BIA\ GUL AH U. ligen en het nominaal kapitaal der maatschappij van 330,000 tot op 450,000 te verhoogen. De Qreat Easternzegt het rapport verder, ligt nu te Southampton, vereischtgeene meerdere uitgaaf dan van 30,000 ora, goed uitgerust, voor eene reis naar Amerika te kunnen worden uitgezonden. De aan het schip door de eigenaars ten koste gelegde gelden zullen, als het voor de zeereis is uitgerustongeveer 380,000 derhalve nog geen £17 per ton, bedragen hebben. Het is het schoonste schipdat immer zee heeft gebouwd zijne hoedanigheden als stooraboot zijn be- proefdzijne snelheidofschoon nog niet ten voile beproefdheeft, bij harden wind, die der grootste stoombooten overtroffen. Bij een goed en zuiniger beheer dan tot biertoe kan het, meent de commissie niet missen of de onderneming zal voordeelen aan de eigenaars opleveren. Na eenige woordenwisseling zijn al de voorstellen der commissie goedgekeurd, Ook is eenstemming besloten, een' brief van rouwbeklag aan de weduwe en de moeder van kapitein Harrison te rigten. *S GRVYENUAGE 10 February. Z, M de Koning heeftbij besl, van den 9 dezer 46, aan HD. kamerheer M. graaf van Limburg Stirum vergunning verleend tot het aannemen der onderscheidingsteekenen van ridder der orde van den Rooden Adelaar, 3de kl.hem door Z. K. H. den Prins-Regent van Pruissen geschonken. Bij besl. van den 28 Jan. 11., n°. 60, heeft Z. M. aan de Maatschappij Bergwerkvereeniging voor Neder- landonder de benaming Willemconcessie verleend tot de ontginning van steenkolen over een terrein van 458 bunders 29 roeden, gelegen in de gemeente Kerkrade in de provincie Limburg. Betreffende eene ministeriele crisis zijn verschillende geruchten in omloopvele personen en combinatien worden genoemd. Wij onthouden ons vooralsnog van het noemen van namen daar dienaangaande nog niets met eenige zekerheid bekend is. Heden morgen, ten vierure, is op den Huize Ravestein, te Geldermalsen bij Tieloverleden de Hoog Edel Gestrenge Heer Edmond Willem van Dam van Isselt, Ridder der Militaire Willemsorde, Kommandeur der orde van den Nederl. Leeuw, Ridder der orde van de Eikenkroon met de Ster, Ridder der orde van den Rooden Adelaar 2de kl. met de Ster, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal enz. Zijne vrienden in ons "Vaderland zijn talrijk niet minder personen en huis- gezinnen, die hem dankbaar vereerden om zijn lief en hulpvaardig karakter. De dood van dien edelen man zal dus met veel smartgevoel vernomen worden. Wij vertrouwen, dat zijne nagedachtenis nog Iang in zegening zal blyven en hopen dat door een kundig en bevoegd persoon een levensberigt mag geleverd worden, waarbij hij wegens zijne verrigtingen als krijgs- en staatsman, als dichter en uitmuntend redenaar [en als Christen, die de vrijheid van geweten voorstondnaar waarheid wordt geschetst. Hulde, liefde en dankbaarheid blijven alzoo aan zijne nagedachtenis toegewijd. De Hooge Raad der Nederlanden burgerlijke kamer heeftbij arrest van heden uitspraak gedaan in zake Mr. C. J. van Waterschoot van der Gracht, eischer, procureur Mr. M. Eyssell, advocaat Mr. A. M. van Stipriaan Luisclustegen het Gemeentebestuur van Vlissingenverweerder procureur Mr. J. G. A. Clant, advocaat Mr. J. G. Roehussen. De Raad heeft het arrest van het Hof in Zeeland vernietigdten principale mede te niet gedaan het vonnis der Regtbank te Middelburg, voor zoo ver de exceptie van verjaring is geadmitteerddie exceptie verworpen en de zaak terugverwezen naar hetzelfde Hof, om, met in acht- neming van 's Raads arrestop het ingestelde hooger beroep verder te worden behandeld en beslistden verweerder in al de kosten veroordeeld en.bevolende teruggave der geconsigneerde boete. Voor het Prov. Geregishof in Zuidholland Kamer van strafzaken van hedenis behandeld de zaak van Pieter Pijnacker, bescbuldigd van moedwilligen man- ■lag, voorafgegaan en gevolgd van diefstal bij nacht gepleegd in een bewoond huiswelke manslag heeft gestrekt om het plegen van den daarop gevolgden diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te raaken, en om de ontdekking zoowel van den daaraan vooraf- geganen als van den daarop gevolgden diefstal voor te komen; en aangeklaagd van: "diefstal als loon- bediende, ten nadeele zijns raeesters gepleegden: vier eenvoudige diefstallen. Reeds vroeger is van deze zaak melding gemaakt. P. Pijnacker is 37 jaren oud van beroep arbeidergeboren te Hazerswoude laatst- gewoond hebbende te Randenburg, gemeente Reeuwijk. Hij wordt beschuldigd den moord gepleegd te hebben op de ongelukkige G. van der Pouw, huisvrouw van G. Vergeer. Die moord is geschied, volgens de erkentenis van den besch., om den vooraf gepleegden diefstal van eene kaas te bedekken. Na voorlezing vandeactevan beschuldiging, vroeger grootendeels bekend gemaakt, wordt een dertigtal getuigen in deze zaak gehoord. De heer adv.-gen. Mr. W. F. G. L. Frangois neemt in deze zaak de functien van het Openb. Min. waar. Mr. S. M. S. de Ranitz is den beschuldigde «ls verdediger toegevoegd. Uit het getuigenverhoor en de opgaven des besch. is nog gebleken, dat de besch., eenigen tijd v<5dr het plegen van den moord aan koorts heeft geleden zonder idaarbij volgens de verklaring van den geneeskundige, aan duizeligheid te hebben geleden. Uit de ver klaring van den burgemeester van Reeuwijk bleek dat de besch. bekend stond als een rustig burgerdat hijindertijd eene erfenis heeft gekregen, waarop hij zich naar Gouda heeft begeven, aldaar een winkeltje heeft opgezet, doch na eenigen tijd weder naar Reeuwijk is teruggekeerd, alwaar hij bij verschillende personen heeft gearbeid. Het getuigenverhoor is heden geeindigd. Morgen zal het verhoor van den besch. plaats hebben. Deze blijft steeds eene zeer onverschillige honding aan nemen. Bij zijne heden gedane opgaven, eenigzins ver schillende met die, welke hij vroeger heeft afgelegd, werd voorlezing gedaan van de verklaring, door hem voor den regter-commissaris afgelegd, waar hij zijne schuld volledig heeft beleden, met opgave der verschillende omstandigheden v66r en na den moord. Het Hof was zamengesteld uit de heeren Mrs. Philipse, president; Elout van Soeterwoudevan der Kemp en Sander, raadsheeren. Een talrijk publiek was op de teregtzitting tegen- woordig. Volgens het Officiersboekje van 1860, bestonden primo Jan jl. bij de verschillende wapens en diensten onzes legers1787 officiers-rangenwaarvan 1070 iste en 2de luitenants de overige 717 zijn generaals noofdofBcieren en kapiteins. Staande gevolselijk de kansen om het van luitenant tot kapitein hoofd- en opperofficier te brengen als 1 4||. Onmiddelijk nadat het lot van het ontwerp van wet betreffende de spoorwegen bekend was geworden, is door vijf ingezetenen van Amsterdam een adres aan Z. M. den Koning ingedietidhoudende verzoek om concessie voor denaanleg van een algemeen spoorwegnet. De aanleg zou met eene subsidie van den Staatdoch zonder rente-guarantie, in den tijd van vijf jaren worden uitgevoerd. Het kaartje waarop dit plan is aangetee- kend is bij de Erven van Munster en Zoon, aldaar, ver- krijgbaar gesteld, Uit dit kaartje blijkt, dat de concessie is aangevraagd door de heeren E* W. CramerusC. I). van der \liet, F. H. BungeA. von Hemert en A. Hoitzman, en dat Aelioofdlij nen volgens dit plan zullen loopen van Harlingen over Franeker en Leeuwarden naar Groningen en van Leeuwarden over Heerenveen, Meppel, langs Hasselt, naar Zwolle; van daar westelijk naar Kampen en oostelijk over RaalteAlraelo en Bentheim naar Rheineverder van Raalte zuidehjk over DeventerZutphen en Doesborgh langs den regter IJsseloever naar Arnhem. Wijders van Utrecht over Vianen Gorinchem en Geertruidenberg naar Breda met een zijtak over Heusden naar's Hertogenbosch. Als bijkomende lijnen zijn nog opgegeven van Groningen over Assen naar Meppel, van den Helder naar Am sterdam van 's Hertogenbosch naar Maastricht en van Vlissingen over Middelburg en Bergen-op-Zoom naar Roozendaal. Wij vernemen dat door den heer C. Soetens alliier, zyn ingezonden twee aan vragen tot concessie voor zijne reeds zoo veel besprokeue railroute, te weten 1°. Aan den Gemeenteraad van 's Gravenhage zijn vijfde verzoek om concessie voor dedaarstelling eener railroute tussehen de Purkstraat (gaande thans door de Paardrijderslaan) langs den ouden weg, en tot taby het strand te Scheveningcn 2. Aan Z. M. den Koning ten behoeve eener veree- n'g'ng van kapitalistende volgende lijnen in railroute met beweegbare overbruggingen en zulks gedeeltelijk langs de bestaande straat- en kunstwegen gedeeltelijk door te onteigenen gronden a. Van het Rijn-spoorstation te Utrecht over Vianen naar Gorinchem met eene beweegbare overbrugging te Vreeswijk. b. Van Gorinchem tot aan het station van den Ant- werpschen spoorweg te Breda, met beweegbare over brugging te Sleeuwijk. c. Van het stoomspoorstation te 's Gravenhage over Voorburg, den LeidschendamSoetermeer en Wad- dinxveen tot aan het Rijn-spoorstation te Gouda. d. Van het stoomspoorstation te Leiden langs den Rijn tot nabij Koudekerk en van daar langs Boskoop tot Waddinxveen, waar deze lyn zich met de lijn vereenigt. e. Van het Rijnspoorstation te Gouda, met eene beweegbare overbrugging te Schoonhoven tot aan den overtogt der rivier te Gorinchem. 630 bedraagt. De rekening van den Thesaurier werd, na door eene commissie onderzocht te zyn goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken verdient opmerking eene missive van het Hoofdbestuurhoudende mede- deelingdat het voornemens is, in Junij of Julij, een algemeenen wedstrijd te openen voor binnen- en buitenlandsche werktnigen voor het grasmaaijen welke zaak van Let hoogste gewigt is bij het gebrek aan arbeiders terwijl de buitenlandsche grasmaaijers al minder en minder herwaarts komen. De oorzitter deelde mede, dat soortgelijke voornemen bestaatomtrent het korenmaaijen en het stoomploegen Daarna werdeu de prijzen uitgereikt, welke aan personen onder de afdeeling woonachtig, op de lantste Tentoonstelling te Zaandam waren toegekend, als aan den heer van Stralen 2 getuigsehriftenwegens het inzenden van groenten en druiven; A, deGroot. alhier, eene bronzen medaille voor plantenA Groenedijk, A Koelemijn en N. Bemmelswaalalien alliierelk een ge- tuigschrift, wegens 23 10 en 15jarige trouwe dienst. Door een lid der afdeelingden heer van Dam is schriftelijke mededeelinggedaan van proeven van eenige mestsoortenwaarbij de secretaris der afdeelingde heer Emants, ook de zijne voegde. Het hoofdbe stuur zal worden veraocht, een en ander in de mede- deelingen of in het Jaarboekje op te nemen. Daarna bragt de heer de heer Schiffer van Bleijswijk die als afgtevaardigdo de afdeeling bij de Tentoonstel ling te Zaandam vertegenwoordigd had verslag uit. De voorzitter zeide hem daarvoor danken tevens voor de uitmuntende wijze, waarop hij de belangen der Afdeeling bij de algemeene vergadering had ver- dedigd. Vervolgens las de heer Alers, lid der Afdeeling, daartoe door het bestuur uitgenoodigd eene hoogst- belangrijke memorie, waarin hij de noodzakelijkheid betoogdeom ten aanzien van de uitoefening der vee-artsenijkundezoo mogelijk, door eene wet, of op eene andere wijzete voorzien daar het anders te vreezen isdat spoedig geene wetenschappelijke mannen in dat vak meer zullen aanwezig zijn. Hij stelde ten slotte voordat de Afdeeling zich daaromtrent bij adres tot den Minister van Binnenl. zou wenden. Dit voorstel werd aangenomendochop voorstel van den voorzitter zoodanig gewijzigd dat het adres aan het hoofdbestuur zal worden gezonden, daar de afdeeling niet dan door zijne tusschenkomst zich bij adres tot den Minister mag wenden. Het laatste puntdat door den Voorzitter ter sprake werd gebragtwas, naar aanleiding van het jongste nommer der mededeelingen, het artikel: boteren wel de vraagwaarom de Friessche boter op de Londen- sche rnarkt zoo buitengewoon hooger dan de Zuid- hollandsche wordt verkocht. Daaruit ontstond eene discussie waaruit hoofdzakelijk bleek dat de laatst- genoemde boter, lste qualiteitniet voldoende voor de consumptie in de provincie zelve kan worden bereid zoodat hier veel hoogere prijzen dan te Londen kunnen worden gemaakten voornoemde beste qualiteit nooit te Londen komtwel de mindere soorten hetgeen dus daar ter markt aan de Friessche boter de superioriteit geeft. Ten slotte zijn onderscheidene voorwerpen onder de aanwezige leden verloot. De nieuw den Koning heden in deze residentie aangekomen en aan het Hotel de VEurope afgestapt. benoemde Minister-resident van Z. M. van Hannover bij het Nederl. Hof, is De heer de Bourqueney, eerste secretaris van legatie bij het Fransche gezantschap alhieris voor eenigen tijd naar Parijs vertrokken. Maandag II. stond voor de Arr -Regtbank alhier teregt J. K., zonder beroep beklaagd van aan iemand, wiens vertrouwen hij had weten te winnente hebben afhandig gemaakt eene som van f 14.80, waarvoorhij aan dezen zou leveren eene oplossing van nitras argenti om ter bevordering van het groeijen van het haar het hoofd mede te wasschen. Werkelyk had hij ook twee flesschen vocht geleverd en eene quitantie gegeven waarop o. a. voorkwam verschoten n. t. a. 10 lood doch bleek het later, dat het vocht geen nitras argenti bevatte. De ambtenaar van het O. M. meende, dat deze feiten opleverden het misdrijf van opligting: Van wege den beklaagde werd daarentegen aangevoerd dat het feit niet bewezen was en in elk geval geen misdrijf daarstelde. De Regtbank zal Maandag aanst. uitspraak doen. Uit het bovenstaande blijktdat het door onder scheidene bladenomtrent deze zaak gegeven verslag onjuist is. In de bijeenkomst der leden van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeeling Delft en om- streken II. Zaturdag gehouden zijrx tot leden van het bestuur herkozen de titularissen die daarin zitting hadden. Aan den heer J. van der Wel is door den voorzitter, onder eene gepaste toespraakvan wege het hoofdbestuur, uitgereikt eene zilveren medaille als lste prijs voor tabakgeschikt voor dekbladen voor eigaren door hem ingezonden op de Tentoonstelling door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in de maand September 11. te Zaandam gehouden, als- mede zes mudzakken als eerste prijs voor een mede aldaar ingezonden monster witte boonen. Onlangs is gebleken, dat defirma van Gend en Loos, ondernemers van wagendiensten te Rotterdamten gevolge eener verkeerde opvatting van art. 92 van het reglement op de openbare middelen van vervoer te landevastgesteld bij Kon. besluit van 24 Nov. 1829 (Stbl. n°. 73), van ieder reiziger vijf cents vorderf voor de aangifte van een plaatsbiljetonverschillig oferal dan niet te voren eene plaats besproken zij. Daar deze vordering strijdt met het voorschrift van gemeld reglement, dat zoodanige hefting alleen dan toelaatwanneer eene plaats vooraf is besproken en de reiziger daarvan eenbewijs verlangt, is genoemde firma door den Minister van Binnenl. Zaken aangeschreven ommet den laatsten dezer maanddie geregelde hefting van vijf cents voor het bespreken eener plaats te staken en ze voortaan niet te doen plaats hebben dan wanneer daartoe, volgens voorschreven reglement, termen bestaan. Naar men verzekertheerscht rondom Amsterdam, met name onder Duivendrecht en langs den Amstel- veenschen weg, de besraettelijke longziekte onder het rundvee in niet geringe mate. De Afdeeling 's Gravenhage en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft heden in_ het locaal Diligentia eene vergadering gehouden. Uit het verslag bleek, dat gedurende het afgeloopen jaar 37 leden door sterfgeval of bedankenaan de afdeeling zijn ontvallenterwijl er 13 nieuwe leden toetraden zoodat het getal leden thans in het geheel De kerkeraad derNederd. Herv. gemeente te Zwolle heeft aan den Raad dier stad een adres ingezonden waarbij verzocht wordtdat1°. de openbare dronken- schap als zoodanigdoor den plaatselijken wetgever met straf worde bedreigd 2°. dat voortaan de vrij heid tot het tappen van sterken drankin het belang der openbare orde enzedelijkheid, zoo veel doenlijk worde ingekort en binnen engere grenzen beperkt. Dezer dagen ontving het Militair Bestuur te Har- derwijk het vonnis van een der belhamelstijdensde voor eenigen tijd plaats gehad hebbende vechtpartijen in de kaserne, Genoemde persoon Tneiscber geheeten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Dagblad van Zuid-Holland | 1860 | | pagina 2