TELEGRAPHISCHE BERI&TBM. LETTERKUNDIG GEMOOTSGHAP: atiiiiieiiiuiHlscIie aieussberigteii. ^'1 Ituileiilaiidscltt; Bfteii&'siics'iftteii. APVERTElllEM. NMTSCHAPPIJTot Nut van 'tAlgemeen. H'eidadige Stadgenoolen FAIIililSSEME IT. FlUL L 1 KM K A T. volgens de opneming, gedaan in het jaar 1856. Daaruit blijktdat 11,154 bunders gelegen zijn van 4,30 tot 4 ellen beneden AP.3815 bunders van 4 tot 3.50 ellen beneden AP. en 1933, boven 3,50 ellen beneden AP. Het laagste punt in den poldergrond is in sectie O, n°. 22, 'twelk 4,60 ellen beneden A P. is bevonden. By het ter perse gaan, ontvangea wij per landmailvia Triestbrieven uit Batavia tot 7 Dec. Den vbrigen dag was de Gouverneur-Generaal van BuitenzoVg aldaar aangekomen. Den 3 was ter reede aangekbmen het Nederlandsch schip Alcorgezagvoerder vdn Oppen, aan boord hebbende een detacheraent suppletie-troepen, sterk 124 onderoflficieren en manschappen onder bevel van kapt. van Harreveltraedegeleiders de 2de luits. YisserCourtois en van Heunoen. Haarlem, 28 Jan. Gisteren is er brand ontstaan in de boerenwoning, bewoond door M. Korringa, op Kaveln°. 21 sectie J, gemeente Haarlemmermeer, aan den Bennebroekerweg. Men verneemt hedendat ze totaal afgebrand is. Hoorn26 Jan. De algemeene kerkeraad der Nederd. Herv. gemeente alhierheeft, ter vervulling der vacatureontstaan door bet aanstaand vertrek van Ds. Schuuring naar Amsterdamhet navolgende alpha- betisch gestelde twaalftal geformeerd als J. T. A. van Dorp, te HoornaarB. J. B. Homan te Varsse- veldE. J. W. Koch te OosterwijkB. C. J. Mossel- ntans, te AssendelftN. J. H. Oudegeestte Maurik; F. C. A. Pantekoek te Charlois j A. R. Ruitenscbild te OegstgeestF. Stam te Edam J. A. van Tricht, te Woubrugge; W. G. F. van Voorthuizen, te St. Antho- niepolder T. van Westrheene, te Jaarsveld j C. F. Zeeman te Welsum. niRKT- Ear handelsberigten. Schiedam 28 Jan. Rogge148/2 ffi Libau 205 6/w.146/2 ffi dito f 200 3/m.j Moutwijnf 13.25 per Ned. vat, Jenever, f 18.75 zonder fust en belasting. Amsterdamsche Proeff 20. Spoelingf 1.per ketel. BVRGERLIJKE STAND. [28 Januarij. BEVAI.LKNM. M. Velders, geb. Hubert, z. M. War- tenhorst, geb. Hornong, z. M. van Herwaarden geb. Wesstijn, z. E. Olivier, geb. van der Kamp, z R. Eckhardtgeb. Tomeze, z. J. A Spruit, geb. van Bussel, z. H. H.van der Burch geb. Jautze, d. J. G.D. de Weert, geb. Roerbag, d. J. Bosma, geb. van Geestz. A. M. Hoegen, geb. Meijer, d. R. Joels, jeb. Cohen, z. OVERLEDEN: C. de Bruijnd.1 m. J. W. Hendriks, z.2 m. K. Hoen lm.20 j. W. Slotboom, wed. van G. Reijtenbach80 j. J. Baak d., 2 m. A. Jolz. 10 m. J. Doon, jd.73 j. S. Durant, wed. van C. H. Wieringa, 63 j. Eerite Huwelijksafkondlging, Zondag den 29 Januarij 1860. P. Ekhard, 26 j., met H. E. Reevers, 25 j.-J. Abres, 36 j., met A. M. Smulders, 36 j. A. van Ingen, 47 j., wedr. van A. W. G. Bruls, met M. E. Michels, 52 j., wed van M. Ter- meulen. M. Holstein, 17 j., metD. H. van Kralingen, 21 j. J. B. F. Humel, 26 j., met M. V. Olijslager, 19 j. L. van Bussel, 23 j., met P. van Aalsburg, 32 j., wed. van W. Bos- man. M. D. A. Hoffmann, 44 j., met J. Bronsgeest, 60 j., wed. van J. Zwaal, W. J. van Leeuwen, 24 j., met A. N. Gelsema21 jJ. J. M. van Pinxteren 27 jmet A. A. Knaapen25 j. G. P. Zahn24 j.met C. J. Arntz, 27 j. P. M. H. van Kleef, 43 j.wed. van A. M. Meijers, met A. C. Meijers, 47 j. fkdTA'KE TTIJDIXGEX.) Berlijn27 Jan. Een berigt uit Parijs, volgens 'twelk Pruissen reeds zijne toestemming zou gegeven bebben tot den afstand van Savoye en Nizza aan Frankrijk, wordt alhier in goed onderrigte kringen voor geheel ongegrond verklaard. Parijs, 27 Jan. Z. K. H. de Prins van Oranje is gisteren avondkomende van bier, te Calais naar Dover scheep gegaan. Lionden 27 Jan. 'saconds. Lord Granville heeft in het Hoogerhuis op de interpellatie van lord Nor- manby geantwoorddat de regering geen berigt had ontvangen omtrent het bestaan van onderhandelingen tusschen Frankrijk enPiemont, betreffende eeneaan- hechting van Savoye en Nizza aan Frankrijk. In het Lagerhuis heeft lord John Russell, in ant- woord op eene interpellatie van den heer Griffit, verklaard dat het onwaar was dat 30,000 Franschen te Livorno verwacht werden. Hij geloofde nietdat het in de bedoeling van Frankrijk lag, door zoodanige maatregelende vereeniging van Midden-Italie met Sardinie te verhinderen. Reuter's office heeft een telegram ontvangen, uit Bombay, van den 10, meldende dat de Waghers verslagen waren. De Engelschen telden daarbij 56 ge- sneuvclden en gekwetsten. Voor de expeditie naar China werden 12,000 Euro- peanen en 8000 Sipayers nitgerust. Melbourne, 19 Jan. Eris hier eene handelscrisis; ten gevolge daarvan vele faillissementen. Turin27 Jan. De heer Massimo d'Azeglio is benoerad tot gouvernenr van Milaan. De expeditie van het fregat Euridice naar de Chine- sche zee zal geen voortgang hebben. De heer Buoncornpagni zal weldra naar Florence vertrekken. De heer Ratazzi heeft zich naar Nizza begeven. Men zegt, dat er eerstdaags een afzonderlijk ministerie van marine zal in het leven worden geroepen. Madrid, 26 Jan. Gisteren is de redoute voor Aduanna voltooid men werpt met ijver twee andere op. Grootc voorraad van levensmiddelen en ammunitie zijn" ontscheeptmen maakt toebereidselen om het belegerings-geschut te ontschepen. AMSTERDAM, 28 Januarij. Nederland. Werk. Sch. pet. 61| 64f£ Dito dito3 Dito dito4 98| Syndicaat3£ Handel-Maatschappij4£ Belgie. Bij Rothschild 2£ Ruslaxd. Bij Hope en C°. 1798 en 1816. 5 104£ - Dito 1828-1829. 5 102§ Dito 1831/33. 5 80ft Stieglitz4 80^ Dito 18545 >i 90| Dito 18555 i> 100* Engelsche4* SpAXJE.Nieuw3°/0thans. 33* 33fV Buitenlandsche 3 n Binnenlandsche. 3 42 f-f- 43 w Portugal. Te Londen .3 43 43* Oostexrijk. Metalliek 1816-18525 50* 50$ 50 f| Dito Zilv. Nation 5 55H 56 56 Dito Zilver 1849-1854. 5 Dito 1847-1852. 2* 50* 5 51 70J 71* 711 27* - Slotkoersen. Louden. 28 Jan. Consols 91*, Mexico 22. Spanje 33*, dito 43*, dito Coup. Cert. 4*. Pari}., 28 Jan Fransche Rente C8.50, Franschc Cred. Mob. 756 Binnenl. Spanje 43, dito dito 32|, Russische Spoorwegen 497. Antwerpen, 28 Jan, Metalliek 52§, dito Nat. 58, Binnenl. Spanje 43*, dito dito 33, Crediet Prost. 225. lVeencn 28 Jan. Metall. 71.80, id. National 80.10. Wissel Londen 132.— ERRATUM. In de Advertentie van ondertrouw van G. P. Zahn voorkomende in ons vorig nommer staatArextz lees Aenta. Ondertrouwd JOANNES JACOBUS MELCHIOR vax PINXTEREN en AMELIA ALBERT1NA KNAAPEN, van 's Gravexhage Schiedam. 27 Januarij 1860. Eenige kennisgeving. Heden overleed onse waarde Vader en Bebuwd Vader, de Heer W. SLOTBOOM, in den ouderdom van ongeveer 81 jaren. 's Gravexhage, den 26 Januarij 1860. W. B. SLOTBOOM. Uit alter naam. Heden overleed aan eene korte doch hevige ziekte, in de ouderdom van circa acht en veertig jaren, de Heer HENDRIK vax der GAAG, Gemeente- Ontvanger. LOOSDUIXEX, Fk. Pr. VAX der GAAG. 27 Januarij 1860. Uit aller naam. IN de VERGADERING vax het OEFENING KWEEKT KENNIS, te houden op Maandagden 30 Januarij 1860, des avonds ten acht ure, in Let locaal Uiligentiazullcn optreden als Sprekers de Heeren: J. Margadant en JT. Schraveeleden des Genootschaps. De part,s Gravenhage. LAATSTE VOLKSVOORLEZINGover Natuur- kundeterwijl door den Mede-Bestuurder, den Heer IV. J. van Xeggelen eene Rijdrage zal worden gehouden, in Diligentiaop Donderdag, 2 Februarij 1860, des avonds ten acht ure. Toegangsbeu'ijzen voor Let publiek zullen kosteloos verkrijgbaar zyn bij den Mede-Bestuurder, den Heer J. A. Stricker School- straatop Dingsdag, Wo ens dag en Donderdag, 31 Januarij1 en 2 Februarij 1860. Namens Bestuurderen Mr. B. L. RASCH Secretaris. Ondergeteekenden weten, dat eene WEDL WE met Vicr Weezen in kommervolle omstandigheden ver- keeren. Zij zou zoo gaarne in de gelegenheid gesteld worden door eigen handenarbeid het brood voor haar en de haren te verdienen. Uwe nimmer te vergeefs gevraagde weldadigheid roepen wij voor haar in. Vol- gaarne zijn wij bereiddes verkiezende, de noodige inlichtingen jegens haar te verstrekkenons met uwe iiefdegaven belasten en die in dit Dagblad vermelden. P. de MEIJER, Driehoekjes, 4, A. F. HELDOORN, Korte Molenstraat, 17 W ijk m e e s t e r s. Met dankzegging is wederom ten behoeve van het Kerkenfonds, en als de vrucht der opwekking van Zondag den 22 dezer, bij Kerkvoogden der Nederd.-Herv. Gemeente, van eenen Onbekende de zeer aanzienlijke gift van duiaendgulden ontvangen. 's Gravexhage 28 Januarij 1860. Yoor de vcrlatene Vroiiw met haar Zuigeltng is nog aan 't Bureau van dit Dagblad ontvangen: Van D. S. een muntbiljet van /"10; J. F. een coup. f 1.23*N. N. een coup./2.97 E. O. een coup. 1.23* M.V. K. /"2.50 en 3 kaarten voor eetwaren N. N. f 2.50; A. B. ft>\ H. v. M./2.50;C. E. W./2.50; M. D. f 2.50. IfBlJT ABBM °P del Avond van den 25 Januarij VfilUjUilClN, een CiOlTDEV ARMBAND de vinder kan eene belooning van tien gulden omtvangen, bij terugbrengen Koninginnegrachtn°. 31. De COUPONS der AAN DE EL EN in de SOCIETE1T van Xedeelandsche gasveelich— tingstad s Gravenhageverscbijnende primo Februarij aanstaande, zullen alsdan en gedurende vler maanden betaald worden ten kantore van de heeren P. J. LANDRY alhier, F. H. A. COLLIER, te Londen en AUDENET FILS, te Parijs, onder korting van de, overeenkomstig de Fransche Wet van 23 Junij 1857wegens die Aandeelen betaalde twee kwartalen belasting, bedragende voor de alhier te betalen Coupons f 0.36 per stuk. Na verloop der vier maanden geschiedt de betaling alltfdn ten kantore der Directie, te Parijs. De houders der Coupons gelieven daarbij te voegen eenelijst, bevattende de nommers naar voigorde welke lijsten van heden al aan bovengemelde kantoren ts bekomen zijn. 's Gravexhage 27 Januarij 1860. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te's Gra- venhage, van den 27 Januarij 1860 is ARIE THAT Bzn. Brood-, Koek- en Banketbakker wonende te Scheveningenverklaard in staat van FAILLISSEMENT aanvang genomen hebbende den zes-en-twintigsten Januarij laatstleden, met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr. J, C. vax de KASTEELE, tot Regter-Commissaris, en den onder- geteekende tot Curator. 's Gravexhage den 28 Januarij 1860. T. C. P. ALSCHE, Adv. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te's Gra- venhagevan 27 Januarij 1860 is JAN HOSTEB VAN GROOS Koopman in Boter en Kaas wonende te Delftverklaard te zijn in staat van FAILLIS SEMENT aanvang genomen hebbende den 26 January laatstleden met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Jonkheer Mis W. M. de BRAUW, tot Regter- Commissaris en Mr. DAV. H. LEVYSSOHN NORMAN, wonende te "s Gravenhageen Mr. H. J. SCHUURMAN, wonende te Rijswijk Advocaten by" den Hoogen Raad der Nederlanden tot Curators. 's Gravexhage den 28 Januarij 1860. DAV. H. LEVYSSOHN NORMAN, H. J. SCHUURMAN. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te's Gra venhage, van den 27 Januarij 1860, is CiREL A\TO\lE AKEMANN Slijter en Tapper te 's Gravenhageverklaard te zijn in staat van FAIL LISSEMENT, aanvang genomen hebbende den 25 Januarij I860; en zijn daarbij benoerad de Edel Achtbare Heer Jhr. Mr. W. M. de BRAUWtot Regter-Commissaris en de ondergeteekende totCurator. 'sGravenhage den 28 Januarij 1860. W. A. H. OUWENS. Men is van nieeningingevolge bekomen magtiging van de Arrondissements Regtbank te 'sGravenhage, ten overstaan van den aldaar residerer.den Not. C. A. SCHIEF- BAAXIn bet Veiiduhiiis der Nota- rissen in de Nobelstraat te's Gravenhage, op Maan dag, den 30 Januarij 1860, des avonds ten 7 ure, te verkoopen: N°. 1. Een zeer achoon, aanzienlijk en zeer goed onderhouden HOTEL, met porte cochere, TUIN, Stalling voor negen Paarden en ruime Koetshuizen Hooi- en Haverzolder, mitsgaders Koetsierswoning alles staande en gelegen op den Kneuterdijk, op den hoek van het Heulstraatje, te's Gravenhage, n°. 18, kadaster sectie E, n0'. 870 en 869, te zamen groot 14 roeden, 27 ellen, hebbende dit Hotel een riant uitzigt over het Lange Voorhout, bevattende hetzelve Huis, behalve eene ruime zaalzeventien, zoo groote als kleine, boven- en benedenkamerswaaronder vele en suitealle behangengeplafonneerd en meerendeels van schoor- steenen met marmeren mantels en spiegels boven dezelve, vooizien, voorts dienstbodenkamers ruime zolders grnote keuken kelders offices en vele andere gemakken tot eene welingerigte woning van den eersten stand be- hoorende. Grondlasten over 1859/353 81. Verhuurd tot 1 Mei 1860 aan Zijne Excellentie den Gezant van Belgiebij bet Nederlandsche Hofvoor f 4000 'sjaars, en N°. 2. Een kapitaalzeer logeabel en uitmuntend goed onderhouden dubbel HUIS en ERF, met ruim ONDERHUIS en grooten TUIN, voorts Stalling voor 5 paarden en goed ingerigt Koetshuis met Hooizolder en Koetsierswoning staande en gelegen op het midden van den Korten Vijverberg, en met het Koetshuis uit- komende in het Doelenstraatje te's Gravenhage, n°. 4, kadaster sectie F n°. 522 en 842, te zamen groot 7 roeden 4 ellen, bevattende het gemelde huis eene fraaije en ruime vestibule, achttien zoo groote als kleine boven- en benedenkamers, waaronder vele en suite alle behangen en geplafonneerd en vele van schoorsteenen met marmeren mantels en vaste spiegels boven dezelve voorzien. Voor dienstboden- mangel- en andere kamers, groote zol lers, twee keukens, kelders en alle verdere gemakken tot eene aangename wouing van den eersten stand behoorende; grondlasten over 1859, /"287.95. Kunnende gemelde percelen worden aanvaard bij de betaling der kooppenningenop 1 Mei 1860. Nadere onderrigtingen zijn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris Schiefbaan alwaar in tijds de eigendomsbewijzen en verkoopsvoorwaarden ter lezing zullen liggen. Zullende de HVIZINGE en de STAL LING met KOETSHtTIS onder perceel n°. 3 begrepeneerst afaonderlijle en daarna gecombinecrd te koop wor den aangeboden. ffl ffl ffi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 2