N°. 36. Zatimlug11 February. VAN fi i i t k m tj x i). DAGBLAD ZUIOHOLLAND EN S6RAVENHAGE Bit Dagblad verschijnt dagelijksuitgenomen Zon- Feestdagen. Prijs per drie maanden f 5. Franco per post f 6. De BlR(;E»EE«iTER van 'sGravexhagf. brengt, bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat de bianco aanvragen tot het bekomen van JAGT- en VISCHACTEN voor het saizoen 1860/1 dagelijks, van des raorgens half tien tot des namiddags ttier ure (de Zon- en Feestdagen uitgezonderd) ter Gemeente Secretarie verkrijgbaar zijn, en welke •Tagt- en Vischacten even als de kostelooze vergunningen voor de visscherij voor dit saizoen, zullen voorzien zijn van het nommer 4. 'sGravf.xhage, den 10 Febrnarij 1860. De Burgemeesler voom. F. G. A. GEVERS DKYNOOT. Brievenstukken ei\_ advertentien r a n c o aan 't Bureau van dit laqblad. "If-e Prijs der advertentien van 1 6 regels f- 1.80<lke regel meer 25 centsbehalve het zegel. Groote letters naarmate de ruimte, welke zij beslaan. F ft 1 N K K I.I H. Parijs 9 Feb. Z. M. de Keizer heeft zich eergis- teren naar Versailles begeventen einde de artillerie der garde in oogenschonw te nemen. Z. M. was bij onderscheidene proefneraingen tegenwoordig. De heer Nigra, de nieuwe zaakgelastigde van Sardiniewordt eerst over eenige dagen alhier ver- wacht. Het ontslag van zijn voorganger, den ridder Desambrois, schjjnt in verband te staan tot de moeije- lijke positie waarin hij als een der onderteekenaren van het verdrag van Zurichgebragt isdoor de nieuwe politiek, welke de terugkomst van den graaf de Cavnur aan het bewind ten gevolge heelt gehad terwijl die politiek gemeenschappelijk door Frankrijk en Engeland is aangenotnen. De Britsche expeditie naar China zal nict minder dan 22,000 man sterk zijn. Had men dit hier vroeger geweten, dan zou ons contingent waarschijnlijk ook veel aanzienlijker zijn geweest. De zorgaan het leger besteed, bolet nietde O D uitvoering te vervolgen van de groote oeconomische hervorrningen welke met hot verdrag met Engeland in verband staan. Men verneemt, o. a., dat het ver- bodstelsel binnen kort zal worden opgeheven voor het artikel eikenschors 't welk nog al van beteekenis is in onze naburige handels-betrekkingen en waarbij onze leerlooijeren belang hcbben. Zoo de brieven uit de provincicn gewag maken van het misnoegen bij vele algevaardigden zoovvcl omtrent de ontworpen handels-hervormingen als omtrent de politiek van het gouvernement in de quaestie met Rome, is het evenwel overdreven te zeggen, zoo als is ge- schieddat 80 leden van het Wetg. Ligchaam zich zouden verbonden hebben dadelijk na de opening der zitting, eene hevige oppositie omtrent die beide punten te voeren. Naar men verneemt, moot de zaak zbogesteld zijn. Twaalf afgevaardigden zijn bij elkander gekomen, om te onderzoeken of zij ten aanzion der woreldlijke magt van den Paus geene discussie zouden uitlokken. Drie hunner waren van meening, zich vooraf regt- streeks tot den Keizer te wenden de groote meerder- heid was echter van een ander gevoelen. Men is dien ten gevolge tot den aanvang der zitting uiteen gegaan. De drie genoemde leden men geeft zelfs hunne nameu op, hebben echter volhard in hunno meening, am, namens hunne committentenhunne eerbiedige opmerkingen aan den Keizer te onderwerpen. Te dien einde verzochten zij een gehoor bij Z. M., die, te veel bezigheden hebbende om hen te ontvangen, hen naar den groot-kamerheer de Bassano verwees. Aan dezen laatsten hebben zij na eenige algemeene gc- dachtewisselingeene nota overhandigd. Zoo staan de zaken. De fractie der Kamer welke omtrent de beide gezegde punten discussie wenscht uit te lokken, ver- staat zich volstrekt niet met den heer de Montalembert en diens partij. Men mag herhalen, dat de toestand in het algemeen, wel verre van te verergeren allezins blijken draagt van zich te ontwarren. Sommigen gaan daaromtrent echter in hunne vooronderstellingen te ver, wanneer zij het punt der Conferentie nogmaals ter sprake brengen. Naar hunne meening, zouden de gezanten der vier overige groote Mogendheden aangenomen dat Oos- tenrijk zich daarbij niet zou willen voegen gemag- tigd wordenbij een te komenten einde gemeen schappelijk eene oplossingder Italiaansclic vraagstukken te erlangen. Men heeft echter alle reden te gelooven dat een en ander verre van naauwkeurig is cn dat de zaken nog zoo verre niet gevorderd zijn. Dit belet echter niet, zoo als gezegd is, dat de toestand verbeterd is. De onderhandelingen worden thans hoofdzakelijk ge- voerd over de vier bekende voorstellen van Engeland. Frankrijk heeft het eerst op de mededeeling van het Engelsche gouvernement geantwoord het is, onder zeker voorbehoud, toegetreden. Ons gouvernement heeft omtrent het eerste voorstel doen opmerkendat de Keizer zelf het eerst in Italie het beginsel der non- interventie heeft geproclameerd. Alleen ten gevolge van gebiedende orastandigheden heeft hij daarvan moeten afwijken. Het lag eehter in zijne inzigten daaraan zoo spoedig mogelijk een einde te maken. Op nietiw en zeer gaarne treedt hij dus op nieuw tot het beginsel van non-interventie toe. Door middel van zijn eersten ge- volmagtigde bij het Congres te Parijs heeft Frankrijk ook het initiatief voor het tweede voorstel genomen. Het heeft toen het verlangen uitgedrnkt, dat Rome in zoodanigen toestand mogt verkeeren dat het de troepen kon doen terugroepenwelke het sedert elf jaren verpligt is, aldaar in bezetting te laten. Het is dus bereiddie terug te roepen zoodra daartoe mogelijkheid bestaat. Omtrent het derde en vierde punt, is het voorbehoud voornamelijk gegrond op onderscheidene bepalingen der preliminairen van Vil- lafranca en het verdrag van Zurichwelke het Franscho gouvernement zou wenschcn te handhaven zoo lang daartegen geene onoverkomonlijke hinderpalen bestonden. Over het geheel schijnt in hetantwoord van ons gouverneraent aan den cencn kaut op den voor- grond te staan het ernstig verlangen om zich meer en meer met Engeland te vcrstaan cn van de andero zijde veel toegevendheid voor Oosteurijk en otitzag voor Pruissen en Ruslandwier medewerkiug, tot regeling van algemeene Europeschc belangen noodig is Gelijk men weet, is van gezegde voorstellen uau die drie Mogendheden mededeeling gedaan. Pruissen heeft daarop bereids een gunstig antwoord gegevon doch ten onregtc is gernehl dat dit ook reeds met Rusland het geval zou zijn. Eerst eergistercu zijn de voorstellen te St. Petersburg kunnen aankomen en kan dus het antwoord nog niet zijn ontvangen: men hondt het or echter voor, dat het in gelijken zin als dat van Pruissen zal zijn. Omtrent'Qostcnrijk is nog niels bekend dan hetgecn door lord John Russel aan het Lagei iiuis is medegedccld. I let is echter te hopen, dat die Mogcndheid niet zoo zeer aan hare drifien zal tOe- geveti.dat daardoor nieuwe moeijelijkheden zoudon olit- staan. Uit een en ander blijktdat er dus geen aanleiding bestaat. spoedig op de bijeerikomst van een Congres te rekenenintusschen kan men zeggendat twee belangrijke feiten vastslaan het eene is dat Frankrijk en Engeland zich vcrstaan hetgecn reeds een wezenlijke waarborg voor de handhaving van den Europeschen vrede is; en ten andere, dat de verschillende gouv'er- oeraenten meer of minder geneigd zijn de bcslissing der Italiaansche aangelegenhedcn aan Europa over te laten. Die beslissing kan echter langs verschillenden weg goschieden 't zij in den vorm van een Congres of van eene conferentie, 't zij door diplomatiekc mede- deeliugen maar in alien gevalle moet er van weers- zijden vertrouwen bestaan. Dit is nu wel nog niet in zeer hooge mate aanwezig, maar daartoe worden po- gingen aangewend. Het is te hopen dat men daarin zai alagen. Er is een pieces ophanden dat de algemeene aaudacht in hooge mate zal trokkeu. De bissohop van Orldans nauielijk heeft, in zijn antwoord aan den Constitionuelhet dagblad le Siecle met ongewone hevig- heid aangevallen en men zegt nu dat de directeur van dit blad dien bisschop wegens lastcr zal vervolgen. Hot zal nu de vraag zijn of dc bisschop als cengewoon partieulier zal kunnen vervolgd worden dan wel of zijne zaak, wegens zijnegecstelijke waardigheid door den staatsraad zal moeten behnndeld worden. Het artikel van den bisschop van Orleans heeft overigens over het algemeen een' zeer ongunstigeu in druk gemaakt. Men vindtdat hij door oude stukken en papiaren op te rakelen alle perken van den aan het episcopaat vcrschuldigden eerbied te buiten gaat. Men noemt het artikel een zamenraapsel van schandelijke beschuldigingen tegen een' prelaatwiens zetel de tegenwoordige bisschop bezeten men vraagt, of, wanneer men al de daden van den heer Dupanloup voor hij bisschop was, naging, er dan ook niets tegen hem zou in het midden te brengen zijn De bisschop van Poitiers heeft in zijne Kcrk, naar aanleiding van den rondgaande brief des Pausen een zoo hevigen uitval gedaan dat de prefect hem te kennen gegeven heeft, dat hij genoodzaakt was, daarvan aan het gouvernement rapport te doen. De bisschop heeft ge antwoord dat hij bereid was naar Vincennes te ver- trekken. De heer Veuillot is, r.anr men zegt, directeur van de Romeinsche spoorwegen geworden en zal zich te Rome vestigen, Het Journal des Debats deelt de bekende voor stellen van Engeland mede en zegt, ten aanzien van de houding van Sardinie het volgende Wat Sardinie betreft, mag men gelooven, dat het in al zijne onder- handelingen een verzoenenden toon zal aanslaan ma; r er op zal aandringendat Frankrijk al zijne pogin- genaanwende, ten einde het lot van Venetie te verbete- i. Deze gedragslijn zegt menis het Sardinisch gou vernement voorgeschrevendoor den tegenwoordige stand van zaken. Italie is sedert acht maanden in eon onzekeren en voorloopigen toestand en men zou zich niet behoeven te verwonderen dat er op som- mige plaatsen eene opgewondenheid ontstond welke reeds wordt opgewekt, door verschillende ontijdige maatregelen zoo als, bij voorbeeldde aanwerving van Duitsche soldaten waartoe de Pauselijke agenten in het openbaar overgaan. Deze wervingen maken de be- volking en de Italiaansche soldaten onvergenoegd. Zij beleedigen en kwetsen zelfs de Zwitsersche soldaten, die tot dus verre zoo getrouw zijn. Het valt niet te ontkennen dat er meer dan 66ne oorzaak van ernsti^e bezorgdheid is. Het Kubinet van Turin begrijpt dit on zal voortgaan om overal in Italie vredelievende raad- gevingen te geven, welke op de bevolkingen van Midden- Italio zeker invloed zullen uitoefenenmaar dit zal waarschijnlijk op dc bovolking van Venetiii niet bet geval zijn, omdat zij op geenerlei wijze aan Sar dinia verbonden zijn. In de Marken en Ombrie zal men meer op do wenschen van Koning Victor Emanuel letten omdat de invloedrijkste ingezetenen diet- provincie van den aanvang begrepen hebben, dat eike onvoorzigtige inanifestatie de onafhankclijkheid van Italie zou kunnen schaden. Bij den veikoop der cigendnmmen van den heer de Lamartine heeft zich gecri kooper opgedaan zoodat de verkooping uitgesteld is moeten worden. Do Pays decide mede, dat gisteren eene telo- graphische depeche was ontvangen, inhoudende dat te Coustantinopel eon hevige opstand zou zijn uit- gebarsten. Het is sedert echter gebleken dat daarvan geen woord waar was. De Patrie mcldt, volgens telegraphische depeche uit gcinelde hoofdstad dat de nieuwe Turksche gezant bij ons Hof, Vefik-Effendi, den 12 naar zijne bestera- ining zou vertrekken. K A K E L A A s.omien 9 F'eb. De in het Hoogerhuis gehouden ilebatten over de buitenlandsche aangelegenheden hebben het Kabinct Palmerston eer versterkt dan ver- zvvakt. V rij algemeen wordt de houding van sommige loids afgekeurd en ook de invloedrijkste dagblnden vellen een scherp oordeel over de vijandige houding van sommigen hunner. Zoo zegt onder anderen de Timesover lord Nor- manby: Onder het masker van eene zaak te ver- dedigen waarvoor alle aanwezige Pairs gunstig zijn gestemd nit te hij Oostenrijksche sympathien welke niemand decide. Voor lord Normanby is het smartelijk en te betreurcn dat Oostenrijk heeft opgehouden een opperniagtige gcbieder in Italie te zijn. Die lord is de eenige Engelschniandie over de ter bodem liggende banier van het Huis Habsburg rouw draagt. Dingsdag werd alhier eene buitengewone alge meene vergadering der maatschappij voor the Great Easternonder het voorzitterschap van den heer Baker, gehoudendie bet rapport der commissie van onderzoek voorlas. Na betuiging van baar diep leedwezen over het noodlottig afsterven van kapitein Harrisonzegt de commissie hoe zij zich met een naauwkeurig onder zoek heeft bezig gehouden maar hetwelk nithoofde der vele daarbij ondei vonden moeijelijkheden geene genoegzanie opheldering verschaft heeft om haar vryheid tot het bezwaren of hescliuldigen van bijzondere per- sonen te geven, die met het beheer van de zaken der maatschappij belast zijn geweest. Op goede gronden durft zij overigens voorslaan de belangen der maat schappij aan een geheel nieuw bureau op te dragen, de statutcn in dien zin to wjjzigen dat de post van besturende directeuren geheel worde afgescbaft en het getal der geWone directeuren op zeven verminderd waarvoor zij tcvens bepaald genoemde personcn aan- beveclt. Naardien zij bet vcrder noodig aclitde Great Eastern ten spoedigste in zoodanigen staat te brengen dat een dividend aan de eigenaars kunne worden uit- gekeerd slant de commissie voor, de directeuren tot het leenen eener som van boogstens 50,000 te mag-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 1