li l .1 E X A 1 w. met het oog op lietgeen gebeurd isbevredigend kan genoemd worden. it E li G I E. Brussel 26 Jan. Blykens eene officieleopgave van inkomsten der scbatkist over het afgeloopen jaar hebben de onderscheiden middelen (de grond-personele- en patentbelasting niet medegerekend) in dat jaar gezamen- liik 112,239,588 fr. 92 ct. opgebragtdat is nagenoeg een millioen meer dan 1858, toen de opbrengst dier middelen 111,294,139 fr. 46 c. bedroeg, en byna^"tig millioen meer dan in 1849toen het totaal 72,658 677 59 c. was. In dat tienjarig tijdvuk heeft het tane van invoerregten verscheiden verlagingen ondergaan terwiil aan den anderen kant het staatsspoorwegnet welks opbrengst een aanmerkelijk deel van de inkomsten der scbatkist uitmaakt, met niet geringe kosten aan merkelijk uitgebreid is. 'SGRA.VEtfHA.GE, 27 Januarij. Bij Zr. Ms. besluit van den 24 dezernc. 51, is benoemd tot regter in de Arrondissements-Regtbank te Heerenveen, Mr. J. C. Bergsma thans procureur d«n 2161i. b.^d ontvano-er der registratie en domeinen te Gouda (le beer J. W. A. Royaards thans ontvanger der regi stratie en domeinen te Assen. Bij besl, van den 25, n°. 65, is de adjunct- commies bij de diretie der marine te Willemsoord J van Es, op zijn daartoe gedaan verzoek, ter zake van omzeschiktheid door ligchaamsgebrekenmet den laatsten Maart I860, eervol nit zyne betrekking ontsla»en 'onder toekenning van het pensioen waarop hij zaf worden bevonden aanspraak te_ hebben. Bij besl. van den 22n°. 58is aan Mr. A. Haakma van Royen, op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend uit zijno betrekking van plaats- vervangend kantonregter te Onderdendam. Bij besl. van den 24, n°. 52, is benoemd tot lid van het collegie van regenten over het huis van arrest te TielMr. O. E. G. graat van Limburg Stirum sobstituut-officier van justitie by de Arron dissements-Regtbank te Tiel. Bij besluit van den 25, n°. 50, is benoemd tot renter in de Arrondissements-Regtbank te Nymegen Mr. C. W. J. E. baron van Balverenthans grittier bij voorraeld regterlijk collegie. Z K. H. de Prins van Oranje heeft Dingsdag 11. Bordeaux verlatenen is naar Parijs teruggekeerd. Des Maandags had Z. K. H„ vergezeld van den prefect der Gironde, de hangende brug van Cubzac bezigtic In een dagblad is sprake van eene aanzienhjke promotie bij de infanterie; er zouden 32 kapiteins ■worden benoemd. Uit Zwolle is een adres van meer dan 200 rndus- trielen aan de Eerste Earner der Staten-Generwi verzondenwaarbij op het aannemen der aanhangige spoorwegwet wordt aangedrongen keuken (later door hem beschreven als de bedstede in de voorkameren nog later als de bedstede in de voorkamer of keuken) heeft weggenomen de in zijn huisgevonden en als zoodanig door hem erkende kaas welke hy wist dat daar lag datterwijl hij met de kaas stil weg hep,, de vrouw kwam uit de opene deur der schuur in hare eene hand eene kom en een kannetje dragende, die hem toevoegde de woorden Piet wat doe je lma je mijn kaas weg?.. dat hij daarop yerschriktdat zij hem ontdekt had, om zyne eer te redden en te zorgen dat zij niets zou kunnen oververtelleneen aldaar op den crrond liggenden knuppel (welken hij door het schynsel van de lamp zagliggen) heeft opgenomen en daarmede Joch niet met zijn ten processe voorhanden hakmes, aan de vrouw een slag heeft gegeven op het voorhoofd welke nog eenigzins afstuitte op den post der deur waarop zij een gil gaf en terughep of (gelyk hij eerst heeft gezegd)door hem werd terug geduwd naar de kaasperswaar hij haar met zulk eene kraeht een tweeden slag op het hoofd toebragtdat zy ineenzakte en op den grond vieldat hij, overtuigd dat zy, zoo zii al niet dood was, toch spoedig moeststerven.de deur der schuur heeft aangehaald dat hy raoet er- kennen op het oogenblik dat hij door de verslagene werd gezien en herkend het voornemen te hebben op- «evat niet om haar te wonden maar we.kelyk om haar dood te slaan dat hij, na zulk een doodslag, heelt ■mdacht, er meer aan te moeten hebben dan eene enkele kaas, of, gelijk hij aanvankelyk heeft gezegd dat hij toen een geest kreeg, en by zich zelyen dach or nu ook meer van te willen hebben: dat hy zich daarna begeven heeft in de woning, waar hy goed bekend wasen dat hij daar onderscheidene voorwerpen heeft ontvreemddat hij, na het plegen van al deze feiten alles in de zakken van zyn jas hebbende gedaan imrner loopende op zijne kousen, het erf weder heeft ver laten, gelijk hij daarop gekomen was dat hy tusschen 4 en'44 ure ten huize is teruggekomenen aan zyne vrouw, die nog te bed lag, heeft gezegd: de vrouw van Yergeer heeft mij overloopen lk heb haar en passant doodgeslagen. De besch. heeft erkend de ten zijnen huize gevonden geldstukken enz. te herkennen als afkomstig van den door hem gepleegden diefstal. Ook heeft hij erkend het lijk der verslagene met meer te hebben willen zien zeggende dat, als men zulk .root kwaad gedaan-heeftmen allerhande soort van Fisten zoekt. De vrouw des beschuldigden heeft verklaarddat haar man wangunstig van aard was en een ingekankerden haat had tegen Vergeer. I evens blijkt uit de instructie, dat de besch nog °nd<^- scheidene diefstallen heeft gepleegd als by J. M. Moons, bouwman en koopman te Reeuwyk H. Hulsbos, stalhouder teBoskoop;C Plomp.arbeiderteWaddinxveen; J. Yergeer, bouwman te Boskoop en C. Vergeer. De beschuldigde heeft al deze diefstallen bekend. De heer Hoynck van Papendrecht wilde de benoe mine uitstellen en eerst eene nieuwe instructie voor den°secretaris vastgesteld zien, ten einde die in overeen- stemming te brengen met art. 101 der Gemeentewet. Dit voorstel gaf aanleiding tot eene zeer langdurige discussie ten gevolge waarvan de voorzitter verklaarde dat het ondoenlyk was, en eindelyk besloten werd de behandeling van het voorstel van den heer Hoynck in de eerstvolgende vergadering over acht dagen aan de orde te stellen en, bij verwerping, in die vergadering tot de benoeming van een secretaris over te gaan. Den 10 February aanst. zal voor het Provinciaal Gereetshof in Zuidholland behandeld worden de be- kende zaak van Pieter Pijnackervolgens zyneopgave oud 37 jaren, van beroep arbeider geboren te Hazei s- -woude, laatst gewoond hebbende te Reindenburg gemeente Reeuwijk beschuldigd van moedwill.gen manslag, voorafgegaan en gevolgd van diefs al by nacht, gepleegd in een bewoond huis welke manslag lieeftg - strekt om het plegen van den daarop gevolgden diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, en om de on - dekking, zoowel van den daaraan voorafgeganen als van den daarop gevolgden diefstal, voor te komen; en aangeklaagd van diefstal als loonbediendeten nadeele zijns meesters gepleegd, en vier eenvoudige diefstallen. Als verdediger zal voor den beschuldigde optreden de adv. Mr. S. M. S. de Ranitzzullende bet O. M. worden waargenomen door den adv.-gen. MDeFbeschuldigde heeft bij de verschillende door hem ondergane verhooren bekend dat hy in den morgen van den 29 Oct. ten kwartier voor 4 ure is opgestaan, met oogmerk omhetzij bij zekeren Blommerstein hetzij uit het buis van de verslagene waar hy zeer goed bekend was en ook dikwyls gewerkt had, eene kaas tehalen, waaraan hij in zyn huishouden behoefte haddat hij tegen zijne vrouw die nog te bed lag, heeft gezegd: ik ga een kaas halen, waarop zy nog gezegd heeft: Piet ik zou het met doen da hy8 onder weg heeft gedacl.thet is het best by Vergeerdaar hij wist dat op dien tyd de echtge- noofder verslagene even als de meid en de kuechten aan het melken warenen alzoo afwezigen hy daarora dien tijd heeft uitgekozen om des te gemak- kelijker en onopgemerkt den diefstal te plegen; dat hij beweertdat de draai voor de woning van Vergeer op dien tijd was overgehaald en hy alzoo met op het erf konde komen en daarom reeds den vorigen avond omstreeks 6 ure eene schuit met twee riemen uit eene andere gemeente had gehaalddie hy des nachts aan zijn erf had geborgen dat hij met deze schuit aan de achterzijde van het erf der verslagene heeft aangelegd bij de mestvaaltalwaar hij heeft gewacht tot dat hy gezien had dat C. en G. Vergeer benevens G. Okkerse. uit melken waren gegaan als wanneer hy «t d de vrouw slechts alleen meer te huis waswelke hy reeds met licht werkzaam zag in het zomerhuis; da hij om niet gehoord te worden zyne klompen heeft uitgedaan zich van de mestvaalt heeft begeven ach- ter langs de schuur van het zomerhuis door den gang die het zomerhuis van het woonhuis afscheidtvoorby de laatste deur der schuur, die open stond, en alzoo is ge komen aan het woonhuis waar hy uit eene kast in de De nieuw ber.oemde Fransche gezant bij ons Hof, de eraaf de Sartiges, wordt lieden in deze residentie verwacht. In het Hotel Paulez zijn tot de °ntvangst j van den graaf verscliillende appartementen in gereedheid gebragt. De levering van minstens 12,000 iilumineerglazen voor de illuminatie op 's Konings verjaardag is door het gemeentebestuur gegund aan de heeren M<eeirburg en Das, te Leiden, voor de sora van /8.0O de stuks. Bij de herbesteding van de heiningen en scheringen langs de nieuwe straat naar het Kanaalwas de unnat0 inschrijver de heer H. van den Elshout, ™>r f™3< en werd dit werk door Burgemeester en YVethouders dadelijk dien aannemer gegund. De boekhandelaars van Doom en Zoon.alhier, hebben, blijkens jachterstaande advertentie, heden een werkje uitgegeven waarvan de opbrengst strektom een geacht burgergezin voor armoede te vrij waren. Reeds nu is het doel der uitgave bereiktdank zy de vele inteekenaren waaronder bijna al de leden van het Koninklijk Huis. Wij durven echter het keurig uit- o-evoerd werkje nog bovendien een groot debiet voor- spellen. Als de heer Gerard Keller, met zyn erkend talentde pen voertlaten de lezers zich niet wachten, nog minder als hij dit doet ter ondersteumng van een oud vriend dien hij in de vriendschap van alien aan- I beveelt. Dezer dagen heeft een koopman alhier een' zijner bedienden uitgezonden tot betaling van een wissel van eenige honderde gulden maar die bediende deed de betaling niet en nam de vlugt. met de gelden. Er wei dadelijk door de bevoegde autoriteit een onderzoek ino-esteld ten gevolge waarvan de schuldtge te Amstei- dam werd gearresteerd en herwaarts overgebragt. Naar men verneemt, is er bij het gemeentebestuur van Delft aanzoek gedaanom den grond vooraan het Zuideinde (het zoogenaamde bolwerk), met huizen te mogen bebouwen. Bij arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord- holland van den 11 October 1859, was J. J. Ruder, irewezen brievenbesteller aan het postkantoor te Amster dam schuldig verklaard aan hetals agent der Hooge Revering, verduisteren (ddtourner) van een beschei (title)hetwelk hem ter zake van zyn post was ovemegeven of medegedeeld en met toepassinp van art 173 W v. Strafr., veroordeeld tot eene tuchthuisstrat van 5 achtereenvolgende jaren. De veroordeelde was belast met de stempeling der Engelsche brieven en had een' dier brieven bij zich gestoken, doch later aan het adres bezorgd. Hij kwam van;dit veroordeelend arrest in cassatie. Bij arrest van den 20 Dec. 18o9, heeft de Hoo^e Raad het arrest vernietigd op grond dat in het arrest noch waren aangegeven de beweegredenen voor, noch eene beslissing gegeven nopens het doelwaarmede de req den hem als brievenbesteller toevertrou wden brief ar^listig heeft weg- en medegenomen. Hierdoor waren feschonden de artt. 206 en 211 W. v. Strafv., in verband met art. 173 W. v. Strafr.en de Raad verwees de zaak aan het Prov. Geregtsh, in Zuidholl., om op de bestaande acte van beschuldiging op nieuw to worden beregt en afredaan. In de zitting van dit Hof van heden werd deze zaak behandeld. Na het hooren van verscliillendege- tumen en ondervraging van den besch,, reqmreerde de adv.-gen. la Grappe Dominicus de schuldig-ver- klarin" cn veroordeeling van den besch. tot eene tucht- huisstraf van 5-10 jaren. Door den heer Mr. M. S. Pols die ook in cassatie voor den besch. was opge- trede'n. -werd in het breede aangetoonddat het arg- listiq doel niet was bewezen en concludeerde mitsdien tot vrijspraak. De uitspraak is bepaald op aanst. Donderdag, ten 10| ure. Betrekkelijk eene poging tot vergif'tiging te Koog a/d Zaan verneemt men nog, dat zekere U. W. Hoop- wijk een meisje van 17 jaren nadat zy 4 dagen lung standvastig hare schuld heeft ontkend voor den kan tonregter te Zaandam de bekentems heeft afgelegd dat zij het feit heeft gepleegd en tevens een knaapjevmi 12 jaren, die als loopjongen by den heer Stephan in dienst was, heeft overgehaald om haar in het volvoeren der misdaad te helpen. Nog zeer jong zynde, verlooi de schuldige hare beide ouders, en werd dien ten ge volge bij de ouders van den heer Stephan, wiena nichtje zij Is in huis genomen en aldaar opgevoed. Na den dood zijner ouders, had de heer Stepman zich tot taak gesteld haar verder te onderhouden ennaar men weetheeft zii altijd die weldaden erkend en op pry s gesteld. De redenen, die haar volgens hare opgave tot het bedryyen dezer misdaad hebben gebragt, zyn zoo afgrysselyk dat ik ze nog niet zal vermelden en het geregtelyk onderzoek in deze zaak niet zal vooruit loopen. De jeugdige misdadigster toor.t, een diep berouw e gevoelen. Zij is naar het huis van bewaring te Haar lem overgebragt. In de gisteren te Rotterdam gehouden zitting van den Gemeenteraaddeelde de voorzitter mededat burgemeester en wethouders zich hadden beziggehouden met°het opmaken eener aanbeveling voor de vervulling der vacerende betrekking van gemeente-secretans. Onder overlegging der vijf adressen van personen welke hadden verzocht voor die betrekking in aan- merking te komenbragt de voorzitter nu de opge- raaakte aanbeveling in, bestaande uit de heeren J.L. Niersrasz en L. van Koetsveld. De voorzitter voegde er bijdatbehalve deze beide heeren de heeren B. L. Jung te Hoorn, Mr. A. F.L. Bichon van IJsselmonde te HBlegersberg en Mr.P. F. Hubrecht verzocht hadden, voor de vacerende betrekking in aanmerkingte komen. De voorzitter eindigde zijne mededeeling met voor te stellen de aanbeveling ter visie te leggen en heden over acht dagen tot eene benoeming over te gaan. In den nacht tusschen 24 en 25 Jan., ongeveer ten 2 ureontdekte de gemeente-ontvanger te Lobitli A Paauweneenig gedruisch aan het venster van zyn slaapvertrek en spoedde zich uit zijn bed om te zien wat er gaande was. Middelerwijl werd het venster opengeschoven en werden de luikendie zich aan de binnenzijde van het raara bevonden, met geweld voor een gedeelte verbrijzeld, waardoor een zwartgemaakt persoon binnendrong, die zich op den heer 1 aauwen wierp on dezen al worstelende eenige wonden toebragt. De boosdoener scheen niet te hebben vermoed dat een bloedverwant en de vroegere knecht van den heer Paauwen toevallig in het huis overnachtte. Deze door de vrouw des huizes gewektsnelden in alleryl to om assistentie te verleenen waarop de booswicht zich door hetzelfde venster op de vlugt begafna zich al- vorens nog van een horologie en eenige contanten te hebben meester gemaakt. De redactie van den Courrier de la Meuse heeftten behoove der schatkist van de Pauselijke Staten, totaa ontvangen 12,877.30 tr. Eene vereeniging van zanger* uit Dusseldorp stelt zich voor, hier te lande eenige concerten te geventen einde de Schillers-stichting te ondersteunen. Men wil 1 weten dat die concerten in de volgende maand zullen gegeven worden en wel hier ter stede te Amsterdam Utrecht en Rotterdam. Rotterdam 26 Jan. Morgen avond zal door de Muzijkvereeniging Cecilia een concert in den meuwen Schouwburg alhier worden gegeven. De heererly uit Amsterdamzal bij die gelegenheid onder zyne leiding doen uitvoeren eene door hem gecoraponeerde symphonie, aan Louis Spohr opgedragen, die de ylei- jende goedkeuring van dien meester verwierf, en thans te Leipzig, zoowel voor orchest als pianoforte, in druk verschenen is. Behalve deze symphonie yaldeheer Berlijn zijne ouverture voor de opera le Lutin de Cullo- den alsmede zijne fantaisie Sdngerslustdoen voor- dragen, en zullen nog buitendien vier andere comP°s^®" ten gehoore worden gebragt. - Het orchest zal door ruim veertig toonkunstenaars bezet zyn. Giessen tfieuwkerk 26 Jan. In den afge loopen nacht heeft men alhier getraclit een stouten dlGhferenPavond omstreeks half elf ure passeerden de heeren burgemeester en onderwyzer alhier detler-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 2