS, bevattende vijt kamers met kabinetje, ruime keuken, voorzien van goed wel-en regenwater, tevens ruime berging voor brandstoffen grooten droog- zolder en verdere gemakken, gelegen in de nabijheid van het Bosch. Te bevragen bij den Boekvei kooper J. M. van't Haaff, Dennenweg, bij 't Yoorhouf. een LOHA A L geschikt tot het houden eenei blijvende expositie van voorwerpen uit eene inlandscht Fabryk. Aan eenen fatsoenlijken stand of bnurteene ruime drooge Zaal en, zoo mogelijk, eenen appartei. lii- of opgasig zuilen de voorkeur gegeven worder. Adres, onder-Ietter M, aan't Bureau van dit Dagblad FEGSESTRAAT, berigten dat zij tegen buitengewoon lage prijzen hunne W 1 NTERMANTEU uitver- koopen. Zij zijn tevens nog ruim voor zien van 5/4 en 4/4 Zwarte Zijde, van af f 1 en hooger; Gebrocheerde Lyonsche Doekon en Longshawls van 8 tot f 100. Goedkoope Cachenez 50 Cts. Mooije StofFen voor Japons en afgepaste Robes van f 5 en hooger. Zware Geribdeen Effen Lakens van af f 1.20; 8/4 Geruit Flanel 90 cts. Fijn 5/4 Paramat en Lustre 22| cts. Zwaar Zwart Merinos 27| cts. Beste Lama's 17£ cts. Stalen Veren 3i cts. en hooger. Madapolam 15 cts.; 7/4 Cassa 20 cts. Haarlemmer 15 cts. Beddentijk 15 cts. Neteldoek voor Gordijnen 12| cts. Flanel 25 cts.; 12/4 tot 4, 4 ongebleekt en wit Katoen van af 8| cts. Meubelchits 8| cts. Overhenulen f 18/4 en 5/4 Witte, Blaauwe en Roode Baai van af 55 cts. en hooger, Groote Chitsen en Wollen dekens 3.25. Molton Dekens, 87| els. Buitengewoon goedkoope FRANSCHE LINTEN in alle qualiteiten en breedten. CRIKOLIKES in allequaliteiten van af f l.OO OVERZEESCHE HITKIISTISGEV worden in den kortst rnogelijken tijdzeer soltde en net bewerkt, afgeleverd. zal van MAANDAG23 JANUARIJ. OPRUIMING houden van LAPPEN, diverse WINTER- ARTIKELEN, ROBES JACONATSROBES a VOLAiiTS en DOUBLE JUPES, BAREGE, WOLLEN SHAWLS en ROEKEN, GEDRUKTE MOEKEN, LAPPEN WITTE GOEOEREN en nog vele andere Artikelen. Deze MATRASSENwelke zoo zeer door doelmatigheid reinheid geringen prijs en deugdelijkheid den algemeenen bijval erlangen en voor de gczondheid zeer zijn aan te bevelenworden voor alle afmetingen bij den onder- geteekenden afgeleverd. Voor deugdelijkheid wordt ingestaan. Deze MATRASSEN worden ook gemaakt in IJzeren Ledekanten in alle grootten zijnde een zeer eenvoudig nieuw model, hetwelk in goedkoopte, soliditeit uitmunt en dewelke zeer zijn aan te bevelen. WORDEN STEEDS SOLIEDE EN BILLIJK AFGELEVERD. Door GEBROEDERS B E L I N F]A N T E te 's Gravenhage is verzonden het lste BLAD van den Vierden Jaargang van Let Sedert het STUIVERSMAGAZUN het liclit ziet en daaraan een in ons land nimmer geevenaard debiet ten deel vielzijn er die wanen dat dit debiet door den titel werd veroorzaakt. Dit blijkt het geval niet te zijn want ieder jaar groeit het getal geabonneerden aan. Geen stand in de Maatschappij waar het GEILLUSTREERD STUIVERSMAGAZIJN geen toegaug vindten zij, die wegens den geringen prijs een vooroordeel tegen de nieuwe onderneming hadden zijn daarvan terug gekomen sedert het bleekdat de inhoud ook voor den meest bescliaafden lezer eene aangename lectuur aanbood en dat, wat keuze en vorm der bijdragen betrefthet GEILLUSTREERD STUIVERSMAGAZUN eene waardige plants inneerat naast onze beste Tijdschriften. Het voorname onderscheid isdat de inhoud VEELZIJDIGER en RI.1HER en de PRI.IS VIER- a VUFMAAL LAGER en de aanschaffing daarvan voor iedereen mogelijk is. Op den voortdurenden bloei van het GEILLUSTREERD STUIVERSMAGAZUN bedachthebben de Uitoevers door de keuze van eene geheel nieuwe, zeer fraaije letter, die zonder te klein te zijn toelaat den inhoud nog uit te breiden aan het uiterlijk en innerlijk van dit Magazijn eene verbetering aangebragt geheel in het Ibelang van de^ geabonneerden. Zij hebben het daarbij echter jniet platen blijven. Als premie wordt bij het lste vel gratis'aan de inteekenaars verzonden een Daarin komen behalve een nette KALENDERvele wetenswaardige en algeraeen nuttige opgaven en mededeelin<zen voor, zobwel wat betreft den Almanak, alsMuiiten, Maten en GewigteninNederland, de Kolonien en het Buitenland; voorts een Afstandswijzerdejongste Statistieke opgaven betrekkelijk Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen, en andere Staten een herleidingstafel van den honderddeeligeu kwik tot den lucht-thermometereindelijk eene GESLACHTKUNDIGE TAFEL van het Koninkl{jk Hnls van OIt A UK- NASSA U. Ten einde de belangrijkheid van het Tijdschrift nog te verhoogen, zonder evenweF aan den inhoud van hetzelve te kort te doen heeft de Redactie verleden jaar met goed gevolg aan den wenschhaar kenbaar gemaaktgehoor gegeven om een uit te geven mede tot een zeer geringen prijs, in welk BIJBLAD onderwerpen van meer weten- schappelijken aard populair behandeld worden. De reeds verschenen Jaargang moge ten bewijze strekken van welk een degelijken aard de stukken over de Vaderlandsche Geschiedenis en de Natuur-wetenscliappen enz. zijn dank de medewerkirig van zeer bevoegde schrijvers op dit gebied welke ook voor den nieuwen Jaargang verzekerd blijftgrondigheid van studien en een fraaije, sierlijke stijl, gaan hier gepaard. Mijn zoo beroemdeen geurige ANANAS PLNSCII is steeds bij mij en in de voornaamste steden bij de eerste Confiseurs, te bekomen a f 2 do Flesch. Ook is bij mij te bekomen SIROOP AAN PBNSCH van Jamaica Rum, a f 1.50, f 1.40 en f 1.20 de Fleschen beste JA1HAICA RUM, k f 1.40 f 1.20 en f 1.10 de Flesch. Wijiihandclaar. 1°. NAPOLEON III en de GEESTELIJK- HEIB. Tweede Druk. Prijs 30 Cents. 2°. FRANK.HUH. het KEREHRIJK en het PAUSDOMuit een volkenregtelijk oogpunt bc- schouwd door Vilieiain. Tweede Druk; Prijs 35 Cents. 3°. DE PAUS en HET LONG RES. Vierde Druk; Prijs 30 Cents. 4°. ANTWOORD op lie Brochure DE PAUS en MET CONGRES door Coi.OMan Graaf MxiLaTH te Weenen. Tweede Druk. Prijs 25 Cents. 5°. NAPOLEON III, Zijn Leven en Lotwisselingen tot op den tegenwoordigen tijd. Derde Druk. Prijs 90 Cents. SCHOUWBURGEN CONCERTEN, enz. Thcittre-Rojal Frnn^ais de la ISaye. Direction de Mr. d'HOOGHE. Lundi23 Janvier 1860. LUCIA DI LAMMERMOOR, Opdra de Donizetti. On commencera a T heures. Honinklijk-Hollandschc Sehouivhurg. Directie: BREEDE ex VALOIS. Dingsdag24 Januarij 1860. DE OUDE KORPORAAL, Tooneelspel in vier bedrijven, en een Voorspel: HET BIVOUAC DER GARDE VAN NAPOLEON TE ULM in ddn bedrijf. Aanvang ten 6£ ure. UOEASOAG 25 J AN IIAlt I A TE GEVEX DOOR DE HEEREX Violoncelist van Bordeaux met medewerking van Mevrouw CAETANINA it It. A JI IS f EE A MAUUEEI Primo Contralto aan de Italiaansche Opera te Amsterdam en ANNA en GERAIIJS HEREING Piano en Viool. Prijzex der pla-Atsen: Stalles/4, lste Rang/3, 2de Rang 2.50 (Loge Ferrate) en 2 Parterre f 1.50, Derde Rang 0.60. VFRTREK DER BEURTSCHEPEN. Maandag, 23 Januarij 1860. 'iHertogenbosch, C. Borsboom midd. 12 ure. ZwolleJ. Boxem12 Dingsdag, 21 Januarij. Bergen-op-ZoomJ. M. Oosterwaal, 'amorg. 11 Nijmegen C. Beversluis, midd. 12 Deventer, H. Donimerholt'snamid. 2 Zutphen, J. Goozen, 2 KampenK. de Haan, 2 Nadere informatien zijn te bekomen aan het Commiasariaat der Beurtschepenin de BierstraatO, 220. Des verkiezende, zuilen de goederen aan huis worden afgehaald. VERT SEEK BER SPOORTREINEN. Hollandsche Spoorweg. Winterdienst. Van 's Hage naar Rotterdam 8.30 10.41 1.33 3.40, 6.43 9.43. Van 'sHage naar Amsterdam: 8.23, 12.31, 4.23, 7 23. Van Rotterdam naar 'sHage: 7.30, 9.46, 11.40, 3.30, 6.30, 9.35. Van Amsterdam naar 'sHage: 8.30, 11.30, 4.30, 7.30. Nederlandsch-Belgische Spoorweg. Van Rotterdam: 10 u. 15 m.3 u.8 u. 40 m.(het laatste alleen naar Dordrecht.) Dordrecht naar Rotterdam: 7 u.; 10 u. 40 m. 3 u. 20 m. Breda naar Antwerpen en Rotterdam: 6 u. 50 m.i2 u. 35 m. 5 u. 20 m.(het laatste alleen tot Moerdijk.) Antwerpen naar Breda en Rotterdam7 u. 45 m.12 u. 20 m. 5 u. 25 m.(het laatste alleen tot Breda en Moerdijk. Te 's Gravexhage, bij P. E. vax STADEN ex ZOON, Drukkers en Uitgevers van het Dagblad, Torenstraat, wijk D, n°. 21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 6